Kaysem

Kaysem Tarihçesi

2007’den bu yana düzenli olarak her yıl bir üniversitenin organize ettiği KAYSEM organizasyonları, başlangıçta ADIMAK Konsorsiyumu şeklinde faaliyette bulunmuştur. ADIMAK, Aydın (Adnan Menderes Üniversitesi), Denizli (Pamukkale Üniversitesi), Isparta (Süleyman Demirel Üniversitesi), Muğla (Muğla Üniversitesi), Afyon (Kocatepe Üniversitesi), Kütahya (Dumlupınar Üniversitesi) illerindeki üniversitelerin kısaltılmış hali olarak faaliyette bulunmuştur. Türkiye’nin Batısında yer alan ve coğrafi olarak birbirine kolay ulaşım sağlanabilen üniversitelerin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri ile Mahalli İdareler Ön lisans Programları tarafından dönüşümlü olarak düzenlenmesi planlanan bir sempozyum faaliyeti olarak yola çıkmıştır. Bu bağlamda;

Ana teması “Kentsel Alan Yönetimi” olarak belirlen KAYSEM I 15 Ocak 2007’de Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF Kamu Yönetimi Bölümü tarafından gerçekleştirilmiştir.

“Küresel Esintiler ve Yerel Etkiler” ana teması üzerine kurgulanan KAYSEM II Dumlupınar Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Kütahya’da 07 Mayıs 2007’de düzenlenmiştir.

KAYSEM III Pamukkale Üniversitesi, İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından 2007 yılında Denizli’de düzenlenmiştir. “Planlama ve Bölgesel Kalkınma: Deneyimler ve Yeni Arayışlar” teması üzerinde kurgulanan KAYSEM III’ de yerel yönetimlerde, ulusal ve ulus-üstü düzeylerde planlama ve bölgesel kalkınma kavramsalları tartışılmış ve irdelenmiştir.

KAYSEM IV 2009’da Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin yönetim yapısına doğrudan veya dolaylı olarak etki eden konuların ele alındığı KAYSEM IV’ de “Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi” teması ele alınmıştır.

KAYSEM V 2010’da Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Konya’da düzenlenmiştir. Burada “Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları” ele alınmıştır.

KAYSEM VI 2011’de Adıyaman Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenmiştir. Bu sempozyumda“Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi” ana başlığı işlenmiştir.

2012 yılında KAYSEM VII Celal Bayar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Manisa’da gerçekleştirilmiştir. Burada “Yerel-Bölgesel Kalkınma” teması ele alınmıştır.

2013 yılında KAYSEM VIII Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenmiştir. KAYSEM VIII “Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar” başlığını taşımıştır.

KAYSEM IX İnönü Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün ev sahipliğinde “Yerelleşme / Merkezileşme Tartışmaları” Ana Teması ile 7,8,9 Mayıs 2015 tarihlerinde Malatya’da düzenlenecektir.

Ana Tema

KAYSEM 9

7, 8, 9 Mayıs 2015

İnönü Üniversitesi – Malatya

Sempozyumun Ana Teması : Yerelleşme / Merkezileşme Tartışmaları

Devlet ve kamu yönetiminin anlamı, alanı ve fonksiyonları tarih içerisinde, toplumsal bir gerçeklik olarak, zamana ve mekâna göre değişiklik arz etmiştir. Devletin merkezileşmesi ve/veya adem-i merkezileşmesi de yaşanılan yapısal koşullara ve tarihsel sürece göre her coğrafyada ve ülkede yapı-aktör ilişkisi bağlamında kendine özgü değişimleri ve devamlılığı iç içe barındırarak, bir seyir izlemiştir. 1970’lerde yaşanan köklü ekonomik ve siyasal dönüşüm, Türkiye gerçekliğinde de ülkenin tarihsel dinamikleri ile karşılıklı bir etkileşim içerisinde, devletin ve kamu yönetiminin değişimine sebep olmuştur. Devletin yönetsel yapısı, siyasal aktörler arası güç ilişkisi, devletin toplumsal yaşamı düzenleme noktasında sahip olduğu üslup ve işlevler, dolayısıyla kamu politikaları ve kamu hizmetleri ve nihayetinde devletin temsiliyet şekli bu köklü değişimden etkilenmiştir.

Yapısal koşullar doğrultusunda devletin yaşadığı bu dönüşümlerin her biri, son dönemin temel paradigması olan “yerelleşme” söylemi etrafında ele alınabilecek konulardır. Dolayısıyla devletin yaşadığı bu dönüşümlerin pratikte ne yönde ilerlediği, bir anlamda “yerelleşme” söyleminin gerçekliğinin bir kez daha sorgulanması açısından elimize önemli fırsatlar vermektedir. Bu sempozyumda devletin, yaşadığı bu dönüşümünün, yerelleşme doğrultusunda mı yoksa merkezileşme doğrultusunda mı ilerlediğinin özellikle farklı kamu politikaları etrafında ele alınması ve tartışılması amaçlanmaktadır.

9. Kamu Yönetimi Sempozyumu’ nun ana başlığı “Yerelleşme / Merkezileşme Tartışmaları” olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, son dönemde dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan kamu politikalarının gerek karar alma süreçleri, gerekse uygulama aşamasında yerelde ve merkezde nasıl sonuçlar verdiği tartışılacaktır. Yerelleşme/merkezileşme tartışmalarının şu üç çerçeve etrafında yürütülmesi planlanmıştır: (1) Son dönemde kamu yönetiminde ortaya çıkan değişimin yapısal koşulları, (2)Merkezde ve yerelde kamu politikalarını oluşturan aktörler, (3) Kamu yönetiminde yaşanan değişimin sonuçları. Dolayısıyla alt başlıklar da bu çerçeve içinde oluşturulmuştur. Teori ile desteklenen alan ve uygulama araştırmalarının daha yararlı olduğu düşüncesiyle sempozyumda sunulacak bildirilerin alan ve uygulama araştırmalarına dayalı çalışmalar olması beklenmektedir.

7-9 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilecek bu sempozyumda, siz değerli akademisyenlerin bizlere vereceği destek ile dünyada ve ülkemizde kamu yönetiminde son dönemde ortaya çıkan değişimleri yerelleşme ve merkezileşme bağlamında ele alma fırsatı elde etmiş olacağız. İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olarak, kamu yönetimi alanındaki önemli etkinliklerden biri olan KAYSEM’i bu sene üniversitemize ve şehrimize taşıyacak olmanın verdiği mutluluğu ve gururu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Sempozyumda görüşmek dileğiyle…

Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Selma KARATEPE

İnönü Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı

Alt Başlıklar

Merkeziyetçi ve Adem-i Merkeziyetçi Kamu Politikaları
Yerelleşme / Merkezileşme Teorileri ve Uygulama Sonuçları
Uluslararası – Uluslarüstü Yapılanmaların Yerelleşme / Merkezileşme Politikaları
Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkisinin Dönüşümü
Yerelleşme / Merkezileşme Bağlamında Farklı Ülke Deneyimleri
Yerel Yönetimlerin Örgütsel Yapılarında Merkezileşme ve Yerelleşme
Yerel Yönetimlerin Denetimi Sorunu
Kentsel Hizmetlerin Sunumunda Farklı Yöntemler ve Yerelleşme
Küresel Piyasa ve Yerel Yönetim Bütçeleri
Tüm Boyutlarıyla 6360 Sayılı Yasa
Yerel Kalkınma ve Yerelleşme Meselesi
Yerelleşme / Merkezileşme ve Demokratikleşme
Ulusal ve Yerel Kimliklerin Temsiliyeti
Egemenlik ve Meşruiyet Sorunsalı
Kentsel Politikaların Merkez ve Yerel Arasında Paylaşımı
Kamu-Özel-STK İşbirlikleri ve Yerelleşme Meselesi
Yeni Anayasa Tartışmalarında Yerelleşme/Merkezileşme
Yerelleşme/Merkezileşme Tartışmaları ve Çevre
Kentsel Dönüşüm Deneyimleri ve Merkezi Yönetimin Rolü
Yerelleşme/Merkezileşme Tartışmaları ve Afet Yönetimi
Küreselleşme ve Yerelleşme

Önemli Tarihler

Ayrıntılı Bildiri Özeti Göndermek İçin Son Gün: 30 Kasım 2014
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 31 Ocak 2015
Tam Metin Göndermek İçin Son Gün: 30 Nisan 2015
Sempozyum Tarihi: 7, 8, 9 Mayıs 2015

Sempozyum İletişim Bilgileri:

e-mail: [email protected]

Tel: 0 422 377 42 83

https://cms.inonu.edu.tr/tr/kaysem9

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.