Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Web 2.0 Araçları Eğitimi

Web 2.0 Araçları Eğitimi
Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Web 2.0 Araçları Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı’nın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında 40 Kimya ve Fen Bilgisi öğretmen adayına eğitimden yararlanma hakkı sunuyor.

“Web 2.0 Araçlarının Kimya Konularının Öğretiminde Kullanılması” projesi; Kimya ve Fen Bilgisi öğretmen adaylarına, Fen Bilgisi ve Kimya konularında kullanılabilecek WEB 2.0 araçları ile uygulamalı eğitim sağlıyor.

Toplamda 6 gün sürecek olan “Web 2.0 Araçlarının Kimya Konularının Öğretiminde Kullanılması” başlıklı program, 07-16.11.2022 tarihleri arasında Üniversitemiz Uzaktan Eğitim platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında öğretmen adayları, ortaöğretim Kimya dersi öğretim programında yer alan birçok konunun web 2.0 araçlarının farklı özellikleri kullanılarak nasıl anlatılabileceği, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerindeki etkileşimli içeriklerin kullanımı, web 2.0 araçlarının sınıflandırılması, web 2.0 araçlarından nasıl faydalanılabileceği, derslerde teknoloji entegrasyonunun örnekleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Etkinliğin hedef kitlesini Üniversitelerin kimya eğitimi lisans programında öğrenim görmekte olan ve 2022-2023 eğitim-öğretim yılında üçüncü veya dördüncü sınıftaki kimya öğretmen adayları oluşturmaktadır. Yeterli sayıya ulaşılamaması durumunda kontenjan Fen Bilgisi Eğitimi lisans programında öğrenim görmekte olan üçüncü veya dördüncü sınıf öğrencileri ile tamamlanacaktır. Etkinliğe başvuran öğretmen adaylarından aşağıdaki kriterler dikkate alınarak 40 kişi etkinliğe dâhil edilecektir.

Katılımcı Seçim Kriterleri

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Kimya Eğitimi ABD’nda lisans öğrencisi olmak,
Yeterli sayıya ulaşılamaması durumunda Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD’nda lisans öğrencisi olmak,
2022-2023 öğretim yılında lisans programı üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi olmak (Dördüncü sınıflara öncelik verilecektir.)
Daha önceden 2237-A kapsamındaki etkinliklere katılmamış olan kimya öğretmen adaylarına öncelik verilecektir.
Farklı üniversite/şehirden katılıma öncelik verilecektir.
Aynı üniversiteden katılımda yüksek not ortalamasından başlanarak projeye dahil edilecektir.
TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olma, değil ise etkinlikten önce kayıt yaptırmış olmak,
İnternet erişimine sahip olma,
Dersleri izleyebilecek ve uygulamaları gerçekleştirebilecek teknolojik donanıma sahip olmak,
Etkinliğe kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılım sağlayabilme,

Katılımcı Seçim Süreci

Seçim sürecinde ilk olarak başvuranların katılımcı seçim kriterlerini sağlayıp sağlamadıkları incelenecektir. Bu incelemede kriterleri sağlamayan başvurular çıkarılacaktır. Bu işlemin ardından başvurular üniversitelerine göre gruplandırılacaktır. Bu gruplandırma sonunda her grup (üniversite) kendi içinde akademik başarı puanlarına göre yüksekten düşüğe sıralanacaktır. Her grubun birincilerinden başlayarak kontenjan doldurulmaya başlanacaktır (İlk önce grup birincileri, sonra ikincileri şeklinde devam edecektir). Bu yaklaşım gruptaki maksimum çeşitliliği ve yaygın etkiyi arttıracaktır. Katılımcı talepleri oluşturulacak web sitesi üzerinden alınacak olup, seçim süreci sonrasında 40 asil katılımcı belirlenerek proje web sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca ilgili web sitesinde 20 kişilik yedek listesi oluşturularak ilan edilecektir. Etkinliğe kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılım sağlayabilme şartı aranacaktır.

Başvuru formu için tıklayınız

Etkinlik sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Etkinlik 7-16 Kasım 2022 tarihleri arasında çevrim içi olarak Düzce Üniversitesi çevrimiçi eğitim uygulaması BigBlueButton ( https://3b.duzce.edu.tr ) sistemini uzerinden gerçekleştirilecektir.

Etkinlikteki tüm eğitimler web 2.0 araçlarına yönelik uygulamalı eğitim içerdiğinden katılımcıların İnternet erişimine sahip olmaları ve Dersleri izleyebilecek, uygulamaları yapabilecek teknolojik donanıma sahip olmaları gerekmektedir.

Etkinliğin Konusu;

Ortaöğretim kimya dersi öğretim programında yer alan bir çok konunun web 2.0 araçlarının farklı özellikleri kullanılarak anlatılması ve öğretmen adayları ile uygulama yapılması, Eğitim Bilişim Ağı üzerindeki etkileşimli içeriklerin kullanımı hakkında bilgi verilmesi ve öğretmen adayları ile uygulama yapılması, Arttırılmış gerçeklik uygulamalarının konu anlatımında kullanımının gösterilmesi ve öğretmen adayları ile uygulama yapılması, bazı konularda TGA ve argümantasyon gibi farklı yöntemlerle web 2.0 araçlarının kullanımının gösterilmesi ve öğretmen adayları ile uygulama yapılması, web 2.0 araçlarının sınıflandırılması ve derslerde teknoloji entegrasyonunun örnekler ve uygulamalarla anlatılmasıdır.

Etkinliğin Kapsamı;

21. yüzyılın ilk çeyreğinde hızlı gelişen teknolojinin getirdiği imkanlar doğrultusunda kullanılan ders araç ve gereçleri eskiden kullanılanlara göre oldukça farklılık göstermektedir. Bu farklılıklardan biri, geleneksel eğitim anlayışındaki öğretmen merkezli eğitim yerine öğrenci merkezli eğitimin benimsenmesiyle sınıf ve okulların teknolojik değişimidir. Buna örnek olarak eskiden sınıflarda yer alan kara tahtanın yerini teknolojik imkanların bütünleştiği etkileşimli tahtalara ve ders kitaplarının birincil ulaşılan kaynak yönünü etkileşimli tahtalardaki bilgisayar uygulamalarına bırakmasıdır. Ülkemizde eğitimde FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tablet ve tabletlerin etkileşimli tahtalarla uyumluluğu eğitime birçok yeni uygulamaların girmesine öncülük etmiştir. Geçmişten günümüze yaşanan bu önemli farklılıklar öğretmenin eğitimdeki merkeziyetçiliği yerine öğrenci ile birlikte bilgiyi yapılandırdıkları eğitim anlayışına doğru ilerlemeyi sağlamıştır (Elmas ve Geban, 2012; Keser, 2005). Gelişen teknoloji ile iç içe olan Z kuşağı öğrencilerine cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi dijital araçları etkileşime alan öğrenme ortamlarının oluşturulması ve teknolojik okuryazarlık seviyelerine uygun aktiviteler ve projeler yapılması öğrencilerin motivasyonlarına ve başarılarına katkıda bulunabilecektir (Conole ve Alevizou, 2010; Elmas ve Geban, 2012). Bu doğrultuda Milli Eğitim müfredatında yer alan öğretim programları çağın gereklilikleri ve öğrenenin ihtiyacı noktasında güncellenerek dinamik hale getirilmektedir. Güncel ortaöğretim kimya dersi öğretim programında birçok yetkinlikten bahsedilmekle beraber bunlardan biri /teknolojide temel yetkinlikler diğeri ise Dijital yetkinliktir. Her iki yetkinlik ?bilgiye erişim ve bilginin değerlendirilmesi, saklanması, üretimi, sunulması ve alışverişi için bilgisayarların kullanılması ayrıca internet aracılığıyla ortak ağlara katılım sağlanması ve iletişim kurulması gibi temel beceriler ile desteklenmektedir?. Bu bağlamda öğretim programlarının gelişmelerle ve bilimsel, sosyal, teknolojik vb. ihtiyaçlarla koşutluğu da öğretim programında açıkça belirtilmektedir. Yine kimya dersi öğretim programında ?Öğretim Programının Temel Felsefesi Ve Genel Amaçları? arasında ?bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek kendisini yenileyebilen, teorik bilgisini ve öğrendiklerini günlük hayatına aktarabilen bireylere ihtiyaç duyulduğu? da belirtilmektedir (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (2018). Ortaöğretim Kimya Dersi (9,10,11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı).

Gelişim ve değişimlerin hızla hayata girdiği 21. Yüzyılda eski yöntem ve değerlere bağlı kalan, teknolojiden uzak öğretmenlerin varlığı mevcut eğitim sistemimizin bir gerçeğidir (Elmas vd., 2011). Eğitim hayatına hızla giren teknolojik araç gereçlerin öğretmenlerin hazır bulunuşluklarının ve bilgilerinin yetersizliği (Horzum, 2010; Kıyıcı, 2010) bu araç gereçlerin yerinde kullanılamaması gerçeğini doğurmakla beraber teknolojinin eğitim sistemine olan katkısının öğretmenler tarafından sorgulanmasına neden olmaktadır (Kayaduman vd., 2011). Teknolojide görülen bu değişimlerin ülkemizde yaygınlaştırılması, yüksek maliyet gerektiren eğitim çözümlerini gelişmiş ülkelerden aynen almak yerine ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısına uygun olacak biçimde yenilenmesi ve alt yapı ve eğitim desteğinin verilmesi, öğretmenlerin eğitimi ile mümkün olacaktır (Savaş vd., 2011).

Yukarıda bahsedilen konular göz önünde bulundurulduğunda henüz ders anlatış şekli alışkanlık haline dönüşmemiş öğretmen adaylarına alternatif yöntemlerin uygulamalı olarak gösterilmesi ve etkilerini kendi üzerlerinde görmelerinin sağlanmasının olası önyargılardan uzak bir şekilde bakış açılarına etki edeceği düşünülmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

20 + thirteen =