Kitleleri Yeniden Düşünmek: Şiddet, Hukuk ve Demokrasi

Tarih: 17-18-19 Haziran 2013
Saat: 9.30-17.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E1-301
Gün geçtikçe daha da büyüyen, çoğalan, farklı etnik yapılara ve sosyal sınıflara dağılan kitle şiddeti, artık hukuk sistemlerini ve adına demokrasi dediğimiz toplumsal örgütlenmeleri tekrar sorgulamamızı gerektirmektedir. Kitlenin hukukla, siyasetle, demokrasiyle ilişkisini ve etki alanını ortaya koymak, hem içinde bulunduğumuz veya bulunmak istediğimiz sistemleri hem de insan hakları kuramını tekrar değerlendirmek açısından önemlidir. Bir diğer yandan, kitlenin farklı siyasi düşünceler içindeki yerinin düşünülmesi bu yeni dünyada tekrar önem kazanmaktadır. Bu konferansın amacı, hem kitlenin şiddetle ve hukukla ilişkisini irdeleyip yeni bir demokrasi anlayışına temel oluşturabilecek bir çalışma yapmak hem de uluslararası forumlardaki tartışmaları Türkiye’deki tartışmalarla harmanlayıp tarihsel-antropolojik açıdan yeni bir düşünce zemini yaratmaktır.
Katılımcılar:
YAVUZ AYKAN (University of Bonn)
MANFRED BERG (Heidelberg University)
TANIL BORA (İletişim Publishers)
CHRISTIAN BORCH (Copenhagen Business School)
WARREN BRECKMAN (University of Pennsylvania)
MALCOLM BULL (University of Oxford)
COSTAS DOUZINAS (Birkbeck, University of London)
FERDAN ERGUT ( Middle East Technical University)
STEFAN JONSSON (Linköping University)
SELİM KARLITEKİN (Columbia University)
RAINER MARIA KIESOW (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales)
FERDA KESKİN (İstanbul Bilgi University)
MICHEL MAFFESOLI (University of Paris Sorbonne V)
WILLIAM T.S. MAZZARELLA (University of Chicago)
MARTHA MUNDY (London School of Economics and Political Science)
REBEKAH STERLING (Trinity College)
IŞIK TAMDOĞAN (IFEA)
MICHAEL TAUSSIG (Columbia University)
NAZAN ÜSTÜNDAĞ (Boğaziçi University)
LEVENT YILMAZ (İstanbul Bilgi University)
BİLGİ Tarih Bölümü tarafından düzenlenen bu konferans, TÜBİTAK’ın 2234 A, Bilimsel İşbirliğine Yönelik Etkinlikleri Destekleme Programı çerçevesinde desteklediği, İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek olan “Hukuki, Toplumsal ve Tarihsel Açıdan Kitleler” başlıklı bilimsel işbirliği ağı ve platformu çalışmasının bir parçasıdır.
Konferansta simültane çeviri hizmeti sunulacaktır.
PROGRAM / PROGRAMME
17 Haziran/June, Pazartesi/Monday
10:30 Açılış/Opening
10:30-10:50 Aydın Uğur (İstanbul Bilgi University, Dean of the Faculty of Arts and Sciences)
10:50-11:00 Levent Yılmaz (İstanbul Bilgi University, Chair of the History Department)
11:00-11:15 Zeynep K. Yılmaz (Galatasaray University, Conference Coordinator)
11:15-12:30 Michael Taussig (Columbia University)
I am the Bomb, Baby: Thoughts on Swarming As Performance of the Mastery of Non Mastery / Bombayım Ben, Yavrum: Ustasızlığı Becerebilmenin Müsameresi olarak Yığışma Üzerine Düşünceler
12:30-13:45 ÖĞLE ARASI / LUNCH BREAK
13:45-15:00 1. OTURUM / SESSION
Moderatör/Moderator: Aydın Uğur
Martha Mundy (London School of Economics and Political Science)
Degrees of Freedom: The Custom of Government /Özgürlük Dereceleri: Hükümet Örfü
Michel Maffesoli (University of Paris Sorbonne V)
Foules Postmodernes: Les Communions Emotionelles / Postmodern Kalabalıklar: Duygusal Biraradalıklar
15:00-15:20 Kahve Arası / Coffee Break
15:20-16:35 2. OTURUM / SESSION
Moderatör/Moderator: Yavuz Aykan
William T. S. Mazzarella (University of Chicago)
Totalitarian Tears: The Anxious Authencity of Mass Mediated Grief / Totaliter Gözyaşları: Kitlesel Yas’ın Sıkıntılı Sahiciliği
Zeynep Koçak Yılmaz (Galatasaray University)
Modern State and Lynching / Modern Devlet ve Linç
16:35-17:00 Kahve Arası / Coffee Break
17:00-18:15 3. OTURUM / SESSION
Moderatör/Moderator: Rainer Maria Kiesow
Christian Borch (Copenhagen Business School)
Crowds and Democracy: Post-liberal Reflections on the Politics of the Crowds / Kitleler ve Demokrasi. Kitleler Siyaseti üzerine Post-liberal Düşünceler
Stefan Jonsson (Linköping University)
Crowds and Democracy: The Masses Interwar European Society and Culture / Kitleler ve Demokrasi: İki Savaş Arası Avrupa Kültür ve Toplumunda Yığınlar
18 HAZİRAN / JUNE, SALI / TUESDAY
09:30-11:30 1. OTURUM / SESSION
Moderatör/Moderator: Zeynep Yılmaz
Rainer Maria Kiesow (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales)
Law of Violence / Şiddet Hukuku
Tanıl Bora (İletişim Publishers)
Kitle Korkusu ve Linç Rejimi / Fear of Masses and the Lynching Regime
Manfred Berg (Heidelberg University)
Lynching: America’s National Crime from a Global Perspective / Linç: Amerika’nın Milli Suçuna Küresel Perspektiften Bakmak
11:30-11:45 Kahve Arası / Coffee Break
11:45-13:00 2. OTURUM / SESSION
Moderatör/Moderator: Ferdan Ergut
Malcolm Bull (University of Oxford)
Softening up the State / Devleti Yumuşatmak
Levent Yılmaz (İstanbul Bilgi University)
Poor, Nasty and Brutish: Crowds before the Social / Sefil, İğrenç ve Kaba: Toplumsaldan önce Kitle
13:00-14:30 ÖĞLE ARASI / LUNCH BREAK
14:30-16:00 3. OTURUM / SESSION
Moderatör/Moderator: Işık Tamdoğan
Yavuz Aykan (University of Bonn)
The Infidel in the Realm of Islam: On Politics, and the Yezidi Casuistry in 16th Century Ottoman Kurdistan / Dar’ül-İslâm’daki Kafir: Siyaset Üzerine, ve 16. Yüzyıl Osmanlı Kürdistanı’nda Yezidi Kazüistiği
Nazan Üstündağ (Boğaziçi University)
Aesthetics of Resistance: Image Making and the Rule Breaking in the Kurdish Public Protests / Direniş Estetiği: Kürt Kamusal Protestolarında Kural Çiğnemek ve İmaj Yaratmak
16:00-16:15 Kahve Arası / Coffee Break
16:15-17:45 4. OTURUM / SESSION
Moderatör/Moderator: Nazan Üstündağ
Ferdan Ergut (Middle East Technical University)
Policing the Public Sphere in the Ottoman Empire / Osmanlı İmparatorluğu’nda Kamusal Alanı Terbiye Etmek
Işık Tamdoğan (IFEA)
A Society of Collective Responsibility and Mutual Control: the Ottoman Case / Bir Karşılıklı Denetim ve Kolektif Sorumluluk Cemaati: Osmanlı
19 HAZİRAN / JUNE, ÇARŞAMBA/WEDNESDAY
09:30-11:30 1. OTURUM / SESSION
Moderatör/Moderator: Levent Yılmaz
Selim Karlıtekin (Columbia University)
Islamist and the Closure of Caliphate: Territorializing ‘Islam’ in the Body of People / İslamcı ve Hilafetin Sonu: Halkın Bütününde İslamı Bölümlemek
Rebekah Sterling (Trinity College)
Moving Democracy: Demos, Mob and Movement / Hareket Eden Demokrasi: Demos, Güruh ve Hareket
Derviş Aydın Akkoç (İstanbul Bilgi University)
Neoliberalizm Çağında Demokrasiyi Savunmak / Apology for Democracy in the Age of Neo-liberalism
11:30-11:45 Kahve Arası / Coffee Break
11:45-13:30 2. OTURUM / SESSION
Moderatör/Moderator: Selim Karlıtekin
Malcolm Bull (University of Oxford)
Softening up the State / Devleti Yumuşatmak
Levent Yılmaz (İstanbul Bilgi University)
Poor, Nasty and Brutish: Crowds before the Social / Sefil, İğrenç ve Kaba: Toplumsaldan önce Kitle
13:30 KAPANIŞ / CLOSING