Kamu Yapay Zekâ Ekosistemi Başvuruları Açıldı

Yapay Zekâ
Yapay Zekâ

Yapay Zekâ Ekosistemi, yapay zekâ teknolojilerinin gelişimi ve uygulamaları ile ilgili bir kavramdır. Yapay zekâ (YZ) genellikle bilgisayar sistemlerinin insan benzeri düşünce süreçleri yapma yeteneği olarak tanımlanır. Bu sistemler, veri analizi, desen tanıma, problem çözme, öğrenme ve karar verme gibi bir dizi karmaşık görevi gerçekleştirebilir.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU
KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI
(1007 PROGRAMI)

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025 (UYZS), 6 no.lu stratejik önceliği olan “Yapısal ve İş Gücü
Dönüşümünü Hızlandırmak” kapsamındaki tedbirler ve belirlenen üst hedefler doğrultusunda kamu
kurumlarında yapay zekâ (YZ) teknik altyapı, veri yönetişimi ve insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi önemlidir. Strateji doğrultusunda oluşturulan “Kamu YZ Ekosistemi Çalışma Grubu” kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının proje temelli ihtiyaçları ve mevcut kapasiteleri için ön değerlendirme yapılmış olup bu bağlamda kamusal faydası yüksek YZ projelerinin
teknik, idari ve mali açıdan desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda; TÜBİTAK KAMAG ve TÜBİTAK
BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü (YZE) iş birliği ile “Kamu Yapay Zekâ Ekosistemi” başlıklı çağrı
yayınlanmaktadır. Bu çağrı ile kamu kurum ve kuruluşlarının tanımlanan/tanımlanacak ihtiyaçlarına
yönelik yapay zekâ temelli çözümler geliştirilmesi teşvik edilmekledir.
Türkiye’de ilk kez kamu kurumlarında YZ projeleri geliştirmeye yönelik ve ekosistem oluşturulmasına
öncülük edecek bu çağrıda

– Finans Teknolojileri,
– Akıllı Üretim Sistemleri,
– Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık,
– İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik
– E-Ticaret Teknolojileri
– Akıllı Eğitim Teknolojileri

temalarına yer verilmektedir.

Bu destek modelinde kamu kurum ve kuruluşlarının yapay zekâ tabanlı ihtiyaçlarını gidermek üzere,
geliştirilecek teknolojilerin ticarileştirilmesinin kolaylaştırılması amacıyla öncelikli olarak yapay zekâ üzerine çalışan özel sektör ve/veya kamu Ar-Ge birimleri Proje Yöneticisi Kuruluş (PYÖK) olmak üzere; konsorsiyum yapısı içerisinde özel sektör, kamu Ar-Ge birimleri ve en az bir üniversitenin proje yürütücüsü Kuruluş (PYK) olarak yer almaları beklenmektedir.
Bu çağrıda ayrıca, proje başvurusu yapacak konsorsiyumun Yapay Zekâ Enstitüsü ile başvuru öncesi
bir iş birliği protokolü imzalaması ve bu iş birliği protokolünün proje önerisi ekinde sunulması
gerekmektedir.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı (CBDDO) bu çağrı kapsamında müşteri kurum olarak yer
alacak olup kurum ve kuruluşların yapay zekâ tabanlı ihtiyaçları CBDDO koordinasyonunda tanımlanacaktır.
CBDDO Başkanlığı, yürütülecek projelerin Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi ile uyumunu ve kurumlar arası iş birliğini tesis etmek üzere çağrı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının yapay zekâ temelli ihtiyaçlarının takibine ilişkin genel koordinasyonunu üstlenecektir.

Çağrı kapsamında; Finans Teknolojileri, Akıllı Üretim Sistemleri, Akıllı Tarım, Gıda ve
Hayvancılık, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik, E-Ticaret Teknolojileri ve Akıllı Eğitim Teknolojileri alanlarında kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının giderilmesi beklenmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının çağrı kapsamında belirlenen ihtiyaçları ve teknik isterler dokümanı
https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/kamu/ulusaldestek-programlari/1007/icerik-1007-cagrilari
adresinde duyurulacaktır. İhtiyaçlar ve isterlere ilişkin teknik koordinasyon YZE tarafından
sağlanacaktır.
YZE, geliştirilen çözümlerin ve oluşan bilgi birikiminin yapay zekâ ekosistemine hızlı bir şekilde
aktarılmasından sorumlu olacaktır.
Her bir proje sonucunda kazanılan bilgi birikiminin ekosistemdeki diğer kuruluşlara ve alanlara aktarımı için YZE altında yer alan iş analiz birimleri ve transfer laboratuvarları kullanılacaktır. İş analiz birimleri, benzer projelerden elde edilen kazanımları ve öğrenilmiş dersleri projeler arasında
yaygınlaştıracaktır. Transfer laboratuvarları, genelleştirilmiş çözümler kataloğu, anonimleştirilmiş
kullanım senaryoları veri tabanı, öğrenilmiş dersler ve iletişim platformu, tekrar kullanılabilir yazılım kütüphaneleri ve yöntem/araç öneri sistemi gibi yardımcı araçlar geliştirecektir.

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar
1. Çağrı kapsamında proje önerileri tek aşamalı olarak alınacaktır.
2. Başvurulan projenin bütçesi en fazla 10.000.000 TL (on milyon Türk Lirası) olacaktır.

Proje Niteliği
– Model/süreç/yöntem geliştirme ve/veya prototip/sistem/pilot tesis
– Teknoloji birikim

Tel: +90 (262) 675 21 05, yze@tubitak.gov.tr
Çağrı Kapanış Tarihi 31/10/2023