Kayseri Üniversite Eğitim Bursu Başvuru

burs başvuruları
öğrenci bursu

Başvuruların birçok üniversiteden alındığı Kayseri Şeker Fabrikası Eğitim ve Sağlık Vakfı Türkiye’nin dört bir Üniversite Eğitim Bursu vermektedir.

Vakfımızca 2020 / 2021 eğitim döneminde üniversitede okuyan veya okumaya hak kazanarak kayıt yaptırmış başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere, Ekim 2020 ayından başlayarak Haziran 2021 ayına kadar 9 ay süresince aylık karşılıksız eğitim bursu verilecektir. Burs verilme şartlarını eğitim süresince taşıyan öğrencilere, eğitimleri süresince eğitim bursu verilmeye devam edilecektir. Vakfımız eğitim bursu için başvurular 01.09.2020 – 30.09.2020 tarihleri arasında, internet ortamında yapılacak olup, başvuru şartları ve burs ile ilgili ayrıntılı bilgi

– Bursiyer adaylarımızın öğrenim gördükleri Okullar ile ilgili kısmı işaretlerken; Başvuru Formu üzerindeki Üniversite Adı-Fakülte/Yüksek Okul Adı ve Bölüm Adı kutucuğunda, okudukları okul ve ilgili bölümü bulamadıkları takdirde, Başvuru Formundaki Diğer Üniversite/Fakülte/Bölüm kutucuğuna, eğitim gördükleri Okul adı ve bölümü yazmaları yeterli olacaktır.
– “Eğitim Bursu Başvuru Formu“nu tamamladıktan hemen sonra, size sistem tarafından bir şifre verilecek olup, bu şifreyi başvurunuz sonuçlanana dek saklamanız gerekmektedir.
– Burs başvuru sonucunuzu, web sitemiz üzerinden, tarafınıza verilmiş olan bu şifre ve TC Kimlik numaranız ile giriş yaparak öğrenebileceksiniz.
– Tarafınıza verilen bu şifre ile 01.09.2020-30.09.2020 tarihleri arasında “Eğitim bursu başvuru formu“nda beyan ettiğiniz bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz. 30.09.2020 tarihinden sonra herhangi bir değişiklik yapamazsınız.
– Ayrıca tarih sınırlaması olmaksızın, web sitemiz üzerinden sisteme giriş yaparak “Eğitim bursu başvuru formu “görüntüleyebilir ve çıktısını alabilirsiniz.
– Adaylar; “Eğitim bursu başvuru formu “ nu doldurmadan önce, gerekli evrakların listesini inceleyecek, belgesini temin edemeyeceği bir kriteri “eğitim bursu başvuru formu”nda işaretlemeyecektir.
– Adaylarımızın; (E-Aile Gelir Durumu Kısmı) Aile toplam gelir ve Anne-Baba Gelir kısımlarına Maaş veya Gelir Belgesi gibi resmi belge ibraz edemeyecekleri bir gelir girmemeleri, aile bireylerinizin belgelendirilebilecek resmi gelirlerini beyan etmeniz gerekmektedir.

BURS BAŞVURU ŞARTLARI VE BURS İLE İLGİLİ
AYRINTILAR
KAYŞEV
KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI
2020 / 2021 DÖNEMİ BURS BAŞVURULARI HAKKINDA AÇIKLAMA

A.BURS BAŞVURU ŞARTLARI
Vakıftan burs talebinde bulunan öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

2.Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. ‘nin Ekim sahası içinde bulunan il ve ilçelerde ikamet ediyor olması,

3.Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis
cezasından hükümlü bulunmaması,

4.Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim hariç) ön lisans, lisans ve lisansüstü
programlarından her hangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış veya halen öğrenime devam ediyor
olması,

5.Yüksek lisans ve doktorada tez süresi dahil iki yılı tamamlamamış olması,

6.Okumak için mali durumu yetersiz olması ve Vakıf’tan burslu kardeşinin bulunmaması,

7.Toplumu rahatsız edecek, Vakıf amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara sahip
olmaması,

8. Başvuru belgesini gerçeğe uygun olarak doldurmak ve belgelendirilmesi istenen belgelerle birlikte
tam ve eksiksiz olarak zamanında Vakfa teslim etmiş olması,

9. Beyan edilen bilgiler ile Vakfa teslim edilen belgeler ve/veya Vakıfca elde edilecek bilgi ve belgeler
arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması,
Gerekmektedir.

B. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1.Eğitim bursu başvuruları internet ortamında (www.kaysev.org.tr adresinden) yapılacaktır. Posta,
faks, mail ve elden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2.Eğitim Bursu Başvuru Formu (EK:2) aynı zamanda değerlendirme kriterlerini de içerdiğinden,
belgelendirilmesi istenen bilgiler belgeye dayalı olmak üzere, tüm bilgiler doğru ve eksiksiz olarak
doldurulacaktır.

3.Adaylar “Eğitim Bursu Başvuru Formu (EK:2)”nu doldurmadan önce, EK:1 (Eğitim Bursu
Başvuru Kriterleri Belgelendirme Çizelgesi)’ni inceleyecek, belgesini temin edemeyeceği bir kriteri
“Eğitim Bursu Başvuru Formu (EK:2)”nda işaretlemeyecektir.

4.Başvuru Formunda belgelendirilmesi istenen bilgiler kesinlikle belgelendirilecek, belgeler ise ilgili
kurum, kuruluş ve makamlarca onaylı (mühürlü ve yetkili imzalı) olacaktır.

5.İnternet ortamında başvurusunu tamamlayan aday, doldurmuş olduğu “EK:2 Eğitim Bursu Başvuru
Formu”nun mutlaka yazılı çıktısını alarak imzalayacak ve istenen belgelere ilave edilerek bir “Eğitim
Bursu Başvuru Dosyası” hazırlayacaktır.

6.Başvuru süresinin sona ermesini müteakip; Vakıf, internet ortamında alınan başvurulara göre
bilgisayar ortamında elde edilen puan ve sıralamaya göre “Eğitim Bursu aday listesi”ni oluşturacak
ve internet ortamında ilan edecektir. Vakıf, oluşturulan aday listedeki sonuç bilgilerini sistem
üzerinden www.kaysev.org.tr adresinden her aday öğrenci kendi tc numarası ve başvuru
yaptıktan sonra sistemin vermiş olduğu şifre ile girip sonucunu görebileceklerdir. Sistem
üzerinde ismi açıklanan adaylar hazırlamış oldukları “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası”nı elden veya
posta ile ilan edilen süre içerisinde Vakıf adresine teslim edeceklerdir.

7.Aday listede ismi yer almayan öğrenciler “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası”nı Vakıf adresine kesinlikle
göndermeyecektir. Gönderilmesi halinde teslim alınmayacak, alınmış olsa dahi her hangi bir
değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

C.BAŞVURU SÜRESİ
Eğitim Bursu başvuruları 01 Eylül 2020 tarihinde başlayıp 30 Eylül 2020 tarihinde sona erecektir.

D.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ İLANI
Burs başvuruları iki aşamada değerlendirilecektir.

a)Vakıf, İnternet ortamında yapılan burs başvurularının değerlendirmesini yapacak ve Ekim Ayı
içerisinde, en yüksek puandan başlayarak daha düşük puana doğru yapılacak sıralama ile burs
kontenjanı kadar aday liste oluşturacaktır. Vakıf, oluşturulan aday listedeki sonuç bilgilerini sistem
üzerinden www.kaysev.org.tr adresinden her aday öğrenci kendi tc numarası ve başvuru yaptıktan
sonra sistemin vermiş olduğu şifre ile girip sonucunu görebileceklerdir.

b)Vakıf, teslim edilen “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası” belgeleri ile adayın Eğitim Bursu Başvuru Formu
bilgilerini karşılaştıracak, internet başvuru bilgileri ile dosya belgeleri uyuşan adayları aldıkları puana
göre asil listeye dahil edecek ve sonucu www.kaysev.org.tr adresinden her aday öğrenci kendi tc
numarası ve başvuru yaptıktan sonra sistemin vermiş olduğu şifre ile girip sonucu görebileceklerdir.

E.BAŞVURU SAHİBİNDEN İSTENECEK BELGELER
Vakıftan burs almak için başvuran, başvurusu kabul edilerek aday olarak ismi açıklanan
öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenecektir.

1. Vakıf resmi internet sitesi (www.kaysev.org.tr) adresinden yapmış olduğu “Eğitim Bursu Başvuru
Formu” çıktısı,
(RESİMLİ VE İMZALI OLARAK), (FORM VAKFIMIZ TARAFINDAN TEMİN EDİLEBİLİR)

2. Bir adet vesikalık fotoğraf

3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4. Nüfus Müdürlüğünden alınacak onaylı “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,
(TÜM AİLE FERTLERİNİN İSİMLERİ BELGE DE YAZILI OLMALI)

5.Üniversiteye yeni kayıt olanlar için,
– Yerleştirildiği yükseköğrenim programını bildirir ÖSYM Sonuç Belgesi,
– Yerleştiği puan türüne ait başarı sırasını gösterir ÖSYM sonuç belgesi,
– Öğrenci belgesi

6.Ara sınıf öğrencileri için,
– Üniversitenin ilgili ve yetkili makamlarınca onaylı “Öğrenci Not Durum Belgesi
(Transkript) ” (DİSİPLİN DURUMU GÖSTERİR)
– Öğrenci Belgesi,

7.Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için,
– Üniversitenin ilgili Enstitüsünce tezli yüksek lisans veya doktora programına kabul edildiğine dair belge,
– İkinci sınıfta okuyanlar için ise ayrıca Üniversitenin ilgili ve yetkili makamlarınca onaylı “Öğrenci Not Durum
Belgesi (Transkript)”, (DİSİPLİN DURUMU GÖSTERİR)

8.Aile gelir durumu belgesi,
– Aile çalışanlarının onaylı maaş bordrosu
– İşsiz olanlar için SGK’dan, herhangi bir yerden maaş almadıklarına veya tescili olmadığına dair yazı veya
muhtaçlık yazısı (Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti)

9. Anne/baba emekli ise SGK Emekli maaşı bordrosu onaylı,

10. Ailede engelli olan varsa engelli bireyin sağlık raporu

11. Ailede şehit ve/veya gazi varsa ilgili makamlardan alınan onaylı belgesi,

12. Anne baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,

13. Anne ve/veya babanın Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. mensubu (çalışan veya emekli) ise Şirketten alınmış
onaylı belge,

14. Anne ve/veya baba Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ortağı ise; Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatifinden ve/veya ilgili pancar bölge müdürlüğünden alınmış onaylı belge
15. Adli sicil kaydı,

16. İş bankasından öğrencinin kendi adına açılmış olan hesap numarası
(TÜRKİYE’NİN HERHANGİ BİR ŞUBESİNDEN AÇILMIŞ OLABİLİR, DEKONT VEYA HESAP CÜZDANI
FOTOKOPİSİ)
– Belgelerden e-devlet şifresi ile temin edebildikleriniz kabul edilecektir.

F.EVRAK TESLİMİ
1.Aday listede ismi yer alan bursiyer adayları, “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası”nı ilan tarihinden
itibaren en geç on beş gün içerisinde “Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Eğitim ve Sağlık Vakfı Osman
Kavuncu Cd. 7.Km. Kocasinan / KAYSERİ” adresine elden veya posta ile teslim edeceklerdir.

2.“Eğitim Bursu Başvuru Dosyası”nın, Vakıf adresine zamanında teslim edilmemesi (postadaki gecikme
dahil) halinde yapılmış başvuru geçersiz sayılacak ve ilgili aday elenecektir. Bu durumda Vakfın hiçbir
sorumluluğu bulunmayacaktır.

G.BURSLARIN ÖDEME ZAMANI
Eğitim Bursu, her eğitim ve öğretim yılında Ekim – Haziran ayları arasında 9 (dokuz) ay süresince her
bursiyerin kendi banka hesabına havale edilerek ödenecektir.

H.BURS VERİLME SÜRESi VE YENİLEME
1.Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel
bir durumun olmaması şartıyla öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresince verilir.
Eğitim süresine hazırlık sınıfları dahil edilir.

2.Ön lisans öğrencilerine azami iki yıl, lisans hazırlık sınıfı öğrencilerine azami bir yıl, lisans öğrencilerine
azami dört yıl, lisans öğrenim süresi dört yıldan daha fazla olanlar (Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik
Fakülteleri gibi) için ise yüksek öğrenim kanunu ile belirlenen azami süre kadar, yüksek lisans
öğrencilerine azami iki yıl, doktora programı öğrencilerine azami iki yıllık sürelerle verilebilecektir.

3.Vakıf, her yıl öğrenim süresi bitiminde burslu öğrencilerine yönelik internet (www.kaysev.org.tr)
adresinden duyuru yaparak, öğrencilerin başarı durumu ile disiplin durumunu bildirir ilgili makamdan
Onaylı “Öğrenci Not Durum Belgesi (Transkript)” ve “Öğrenci Belgesini” isteyecektir. Burslu öğrenci,
istenen belgeleri en geç Üniversitelerin takip eden yeni eğitim ve öğretim döneminin başlangıcına kadar
Vakıf adresine elden veya posta yolu ile teslim edecektir. Aksi takdirde, burs bağlanma şartlarını
kaybetmiş sayılacak ve takip eden dönemde bursu yenilenmeyecektir.

http://basvuru.kaysev.org.tr/Basvuru.aspx

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin