KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜNDEN
DUYURU
Üniversitemizinçeşitlibirimlerine2547sayılıkanununilgilimaddeleriuyarıncaöğretimüyesialınacaktır.Başvuracakadayların,657sayılıkanunun48.maddesindekigenelşartlarıve”Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği ne Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge”sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.
Profesörkadrolarınabaşvuracakadaylar,2547sayılıkanunun26.maddesindebelirtilenşekildeyayınlardanbirinibaşlıcaaraştırmaeseriolaraksunandilekçeleriekindeözgeçmiş,doçentlikbelgesi, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı 6 takım halinde vereceklerdir.
Doçentkadrolarınabaşvuracakadaylar,dilekçelerindebaşvurduklarıanabilimdalınıbelirterek,ekindenüfuscüzdanörneği,doçentliksınavınıbaşardığınailişkinbelgeileözgeçmiş,yayınlistesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir.

YardımcıDoçentkadrolarınabaşvuracakadaylar,2547sayılıkanunun23.maddesindekişartlarısağlamalarıgerekmekteolup,dilekçelerindebaşvurduklarıkadroyubelirterek,ekinde2adetfotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir.
GENEL AÇIKLAMALAR
YardımcıDoçentkadrosunabaşvuranadaylarınÜDS’den65veyaeşdeğerliliğikabuledilenbirsınavdanbupuanıneşdeğeribirpuanıalmışolmalarıgerekmektedir.Ancak,adaylarYükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunun 06.11.2008 tarihli kararına göre yeniden yabancı dil sınavına alınacaklardır.
Herhangibirkamukurumundaçalışanların(dahaönceçalışıpayrılmışdahiolsalar)çalıştığıkurumdanalacaklarıonaylıayrıntılıhizmetbelgesinimüracaatbelgelerineekleyerekibrazedeceklerdir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

YardımcıDoçentkadrolarınabaşvuracakadaylarınKTÜPersonelDairesiBaşkanlığınınwebsayfasındabulunanasgarikoşullarınsağlandığınailişkinbildirimformunu(Beyanname)doldurarak dilekçeleri ekinde vermeleri gerekmektedir.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvurulargazetedeilanedildiğitarihtenitibaren20günsüreiçerisindeKTÜPersonelDairesiBaşkanlığınaşahsenveyapostaileyapılacaktır.Sınavyerivetarihiilgilibirimlercedahasonratespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

BİRİM BÖLÜM

 

ANABİLİM DALI

 

KADRO ÜNVANI

 

KADRO DERECESİ

 

KADRO ADEDİ

 

AÇIKLAMA

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

Maden Mühendisliği

 

 

Cevher-Kömür Haz.ve Değ.

 

 

Profesör

 

 

1

 

 

1

 

 

Mühendislik Fakültesi

 

 

Maden Mühendisliği

 

 

Maden Mekanizasyonu ve Tekn.

 

 

Profesör

 

 

1

 

 

1

 

 

Sürmene Deniz Bilim.Fak.

 

 

Balıkçılık Teknolojisi Müh.

 

 

Deniz Ekolojisi

 

 

Doçent

 

 

1

 

 

1

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

 

Beslenme ve Diyetetik

 

 

 

 

Profesör

 

 

1

 

 

1

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

 

Hemşirelik

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemşireliği

 

 

Yrd.Doç.

 

 

3

 

 

1

 

 

İlahiyat Fakültesi

 

 

Temel İslam Bilimleri

 

 

Kelam

 

 

Yrd.Doç.

 

 

3

 

 

1

 

 

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

 

 

6