Kentte Ekolojik Yaşam Fotoğraf Yarışması

Kentte Ekolojik Yaşam Fotoğraf Yarışması

Çevre Festivali “Kentte Ekolojik Yaşam Fotoğraf Yarışması” Şartnamesi

Madde 1-Yarışmanın Adı
Kentte Ekolojik Yaşam Fotoğraf Yarışması

Madde 2-Konu Ve Amaç
Belediyemizce organize edilen Çevre Festivali kapsamında Kentte Ekolojik yaşam temalı
fotoğraf yarışmasının amacı, yurttaşların kendi objektiflerinden doğal çevre, yaşam alanları,
temiz enerji, çevresel sürdürülebilirlik, kaynakların eşit kullanımı gibi duyarlılıkları
yansıttıkları eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olarak, kent içinde doğadan yana bakış
açıcını geliştirmektir.

Madde 2-Katılım Koşulları
2.1 Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ve Belediye yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar
ile birinci derece yakınları dışında Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 18 yaşını doldurmuş tüm
profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.
2.2 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2.3 Fotoğraflar, sayısal (dijital) ortama kayıtlı olarak gönderilecektir.
2.4 Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) Sayısal Renkli ve/veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya
katılabilir.
2.5 Yarışmacılar, daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir
yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri ile
yarışmaya katılamaz.
2.6 Yarışmaya eser verecek olanlar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü
yaklaşımı/yorumu kullanmakta serbesttirler.
2.7 Yarışmaya gönderilen eserlere, fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler
yapılabilir. Bu konuda Seçici Kurul’un kanaati esastır.
2.8 Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini
aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan
katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Madde 3– Eserlerin İsimlendirilmesi Ve Gönderilmesi
3.1 Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf
kabul edilmeyecektir.
3.2 Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi,
http://www.kadikoy.bel.tr/ adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan
http://cevrefestivali.kadikoy.bel.tr/ adresindeki başvuru formu doldurularak ve fotoğraflar
siteye yüklenerek yapacaktır.
3.3 Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
3.4 Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
3.5 Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde
kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
3.6 Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç,
Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük
olmalıdır.
3.7 İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin Güneş DENİZ için gunes veya gundz gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin “TRgundzD1_suadiye_cad” veya “TRgundzD2_kadikoy_moda” gibi…
İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı
hatalar oluşması halinde cevre.mudurlugu@kadikoy.bel.tr kultursanat@kadikoy.bel.tr
adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve
katılımcı bilgilendirilecektir.
3.8 Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Kadıköy Belediyesi
sorumlu olmayacaktır.

Madde 4– Telif
4.1 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine
ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
4.2 Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde çoğaltma, yayma,
temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser
sahibi ile birlikte süresiz olarak Kadıköy Belediyesi’ne ait olacaktır. Kadıköy Belediyesi bu
haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm
dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini
belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler
yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
4.3 Ödül, Mansiyon ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin 8. Maddesi’nde
belirtilen ödül tutarlarının ayni zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve
sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine
ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kadıköy Belediyesi’nden herhangi bir talepte
bulunmayacağını kabul eder.
4.4 Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde
herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini;
üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken
sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.

Madde 5– Diğer Hususlar
5.1 Katılım bilgileri ve şartnameye, http://www.kadikoy.bel.tr/,
http://kultursanat.kadikoy.bel.tr/, http://cevrefestivali.kadikoy.bel.tr/ adreslerinden
ulaşılabilir.
5.2 Yarışmada ödül alan fotoğraflar http://www.kadikoy.bel.tr/,
http://kultursanat.kadikoy.bel.tr/ ve http://cevrefestivali.kadikoy.bel.tr/ adreslerinde
yayınlanacaktır.
5.6 Ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar Kadıköy Belediyesi’nce sergilenecek ve
bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.

Madde 6– Ödüller
Birincilik ödülü: 3.000- TL
İkincilik ödülü: 2.500- TL
Üçüncülük ödülü: 2000- TL
Mansiyon (1 adet) : 1000- TL
Sergileme (En fazla 60 adet) : 50- TL


Madde 7
– Yarışma Takvimi
Yarışmanın Başlama Tarihi : 15 Mart 2017
Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 14 Mayıs 2017
Seçici Kurul Toplanma Yeri ve Tarihi : 20 Mayıs 2017
Sonuç Bildirim Tarihi : 22 Mayıs 2017
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 27 Mayıs 2017 Cumartesi

Madde 8– Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):
Seçici Kurul en az 3 üye ile toplanacaktır.
Saygun Dura
Tanju Aklaman
Oktay Çolak
Madde 9- Yürürlük
Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla
birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların
bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Madde 9– Düzenleyen ve Yürüten
Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Hasanpaşa Mah. Fahrettinkerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy-İstanbul
0216 542 50 00 -1227/1258/1154
kultursanat@kadikoy.bel.tr

http://cevrefestivali.kadikoy.bel.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here