Lapseki Hükümet Konağı ve Çevresi Mimari Proje Yarışması

YARIŞMANIN AMACI

“Lapseki Hükümet Konağı ve Çevresi Mimari Proje Yarışması” konulu tasarım gerçekleştirilirken ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Bu yarışma Lapseki Kaymakamlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği dâhilinde ulusal, ön seçimli mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

Yarışmaya konu olan alan, Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, ilçe merkezi sınırları içindedir.

Yarışmanın konusu bu alanda yer alacak Lapseki Hükümet Konağı ile çevresinin tasarlanmasıdır.

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum: Lapseki Kaymakamlığı

Yarışma Raportörlüğü: Çanakkale İl Özel İdaresi
Cevat Paşa Mah. Kayserili Ahmet Paşa Cad. No: 26 Çanakkale

Telefon: (0286) 2181055 / (0286) 2200022 / Dâhili:5221/5224

E-posta: lapsekiyarismasi@ilozelidaresi.org

AÇIKLAMA

Mevcut Lapseki Hükümet Konağı 1994 yılında tip hükümet konağı projesine göre inşa edilmiştir. Yakın zamanda yapılan etütlerde deprem güvenliği olmadığı tespit edilmiş ve güçlendirme kararı alınmış olmakla beraber, güçlendirme maliyetinin yüksek olması nedeniyle yapının yıkılmasına ve bulunduğu parsele yeni bir Hükümet Konağı yapılmasına karar verilmiştir. Mevcut yapı, Lapseki kıyı bandı, İskele Meydanı ve Atatürk Caddesi arasında konumlanmıştır ve bulunduğu adayı farklı kurum ve kuruluşlarla – Ziraat Bankası, ilçe otogarı, hastane binası ve kreş – paylaşmaktadır. Bünyesinde ise Adliye, Mal Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Kaymakamlık, Kadastro Şefliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi’ni barındırmaktadır.

Yeni Hükümet Konağı’nın konumlanacağı alan, imar planında net bir şekilde tanımlanmıştır. Ada içindeki mevcut hastanenin yıkılması planlanmaktadır ve önündeki alan ile birlikte açık alan düzenlemesi olarak ele alınacaktır. Mevcut kreş ve otogarın idari ve mülki nedenlerle; Ziraat Bankası’nın ise tescilli olması sebebiyle korunacağı öngörülmektedir.

Mevcut bina, ada içi plansız ve parçalı gelişimden dolayı kıyı ve ilçe yaşamı ile kayda değer fiziksel bir ilişki kuramamakta; herhangi bir geçirgenlik içermeyen, katı, çevre yapı ölçeğine aykırı mimarisi ile kamusal bir cazibe oluşturmaktan çok uzakta durmakta; tip kat planı çözümüyle asgari düzeyde fonksiyona yönelik bir yapı olmanın ötesine geçememektedir.

Bu bağlamda yeni yapılacak Lapseki Hükümet Konağı yapısının çevre ilişkileri ile birlikte kurgulanması, Atatürk Caddesi ve cadde ile arasında bulunan açık alan (otopark) ile kıyı bandı arasındaki geçirgenliği güçlendirmesi ve bütüncül bir bakış açısından yapı özeline inen bir yaklaşımla tasarlanması beklenmektedir. Korunacak yapılarla beraber yarışma alanı içinde bütüncül bir tasarımın tetikleyicisi haline gelmesi ve kıyı silueti ile uyumlu bir yapının elde edilmesi öncelikli hedeflerdendir. Hükümet Konağı ile birlikte, içinde yer aldığı yapı adasının devamı niteliğinde olan ve hedeflenen yeni çevre açısından önem taşıyan İskele ve Otogar alanlarına ilişkin, üst ölçekte öneriler getirilmesi de yarışma kapsamındaki bir diğer önemli beklentidir.

Lapseki gibi küçük bir ilçede konumlanacak olan bu yapı, özellikle bulunduğu bağlam ve konumsal özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Kamunun, tip projelerden uzaklaşması noktasında; alanla etkileşime geçen, konumuna ve programına has özelliklere sahip bu tip yeni ve güncel yapıların elde edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda, idare ve yarışma ekibi yarışma sürecinde rol alan ekip, nitelikli projelerin elde edilmesi adına son derece heyecanlı, istekli ve umutludur.

İHTİYAÇ PROGRAMI ÖZETİ

Hükümet Konağı (yaklaşık 4.500m2)
•Adliye
•Milli Eğitim Müdürlüğü
•Müftülük
•Kadastro Şefliği
•İlçe Tapu Müdürlüğü
•Mal Müdürlüğü
•Nüfus Müdürlüğü
•Özel İdare Müdürlüğü
•Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
•Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü

Çevresindeki Açık Alanlar, Ada İçerisindeki Yapılar ve İskele

YARIŞMACILARDAN İSTENECEKLER
•1/1000 etkileşimli yakın çevre planı
•1/500 vaziyet planı
•1/200 plan, kesit ve görünüşler
•1/50 Sistem Kesit-Detay
•3B görseller.
•Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik ve Çevre Mühendisliği disiplinlerine ait açıklama raporları.

Yarışmacılardan istenecekler bu aşamada taslak olarak verilmiştir.

YARIŞMA TAKVİMİ
•Ön Seçim Şartnamesinin İlanı : 4 Haziran 2014
•Ön Seçime Son Başvuru için son Tarih : 30 Haziran 2014
•Ön Seçim Sonuçları ve Yarışmanın İlanı : 3 Temmuz 2014
•Soru Sormak için Son Gün : 21 Temmuz 2014
•Cevapların İlanı : 24 Temmuz 2014
•Projelerin Son Teslim Tarihi : 2 Eylül 2014
•Postayla Gönderilenlerin Son Kabul Tarihi : 5 Eylül 2014
•Jüri Çalışması Başlangıcı : 6 Eylül 2014
•Kolokyum ve Ödül Töreni : 8 Eylül 2014

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri
•Ahmet ÇINAR, Çanakkale Valisi
•Ayhan GİDER, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
•İsmail Ayhan TAVLI, Lapseki Kaymakamı
•Eyüp YILMAZ, Lapseki Belediye Başkanı
•Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri
•Hüseyin KAHVECİOĞLU, Mimar (Jüri Başkanı)
•İsmail MORKOÇ, İnşaat Mühendisi
•Gonca PAŞOLAR, Mimar
•Cem SORGUÇ, Mimar
•Ahmet TERCAN, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri
•Hasan Okan ÇETİN, Mimar
•Serap ÖBEKCİ, Mimar
•Onur Okhan GÜLEÇ, İnşaat mühendisi

Raportörler
•Elçin KARA VATANSEVER, Mimar
•Özgür ŞAHİN, Elektrik Mühendisi

SON BAŞVURU TARİHİ

Ön seçim için başvurular posta veya kargo yoluyla en geç yarışma takviminde belirtilen “Ön Seçim Son Başvuru Tarihi”nde saat 17:00’a kadar yarışma raportörlüğünün adresine ulaşmış olmalıdır. Elden teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Yarışmayı Açan İdare sorumlu değildir.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ
•1. Ödül : 35.000 TL
•2. Ödül : 25.000 TL
•3. Ödül : 15.000 TL
•Mansiyonlar : 10.000 TL (3 adet)

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Yarışmayı Açan İdare tarafından, en geç yarışma sonucunun yayınlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak ödenecektir.