Karayolu Trafik Güvenliği lll. Kısa Metrajlı Film, Kısa Metrajlı Film Senaryosu Ve Afiş Tasarımı Yarışması

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ III. KISA METRAJLI FİLM, KISA METRAJLI
FİLM SENARYOSU VE AFİŞ TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 
 
Madde 1.   AMAÇ
  Yol kullanıcıları olan sürücü, yolcu ve yayaların  trafik bilgi ve bilincinin arttırılması,
vatandaşlarımızın ilgisinin trafik güvenliğine yöneltilmesi, trafiğin bir kültür bir yaşam biçimi
olduğunun  benimsetilmesi  ve  elde  edilecek  materyallerin  bilgilendirme  çalışmalarında
kullanılması.
 
Madde 2.  KONU
  Karayolu Trafik Güvenliği kapsamında; 
Genel Olarak Trafik Kurallarına Uymanın Önemi, 
Aşırı Hız, 
Yakın Takip, 
Kırmızı Işık İhlali, 
Alkollü Olarak Araç Kullanımı, 
Emniyet Kemeri Kullanımı, 
Kask Kullanımı
Çocuk Oto Koltuğu Kullanımı, 
Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanımı, 
Yaya Güvenliği, 
Duraklama ve Park Etme Kuralları, 
Bisiklet, Motorlu Bisiklet ve Motosiklet Güvenliği, 
Karayollarında Gürültü Kirliliği, 
Araçların Teknik Bakımı ve Muayene, 
Hatalı Sollama, 
Şerit İhlali, 
Yaya Geçitleri, Üst-Alt Geçitler, 
Yorgun ve Uykusuz Araç Kullanımı,
alanları konu edilecektir.
 
Madde 3.   YARIŞMA KOORDİNASYON BİRİMLERİ
3.1. Yürütme Birimi  :
T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
 
3.2. Destek Birimi  :
  T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel
Müdürlüğü
      TÜVTURK 
 
3.3. Sekretarya  :
  Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
 
Madde 4.  YARIŞMACI OLARAK KATILIM
  Yarışma, değerlendirme  jürisinin 1. ve 2. derece yakınları dışında, gerçek – tüzel kişi
ve yaş grubu gözetilmeksizin bireysel ve toplu halde herkesin katılımına açıktır.
  18  yaşından  küçük  katılımcıların  katılım  formlarında  veli/vasi  imzası  olması
zorunludur.  Bu  yarışmacıların  yarışmalarda  dereceyi  girmeleri  durumunda  ödüllerini
veli/vasileri ile birlikte almaları gerekmektedir.
   2
Madde 5.  YARIŞMA KURALLARI
5.1. Yarışmacılar  istedikleri  kadar  dalda  ve  istedikleri  kadar  eserle  yarışmaya
katılabilirler.
5.2. Başvurular;  en  geç  06  Nisan  2012  tarihi mesai  bitimine  kadar  Emniyet  Genel
Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığının iletişim adresinde olacak
şekilde  şahsen, posta ya da kargo yolu  ile ya da 30 Mart 2012  tarihine kadar  İl/İlçe
Emniyet Müdürlükleri Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri/Büro Amirliklerine teslim
edilecektir.  Teslimat  sırasında  hazırlanan  tutanağın  bir  nüshası  yarışmacıda  kalacak
diğer  nüshası  ise  eserlerle  birlikte  Trafik  Eğitim  ve Araştırma Dairesi  Başkanlığına
teslim  edilecektir.  Bu  tarihlerden  sonra  ya  da  fax  veya  e-posta  yoluyla  yapılan
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.3. Yarışmaya katılan bütün eserlerin her  türlü  telif hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri  Kanunu  kapsamında  bedelsiz  ve  süresiz  olarak  T.C.  İçişleri  Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve TÜVTURK’ e
ait  olacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü  ve
TÜVTURK yarışma yoluyla elde edilen tüm eserleri televizyon, internet, vb. her türlü
ortamda yayımlama, katalog, kitap, broşür, afiş, ajanda,  takvim, dergi, CD, video vb.
her türlü ortama alarak yayının ve dağıtımını yapma, yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim ve
kültür  kurumlarına  gönderme  ve  eğitim  etkinliklerinde  kullanma  hakkına  sahip
olacaktır.
5.4. Eserlerin  içeriğinde  ve  hazırlanma  aşamasında  kullanılan  her  türlü  malzeme
(resim,  senaryo,  müzik  vb.)  bizzat  katılımcı/katılımcılar  tarafından  üretilmiş  veya
kullanım  haklarının  katılımcıda/katılımcılarda  olması,  daha  önce  benzer  nitelikli  bir
yarışmaya katılmamış, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir.
5.5. Hazırlanan  eserler,  içeriğinde  katılımcının  adı-soyadı,  T.C.  kimlik  numarası,
doğum  tarihi,  iletişim  bilgileri  ile  “Eserin  içeriğinde  ve  hazırlanma  aşamasında
kullanılan  her  türlü  malzeme  ve  çalışmalar  dahil  olmak  üzere
tarafımca/tarafımızca/kurumumuzca  üretildiğini  veya  kullanım  haklarının
tarafımda/tarafımızda/kurumumuzda  olduğunu,  daha  önce  benzer  nitelikle  bir
yarışmaya  katılmadığını,  özgün  ve  telif  haklarının  satılmamış  olduğunu  taahhüt
ederim/ederiz.  Yarışma  şartnamesi  tarafımca  okunmuş  olup,  telif  haklarının  5846
sayılı  Fikir  ve  Sanat  Eserleri  Kanunu  kapsamında  bedelsiz  ve  süresiz  olarak  T.C.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
ve  TÜVTURK’e  geçeceği  başta  olmak  üzere  tüm  şartlarını  kabul  ederim/ederiz.”
yazısının bulunduğu katılım formu ile birlikte teslim edilecektir.
5.6. Katılım  formuna  katılımcıların  tamamının  (kurumlar  için  en  yetkili  kişinin)
bilgileri  yazılacak  ve  kişi/kişiler  tarafından  kendi  el  yazıları  ile  isimleri  yazılarak
imzalanacaktır.  Katılım  formunun  imzalanması  yarışma  ile  ilgili  şartnamenin  tüm
hükümlerinin kabul edildiği anlamına gelmektedir.
5.7. Yarışma dallarından,
5.7.1. Afiş  Tasarımı  dalında  yarışmaya  katılacak  eserler  için  katılım  kriterleri
şunlardır; 
50 x 70 boyutlarında ve dikey olarak tasarlanacaktır. 
Hem basılı hem de elektronik ortamda  (tasarım  formatı  ile  birlikte  jpeg
formatlı kopyaları da olacaktır) gönderilecektir. 
Bu  eserlerin  tasarımında  herhangi  bir  tasarım  programı
kullanılabilecektir. 
Bilgisayar  kullanılmadan  el  ile  yapılan  tasarımların  elektronik  ortamda
fotoğraflarının gönderilmesine gerek yoktur.   3
5.7.2. Kısa Metrajlı Film dalında yarışmaya katılacak eserler için katılım kriterleri
şunlardır; 
  Jenerik hariç en az 30 saniye en fazla 90 saniye süreli olacaktır. 
35  mm.  Film,  DV,  HD,  Betacam  ile  çekilmiş  ya  da  bu  formatlara
aktarılmış olacaktır.
Hedef  kitleye  yönelik  özgün,  net  ve  akılda  kalıcı  ve  etkileyici mesajlar
içerecektir. 
Çekildikleri/aktarıldıkları  bu  formatlar  dışında  aynı  zamanda  bir  kopya
standart  DVD  formatında  (DVD’nin  üzerinde  yapımcının/yönetmenin  adı
soyadı  ile  filmin  adı,  süresi  ve  yapım  yılı  bilgileri  yer  alacak)  ve  filmin
yazılı bir özeti ile teslim edilecektir. 
Filmler  için  herhangi  bir  tür  ayrımı  (kurmaca,  deneysel,  canlandırma)
yapılmamış  olup  yarışma  tek  kategoride  açılmıştır.  Jüri,  değerlendirmeyi
genel olarak anlatım yetkinliğini  (görsel zenginlik, kurgu, amaca uygunluk
vb. ölçütler) dikkate alarak yapacaktır.
5.7.3. Kısa  Metrajlı  Film  Senaryosu  dalında  yarışmaya  katılacak  eserler  için
katılım kriterleri şunlardır; 
En az 30, en fazla 90 saniyelik filmlere uygun olacaktır. 
Hedef kitlesine yönelik slogan/sloganlar içerecektir. 
Reklam içeriği olabilecek ya da herhangi bir kurum, kuruluş, firma ya da
markayı çağrıştırabilecek herhangi bir söz, cümle vb. içermeyecektir. 
Hedef  kitleye  yönelik  özgün,  net  ve  akılda  kalıcı  ve  etkileyici mesajlar
içerecektir. 
Senaryoların  yanı  sıra  hazırlanan  kısa  öyküleri  ile  birlikte  teslim
edilecektir. 
Senaryolar 5 sayfayı geçmeyecektir.
 
Madde 6.   YARIŞMA JÜRİSİ
  Yarışmaya katılan eserler Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca
belirlenecek 5 veya daha fazla kişiden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir.
 
Madde 7.  YARIŞMA TAKVİMİ
  Eserlerin Teslim Başlangıcı      : 17 Ekim 2011
  Eserlerin Teslim Bitişi      : 06 Nisan 2012
  Jüri Değerlendirmesi        : 16 Nisan – 04 Mayıs 2012
  Sonuçların Duyurulması      : 11 Mayıs 2012
  Ödül Töreni          : Sonuçlar ile birlikte ödül töreninin yeri
ve tarihi duyurulacaktır.
 
Madde 8.   YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI
  Yarışma  sonuçları  11  Mayıs  2012  tarihinde  Emniyet  Genel  Müdürlüğü  Trafik
Hizmetleri Başkanlığının internet sitesi www.trafik.gov.tr adresinde duyurulacaktır.
 
Madde 9. ÖDÜLLER
9.1. Kısa Metrajlı Film Dalında;
1.lik Ödülü
2.lik Ödülü
3.lük Ödülü
15.000 TL.
10.000 TL.
5.000 TL.   4 
 
9.2. Afiş Tasarımı Dalında;  
9.3. Kısa Metrajlı Film Senaryosu Dalında; 
 
 
  Değerlendirme jürisi derecelerden herhangi bir ya da birkaçına layık eser bulamaz ise,
o derece  için ödül verilmeyecektir. Dereceye giren  tüm eser  sahiplerine “Başarı Plaketi” ve
“Başarı Belgesi”, tüm katılımcılara ise “Katılım Belgesi” verilecektir.
 
Madde 10.   DİĞER KOŞULLAR
  Yarışma yürütme biriminin, www.trafik.gov.tr adresindeki internet sitesinden önceden
duyurmak kaydıyla yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 
Madde 11.  GÖNDERİM ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
  
  Gönderim Adresi  :
  Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
  Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 06100 Çankaya / ANKARA
 
  Sorular İçin İletişim    :
  Telefon    : 0 312 412 25 85 – 412 25 87
  Faks      : 0 312 468 91 43
  E- Posta    : [email protected]