Kimya Bilim Çalıştayı

Başvurma Şartları
Kimya dalında proje yapmaya istekli, yatkın, Kimya öğretmenlerimiz bu projeye katılabilirler.

Projeye; Amasya, Ordu, Giresun, Kastamonu, Samsun, Sinop ve Tokat illerindeki öğretmenler katılabilir.

Çalıştayın Genel Amacı
Bu çalıştayın genel amacı:
Genel anlamda kimya okuryazarı bilim insanı özel anlamda kimya alt yapısına dayalı meslek seçecek öğrencileri yetiştirecek Orta Karadeniz bölgesindeki lise kimya öğretmenlerinin bilimsel araştırma projesi yürütebilme ve öğrencilerinin yapacağı projelerde bilim danışmanlığı yapabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kimya öğretmenlerinin,
1. proje hazırlama ve yönetme bilgi ve beceri düzeylerini arttırmak,
2. proje alanıyla ilgili bilimsel alanyazına erişim kazanmalarını sağlamak,
3. meslektaşlarıyla karşılıklı fikir ve tecrübe paylaşımını sağlamak,
4. hayat boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunmaktır.

Çalıştayın Özel Amacı
Bu çalıştayın özel amaçları;
Kimya öğretmenlerine,
1. bilimsel problemi belirleme ve tanımlama tecrübesi kazandırma,
2. problem konusuyla ilgili alanyazına ulaşma becerisi ve tecrübesi kazandırma,
3. kimya okuryazarlığı kültürünü aktarabilme becerisine sahip olma,
4. proje hazırlama ve danışmanlığı yapmaya yönelik düşünce, tutum ve farkındalık düzeylerinde olumlu yönde bir artış sağlama,
5. proje önerisi hazırlama becerisi kazandırma,
6. proje iş paketleri oluşturabilme bilge ve tecrübesi kazandırma,
7. proje yönetim beceri ve tecrübesi sağlama,
8. proje uygulama tecrübesi sağlama,
9. proje raporlama becerisi kazandırma,
10. proje yazımı ve sunumuyla ilgili beceri kazandırma,
11. proje yönetiminde teknoloji kullanma becerisi,
12. proje değerlendirme tecrübesi kazandırma
konularında uygulamalı deneyimler kazandırmak amaçlanmaktadır.

Çalıştayın Hedef Kitlesi
Çalıştayın hedef kitlesi TÜBİTAK Samsun bölge merkezine bağlı iller olan Amasya, Giresun, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat illerindeki lise kimya öğretmenleridir. Kimya Bilim danışmanlığı etkinlikleri farklı okul türlerinde görev yapan 24 lise kimya öğretmeni ile dörderli gruplar halinde 6 gün süreyle uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Çalıştaya katılacak Kimya Öğretmenlerinin seçilmesinde aşağıdaki unsurlar göz önünde bulundurulacaktır.

Öncelikle çalıştayın İnternet sitesinden yapılan duyuruya olumlu cevap vererek başvuru yapan gönüllü kimya/kimya teknolojisi öğretmenlerinin seçimine dikkat edilecektir. Kimya öğretmenlerinin seçimi sırasında 7 farklı ilden (homojen dağılım kriteri göz önünde bulundurularak) yapılan başvurulardan seçim yapılacaktır.
1. TÜBİTAK Samsun bölge merkezinde bulunan yukarıda belirtilen 7 farklı ilden birindeki liselerde asaleten kimya/kimya teknolojisi öğretmenliği yapıyor olmak.
2. Kimya ve kimya eğitimi ile ilgili yenilikleri takip ediyor olmak.
3. Kişisel ve mesleki gelişimi destekleyici etkinliklere katılıyor olmak.
4. Sosyal ve takım çalışmasına yatkın olmak.
5. Yeterli mesleki tecrübeye sahip olmak.
6. Daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenen herhangi bir faaliyete ve bilim/proje danışmanlığı eğitimine katılmamış olmak.
7. Görev yapılan eğitim bölgesinde proje faaliyetlerine destek verebilecek nitelikte olmak.
8. Daha önce “Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına” proje danışmanı olarak başvurmamış olmak tercih sebebidir.
9. Alanıyla ilgili lisansüstü eğitim yapmış olmak tercih sebebidir.
10. Bilimsel yayın tecrübesi olmak tercih sebebidir.

Not: Yukarıdaki kriterleri taşıyan öğretmenlerin seçiminde başvuru tarihi önceliği dikkate alınacaktır. Taşra ilçelerinde görev yapıyor olmak bir tercih sebebidir. Aynı ilden çok fazla katılımcı başvurusu olduğu durumlarda başvuru tarihi, daha önce TÜBİTAK destekli eğitime katılmama ve katılım sonucu elde edilebilecek fayda gibi objektif kriterler göz önüne alınacaktır. Öğretmen seçimleri düzenleme kurulu kararı ile gerçekleştirilecektir. Sonuçlara ve kriterlere itiraz edilemez.

Çalıştay Katılım Ücreti
Çalıştaya katılacak Kimya Öğretmenlerinin konaklama, aişe ve görev yerlerinden Samsun’a olan ulaşım masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacak olup katılımcılardan ücret talep edilmeyecektir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kurupelit Kampüsü
55139 Kurupelit / SAMSUN
T: 0(362) 312 19 19 – 5864
E-Mail Adresi
kimyabilimdanismanligi@gmail.com