”Kimliğimiz Türkçemiz” Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması

Kamu Spotu
Kısa Film Yarışması

“Kimliğimiz Türkçemiz” Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması

Yarışmaya ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler başvuru yapılabilir.

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ve Türk Dil Kurumu iş birliğiyle, 2017 Türk Dili Yılı kapsamında, “Kimliğimiz Türkçemiz” konu başlıklı Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması düzenlenecektir.

”Kimliğimiz Türkçemiz” başlığıyla yola çıkılan yarışmada, millî birlik ve beraberliğimizin vazgeçilmez teminatı olan Türkçenin doğru ve güzel bir şekilde kullanılabilmesi, dilimizin sonraki kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması ve genç yönetmenlerin yarattıkları farkındalık ile sinemaseverlerle buluşturulması hedeflenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bütün lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmada, her iki dalda verilecek toplam ödül 125 bin TL olacaktır.

Yarışmaya katılmak isteyenler 10 Aralık 2017 günü mesai saati bitimine kadar [email protected] adresine başvuru yapabilecekler. Yarışmaya katılım koşullarıyla ilgili şartname gsf.gazi.edu.tr ve tdk.gov.tr adreslerinden alınabilecek.

Düzenlenen yarışmanın sonuçları ise 29 Aralık 2017 tarihinde Gazi Üniversitesi genel ağ sayfasından duyurulacaktır. Gösterime uygun görülen bütün eserler, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Dil Kurumu tarafından izleyici ile buluşturulacaktır.

TÜRK DİLİ YILI
2017 yılı, Cumhurbaşkanlığının himayesinde ve Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumunun öncülüğünde “Türk Dili Yılı”
olarak ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı genel ağ
sayfasında Türk Dili Yılı ilanı şöyle gerekçelendirilmiştir:
“Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı ve Türk
Dil Kurumu iş birliği ile Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen 2017 Türk Dili
Yılı Etkinlikleri, dünyanın sayılı dillerinden birisi olan ve binlerce yıllık köklü bir
geçmişe sahip Türk dilinin, son yüzyılda geçirmiş olduğu değişimler sebebiyle
yaşanan kimi olumsuzluklara kamuoyunun dikkatini çekebilmeyi amaçlamaktadır.
2017 Türk Dili Yılı Etkinlikleri kapsamında başta kamu kurum ve kuruluşları
olmak üzere, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve basın yayın organları tarafından,
millî birlik ve beraberliğimizin vazgeçilmez teminatı olan Türkçenin doğru ve güzel
bir şekilde kullanılabilmesi için 2017 yılı boyunca bilimsel ve kültürel etkinliklerin
gerçekleştirilerek Türkçenin sonraki kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılmasını
sağlayabilmek hedeflenmektedir.”
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, bu çağrıdan yola çıkarak
Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Türk Dil
Kurumu iş birliğiyle, 2017 Türk Dili Yılı kapsamında “Kimliğimiz Türkçemiz”
Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması yapmayı planlamaktadır.

■ NEDEN
“KİMLİĞİMİZ
TÜRKÇEMİZ”?

Günümüz dünyasında 6 bin 912 dil konuşuluyor. 220
milyondan fazla insanın konuştuğu “Türkçe”, dünyada
en çok kullanılan 5. dildir. Türklerin tarihi üzerine
araştırmalarıyla tanınan Amerikalı bilim insanı ve
yazar Carter V. FİNDLEY, “Dünya Tarihinde
Türkler” adlı eserinde önemli tespitlerde bulunur.
Göçer, yarı göçer ve yerleşik formları bir arada
yaşayabilen Türkler, en az 5000 yıldır Türkçeyi
yaşatırlar. Nereye göçerlerse, nereye giderlerse
gitsinler beraberlerinde daima iki şey götürürler;
Türkçe ve halı…
Diyarırum’u fetheden Anadolu Selçuklu Devleti’nin
saray yönetiminin Farsça ve Arapça etkisinde kaldığı
görülür. Bu sebeple 1277’de Konya Selçuklu sarayını
ele geçiren Karamanoğlu Mehmet Bey, ilk kez girdiği
sarayda Türkçe konuşulmamasına şaşırır ve 13 Mayıs
1277’de ünlü fermanını yayımlar:
“Şimdengirü hiç kimesne kapuda ve dîvânda ve
mecâlis ve seyrânda Türkî dilinden gayrı dil
söylemeye!”

Mehmet Bey’in bu iradesi, sadece siyasi bir olay değil bir kimlik tespitidir. Çünkü
Anadolu’nun Türkleşmesi, bir bakıma Türkçeleşmesidir. Sözün özü, “Kimliğimiz
Türkçemizdir”.

ŞARTNAME
GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE BAŞBAKANLIK
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI TÜRK
DİL KURUMU İŞ BİRLİĞİYLE

“2017 TÜRK DİLİ YILI”

“KİMLİĞİMİZ TÜRKÇEMİZ” KISA FİLM VE KAMU SPOTU YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

AMAÇ
“Kimliğimiz Türkçemiz” Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması aşağıda belirtilen
amaçlara ulaşılmasını sağlayabilmek için düzenlenmektedir:
a. Türk dilinin, son yüzyılda geçirmiş olduğu değişimler sebebiyle yaşanan kimi
olumsuzluklara kamuoyunun dikkatini çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak,
b. Özellikle yeni kuşakların doğru Türkçe ile iletişim kurmalarını teşvik etmek,
c. “2017 Türk Dili Yılı-Dilimiz Kimliğimizdir” başlığıyla başlatılmış olan dilde
millî seferberlik faaliyetini sanatın gücüyle daha etkin kılmak ve geniş kitlelere
yaymak.
d. Yarışma sırasında yapılacak etkinliklerle, yarışmada son değerlendirmeye kalan
yönetmenleri sinemaseverlerle buluşturmak.

YARIŞMANIN DAYANAĞI
664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri
Hakkında KHK.
17 Mayıs 2017 tarihli ve 30069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9 sayılı
Başbakanlık Genelgesi.

GENEL KATILIM ŞARTLARI

a. Yarışmaya, Türkçenin doğru ve yanlış kullanımını konu alan kısa filmler ve
kamu spotları katılabilmektedir.

b. Yarışmaya ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı öğrenciler başvuru yapılabilir. Her hangi bir alandaki başvuru sayısı 10
eserden az olursa, yarışma yürütme kurulu o alandaki yarışmayı iptal edebilir.

c. Yarışmaya bir katılımcı, her yarışma alanı için en fazla 2 eser ile başvurulabilir.

d. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

e. Sergileme için her yarışma alanında en az 5, en fazla 30 eser seçilir.

f. Başvurular, yarışma genel ağ sayfasındaki yönergeler izlenerek başvuru formu
doldurulduktan sonra, imzalanarak en geç 10 Aralık 2017 günü mesai saati
bitimine kadar ulaştırılmalıdır.

g. Yarışmada ödül alan eserler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif
hakları ile Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Dil Kurumuna
devredilmiş olacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül
alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında
hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Dil
Kurumu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre ödüle ya da
sergilenmeye değer bulunan eserlerin aslını ve üzerinde değişiklik yapılmış hâlini
afiş sahibinin ismi ile birlikte eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ve malzemelerinde
kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayımlama hakkına sahiptir.

h. Eserin orijinal olmaması, başka bir eserin kopyası olması, başka eserlerden
parçalar kullanılmış olması ve benzeri durumlar ya da müzik kullanımına ilişkin
doğabilecek telif hakkı ile ilgili ihlallerden başvuru sahibi sorumludur. Gerekli
görüldüğü takdirde eser yarışma dışı bırakılabilir ve ödül kazanması durumunda
ödül geri alınabilir.

i. Başvuru belgesindeki bütün bilgilerin beyanında doğruluk esastır. Bu bilgiler
sebebiyle doğabilecek hukuki sorumluluk imza sahibine aittir.

j. Online platformlar (Vimeo, Youtube, Dropbox, Wetransfer vb.) aracılığıyla
gönderilen eserlerin indirilmeye uygun bir şekilde yüklenmesi gerekmektedir.

k. Başvurunun tamamlanması için aşağıdaki bilgi ve belgelerin de eserlerle birlikte
teslim edilmesi gerekmektedir. Aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin 10 Aralık
2017 günü mesai saati bitimine kadar [email protected] adresine
ulaştırılması gerekmektedir. E-postanın konu bölümüne eser adının yazılması
mecburidir.

l. İstenen bilgi ve belgeler, eksiksiz olarak yarışma adresine ulaştırılmadığı sürece,
başvuru tamamlanmış sayılmaz.

m. Yarışmaya katılan eserlerden, katılım şartlarına uygun bulunmayanlar, seçiciler
kurulu tarafından değerlendirmeye alınmaz.

n. Yarışmaya katılan eserlerin seçiciler kurulu tarafından değerlendirilmesinin
ardından sonuçlar 29 Aralık 2017 tarihinde yarışmanın genel ağ sayfasından
duyurulacaktır. Sergilemeye uygun görülen bütün eserler, Gazi Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi ve Türk Dil Kurumu tarafından sergilenecektir.

o. Yarışmada ödül alan eserler, yarışma arşivinde saklanacaktır.

* Finale kalan eserlerin sergilenme tarihi ve yeri Düzenleme Kurulu tarafından
katılımcılara ve kamuoyuna daha sonra duyurulacaktır.

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
1. Katılım formu, katılımcının öz geçmişi (en fazla 100 kelime)
2. Yönetmenin filmografisi
3. Katılımcının fotoğrafı (300dpi)
4. Filmin veya kamu spotunun görselleri (2 adet) (300dpi)
5. Filmin veya kamu spotunun sinopsisi (en fazla 100 kelime).

ÖZEL ŞARTLAR
a. Yarışmaya kısa film dalında 30 dakikadan uzun olmayan, kurmaca, belgesel,
deneysel ve canlandırma (animasyon) türünde filmler; kamu spotu dalında ise 1
buçuk dakikayı aşmayan kamu spotları başvurabilir.
b. Yarışmaya herhangi bir teknik boyutta (formatta) çekilmiş yapımlar
başvurabilir. Jüri değerlendirmesi için 1980×1080 MP4 boyutunda (formatında) (en
az 15 mbit/sn) veri dosyasının, Vimeo, Youtube, Dropbox, Wetransfer vb. bir
platform aracılığıyla gönderilmesi ya da taşınabilir disk ile Gazi Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi yarışma kuruluna ulaştırılması gerekmektedir.
c. Filmler izleyiciye ve seçiciler kuruluna, yarışma düzenleme kurulunun uygun
göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında düzenleme
kuruluna ya da salon yetkililerine salon gösterim, oturum (seans) ya da program
değişikliği önerilemez.

SEÇİCİLER KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI
a. Seçiciler kurulu, tasarımcılar, sinema sanatçıları, film yapımcıları,
akademisyenler, sinema yazarları, Türkologlar, dil bilimciler ve farklı dallardan
kişiler arasından yarışma düzenleme kurulunca seçilen 5 kişiden oluşturulur.
b. Seçiciler kurulu, ödüllere ilişkin kararlarını, şartnamenin 5. maddesinde
belirtilen hususlara göre saptar.
c. 5 kişiden oluşan seçiciler kurulu, kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.

ÖDÜLLER
a. “Kimliğimiz Türkçemiz” Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması’nın dalları ve
ödüller şöyledir:

Kısa Film Kategorisi
Birincilik Ödülü – 20.000 TL
İkincilik Ödülü – 15.000 TL
Üçüncülük Ödülü – 10.000 TL
Seçici Kurul Özel Ödülü – 7.500 TL
Teşvik Ödülü (2 adet) – 5.000 TL.

Kamu Spotu Kategorisi
Birincilik Ödülü – 20.000 TL
İkincilik Ödülü – 15.000 TL
Üçüncülük Ödülü – 10.000 TL
Seçici Kurul Özel Ödülü – 7.500 TL
Teşvik Ödülü (2 adet) – 5.000 TL.

b. Seçiciler kurulu, gerekli gördüğü takdirde ödül miktarlarını ve derecelendirmeyi
değiştirme yetkisine sahiptir.

Bu şartnamede ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Gazi Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi ve Türk Dil Kurumu “Kimliğimiz Türkçemiz” Kısa Film, Kamu
Spotu Düzenleme Kuruluna aittir. Yarışmaya katılan ve esere katkısı bulunan herkes,
bu kuralları kabul etmiş sayılır. Bu şartname hakkında, esere katkısı bulunan kişileri
haberdar etmek, başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

YARIŞMANIN TAKVİMİ
– Yarışmanın elektronik ortamda ilanı: 21 Eylül 2017
– Yarışma asılarının Türkiye çapında dağıtılması: 21-27 Eylül 2017
– Eserlerin teslim edilmesi: 10 Aralık 2017

KURUMLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
– Düzenleme kurulu 8 kişiden oluşur. Bunların 2’si Türk Dil Kurumundan, 6 üye
ise Gazi Üniversitesinden seçilir.
– Türk Dil Kurumu ile eş güdüm hâlinde bulunulmak kaydıyla bağlantılar ve genel
sorumluluk Fakülteye aittir.
– Basında tanıtım ve reklam konusunda Türk Dil Kurumundan destek alınmalıdır.
– Seçiciler kurulu üyeleri, asıda yer almamalıdır.
– Seçiciler kurulu 5 kişiden oluşur. Bunların 2’si Türk Dil Kurumundan seçilir.
– Başvurunun çok olması durumunda ön seçiler kurulu değerlendirilmesi yapılır.
Bu seçiciler kurulu genel şartlar doğrultusunda bir eleme yapar.

İletişim Bilgileri
Web: gsf.gazi.edu.tr
Web: tedk.gov.tr
E-posta: [email protected]
Youtube kanalı: Kimliğimiz Türkçemiz 2017
Facebook: @gazigsfyarisma
Twitter: @gsf_yarisma

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Selçuk ŞENER
Doç. Dr. Bilal ÇAKICI
Doç. Dr. Mithat YILMAZ
Doç. Deniz ONUR ERMAN
Yrd. Doç. Dr. Hatice TOZUN
Öğr. Gör. Kurtuluş ÖZGEN
Öğr. Gör. Barış KONOR
Uzm. Yaşar YILMAZ

TASARIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ (Ası, ağ sayfası vb.)
Arş Gör. Dr. Pelin ÖZTÜRK GÖÇMEN (Gazi Üniversitesi)
Arş. Gör. Dr. Zeynep PEHLİVAN (Gazi Üniversitesi)
Arş. Gör. İrem BİLGİ (Gazi Üniversites)
Mehmet GÜVEN (Türk Dil Kurumu)

HABERLEŞME, İRTİBAT
Arş. Gör. Burcu Nehir HALAÇOĞLU (Gazi Üniversitesi)
Uzman Çiğdem KIRSAÇLIOĞLU (Gazi Üniversitesi)
Okt. Özlem KAVUKÇU (Gazi Üniversitesi)
Bahar TABUR (Türk Dil Kurumu)

Katılım Formu İndirmek İçin Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

11 − 7 =