KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Gerekçe ve Amaç

Madde 1

Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi Akademik Atama Yönergesi’nde yer alan ‘Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Atama Ölçütleri, Kocaeli Üniversitesi akademik birimleri için gerekli en düşük düzeyi belirlemektedir. Her akademik birim gelişme hedefleri, performansları ve öncelikleri doğrultusunda ek ölçütler tanımlayabilir ve uygulayabilir.’ temel ilkesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Eğitim Fakültesinin akademik seviyenin daha üst düzeye yükseltilmesi ve uluslararası yayınların niteliğinin artırılması amacıyla Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde bazı ek ölçütler getirilmiştir. Böylece Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinin kadrolarına yeni dahil  edilecek veya halen görev yapmakta olan akademisyenlerin sürdürülebilir bir akademik ilerleme ve yükselme eğilimi göstermeleri hedeflenmektedir.

 

Kocaeli Üniversitesinin vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesine yönelik olarak akademik kadroların oluşturulması ve geliştirilmesi için Akademik Atama İlke ve Ölçütlerini belirlemek ve uygulamak temel amaçtır.

 

Bu bağlamda, akademik atama ilke ve ölçütleri ile üniversitemiz akademik birimlerinin;

 • Bilim ve sanat dallarında ulusal ve uluslararası ölçekte etkinlik düzeyini artırmaları,
 • Bilgi ve deney birikimlerini aktararak bilgilerin yayılmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaları,
 • Ülkemizin bilim, teknik, kültür ve sanat alanlarına yönelik çözümler geliştirilmesine ve gelişme sağlanmasına katkıda bulunmaları,
 • Yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerle, kendi çalışmalarını olduğu kadar alanlarında yapılan diğer çalışmaların da sergilenmesini ve tartışılmasını sağlamaları,
 • Ulusal ve uluslararası akademik kurumlarla işbirliğinde bulunmaları,
 • Kadro gereksinmelerinin birimlerin gelişme hedeflerinin belirlediği öncelikler doğrultusunda karşılanması,
 • Adayların akademik düzeylerine ilişkin nesnel değerlendirmelerin yapılabilmesi,
 • Atama işlemlerinde rapor düzenleyen bilimsel jüri üyelerine, atamalarda yetkililere ve kurullara değerlendirmelerde kolaylık ve birliktelik sağlanması,
 • Adayların kendilerini hazırlamaları ve akademik performanslarını değerlendirip geliştirmeleri,

konularında gerekli en az ölçütlerin saptanması amaçlanmıştır.

 

Temel İlkeler

Madde 2

Akademik atama ilke ve ölçütlerinin kullanımında aşağıdaki temel ilkeler uygulanacaktır.

 1. Ölçütlerin belirlenmesinde Üniversitelerarası Kurulun güncel doçentlik ölçütleri ve Kocaeli Üniversitesi Akademik Atama Yönergesinde yer alan EK tablo I’de yer alan puanlama ölçütleri esas alınmıştır.

 

 1. Adayların ilan edilen bir kadroya başvurabilmeleri için, akademik unvanının (Yrd. Doç. Dr., Doç.Dr., Prof.Dr.) kadronun ilan edildiği akademik alanda almış olması ya da bu alandaki bir üniversite  kadrosunda en az 3 yıl çalışmış olması ön koşulu aranır.

 

 1. Bütün başvurularda, adayın dosyası Eğitim Fakültesi Akademik Atama İzleme Komisyonu tarafından incelenir. Gerekli koşulların sağlanmadığının belirlenmesi halinde adayın başvurusunun uygun olmadığına karar verilir.

 

 1. Yükseltme ve atamalarda, adayın araştırma ve yayın potansiyelinin başvurduğu birimin ortalama düzeyini yükseltecek nitelikte olması koşulu göz önüne alınır.

 

 1. Adayın, istenilen sayıdaki özgün makalelerinin hangileri olduğunu ve bunların hangilerinde başlıca yazar olduğunu özgeçmiş belgesi üzerinde göstermesi istenir. Adayın yapmış olduğu akademik çalışmalarda özgün makale ve başlıca yazar, aşağıdaki gibi tanımlanır.

 

 

Özgün Makale:

Editöre mektup, özet, derleme, teknik not, kitap kritiği, ders notu (lecture notes), kısa iletişim (short communication) ve SCI ya da SCI-Expanded tarafından taransa dahi bilimsel etkinliklerde (sempozyum, kongre, konferans vb.) sunulmuş makale türlerinin herhangi birinden olmayan, orijinal araştırma makalesidir.

 

Başlıca Yazar:

 • Tek yazarlı makale,
 • Adayın ilk yazar veya sorumlu yazar (corresponding author) olduğu makale,
 • Adayın yaptığı veya yönetmiş olduğu bir lisansüstü tezden üretilen makale,
 • Adayın yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu bir bilimsel araştırma projesinden üretilmiş olan makale.
 1. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde açık olarak ifade edilmemiş hususlarda, Kocaeli Üniversitesi Akademik Atama Yönergesi’nin hükümleri geçerlidir.
 2. Üniversite Yönetim Kurulu bu esasları, sadece atama başvurularının kabulü veya reddi konusunda belirleyici bir ölçüt olarak kullanır. Başvuruların değerlendirilmesinde, adayın akademik birikiminin ayrıntılı ve analitik incelenmesi zorunludur. Değerlendirmede adayın bilim alanındaki yeri ve potansiyeli, eğitim ve öğretim katkısı, mesleki deneyim ve katkıları, başvurduğu birimin hedeflerine yönelik getirdiği ya da getirebileceği katkılar, üniversite/birim yönetimine katkısı ve diğer üniversite hizmetleri, kişisel hedefleri ve sosyal yapısı dikkate alınır.

 

 

 1. Adayla ilgili değerlendirmelerde, başvurduğu bilim alanındaki yayın ve etkinlikleri esas alınır.
 2. Atamaların, Kocaeli Üniversitesi içinden olduğu kadar dışından gelebilecek başvurulara açık olması ve bilimsel/sanatsal yarışmayı özendirmesi esastır.
 3. Atamalarda, adayın araştırma ve geliştirme etkinlikleri sanayi, çevre ve topluma katkıları da değerlendirilir.
 4. Henüz basılmamış uluslararası makaleler, DOI (Digital Object Identifier) numarası almış ise yayımlanmış makale olarak kabul edilir. Ulusal makaleler ise cilt ve sayfa numarası verilmiş ise yayımlanmış olarak kabul edilir.
 5. Üniversite Senatosu tarafından belirlenen atama ilke ve ölçütleri, Kocaeli Üniversitesi akademik birimleri için gerekli en düşük düzeyi belirlemekte olup, adayın bu ölçütlere göre ön değerlendirmeyi geçmiş olması kazanılmış bir hak olarak kabul edilemez. Üniversite Senatosunun gelişmelere bağlı olarak ölçütlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

Kadro İlanı

Madde 3

Kocaeli Üniversitesinin Fakültenin gereksinim duyulacak akademik kadroların ilanı için;

a)      İlgili birimin Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı ve Bölüm Kurulunun görüşünü alarak durumu Fakülte Dekanlığına iletir.

b)     Rektör ve Dekan da kadro ilan edilme önerisi verebilir.

c)      Önerilere uygun kadrolar varsa ve Rektörlük de olumlu bulmuş ise gerekli ilan Rektörlükçe yapılır.

 

Başvuru

Madde 4

Akademik atamaya konu olacak adaylar, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğince öngörülenlerin yanı sıra, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesinde belirlenen hususlarla ilgili bilgi ve belgeleri de başvurusuna eklerler. Değerlendirme yapacak jüri üyelerine kolaylık sağlamak amacıyla, aday özgeçmiş, yayın listesi ve etkinliklerini içeren dosyasına doldurulmuş Ek Tablo-3’ü içeren bir CD de ilave eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Üyelikleri

Ön Değerlendirme

Madde 5

a) Yardımcı doçent kadrosuna başvuran adayların (üniversite içi ve dışından) başvurularında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik etkinlikleri, nicelikleri yönünden, Ek Tablo 1’deki puanlama sistemine göre Fakülte Yönetim Kurulu’nun görevlendirdiği bir doçent ya da profesör tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmede nicelik yönünden asgari koşulları sağlayan adayların başvuruları Değerlendirme Komisyonu’na sevk edilir. Doçentlik ve profesörlük kadrolarına müracaat edecek doçent ve profesör adaylarının Ek Tablo 1’deki puanlama sistemine göre sunduğu dosyalarda belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik etkinlikleri, nicelikleri yönünden belirlenen puanlama sistemine göre önce Fakültenin oluşturduğu komisyon tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmesi tamamlanan ve asgari ölçütleri sağlayan adayların başvuruları daha sonra Rektörlük tarafından oluşturulan Akademik Yükseltme Komisyonu tarafından değerlendirilir

b) Üniversite dışından yapılan başvurularda ilgili birimlerin ve Rektörlüğün ön değerlendirme komisyonları değerlendirmeyi gerçekleştirebilir.

c) Ön değerlendirmesi tamamlanan ve ölçütleri sağlayan adayların başvuruları daha sonra Rektörlük tarafından oluşturulan Akademik Atama Komisyonu tarafından değerlendirilir. Başvuruların değerlendirilmesi, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde sonuçlandırılır. Ön değerlendirme sonucu bir raporla Rektörlük Makamına sunulur.

d)  Aday hakkında akademik etik kurallarına aykırı bir yayın ya da çalışması bulunduğu iddiası ile başlatılmış bir soruşturmanın veya aynı iddia ile adayla eş unvanlı üniversite öğretim üyelerince yapılmış imzalı bir başvurunun Komisyona intikal etmesi halinde, iddia Kocaeli Üniversitesi Etik Kurulu’nca öncelikle incelenerek düzenlenen rapor Rektörlük Makamına sunulur. Rektörlük Akademik Atama Komisyonu Etik Kurulun raporu doğrultusunda durumu karara bağlar.

e) Puanlamaya dayalı ön değerlendirmenin gerektirdiği koşulların sağlanmış olması, akademik atamalarda adaylar için bir hak oluşturmaz.

 

 

A. Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma

Bu kadroya ilk atama için gerekli olan koşullar şunlardır:

1. Ön koşul olarak Üniversitelerarası Kurul’un (ÜAK) doçentlik için belirlediği yabancı dil sınavından geçerli puanı almış olma,

2. Özgün makalelerinden en az biri SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Eğitimle ilgili uluslararası alan indeksleri (Education Index, Australian Education Index, British Education Index, ERIC, ISI  veya Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için ÜAK tarafından doçentlik başvuru koşullarında esas alınan ulusal ve uluslararası alan indeksleri) tarafından taranan, diğer ikisi ULAKBİM’ce tanımlanmış ulusal indekslerce taranan dergilerde yayımlanan makale olmak kaydıyla, yayınlanmış üç özgün makaleye sahip olma koşulu aranır. Ayrıca Ek Tablo l’ deki  Bölüm I’den100 puan toplaması koşulu aranır.

 

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Yeniden Atanma Koşulları;  

Yardımcı doçentlerin her yeniden atamasında toplam 100 puanın 80 puanını son  üç yıllık atanma döneminde toplaması, son üç yılda toplanan puanların ise en az  25 puanını Ek Tablo l’ deki  Bölüm I’dentoplaması koşulu aranır.

 

 Toplam puan Son dönem

Puan(*)

Ek Tablo I’deki  1. bölüm   maddelerinden  en az puan
100 80 25

*Son dönem yardımcı doçent olarak çalıştığı son üç yıllık süredir.

 

B. Doçent Kadrosuna Atanma

Bu kadroya atanabilmek için;

1. Ön koşul olarak ÜAK tarafından yürürlüğe konulan Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşulları çerçevesinde kendi temel alanına ve alan koduna ilişkin asgari koşulları yerine getirerek Doçent unvanına sahip olma yanında yayınların başvurulan bilim alanıyla ilgili olmak ve Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için Belirtilen Alan İndeksleri’nce taranan dergilerde yayınlanmış olma koşuluyla son üç yılda toplam en az 130 puana sahip olması,

2. Bir üniversitede en az iki yıl kadrolu olarak öğretim elemanı olarak çalışmış olması,

3. Doçentlerin atamasında toplam 200 puanın 130 puanını son  üç yıllık dönemde toplaması, son üç yılda toplanan puanların ise en az 100 puanını Ek Tablo l’ deki  Bölüm I’den toplaması koşulu aranır.Aşağıdaki asgari puana sahip olma koşulları aranır.

 

Toplam Puan Son Dönem Puan (*) Ek Tablo I’deki  1. bölüm   maddelerinden  en az puan
250 130 100

* : Son dönem, doçent adayının başvuru yapmadan önceki  son üç yıllık süredir.

 

C. Profesörlük Kadrosuna Atanma

Profesör kadrosuna başvuru için,

Aşağıdaki koşulları sağlamadıkları saptanan adayların başvuruları kabul edilmez.

 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen doçentlikten sonraki asgari çalışma süresinin en az iki yılında bir üniversitede kadrolu olarak ders vermiş olma,
 2. Doçent unvanını aldıktan sonra, Yükseköğretim Kurulunca yürürlüğe konulan güncel Doçentlik Sınav Yönetmeliği ile Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşullarını ilgili bilim dalı için en az bir kez daha sağlama,
 3. Aday Doçent unvanını aldıktan sonraki tarihlerde Ek 1 deki bölümlerden asgari 130 puana sahip olma koşulları aranır. 130 puanın 100 puanını Ek Tablo I’deki  1. bölüm   maddelerinden  toplaması gerekir.

 

Toplam Puan Son Dönem Puan (*) Ek Tablo I’deki  1. bölüm   maddelerinden  en az puan
300 130 100

* : Son dönem, profesör adayının başvuru yapmadan önceki son dört yıllık süredir.

 

 

Değerlendirme Jürisi ve Rapor

Madde 6

Akademik atama işlemlerinin yürütülmesinde, adayların başvurularını değerlendirmek için görevlendirilecek öğretim üyelerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere, konularında yapmış oldukları çalışmalarla kendilerini bilimsel olarak kanıtlamış öğretim üyelerinden oluşan veri tabanından yararlanılır. 2547 sayılı Kanunda öngörüldüğü şekilde jüri üyelerinden kişisel değerlendirme raporu istenir. Değerlendirmeyi yapacak öğretim üyelerine adayın özgeçmiş, yayın dosyası ve Ek Tabloları içeren bilgiler bir CD ile birlikte gönderilir. Jüri üyesi değerlendirmeyi yaparak raporunu Rektörlük Makamına gönderir.

 

Değerlendirme raporları, adayın bilimsel yayınlarını, ilgili bilim alanındaki yerini ve potansiyelini, mesleki deneyim ve katkılarını ayrıntılı olarak içermelidir. Bu değerlendirmede adayın yayınlarının sürekliliği, yayınlarına yapılan atıflar, müfredat programına yaptığı katkılar, geliştirdiği ders ve programlar, üniversite yönetimine ve hizmetlerine katkıları gereken ağırlıkta dikkate alınır.

 

Yürütme

Madde 7

Bu yönergenin uygulanmasını Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLO – 1

 

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYELİKLERİNE ATANMA İÇİN YAPILAN BAŞVURULARDA ADAYLARIN ‘YAYIN, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE YÖNETİM’ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN PUANLAMA TABLOSU

 

 1. BÖLÜM: BİLİMSEL YAYINLAR

 

Etkinlik Puanı
MAKALELER

1. Uluslararası

1. Grup Dergiler (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index veya Sosyal Bilimler ulusal ve uluslararası alan indeksi tarafından taranan dergilerde yayımlanan)

 
a) Orijinal makaleler ve derlemeler 40
b) Vaka takdimi, editöre mektup 15
2. Grup Dergiler (1. Grup Dergi İndeksleri dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan)  
a) Orijinal makaleler ve derlemeler 25
b) Vaka takdimi, editöre mektup 10
3. Grup Dergiler (1. ve 2. Grup Dergiler dışındaki hakemli dergilerde yayımlanan)  
a) Orijinal makaleler ve derlemeler 15
b) Vaka takdimi, editöre mektup 5
II. Ulusal

1. ULAKBİM tarafından tarananDergiler

 
a)Araştırma makalesi 10
b)Derleme, vaka takdimi 8
c)Editöre mektup 5
III.Alanla ilgili Hakemsiz Dergiler 3
B. BİLDİRİLER

I. Uluslararası

 
1)    Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayınlanan sözlü bildiri tam metinleri 20
2)    Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda özet yayınlanan sözlü bildiri (Katılım Belgeli) 15
3)    Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda poster ve tam metin yayımlananlar 10
4) Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda poster ve özeti yayımlananlar (Katılım Belgeli) 8
II. Ulusal  
1) Ulusal bilimsel etkinlikleri ait kitaplarda yayınlanan sözlü bildiri tam metinleri 10
2)Ulusal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda özet yayınlanan sözlü bildiri    (Katılım Belgeli) 8
3)Ulusal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve tam metin yayımlananlar 7
4)Ulusal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve özeti yayımlananlar (Katılım Belgeli) 3
C. KİTAPLAR

I. Uluslararası

 
1)    Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitap yazarlığı 60
2)    Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitaplarda editörlük veya bölüm yazarlığı 40
3)    Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitap veya ansiklopedilerde madde yazarlığı 10
II. Ulusal  
1)    Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış Türkçe kitap yazarlığı 40
2)    Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış kitap çevirmenliği 25
3)    Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince Basılmış Türkçe kitap içinde bölüm yazarlığı 15
4)    Alanında Üniversitece basılmış Türkçe ders notu yazarlığı 10
5)    Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış Türkçe kitap editörlüğü 5
D. ATIF ETKİ ETMENİ (ee)  
1) SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index kapsamında alınan atıflar 5 x atıf
2) Ulusal ve uluslararası kapsamda diğer atıflar (en fazla 10 puan)          1 x atıf
E. TEZ YÖNETİCİLİĞİ (Tamamlanmış) ve VERDİĞİ DERSLER  
1)    Doktora veya Tıpta Uzmanlık tez yönetimi 10 x tez
2)    Yüksek Lisans tez yönetimi 5 x tez
3)    Son iki yılda verdiği lisansüstü dersler (en fazla 20 puanı dikkate alınır) 1 x ders
4)    Son iki yılda verdiği lisans dersleri (en fazla 20 puanı dikkate alınır) 0,5 x ders
5)    Lisans ve lisansüstü öğrenci danışmanlıkları 2x sınıf

 

 

 1. BÖLÜM: DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

 

EDİTÖRLÜK, YAYIN KURULU ÜYELİĞİ ve HAKEMLİK

I. Uluslararası  
1)    1. Grup Dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği 25
2)    Diğer uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği 15
3)    1. Grup Dergilerde hakemlik 5x makale
4)    Diğer uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde hakemlik 3xmakale
II. Ulusal  
1)      Alanında yayınlanmış hakemli dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği 10
2)      Alanında yayınlanmış diğer dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği 5
3)      Alanında yayınlanmış hakemli dergilerde hakemlik 2x makale

 

 

 

 

 

3. BÖLÜM: ALANI İLE İLGİLİ BİLİMSEL TOPLANTILARDAKİ GÖREVLER

 

A. KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL  
   
I. Uluslararası (Katılım Belgeli)  
1)      Sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde;  
 1. Başkanlık
15
 1. Düzenleme Kurulu Üyeliği
5
2)      Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum söyleşi, çalıştay ya da yaz okulu gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak 10
II. Ulusal  
1) Sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde;  
a)Başkanlık 8
b) Düzenleme Kurulu Üyeliği 5
2) Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum söyleşi, çalıştay ya da yaz okulu gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak 5
B. JÜRİ ÜYELİĞİ  
1) Uluslararası Jüri Üyelikleri 5
2) Öğretim Üyeliğine Atama Jüri Üyeliği 3

 

 

 

4. BÖLÜM: ÜNİVERSİTEYE BÖLÜME ve ALANA TOPLUMSAL KATKILAR ve ÖDÜLLER

 

A. ÖDÜL ve PATENT  
I. Uluslararası  
1)    Uluslararası patentler 60
2)    Uluslararası bilimsel kuruluşlarca verilen bilim ve proje ödülleri 30
II. Ulusal  
1)    Ulusal patentler 30
2)    TÜBİTAK, TÜBA tarafından verilen bilim ve proje ödülleri 10
B. PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ ve ARAŞTIRMACILIĞI (Tamamlanmış olma şartı aranır.)  
I. Uluslararası  
1) Yürütücü 40
2)  Araştırmacı 20
II. Ulusal  
1) TÜBİTAK, SANTEZ, vb. projelerde yürütücü   20
2)TÜBİTAK, SANTEZ, vb. projelerde araştırmacı 10
3) TÜBİTAK, SANTEZ, vb. projelerde danışmanlık, hakemlik 5
4) Üniversite destekli (BAP) projelerde yürütücü 10
5) Üniversite destekli (BAP) projelerde araştırmacı 5
   
C. TOPLUMSAL KATKI (Her Etkinlik Yalnız Bir Defa Puanlanır)  
I. Uluslararası  
Uluslararası nitelikteki bilimsel ve mesleki kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon ya da komitelerinde görev almak 3
II. Ulusal  
Ulusal nitelikteki bilimsel ve mesleki kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, komisyon ya da komitelerinde görev almak 2
D. EĞİTİM ve KALİTE ÇALIŞMALARI  
1)    Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci (EYYKS) Komisyon Üyeliği 10
2)    Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) Üyeliği 5
3)    Diğer Kurul Üyelikleri   (Bu madden alınacak puan toplamı 10 puanı geçemez) 2x n

 

PUANLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

 • Puanlamada;

üiki yazarlı çalışmalar için birinci isme puanın 0.9’u, ikinci isme puanın 0.8’i,

üüç yazarlı çalışmalar için birinci isme puanın 0.7’si, diğerlerine puanın 0.6’sı,

üdört ya da daha fazla yazarlı çalışmalar için birinci isme puanın 0.5’i, diğerlerine puanın 0.4’ü karşılığında puan verilir.

 • 3. Bölümden alınan puanların toplamı toplam puanın %20’sini geçemez
 • 4. Bölümün B ve C maddelerinden alınan puanların toplamı toplam puanın %20’sini geçemez.

 


EK TABLO – 2

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERSONEL ATAMA BİLGİ FORMU

 

(ADAY TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR)

 

Adı Soyadı (Unvanı):   Başvuru Tarihi:  
Bulunduğu Kurum:    
Başvurmak İstediği Kadro:   Mevcut Akademik Unvanını Aldığı Tarih:  
 

1. BÖLÜM: BİLİMSEL YAYINLAR

 

 

Doktora/Doçentlik Öncesi Doktora/Doçentlik Sonrası Toplam Son Dönemdeki Yayınlar  
A. MAKALELER Yayınlarınızı adet olarak bildiriniz

 I. Uluslararası

Birim Puanı Sayı Yazar Say. Puan Sayı Yazar Say. Puan Genel Toplam Sayı Yazar sayısı Dönem Puanı Toplam

Puan

(*)
1. Grup Dergiler a                          
                           
2. Grup Dergiler a                          
                           
3. Grup Dergiler a                          
                           
 II. Ulusal
 1. ULAKBİM tarafından taranan Dergiler a                          
b                          
                           
 1. Alanla ilgili Hakemsiz Dergiler
                           
 1. BİLDİRİLER
 
 I. Uluslararası
                     
1)                          
2)                        
3)                          
4)                        
 II. Ulusal  
1)                          
2)                        
3)                          
4)                        
 
 1. KİTAPLAR

 

D. Öncesi D. Sonrası Genel Toplam

Son Dönem

   
  I. Uluslararası Birim Puan Sayı Yazar Say. T. Puan Sayı Yazar Say. T. Puan Kitap Adı Sayı Yazar Say. T. Puan Toplam

Puan

 
1)                          
2)                          
3)                          
 II. Ulusal  
1)                          
2)                          
3)                          
4)                          
5)                          
  D. ATIF ETKİ ETMENİ   (ee)

D. Öncesi

D. Sonrası Genel Toplam Son Dönem    
1)

 

         
2)

 

         
 

 

         
E. TEZ YÖNETİCİLİĞİ (Tamamlanmış) ve VERDİĞİ DERSLER Birim Puanı Dönem Tezin Adı Toplam

Puan

 
1)Yüksek Lisans          
2)Doktora          
3)Verdiği Lisansüstü Dersler Birim Puanı Dönem Kodu Dersin Adı Toplam

Puan

 
             
             
4)Verdiği Lisans Dersleri Birim Puanı Dönem Kodu Dersin Adı Toplam

Puan

 
             
             
5) Lisans ve Lisansüstü öğrenci danışmanlıkları Birim Puanı Dönem Kodu Dersin Adı Toplam

Puan

 
             
             
1. BÖLÜM TOPLAM PUANI:
 

 

 

 

 

 

2. BÖLÜM: DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

EDİTÖRLÜK, YAYIN KURULU ÜYELİĞİ ve HAKEMLİK

Birim Puanı

Dergi adı Toplam Puan  
I. Uluslararası        
1)        
2)        
3)        
  4)        
II. Ulusal        
1)        
2)        
3)        
 2. BÖLÜM TOPLAM PUANI:
 
 
 

3. BÖLÜM: ALANI İLE İLGİLİ BİLİMSEL TOPLANTILARDAKİ GÖREVLER

 A. KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL
  I. Uluslararası Görev Türü Birim Puanı Adı Düzenleme Tarihi Toplam Puan  
1) a          
b          
2)            
  II. Ulusal       
1) a          
b          
2)            
 B. JÜRİ ÜYELİĞİ
      1)        
      2)        
 3. BÖLÜM TOPLAM PUANI:
 
 
 

4. BÖLÜM: ÜNİVERSİTEYE BÖLÜME ve ALANA TOPLUMSAL KATKILAR ve ÖDÜLLER

 A. ÖDÜL ve PATENT
I. Uluslararası Birim Puanı Adı Veren Kuruluş Tarih Toplam Puan  
1)            
2)            

II. Ulusal

 
1)            
2)            
 B. PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ ve ARAŞTIRMACILIĞI (Tamamlanmış olma şartı aranır.)
I. Uluslararası Birim Puanı Adı Proje Örgütü Bitiş Tarihi Toplam Puan  
1)            
2)            

II. Ulusal

 
1)            
2)            
3)            
4)            
5)            
C. TOPLUMSAL KATKI (Her Etkinlik Yalnız Bir Defa Puanlanır)
  Birim Puanı Kuruluşun Adı Görev Toplam Puan  
I. Uluslararası          
           

II. Ulusal

         
           
D. EĞİTİM ve KALİTE ÇALIŞMALARI
     1) EYYKS Komisyon Üyeliği          
     2) ADEK Üyeliği          
3) Diğer Kurul Üyelikleri          
4. BÖLÜM TOPLAM PUANI:

 

(*) Bu kolon boş bırakılacaktır

 


 

 

EK TABLO – 3

 

ÖĞRETİM ÜYELİKLERİNE ATANMA İÇİN YAPILAN BAŞVURULARDA ADAYLARIN ‘YAYIN, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE YÖNETİM’ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN GENEL PUANLAMA BİLGİLERİ

 

 1. BÖLÜM: BİLİMSEL YAYINLAR
A. MAKALELER        
I. Uluslararası Adı Yazar sayısı Birim Puanı T. Puan
1. Grup Dergiler (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index veya Sosyal Bilimler alan indeksi tarafından taranan dergilerde yayımlanan)  
a) Orijinal makaleler ve derlemeler        
       
       
b) Vaka takdimi, editöre mektup        
       
       
2. Grup Dergiler (1. Grup Dergi İndeksleri dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan)  
a) Orijinal makaleler ve derlemeler        
       
       
       
       
3. Grup Dergiler (1. ve 2. Grup Dergiler dışındaki hakemli dergilerde yayımlanan)  
a) Orijinal makaleler ve derlemeler        
       
       
       
       
II. Ulusal Adı Yazar sayısı Birim Puanı T. Puan
1. ULAKBİM tarafından taranan Dergiler  
a) Araştırma makalesi        
       
b)Derleme, vaka takdimi        
       
       
 1. Alanla ilgili Hakemsiz Dergiler
 
         
B. BİLDİRİLER        
I. Uluslararası Adı ve Sunulduğu Yer Yazar sayısı Birim Puanı T. Puan
1)Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayınlanan sözlü bildiri tam metinleri        
       
       
2)Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda özet yayınlanan sözlü bildiri (Katılım Belgeli)        
       
       
3)Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda poster ve tam metin yayımlananlar        
       
       
4)Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda poster ve özeti yayımlananlar (Katılım Belgeli)        
       
       
II. Ulusal        
1)Ulusal bilimsel etkinlikleri ait kitaplarda yayınlanan sözlü bildiri tam metinleri        
       
       
2)Ulusal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda özet yayınlanan sözlü bildiri    (Katılım Belgeli)        
       
       
3)Ulusal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve tam metin yayımlananlar        
       
       
4)Ulusal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda Poster ve özeti yayımlananlar (Katılım Belgeli)        
       
       
C. KİTAPLAR        
I. Uluslararası Adı ve Yayınlandığı Yer, Yıl Yazar sayısı Birim Puanı T. Puan
1)Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitap yazarlığı        
       
       
2)Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitaplarda editörlük veya bölüm yazarlığı        
       
       
3)Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitap veya ansiklopedilerde madde yazarlığı        
       
       
II. Ulusal        
1)Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış Türkçe kitap yazarlığı        
       
       
2)Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış kitap çevirmenliği        
       
       
3)Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince Basılmış Türkçe kitap içinde bölüm yazarlığı        
       
       
4)Alanında Üniversitece basılmış Türkçe ders notu yazarlığı        
       
       
5)Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince basılmış Türkçe kitap editörlüğü        
       
       
D. ATIF ETKİ ETMENİ (ee) Atfın Yapıldığı Eser Atıf Sayısı Birim Puanı T. Puan
1) SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index kapsamında alınan atıflar        
       
       
2) Ulusal ve uluslararası kapsamda diğer atıflar (en fazla 10 puan)        
         
         
E. TEZ YÖNETİCİLİĞİ (Tamamlanmış) ve VERDİĞİ DERSLER  
Tez Yöneticiliği (Tamamlanmış) Tezin Adı, Enstitüsü Yılı Birim Puanı T. Puan
1)Doktora veya Tıpta Uzmanlık tez yönetimi        
       
       
2)Yüksek Lisans tez yönetimi        
       
       
3)Son iki yılda verdiği lisansüstü dersler (en fazla 20 puanı dikkate alınır) Dersin Adı, Programın Adı, Enstitüsü Yılı ve Dönemi Birim Puanı T. Puan
       
       
       
1. BÖLÜM TOPLAM PUANI: