Kazanım Odaklı STEM uygulamalarının Bloom Taksonomi Alanları Gelişimine Etkisi

Araştırmada, kazanım odaklı STEM uygulamalarının Bloom Taksonomi Alanları gelişimine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 4. Sanayi Devrimi sonrasında hayal gücü kuvvetli, bilimsel düşünme becerisine sahip, teknoloji kullanan ve üreten, öz güveni yüksek, yenilikçi ve girişimci bireylere ihtiyaç duyulmaya başlanmış ve sormak, sorgulamak, araştırmak, merak etmek, yaratıcı olmak, problem çözmek gibi 21. yüzyıl yetkinliklerini destekleyici eğitim modelleri geliştirilmiştir.

Bu eğitim modellerinden en güncel olan STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) eğitimi modeli çerçevesinde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanları içinde disiplinler arası bir bakış açısıyla, bütüncül bir eğitim anlayışına dayalı etkinlikler uygulanmaya başlanmıştır. Bu etkinlikler sonucunda öğrencilerde beklenen durumların sınıflandırılmasına imkân veren Bloom Taksonomisi, hedeflerin belirlenmesinde kolaylaştırıcı ve yol gösterici bir rol üstlenmiştir. Kazanım odaklı STEM uygulamalarının Bloom Taksonomisi dikkate alınarak öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlardaki gelişimlerine etkisi alt problemler kapsamında incelenmiştir. Araştırma nitel bir çalışmadır ve eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinde bulunan bir ilkokulda öğrenim gören 150 öğrenci, 5 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ve yapılandırılmış gözlem formu kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken Tematik içerik Analizi yapılmıştır. Toplanan veriler önce kavramsallaştırılmış, sonra belirlenen temalara ait kodlar yazılmıştır.

İkinci bir kodlayıcı kullanılarak, kodlayıcılar arasındaki tutarlılık tespit edilmiştir. Araştırmacı öncelikle STEM ve Bloom Taksonomisi ile ilgili alan yazın taraması yapmıştır. STEM uygulamaları; Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri ve ülkemiz çerçevesinde incelenmiştir. Sonrasında ilkokul kazanımları ders ders incelenmiş ve STEM eğitimine entegre edilebilecek kazanımlar belirlenmiştir. Belirlenen kazanımlara göre STEM alanları; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alan etkinlikleri oluşturulmuş ve bu etkinlikler kazanımlara göre, araştırmacı tarafından oluşturulmuş STEM Ders Planına uygun hale getirilmiştir. Her sınıf için 20 haftalık çalışma planlanmış ve kazanım odaklı ders planları uygulanmıştır. Araştırmacı aynı zamanda çalışmada katılımcı rol de üstlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, kazanım odaklı STEM uygulamalarının Bloom Taksonomi Alanlarının gelişimine katkıda bulunduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kazanım, STEM, Bloom Taksonomisi

Emel BOZKURT
MEB Sınıf Öğretmeni & Scientix Türkiye Elçisi