Kayseri temalı Türk Sanat Müziği beste yarışması

TALAS BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
TALAS KARADUT BESTE YARIŞMASI

BİRİNCİ BÖLÜM

KONU;
Kayseri temalı Türk Sanat Müziği beste yarışması

AMAÇ;
1) Kayseri ve Talas’ın güzelliklerini şiir ve müzik yoluyla duyurmak,
2) Bestecileri nitelik eserler vermeye teşvik etmek,
3) Yeni bestecilerin yetişmesini sağlamaktır.

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR;
1- Yarışmaya T.C. ve K.K.T.C. Vatandaşı olan bütün besteciler katılabilir.
2- Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili Talas Belediyesi yönetici kadrolarda
bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve
sıhri hısımları yarışmalara katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir
şekilde katkıda bulunamazlar.
3- Bir kişi birden fazla eserle yarışmaya katılabilir.
4- Birden fazla kişinin ortak eserle yarışmaya katılması mümkündür.

İKİNCİ BÖLÜM
YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER;
Yarışmaya gönderilecek eserler:
1- Türkiye’nin müzik mirası ile irtibat kurarak bu mirası geleceğe taşıyacak bir özellik
sergilemelidir. Kayseri veya Talas temalı olmalıdır.
2- Eserlerin süresi 5 dakikayı geçmemelidir.
3- Kompozisyon yönünden, söz, ezgi, ritim bütünlüğü taşımalıdır.
4- Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır. Eserlerde Türkçe dili kurallarına uygun
biçimde kullanılmalı ve doğru prozodi ile söylenecek biçimde yazılmış olmalıdır.
5- Eserlerin sözleri, insan onuruna aykırı olmamalı, siyasal içeri taşımamalı, ulusal birliği
ve ülke bütünlüğünü bozucu, moral yıkıcı, sanat değerinden yoksun olmamalıdır.
6- Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir kurum
veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, cd, dvd mp3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve
özel / resmi hiçbir radyo ve tv de yayın kuruluşunda daha önce yayınlanmamış
olmalıdır.
7- Eserlerin yerel veya yabancı bilinen eserlerle bariz benzerlikleri bulunmamalıdır.
8- Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce
hiçbir yerde yayınlanamaz.
Not: Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, vb. kurumlar tarafından açılan
yarışmalara ve/veya denetlemek üzere repertuar kurullarına gönderildiği tespit edilen
eserler, hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ESER TESLİMİ

1. Yarışmaya her besteci, en fazla 3’er eserle katılabilir.
2. Eserlerin notları 9’ ar nüsha halinde olmalıdır
3. Okunaklı yazılmalıdır
4. Nota yazısı ve usul bölümleri, Arel- Ezgi Uz dilek sistemine uygun olmalıdır.
5. Kural dışı durumlarda, özel işaret ve açıklama notları eklenmeli, icra, hız ve ifade
nüansları işaretlerle gösterilmelidir.
6. Eserin bütün güftesi nota üzerinde gösterilmiş olmalı, gerekirse prozodi açısından farklılık
gösteren bölümler, eserin altına ayrıca yazılmalıdır.
7. Eserin kaydını içeren bir CD de diğer evraklarla beraber iletilmelidir. Söz konusu kaydın
bilgisayar desteği ile de yapılması mümkündür.
8. Besteciler her eser için en az 5 harften oluşan ayrı bir rumuz kullanmalıdır.
9. Eserlerin güfteleri 3 nüsha halinde bilgisayar yardımı ile A4 dosya kağıdına yazılmalı,
üzerinde yalnız o eser için seçilen rumuz bulunmalıdır.
10. Besteciler her eser için biri küçük “KİMLİK ZARFI”, diğeri büyük “EVRAK ZARFI” olmak
üzere, 2 adet zarfı, BELEDİYEMİZ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM
ETMELİDİRLER.

1) KİMLİK ZARFI:
1. Kimlik zarfı üzerine yalnız rumuz yazılacaktır.
2. Kimlik zarfı içinde;
• Bestecinin adı,
• Bestecinin adresi, varsa telefon numarası,
• Bestecinin bu Yarışma Şart namesi ve Talas Belediyesi yarışma- mevzuatının ilgili
hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten şart name eki belge (EK:1) imzalı olarak
bulundurmalıdır.

2) EVRAK ZARFI:
1. Büyük zarf (Evrak Zarfı) üzerinde rumuz yazılmalı, içinde, notalar, güfte ve kapalı
olarak kimlik zarfı bulundurmalıdır.
2. Besteciler birden fazla eserle yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için, istenilen
dokümanlar ve zarflar ayrı ayrı düzenlenmelidir.
3. Posta ile müracaatlarda, nota ve/ veya güfte üzerinde ve/ veya zarflarda eser
sahibinin adı belirtilmişse veya kimlik belirleyecek şekilde bir işaret konmuşsa, söz
konusu eser değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.
4. Besteciler eserlerini kendileri, bir yakınları veya posta aracılığı ile ‘‘Talas Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kiçi köy Mahallesi Atatürk Bulvarı Sağlık Caddesi
No:1’’ adresine 10/05/2021 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırmalıdırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖDÜLLER

Seçici kurul yapacağı değerlendirme sonucunda seçeceği 6 yarışmacıya başarı
ödülü, 6 yarışmacıya mansiyon ödülü verecektir.
Başarı ödülü alan yarışmacılar
Birincilik Ödülü : 10.000 TL
İkincilik Ödülü :7.500 TL
Üçüncülük Ödülü : 5.000 TL
Mansiyon Ödülleri 3 adet : 2.500 TL
Yarışmada başarı ödülü alanların tespit edilmesinin ardından yarışma sonuçlarından
sonra Belediyemiz tarafından yapılacak faaliyetlerde bu eserler kullanılacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
SEÇİCİ VE FİNAL DEĞERLENDİRME KURALLARI

1. Talas Belediyesi Karadut Beste Yarışmasına katılmak üzere Kuruma teslim edilen
besteler arasında, ödül- mansiyon alabilecek nitelikteki bestelerin seçimi amacıyla,
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından toplam 4 asil 2 yedek üyeden oluşan
Seçici Kurul teşkil edilir.
2. Seçici Kurul, üye tam sayısı ile çalışma yapar.
3. Seçici Kurul, Yarışmaya gönderilen eserleri inceler ve hakkında karar verir. Eserin
reddedilmesi halinde, karar rapora gerçeklik olarak yazılır.
4. Seçici Kurul, hazırlayacağı raporda, “Başarı Ödülüne Değer” eserleri belirtir.
5. Ödül kazanan eserler açıklandıktan sonra, sonuçlar bu eserlerin bestecilerine ayrıca
yazılı olarak bildirilir.
6. Seçici Kurul, Yarışmaya katılan eserleri, ödüle değer bulup bulmamakta serbesttir.
7. Ödül kazanan eserler basın ve yayın organları ile kamuoyuna duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM
KARŞILIKLI HAKLAR

1- Talas Belediyesi, eserlerin seslendirilecek yayın, yer ve zamanını tayin etme, kısmen
veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir.
2- Talas Belediyesi, bu yarışmada elde ettiği tüm eserleri, plak, band, kaset, nota, CD ve
benzeri şekilde çoğaltma, yabancı yayın kuruluşlarına, birliklerine, eğitim ve kültür
kurumlarına gönderme ve ticaret olarak kullanma hakkına sahiptir.
3- Besteci, Yarışmaya gönderdiği eserlerini, Yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde ve
hiçbir şekilde yayınlayamaz. Yayınladığı veya yayınlattığı taktirde eser yarışma dışı
bırakılır.
4- Besteciler; eserin bütünüyle kendine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden
ilham almadıklarını, eseri bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya
göndermediklerini taahhüt edip, yarışma şartnamesini ve Ek Sözleşme hükümlerini
aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı Ek-1 belgeyi Talas Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü’ ne vermekle yükümlüdürler. Aksi durumda, o eser yarışma dışı
bırakılıp, ödül verildiyse istirdat edilir.

DİĞER HÜKÜMLER
1- Değerlendirme sonucunda yalnızca ödül alan ve repertuara alınabilir nitelikte
görülen eserlere ait kimlik zarfları açılır. Diğer zarf ve dokümanlar talep edildiği
takdirde, sonuçların açıklanmasını takip eden iki ay içinde sahiplerine alındı makbuzu
karşılığı iade edilir.

ÇALIŞMA TAKVİMİ:
Eser Teslim Son Tarihi: 10 Mayıs 2021
Seçici Kurul Toplantısı:
Sonuçların Açıklanması: 31 Mayıs 2021
EK: 1
BESTECİ ESER KATILIM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
Talas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne
KAYSERİ
Talas Belediyesi Karadut Beste Yarışması’na gönderdiğim…………………… rumuzunu taşıyan
eser bütünüyle kendime aittir.
Talas Belediyesi Karadut Beste Yarışması Şartnamesinde yer alan hükümleri aynen kabul ve
taahhüt ettiğimi arz ederim.
…/…/202..
Bestecinin Adı- Soyadı
İmza
Ad- Soyad :
TC Kimlik No :
Doğum Tarihi :
Enstrüman :
Adres :
Telefon :
GSM :
E-Mail :
(NOT: Bu form yarışmaya gönderilen her eser için ayrı ayrı düzenlenecektir.)

EK:2
MUVAFFAKATNAME ÖRNEĞİ
Talas Belediyesinin 2020 yılında düzenlemiş olduğu “Talas Belediyesi Karadut” adlı Beste
Yarışması Şartnamesini, aynen okudum kabul ediyorum.
1. YARIŞMA’ ya (Beste Yarışması) gönderdiğim beste ya da bestelerimde hiçbir eserden
alıntı yapmadım, müziklerin tamamı bana aittir.
2. YARIŞMA’ ya gönderdiğim beste ya da bestelerimi bugüne kadar hiçbir yarışmaya
göndermedim. Hiçbir kurum ya da kuruluşa kaydettirmedim.
3. YARIŞMA’ ya gönderdiğim beste ya da bestelerimi bugüne kadar hiçbir ticari cd, dvd,
mp3 vb. herhangi bir kayıt ünitesinde yer almadı, yer alması için hiçbir kişi ya da
kuruma muvafakat vermedim.
4. YARIŞMA’ ya gönderdiğim beste ya da bestelerimi yarışma tamamı sonuçlanmadan
önce hiçbir televizyon ve radyo kuruluşunda yayınlatmayacağım ve yayınlanmasına
izin vermeyeceğim.
5. Beste ya da bestelerim YARIŞMA finalleri sırasında veya sonrasında Talas Belediyesi
tarafından tanıtım ya da satış amacıyla hazırlanacak cd, dvd mp3 vb. görsel ve işitsel
kayıt araçlarında yer alması durumunda ücret talep etmeyeceğim.
6. Yarışmaya gönderilen sözlü eserlerin aldıkları ödüller güfte sahiplerini de kapsar.
YARIŞMA’ ya gönderdiğim bestenin güfte yazarı ile kendi aramda ücrete ilişkin noter
onaylı sözleşme geçerlidir.
7. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Talas Belediyesi tarafından açılabilecek bütün
maddi ve manevi tazminat davaları için Kayseri Mahkemeleri’nin yetkili olduğunu
kabul ediyorum.
…/…./202…
Bestecinin Adı-Soyadı
İmza