Kayseri Şeker Fabrikası Vakfı Bursu

Bursu
Bursu

Kayseri Şeker Fabrikası Vakfı Bursu

BURS BAŞVURU ŞARTLARI VE BURS İLE İLGİLİ AYRINTILAR KAYŞEV

A.BURS BAŞVURU ŞARTLARI
Vakıftan burs talebinde bulunan öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
2.Türkiye’de ikamet ediyor olması ve Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. ‘nin Ekim sahası içinde bulunan il
ve ilçe nüfusuna kayıtlı olması ,
3.Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet,
ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı
hapis cezasından hükümlü bulunmaması,
4.Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim hariç) ön lisans, lisans ve lisansüstü
programlarından her hangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış veya halen öğrenime devam ediyor
olması,
5.Ara sınıfta okuyan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ise, tekrara ders bırakmadan
bir üst sınıfa geçmiş olması,
6.Yüksek lisans ve doktorada tez süresi dahil iki yılı tamamlamamış olması,
7.Okumak için mali durumu yetersiz olması ve Vakıf’tan burslu kardeşinin bulunmaması,
8.Gelir getirici bir işte çalışıyor olmaması,
9.Toplumu rahatsız edecek, Vakıf amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara sahip
olmaması,
10. Başvuru belgesini gerçeğe uygun olarak doldurmak ve belgelendirilmesi istenen belgelerle birlikte
tam ve eksiksiz olarak zamanında Vakfa teslim etmiş olması,
11. Beyan edilen bilgiler ile Vakfa teslim edilen belgeler ve/veya Vakıfça elde edilecek bilgi ve
belgeler arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması,
Gerekmektedir.

B. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1.Eğitim bursu başvuruları internet ortamında (www.kaysev.org.tr adresinden) yapılacaktır. Posta,
faks, mail ve elden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
2.Eğitim Bursu Başvuru Formu (EK:2) aynı zamanda değerlendirme kriterlerini de içerdiğinden,
belgelendirilmesi istenen bilgiler belgeye dayalı olmak üzere, tüm bilgiler doğru ve eksiksiz olarak
doldurulacaktır.
3.Başvuru Formunda belgelendirilmesi istenen bilgiler kesinlikle belgelendirilecek, belgeler ise ilgili
kurum, kuruluş ve makamlarca onaylı (mühürlü ve yetkili imzalı) olacaktır.
4.İnternet ortamında başvurusunu tamamlayan aday, doldurmuş olduğu “EK:2 Eğitim Bursu
Başvuru Formu”nun mutlaka yazılı çıktısını alarak imzalayacak ve istenen belgelere ilave edilerek
bir “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası” hazırlayacaktır.
5.Başvuru süresinin sona ermesini müteakip; Vakıf, internet ortamında alınan başvurulara göre
bilgisayar ortamında elde edilen puan ve sıralamaya göre “Eğitim Bursu aday listesi”ni
oluşturacak ve internet ortamında ilan edecektir. Açıklanan aday listede ismi bulunan adaylar
hazırlamış oldukları “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası”nı elden veya posta ile ilan edilen süre
içerisinde Vakıf adresine teslim edeceklerdir.
6.Aday listede ismi yer almayan öğrenciler “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası”nı Vakıf adresine
kesinlikle göndermeyecektir. Gönderilmesi halinde teslim alınmayacak, alınmış olsa dahi her hangi bir
değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

C.BAŞVURU SÜRESİ
Adaylar “Eğitim Bursu Başvuru Formu (EK:2)”nu doldurmadan önce, EK:1 (Eğitim Bursu
Başvuru Kriterleri Belgelendirme Çizelgesi)’ni inceleyecek, belgesini temin edemeyeceği bir
kriteri “Eğitim Bursu Başvuru Formu (EK:2)”nda işaretlemeyecektir.
Eğitim Bursu başvuruları 03 Eylül 2013 tarihinde başlayıp 27 Eylül 2013 tarihinde sona
erecektir.

D.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ İLANI
1.Burs başvuruları iki aşamada değerlendirilecektir.
a)Vakıf, İnternet ortamında yapılan burs başvurularının değerlendirmesini yapacak ve Ekim Ayı
içerisinde, en yüksek puandan başlayarak daha düşük puana doğru yapılacak sıralama ile burs
kontenjanı kadar aday liste oluşturacaktır. Vakıf, oluşturulan burs aday listesini www.kaysev.org.tr
adresinden ilan edecektir.
b)Vakıf, teslim edilen “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası” belgeleri ile adayın Eğitim Bursu Başvuru
Formu bilgilerini karşılaştıracak, internet başvuru bilgileri ile dosya belgeleri uyuşan adayları aldıkları
puana göre asil listeye dahil edecek ve sonucu www.kaysev.org.tr adresinden ilan edecektir.
İnternet başvuru bilgileri ile dosya belgeleri uyuşmayan veya yanlış beyanda
bulunulduğu tespit edilmesi halinde adaylar ikinci bir işleme gerek duyulmaksızın
derhal elenecektir. Bu durumda Vakfın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

E.BAŞVURU SAHİBİNDEN İSTENECEK BELGELER
Vakıftan burs almak için başvuran, başvurusu kabul edilerek aday listede ismi açıklanan öğrencilerden
aşağıdaki belgeler istenecektir.
1.Vakıf resmi internet sitesi (www.kaysev.org.tr) adresinden yapmış olduğu “Eğitim Bursu Başvuru
Formu” çıktısı (resimli ve imzalı olarak),
2.Bir adet vesikalık fotoğraf
3.Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
4.Nüfus Müdürlüğünden alınacak onaylı “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,
5.Üniversiteye yeni kayıt olanlar için, yerleştirildiği yüksek öğrenim programını bildirir ÖSYM Sonuç
Belgesi ve kayıt yaptırdığına dair belge ile başarı sıralamasını gösterir ÖSYM sonuç belgesi,
6.Ara sınıf öğrencileri için, Üniversitenin ilgili ve yetkili makamlarınca onaylı “Öğrenci Not Durum
Belgesi(Transkript)” ve Öğrenci Belgesi,
7.Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için, Üniversitenin ilgili Enstitüsünce tezli yüksek lisans veya
doktora programına kabul edildiğine dair belge, ikinci sınıfta okuyanlar için ise ayrıca Üniversitenin
ilgili ve yetkili makamlarınca onaylı “Öğrenci Not Durum Belgesi(Transkript)”,
8.Aile gelir durumu belgesi (aile çalışanlarının onaylı maaş bordrosu, çiftçilik yapanların Çiftçi Kayıt
Sistemine kayıtlı olması ve ilgili Pancar Bölge Müdürlüğünden alacağı onaylı ÇKS belgesi onaylı
belge , işsiz olanlar için ise SGK’dan herhangi bir yerden maaş almadıklarına veya tescili olmadığına
dair yazı veya muhtaçlık yazısı),
9.Anne/baba emekli ise emeklilik cüzdanı fotokopisi ve ”SGK Emekli maaşı bordrosu onaylı,
10. Ailede engelli olan varsa engelli bireyin sağlık raporu (ilgili makamlardan onaylı ve bir yıl
içerisinde alınmış olmalı),
11. Ailede şehit ve/veya gazi varsa ilgili makamlardan alınan onaylı belgesi,
12. Öğrenci kardeş var ise ilgili okul idaresince onaylı öğrenci belgesi,
13. Anne baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,
14. Anne ve/veya babanın Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. mensubu (çalışan veya emekli) ise Şirketten
alınmış onaylı belge,
15. Anne ve/veya baba Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ortağı ise; aktif ortak olduğuna dair ilgili
Kooperatiften alınmış ve en az son üç yıllık pancar ekimini gösterir onaylı belgesi,
16. Ailenin oturduğu ev kira ise kira kontratı fotokopisi, lojmanda oturuyor ise ilgili makamdan onaylı
yazı,
17. Öğrenci başka bir şehirde ise ikamet durumunu bildirir belge (yurt idaresi yazısı veya kendi adının
da olduğu kira kontratı),
18. Adli sicil kaydı,
19. Banka Bilgi formu,

F.EVRAK TESLİMİ
1.Aday listede ismi yer alan bursiyer adayları, “Eğitim Bursu Başvuru Dosyası”nı ilan
tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde “Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Eğitim ve Sağlık Vakfı
Osman Kavuncu Cd. 7.Km. Kocasinan / KAYSERİ” adresine elden veya posta ile teslim edeceklerdir.
2.“Eğitim Bursu Başvuru Dosyası”nın, Vakıf adresine zamanında teslim edilmemesi (postadaki
gecikme dahil) halinde yapılmış başvuru geçersiz sayılacak ve ilgili aday elenecektir. Bu durumda
Vakfın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

G.BURSLARIN ÖDEME ZAMANI
Eğitim Bursu, her eğitim ve öğretim yılında Ekim – Haziran ayları arasında 9 (dokuz) ay süresince her
ayın ilk Cuma günü bursiyerlerin banka hesaplarına havale edilerek ödenecektir.

H.BURS VERİLME SÜRESİ VE YENİLEME
1.Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına
engel bir durumun olmaması şartıyla öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresince
verilir. Eğitim süresine hazırlık sınıfları dahil edilir.
2.Ön lisans öğrencilerine azami iki yıl, lisans hazırlık sınıfı öğrencilerine azami bir yıl, lisans
öğrencilerine azami dört yıl, lisans öğrenim süresi dört yıldan daha fazla olanlar (Tıp, Diş Hekimliği,
Veterinerlik Fakülteleri gibi) için ise yüksek öğrenim kanunu ile belirlenen azami süre kadar, yüksek
lisans öğrencilerine azami iki yıl, doktora programı öğrencilerine azami iki yıllık sürelerle
verilebilecektir.

İletişim Bilgilerimiz
Adres: Osman Kavuncu Cad. 7.Km 38070 Kocasinan / KAYSERİ (Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Sağlık ve Eğitim Vakfı)

Telefon: + 90 352 331 24 00 ( 2259)
Faks: + 90 352 331 24 06
E-mail: [email protected]

http://www.kaysev.org.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin