KARAMAN EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI BURSU

KARAMAN EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI

BURS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1

Bu yönetmeliğin amacı, KAREV tarafından, Yüksek öğrenim öğrencisi olup maddi destek ihtiyacı duyan öğrencilere burs verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2

Bu yönetmelik, KAREV tarafından belirlenecek öğrencilere hangi şartlarda burs verileceği ile bunların kesilmesine ve gereği durumunda geri tahsiline ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

Dayanak

Madde 3:

Bu yönetmelik Vakıf senedinin 4. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Burs tahsis kontenjanı, burs miktarı ve ödeme zamanı

Madde 4:

Burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarını ve ödeme zamanını belirleme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Burs verilebilecek öğrenciler

Madde 5:

Öncelikle Karaman nüfusuna kayıtlı olanlar,
Ankara’daki üniversitelerden birinde öğrenim görmekte olanlar,
Maddi desteğe ihtiyacı olanlar,
Öğrenim hayatında azami başarı koşullarını sağlıyor olanlar,
Yukarıdaki şartların hepsini birlikte taşıyan öğrenciler arasından yapılacak değerlendirmeler neticesinde öncelikli olanlara burs verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Burs verilmeyecek öğrenciler

Madde 6:

Madde 5 te sayılan özelliklerden bir veya birkaçını taşımayanlara,
KYK hariç, başka bir kamu kuruluşu veya özel kuruluştan burs alanlara,
Yetim aylığı ya da nafaka alanlar dışında, sürekli bir işte çalışan veya sürekli gelire sahip olanlara,
Vakıf üniversitesi burssuz öğrencilerine,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara,
Kendisinden istenen belgeleri zamanında göndermeyenlere,
Sabıka kaydı olanlara,
Yalan beyanda bulunduğu tespit edilenlerin bursları kesildiği gibi daha önce verilmiş burslar verildiği tarihten itibaren yasal faizleriyle birlikte geri tahsil edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Burs Başvurularının Değerlendirilmesi ve Sonuca Bağlanması

Madde 7:

Her akademik yılın Eylül ayında burs başvurularına ait ilan Vakfın web sitesinden yayınlanır. Yapılan başvurular yeterlilik ve geçerlilik açısından incelenir.

Bu inceleme daha önce başvuru yapmış bursiyerlerden;

Transkript,
Öğrenci kayıt belgesi istenerek

İlk kez başvuran bursiyer adaylardan ise;

Ön başvuru için;

Burs başvuru formu,
Öğrenci kayıt belgesi
ÖSYM sonuç belgesi
Evraklar e-posta ile karevankara@gmail.com adresine gönderilecek.
Ön başvuruların burs komisyonunca incelenmesi sonucu burs almaya aday öğrencilerden;

Aile tapu kaydı
Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
Adli sicil belgesi
Aile gelir belgesi (anne-baba için ayrı ayrı)’ni istenerek değerlendirme yapılır.

Burslarının devamına karar verilenler ile yeni bursiyer adayları Bursiyer Listesi’ne ilave edilir.

Yapılan tüm değerlendirmeler sonucunda burs hakkı kazananlara Yönetim Kurulu tarafından mesaj veya arama ile bilgi verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Bursların Ödenme ve Kesilmesine İlişkin Şartlar

Madde 8:

Burslar her eğitim öğretim yılı için Ekim ayından Haziran ayına kadar her ayın ikinci haftasından sonra bursiyerlerin bildirdikleri kişisel hesaplarına yatırılır veya aylık toplantılarda imza karşılığı elden ödeme yapılır.

Bursiyerlerden Yönetim Kurulunca belirlenen faaliyetlere her ne mazeretle olursa olsun katılmayanların burslarında kesinti yapılır. Örneğin o ay yapılmış olan öğrenci toplantısına katılmayan öğrenciye aylık ödeme yapılmaz.

Bir eğitim öğretim döneminde her ne mazeretle olursa olsun maksimum 2 defa bursunda kesinti gerçekleşenlerin bursları iptal edilir.

Yürürlük

Madde 9:

KAREV Burs Yönetmeliği Mütevelli Üyelerin onayı ile yürürlüğe girer,

Bu yönetmeliği Yönetim Kurulu yürütür.

Burs Başvuru Formunu