“Kayıt Dışı İstihdama Kayıtsız Kalma” Ödüllü Proje Yarışması

“ KAYIT DIŞI İSTİHDAMA KAYITSIZ KALMA”

ÖDÜLLÜ PROJE YARIŞMASI

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI TARAFINDAN
“KAYIT DIŞI İSTİHDAMA KAYITSIZ KALMA”
ÖDÜLLÜ PROJE YARIġMASI DÜZENLENMĠġTĠR.
Katılımcılar yarıĢmaya kayıt dıĢı istihdamla mücadele konusunda özgün ve uygulanabilir
projelerle baĢvurabileceklerdir.

BELİRLENEN ÖDÜL MİKTARLARI;
Birincilik Ödülü 20.000 TL,
Ġkincilik Ödülü 15.000 TL,
Üçüncülük Ödülü 10.000 TL,
Dördüncülük Ödülü 7.500 TL,
BeĢincilik Ödülü 5.000 TL.

SON BAŞVURU TARİHİ:
20 Nisan 2014
BAŞVURU ADRESLERİ:
E-Posta Adresi: kadimdaire@sgk.gov.tr
Yazışma Adresi: SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kayıt DıĢı Ġstihdamla Mücadele
Daire BaĢkanlığı
MithatpaĢa Caddesi No:7 A Blok 4. Kat YeniĢehir/ANKARA

BİLGİ İÇİN:
(0312) 434 11 55

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN “KAYIT
DIŞI İSTİHDAMA KAYITSIZ KALMA” ADLI PROJE YARIŞMASI

AMAÇ

Kayıt dışı istihdamla mücadele sürecinde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında
toplumun tüm kesimlerinin katkı sunabileceği ve farkındalık oluşturulabilecek bir organizasyonun
gerçekleştirilmesidir.

DAYANAK

Bu Proje Yarışması; Dokuzuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Programlar, Yıllık Programlar, Kayıt
Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı’nda yer alan kayıt dışılıkla mücadele konusunda
toplumsal duyarlılığı, bilgi ve bilinç düzeyini artırmaya yönelik esaslara dayanılarak organize
edilecektir.

ESASLAR

Katılımcılar yarışmaya kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda özgün ve uygulanabilir projelerle
başvuracaklardır. Projeler Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve dereceye giren ilk beş Projeye
para ödülleri verilecektir. Gerek görülmesi halinde proje sahipleri sunum yapmak üzere Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na davet edilebileceklerdir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, yarışmaya sunulan projeleri yayınlama ve istifadeye sunma
hakkını elinde bulunduracaktır. Yarışmacılar, yarışmaya sundukları projelerle ilgili olarak sonradan
telif, kullanım hakkı vb. taleplerde bulunamayacaklardır.

Projeler açık ve anlaşılabilir tarzda ve en çok yedi (7) sayfa uzunluğunda (standart A4 boyutunda,
Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralıklı) olmak üzere hazırlanarak gönderilecektir.

Başvurularda, projeyi hazırlayanın (birden fazla kişi de olabilir) Adı, Soyadı, İkamet adresi,
kendileriyle irtibat sağlanabilecek bir telefon numarası ile varsa e-posta adresi bilgilerinin
gönderilmesi zorunludur.

PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Projeler Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve dereceye giren Projeler belirlenecektir.

PROJE BAŞVURU SÜRESİ VE ADRESİ

Projeler 20/04/2014’e kadar Mithatpaşa Caddesi No:7 A Blok 4. Kat Yenişehir/ANKARA adresindeki
Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire
Başkanlığı’na iadeli taahhütlü posta ile veya belirlenen kurumsal e-posta adresine gönderilecektir.

Yarışmanın sonucunda dereceye girenler 2014 yılı Mayıs ayı içinde açıklanacaktır.

ÖDÜL
Yarışma sonunda dereceye giren Proje sahiplerine aşağıda belirtilen ödüller verilecektir.
Birinciye 20.000 TL,
İkinciye 15.000 TL,
Üçüncüye 10.000 TL,
Dördüncüye 7.500 TL,
Beşinciye 5.000 TL.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

KAYIT DIŞI İSTİHDAMA KAYITSIZ KALMA
PROJE YARIŞMASI

PROJE FORMATI

KİŞİSEL BİLGİLER

Hazırlayan / Hazırlayanlar : Projeler kişi veya gruplar tarafından hazırlanabilir.

Görev Yapılan Kurum/Kuruluş :
Çalışanlar için çalışılan kurum, öğrenciler için eğitim
görülen kurum yazılmalıdır.

İletişim Bilgileri : Açık adres, cep telefonu ve e-posta gereklidir.

PROJE BİLGİLERİ

Projenin Adı : Projeyi tanımlayan kısa ve öz bir başlık belirlenmelidir.

Projenin Hedefi :
Hazırlanan projenin spesifik hedefi veya hedefleri
belirtilmelidir.

Projenin Önemi :
Mevcut durum, projenin gerçekleştirilme gerekçesi ve
sağlayacağı katkı bir arada ele alınmalıdır.

Projenin Kapsamı :
Projenin uygulanacağı yer (bölge, il) ve sektör, projenin
kimleri/hangi kesimleri kapsadığı belirtilmelidir.

Projenin Süresi : Projenin öngörülen uygulama süresi belirtilmelidir.
İşbirliği Yapılacak Kurum ve
Kuruluşlar :
Proje kapsamında katkı alınması varsayılan kişi ve/veya
kurumlar belirtilmelidir.

Varsayımlar ve Riskler :
Projenin uygulama aşamasındaki varsayımlar ile
öngörülen riskler belirtilmelidir.

Proje Detayı :
Bu bölümde projede yer alan öneriler ve bu önerilere
ilişkin uygulama adımları başlıklar halinde ve detaylı
bir biçimde belirtilmelidir. Ayrıca bu bölümde Projeden
beklenen muhtemel çıktılar da belirtilmelidir.

EKLER
Projeyi destekleyecek dokümanlar eklenebilir.