KIZÇEV Burs Başvuru Sürecimiz Başladı!

Yeni eğitim dönemi burs başvuru sürecimiz başladı! İstanbul’da okuyan/okuyacak üniversiteliler 11 Eylül’e kadar başvuru yapabilirler.

KIZÇEVDER BURS YÖNERGESİ

KIZÇEV YILLIK BURSLARI

1) GENEL KURALLAR

1. Burslar yıllık bazdadır ve aylık ödeme şeklindedir. Öğrencilerin okulda eğitim aldığı aylar için ödenir.

2. Dernek gelirleri dikkate alınarak burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarlarını, ödeme zamanını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

3. Burs başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki kategoriler derneğin imkanları ölçüsünde öncelenir:

a. Anne ve/ veya babanın yokluğu,

b. Maddi imkanları yetersiz gazi ve şehit çocukları,

c. Zihinsel veya bedensel engelliler,

d. Eski bursiyerler

4. Bursiyer adaylarında aranan başlıca vasıflar aşağıda belirtilmiştir: Öğrencinin;

a. İSTANBUL’da bulunan devlet eğitim kurumlarının örgün programlarında ya da özel okullarda %100 burslu olarak okuyor olması,

b. eğitimi için maddi yardıma ihtiyacının olması,

c. öğrenciliğe yakışmayacak tutum ve davranış içinde bulunmaması ve/veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulunduğuna dair yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararının olmaması,

d. genel not ortalamasının bulunduğu dönem itibari ile en az 100 üzerinden 50 ya da 4 üzerinden 2 olması (Yeni kayıtlı öğrencilerde bu şart aranmaz. Ayrıca özel durum nedeniyle bu ortalamadan daha düşük ortalamaların kabul edilmesi yetkisi Dernek Yönetim Kurulu’ndadır.)

e. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışmaması ve/veya başka yerden nakdi burs ve kredi almaması (Kredi ve Yurtlar Kurumundan -KYK- alınan öğrenim kredisi hariç)

2) BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

1. KIZÇEV burs başvuruları, 1 Eylül – 11 Eylül saat 23:59 tarihleri arasında yapılır

2. Burs almak isteyen öğrenciler KIZÇEV web sayfamızı takip etmesi ve web sayfasında yer alan Burs Başvuru Formunu doldururlar.

3. Dernek mevcut bursiyerleri her sene tekrar başvuru formunu doldurarak talep edilen evrakları mail ile gönderirler. Başvurusunu yenilemeyenlerin bursu iptal edilir.

4. Burs başvurusunda Derneğe teslim edilen dokümanlar Derneğe aittir, adaylara iade edilmez.

5. İlk defa burs alacak öğrenciler, başvuru formu doldurulduktan sonra ön elemeden geçirilir.

6. KIZÇEV Burs Komitesi değerlendirmesi sonrası, mülakata girmesi uygun görülen öğrencilere mail yolu ile bildirim yapılacaktır.

7. Online yapılan mülakatlarda adaylar istenilen tüm belgeleri kurula sunmak zorundadır. Mülakat ve belgelerin incelemesi neticesinde burs almaya hak kazananlar belirlenir.

8. En geç iki hafta içerisinde sonuçlar belirlenerek adaylara mail ile bildirilir.

9. Burs hakkı kazanamayan adaylara mail ile bilgilendirme yapılmaz.

3) BURSUN SÜRESİ VE DEVAM KOŞULLARI

1. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder. Ancak Dernek her yıl, yukarıda belirlediği üzere var olan bursiyerlerden tekrar başvuru alır ve devamı konusunda karar verir. Geçerli mazereti olan bursiyerin durumu, Dernek tarafından ayrıca dikkate alınır.

2.KIZÇEV 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 120 öğrenciye aylık 1.000 (bin) Türk Lirası burs verecektir.

3. Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıldır (2 yarıyıl)

4. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir.

Öğrencinin,

a) Fiilen öğrenciliğinin devam etmemesi veya sınıf – dönem tekrarı yapması,

b) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisinin kesilmesi

c) Genel Kurallar’ ın 5. maddesindeki vasıflarının devam etmediğinin tespit edilmesi,

d) Mezun olması veya burs süresini tamamlaması.

e) Burs almaktan vazgeçtiğini bildirmesi

f) Üç aydan fazla tedavi görmesi, istirahat veya rapor alması,

g) Disiplin cezası alması veya tutuklanması

h) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunması (Derneğe yanlış beyanda bulunanların, bursları kesildiği gibi dernekten aldığı burs miktarı kendilerinden talep edilir.)

i) Dernek yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmemesi,

j) Vefat etmesi

k) Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtdışına gitmesi (Öğrenci döndüğünde tekrar bursa başvurabilir. Burslarının kesilmesine yönetim kurulunca karar verilir. Yukarıdakiler dışında meydana gelebilecek ve bursun kesilmesini gerektirecek diğer sebep ve faktörler de yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Bursun kesilmesi durumunda öğrenci herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

4) İSTENEN EVRAKLAR

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin temin etmesi gereken evraklar aşağıda listelenmiştir:

1. Taahhütname (İmzalı) (Web Sitesinden ulaşmak için TIKLAYINIZ)

2. 1 adet vesikalık fotoğraf

3. Öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi (e—devlet)

4. Transkript (Not ortalamasını gösteren belge. Üniversite öncesi için karne fotokopisi yeterlidir. Belgenin Kaşeli ve İmzalı veya e-belge doğrulama kodlu olması Gerekmektedir.)

5. Ailede çalışanlar varsa bağlı oldukları iş yerinden alacakları gelir durumunu gösterir belge

6. Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C)

5) DİĞER HÜKÜMLER

a) Bu yönerge’ de kapsanmayan konular hakkında yapılacak işlemler Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

b) Dernek tarafından yönergenin kabulünden önce başlamış burslar bu yönergenin kapsamı dışındadır.

SOSYAL FAALİYET DESTEKLERİ

KIZÇEV bursiyerlerine sadece maddi destek vermiyor, bunun yanı sıra onların eğitimlerine, kariyerlerine ve sosyal yönden gelişimlerine destek sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler de bulunuyor.

Yıl boyunca derneğimizin misyonu doğrultusunda özel günlerde etkinlik yapılması

Ücretsiz İngilizce Konuşma Kulübü

Ücretsiz gezi, atölye, film kritiği çalışmaları

Mentörlük destekleri

Dernek merkezimizde bulunan 3500 kitaplık kütüphaneden istedikleri zaman diliminde yararlanma imkânı sağlıyor.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

KIZÇEV’ in bursları karşılıksızdır ancak eğitime desteğin artması amacıyla öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkânı olduğu takdirde kendisi gibi bir öğrenciye katkı da bulunmayı, KIZÇEV aracılığıyla burs vermeyi bulunduğu ortam da KIZÇEV ’in tanıtımını üstlenmeyi ve gönüllü olarak KIZÇEV’ e her zaman destek olmayı kabul eder.

BURS BAŞVURSU TAAHÜTNAME VE BEYAN