Kazdağları 3. Ulusal Sempozyumu

Değerli İlgililer,

Kazdağları, Balıkesir ve Çanakkale arasında izole olmuş konumu, farklı iklim ve flora bölgelerinin kesişme alanında yer alması nedeniyle yüksek biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Alanın jeolojik, jeomorfolojik, botanik ve hidrolojik özellikleri bu biyolojik çeşitlilik için uygun habitatları oluşturur. Ayrıca alan antik Yunan mitolojisinde önemli bir yer tutmakta ve bu mitolojinin izleri sonraki dönem efsaneleri ile günümüze kadar ulaşmaktadır. Bütün bu özelliklerin modern doğa koruma anlayışı çerçevesinde korunabilmesi için Kazdağlarının bir bölümü 1993 yılında milli park ilan edilmiştir. Milli Park ilanı bir yandan alanda doğa koruma çalışmalarını ve araştırmaları hızlandırmış, bir yandan da alana olan popüler ilgiyi arttırmıştır. Bunun sonucu olarak Kazdağlarına ve Edremit Körfezi’ne mevsimlik ve sürekli bir göç hareketi başlamış ve bu göçler, doğa koruma çalışmaları ile beraber alanın kültürel ekolojisini (insan-ortam etkileşimini) önemli ölçüde değiştirmiştir.

Bu değişimden kaygı duyan ve alanının bilimsel olarak çalışılmasını teşvik etmek isteyen belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Üniversiteler bir araya gelerek 2002 yılında TMMOB Orman Mühendisleri Odası öncülüğünde ‘Kazdağları 1. Ulusal Sempozyumunu’ Altınoluk’ta, ‘Kazdağları 2. Ulusal Sempozyumu’nu 2005 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Bilim Sanat ve Kültür Derneği’nin ortak girişimi ile Çanakkale’de gerçekleştirmişlerdir. Aradan geçen 6 yıl boyunca alanda yeni yerleşme kalıpları ortaya çıkmış, doğa koruma ile ilgili çok sayıda araştırma ve rapor yazılmış, yeni canlı türleri keşfedilmiş ve alanda arazi kullanımı konusunda kamuoyunda hararetli tartışmalara sebep olan bazı uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bütün bu gelişmeler ‘3. Kazdağları Ulusal Sempozyumu’nun yapılarak bu gelişmelerin bilimsel perspektifle değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

“Kazdağları 3. Ulusal Sempozyumu” bölgedeki iki üniversite, yerel belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katkıları ile 24 Mayıs 2012 tarihinde Edremit körfezinde yapılacaktır. Kazdağlarının sahip olduğu jeolojik, jeomorfolojik, hidrolojik, klimatik, flora ve fauna ile kültürel zenginliğini daha geniş kitlelere duyurmak, alan üzerinde araştırma yapanlar arasında işbirliğini geliştirmek ve bilimsel bulguların uygulanabilirliğini tartışmak amacıyla Balıkesir Üniversitesi öncülüğünde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, yöredeki belediyeler ve STK’ların desteği ile ‘Kazdağları 3. Ulusal Sempozyumu’nun düzenlenmesine karar verilmiştir.
Sempozyum’da sadece Kazdağları, Edremit Körfezi ve Biga Yarımadası ile ilgili bildirilerin sunulması beklenmektedir. Sempozyum dili Türkçe’dir.
Sempozyuma katkılarınızı ve katılımınızı bekler çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Saygılarımızla,

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Sempozyum Konuları
Sempozyum, Kazdağları ile ilgili aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

Biyoçeşitlilik
Flora
Fauna
Çevre
Korunan  alanlar
Ekonomi
Tarım
Coğrafya
Edebiyat
Tarih
Turizm
Arkeoloji
Jeoloji
Hidroloji
Ekoloji
Çevre Eğitimi
Sosyoloji

Sempozyum Takvimi24 – 25 – 26  Mayıs 2012

1.Duyuru: 4 Temmuz 2011 (Sempozyum ilanı, Konu başlıkları)
2.Duyuru: 3 Ekim 2011 (Online başvuru formu ve Özet kabul)
3.Duyuru: 6 Şubat 2012 (Özetlerin Son Gönderilme Tarihi, Konaklama tercihi alımı)
4.Duyuru:  12 Mart 2012 (Özet Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması, Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi)
5.Duyuru: 2 Nisan 2012 (Bildiri Tam Metin Son Gönderme Tarihi)
6.Duyuru: 30 Nisan 2012 (Sempozyum programının ilanı)

İletişim

Doç. Dr. Yılmaz ARI
E-posta:[email protected]
Cep: 0536 472 15 48

Doç. Dr. Fatih SATIL
E-posta: [email protected]
Cep: 05058154702

Alper Uzun
E-posta: [email protected]
Cep: 05425265063