Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Ulusal Fotoğraf Yarışması

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Tanıtma Genel Müdürlüğü
Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
1. Yarışmanın Adı:
“Sizce Türkiye neyin evi/yurdu?”
2. Konu:
Ülkemizi “ev-yurt” kavramlarıyla özdeşleştiren, yabancıların ülkemiz hakkındaki olumlu izlenimlerini güçlendirebilecek nitelikteki turistik, tarihi, kültürel değerlerimizin fotoğraflarının çekilmesi.
3. Amaç:
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014 yılında başlatılan “küresel imaj kampanyası” ile tanıtımda sürdürülebilir bir marka değeri oluşturmayı hedeflemiştir. Bu amaçla geliştirilen “Turkey Home of …” konsepti, bir tarafı sabit kalan, diğer tarafı ülkemizin çeşitliliklerini dile getirmemize yardımcı olabilecek kapsayıcı bir kavramdır. Türkçe’ye “Evi” veya “Yurdu” olarak çevrilebilen “Home of” dünyanın her kültüründe olumlu, sıcak ve güvenli duygular oluşturur. Örneğin “Home of hospitality / Konukseverliğin yurdu”, “Home of Blue Voyage / Mavi Yolculuğun Evi”, “Home of Cappadocia / Kapadokya’nın Evi”, “Home of Turkish Coffee / Türk Kahvesi’nin yurdu” gibi…
Türkiye, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, dünya kültürüne mal olmuş birçok değerin evidir. Ülkemizi ev sahipliği, ev-yurt-yuva kavramıyla ile özdeşleştirmek, toplumca büyük önem verdiğimiz konukseverliğimize de gönderme yapmaktadır.
Bu yarışma ile Ülkemizin yeni tanıtım kampanyasına ilgi duyan herkesin katılımına açık bir şekilde yapılandırılan tanıtım kampanyasının bir parçası olabilir, fotoğraf aracılığıyla dünyada öne çıkarmak istediğimiz değerlerimizi tanıtıp, ilgi uyandırarak Türkiye markasının gelişimine katkıda bulunabiliriz.
Ayrıca bu yarışma ile kampanyanın ülkemiz insanları tarafından benimsenmesini sağlamanın yanı sıra Ülkemizin marka değerlerinden yola çıkarak fotoğraf sanatının gelişimine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
Bu yıl “serbest” konulu düzenlenen yarışmanın, ülkemizin “ev-yurt-yuva” olduğu özel temalı kategoriler belirlenerek her yıl düzenlenmesi ve gelenekselleştirilmesi planlanmaktadır.
4. Katılım Koşulları:
4.1 Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, TFSF temsilcisi ve Bakanlık yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.
4.2 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4.3 Yarışma tek kategorilidir: Dijital (sayısal) Renkli.
4.4 Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) eserle yarışmaya katılabilir.
4.5 Yarışmaya gönderilen eserlerde basit düzenlemeler (ışık, renk, kontrast ayarları) dışında hiçbir müdahale kabul edilmez.
4.6 Ödül alan, sergilenen ve satın alınan fotoğrafların daha büyük boyutlu (kısa kenarı en az 2400 piksel olacak şekilde) ve özgün hali Eser Sahipleri tarafından Bakanlığa teslim edilecektir
4.7 Yarışmacı, daha önce veya bu yarışma ile eş zamanda yapılan uluslararası herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme, ulusal herhangi bir yarışmada ödül ve mansiyon almamış fotoğraflarıyla katılabilir; söz konusu fotoğrafın yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
4.8 Fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan uluslararası herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme; ulusal bir yarışmada ödül ve mansiyon almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır; anılan ödül iptal edilir yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
4.9 Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında TFSF tarafından kural ihlali işlemi uygulanır.
4.10 Uluslararası yarışmalarda ödül, mansiyon ve sergileme; ulusal yarışmalarda ödül ve mansiyon almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan (kural ihlali suçu işleyen) kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı 1 (bir) yıl süreyle, ihlalin tekrarı halinde süresiz kısıtlanır; hakkında kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar, bu yarışmaya katılamaz.
4.11 Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.
5. Fotoğrafların işaretlenmesi ve gönderilmesi
5.1 Dosyalar online (çevrimiçi) olarak adresinden yüklenecektir.
5.2 Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
5.3 Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
5.4 Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.
5.5 Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpeg formatında, 12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
5.6 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.  İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.  Bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.  Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “tr”). Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin Ali Dereoğlu için alid veya alide veya dali gibi).  Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).  Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ali Dereoğlu isimli katılımcının “kültürel değer” adlı 1 no’lu fotoğrafı için: tralideD1_kulturel_deger.jpg, …”
6. Telif Hakları:
6.1 Bakanlığın Hak ve Sorumlulukları:
Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait olacaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismi ile (fotoğraf üzerinde grafik düzenlemeler yapılabilir ve tasarımlarda eser sahibinin ismi kullanılmaz) kullanabilecek ve kullandırabilecektir.
6.2 Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:
6.2.1 Eser sahibi, işbu yarışma şartnamesi gereğince 8. maddesinde belirtilen ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para ödülleri ile satın alınan eserler için verilen bedelden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
6.2.2 Eser Sahibi, eser’in kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.
6.3 Yarışmada ödül ve mansiyon alan eserler www.tfsf.org.tr web sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2014 kitabında bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
7. Diğer Hususlar:
7.1 Yarışma TFSF tarafından 2014/018 numara ile onaylanmıştır.
7.2 Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
7.3 Katılım bilgileri ve şartnameye, Bakanlığımız web sitesi www.kulturturizm.gov.tr ve www.tanitma.gov.tr ile www.tfsf.org.tr adresinden de ulaşılabilir.
7.4 Yarışmada ödül alan fotoğraflar www.kulturturizm.gov.tr ve www.tanitma.gov.tr ile www.tfsf.org.tr web adreslerinde yayınlanacaktır.
7.5 Başarı ödülü alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü basılı materyal üretilebilecektir.
7.6 Kültür ve Turizm Bakanlığı, eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek aksaklıklarda “Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü” kararı geçerlidir.
7.7 Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin daha önceden belirlenmiş düzenlemeleri geçerli olacaktır.
7.8 Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon, sergileme ve satın alma dışında kalan eserler TFSF temsilcisi gözetiminde sistemden silinecektir.
8. Ödüller:
Birincilik ödülü : 5000,- TL
İkincilik ödülü : 3000,- TL
Üçüncülük ödülü : 2000,- TL
Mansiyon (3 adet) : 1000,- TL
Sergileme (En fazla 100 adet) : 250,- TL
9. Satınalma:
Satın alma bedeli : 250,- TL
Bakanlık, Seçici Kurul’un yukarıda belirlenen ödül kategorilerinin dışında satın almaya değer gördüğü eserleri satın alabilecektir. Seçici Kurul tarafından satın alınması uygun görülen eserler ekte yer alan Devir Sözleşmesi ile Bakanlığa devredilecektir.
10. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):
Prof. Dr. Adnan ATAÇ Fotoğraf Sanatçısı
Aykut FIRAT Fotoğraf Sanatçısı
Gülcan ACAR (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
İrfan ÖNAL Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü
Doç. Oktay ÇOLAK Marmara Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Osman Ürper Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı
Sami TÜRKAY Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı
Seçici Kurul en az 5 üye ile toplanacaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yedek Üyeleri:
Ramazan ÇOKÇEVİK Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı
TFSF Yedek Üyeleri:
Doç. Emre İKİZLER Marmara Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Ömer GEMİCİ Fotoğraf Sanatçısı
Şemi AYATAR (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı
TFSF Temsilcisi : Yunus TOPAL
e-posta : yunus.topal@gmail.com

11. Yarışma Takvimi:
* Yarışmanın Başlama Tarihi : 01.06.2014
* Son Katılım Tarihi : 31.10.2014 Pazartesi saat 23.00 (TSI)
* Seçici Kurul Değerlendirmesi : 08.11.2014
* Sonuç Bildirimi : 17.11.2014
* Ödül töreni ve sergi tarihleri katılımcılara daha sonra bildirilecektir.
12. Düzenleyici Kuruluş:
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü
Yurtiçi Tanıtım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Tasarım ve Görsel Arşiv Bürosu
İletişim : Ali Murat CORUK (Uzman)
Tel : 0312 212 8300 / (Dahili 2724)
e-posta : ali.murat.coruk@kulturturizm.com