KAMU BİNALARI TASARIMI FİKİR YARIŞMASI

KAMU BİNALARI TASARIMI FİKİR YARIŞMASI

1. YARIŞMANIN ADI
Yarışmanın adı; “ Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması”dır.

2. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
İller Bankası Anonim Şirketi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddeleri ile
“Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve
Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda düzenlenen serbest, ulusal ve tek
aşamalı, mimarlık disiplinine yönelik ve mühendislik, şehir planlama, peyzaj mimarlığı meslek
disiplinlerinin de ekip üyesi olarak katkı sağlayabileceği bir fikir yarışmasıdır.
3. YARIŞMANIN AMACI
Kamu binalarında sürdürülebilirliği esas alan ve bu doğrultuda çevreye duyarlı, enerji verimliliğini ön
planda tutan, yerel mimari anlayışına uygun, yöresel malzemeleri kullanmaya teşvik eden, yakın
çevresi ile ilişkilendirilmiş, erişilebilir, ekonomik ve yenilikçi tasarımların elde edilmesi
amaçlanmaktadır.

4. YARIŞMANIN KONUSU
Günümüzde yaşanan sosyal, ekonomik, kültürel değişimler küresel ölçekte olduğu kadar ülkemizde de
planlı ve kimlikli olmayan yapılaşmaya, estetik değerlerin göz ardı edilmesine ve yapıların görsel,
mekânsal ve çevresel özelliklerinin bozulmasına neden olmaktadır. Kent kimliğinin önemli
bileşenlerinden biri olan kamu binalarında da bunun yansımaları görülmektedir.
Tüm dünyada yapılaşmaya dair bu sorunların çözümü için sürdürülebilir mimarlık yaklaşımı gündeme
gelmiştir.
Sürdürülebilir mimari; çevre ve gelişme sorunlarını çözmeye yönelik, bütüncül, stratejik, planlı bir
yapılaşma şeklidir. Böylece morfolojik özellikleriyle olduğu kadar, yörenin toplumsal, kültürel ve
ekonomik altyapısına da katkıda bulunarak, çevreye duyarlı bir mimari pratik öngörmektedir.
Ayrıca, makro ölçekten mikro ölçeğe kadar inen tasarım sürecinde, yerel kimlik, malzeme, altyapı,
iklim, teknoloji, doğal kaynaklar gibi içinde bulunduğu bağlamsal verileri kullanır. Sosyo-ekonomik,
kültürel ve çevresel bağlamlarda yere uyarlanmış, gelecek nesillere ulaşacak sonuçları düşünen binalar
üretmeyi hedefler.
Bu tanım ve açıklamalar ışığında, sürdürülebilir mimarlığın ana öğelerinin, çevre duyarlılığı ve enerji
verimliliği, yere özgü tüm doğal koşulların dikkate alınması, toplumsal ve kültürel yapıya uygunluk,
mimari kimlik, yerel malzeme kullanımı, ekonomik çözümler ve kalıcılık olduğu söylenebilir.
Ülkemizde de bu mimarlık yaklaşımına uygun kamu binalarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Yarışmacılardan beklenen, yukarıda belirtilen ana öğeler doğrultusunda, kamu binalarımız için tasarım
aşamasında özgün ve yenilikçi mimari öneriler geliştirmeleridir.
Belirtilen hedef ve beklentilere uygun olarak; farklı coğrafi bölgelerden seçilmiş aşağıdaki iller
belirlenmiştir:
Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Konya, Muğla, Nevşehir, Rize,
Tokat.
Yarışmacılar yukarıda belirtilen şehirlerden sadece birini seçecek bu yarışmanın başka bir projesinde
katılımcı ya da danışman olamayacaktır. Ekte söz konusu şehirle ilgili verilen bilgi ve dokümanları
kullanacaklardır.

5. YARIŞMACILARDAN BEKLENTİLER
Sürdürülebilir mimarlık kavramını esas alarak; kamu binalarını özgün ve kimlikli birer değer olarak
yeniden yorumlayan, kentsel yaşam ve mekân kalitesini iyileştirici ve arttırıcı, yaratıcılığı ve
özgünlüğü olan fikir projeleri için yarışmacılardan;
• Kamu yapıları için, kent imgesine, kimliğine ve yaşamına olumlu katkı sağlayacak özgün ve
kimlikli bir mimari konsept geliştirmeleri;
• Tematik / kavramsal tasarım anlayışı ile açık, yarı açık ve kapalı alanların oluşturduğu
mekânsal dizilim ve işlevler arasında kabul edilebilir, uyumlu bir dengeye ulaşılmış olması
hususlarının göz önünde bulundurulduğu fikirler geliştirmeleri;
• Kentsel doku mirasına ait izler ile özgün mimari ve kentsel dinamikleri esas almaları;
• İnsanın sosyal ve fiziksel gereksinimleri ile ilgili standartları karşılayan, yeterli konfora sahip
işlevsel ve erişilebilir binalar tasarlamaları;
• Sosyal ve kültürel ilişkilerin, modern hayatın gereklilikleri ve teknolojilerine göre yeniden ele
alındığı ve biçimlendirildiği kamusal hizmet mekânları kurgulamaları;
• Tarihi ve doğal yapıyla uyum sağlayan özgün bir tasarım oluşturmaları;
• Çevreyi korumayı temel alan; iklim, ekosistem ve enerji etkin;
• Bina ölçeğinde entegre çevre yönetimini (atık yönetimi, su yönetimi, karbon salınımı vb.) esas
alan yaklaşımlar üretmeleri;
beklenmektedir.

6. İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı: İller Bankası Anonim Şirketi
Adresi: Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar
Çankaya / ANKARA
Telefon Numarası: +90 312 508 70 00
Web Adresi: www.kamubinalaritasarimi.com
Elektronik Posta Adresi: [email protected]

7. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya katılmak isteyenler 10 Eylül 2018 tarihine kadar yarışmaya katılım için gerekli olan bilgi
ve belgeler ile başvuruda bulunabilecektir.
Yarışmaya mimarlar katılabilir. Yarışmaya ekip olarak katılım sağlanması durumunda ekip başının
mimar olması şartıyla, ilgili meslek gruplarından (şehir planlama, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık ve
mühendislikler vb.) bir ekip oluşturulabilir.
Öğrenciler ekipte “yardımcı” olarak yarışmaya katılabilirler. Konunun niteliğine bağlı olarak diğer
meslek gruplarından danışmanlık hizmeti alınabilir.
Yarışmacıların her biri idareye karşı bireysel ve ekip olarak sorumludur.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları,
ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,
• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında
olmamak,
• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
• Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
• Başvuruda bulunmak ve şartnameyi edinmiş olmak,
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış
sayılacak ve yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile kendilerine bildirilecektir.

8. BAŞVURU VE ŞARTNAMENİN SATIN ALINMASI
Yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmeleri ve 30 TL şartname bedelini
dekontta rumuz belirterek yatırmaları gerekmektedir. Başvurular posta / kargo yolu ile de yapılabilir.
Ancak başvuruların şartnamede belirtilen tarih ve saati geçmemesi gerekmektedir. Ekip adına, ekip
başının bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.
Yarışma şartname bedeli olan 30 TL “Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması” açıklaması ile İller
Bankası Anonim Şirketi veznesine (İller Bankası A.Ş. Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi
No:12 Çukurambar Çankaya/ANKARA) yatırılması veya EFT MERKEZ BANKASI İLBANK
Hesabına “IBAN: “TR 6300 0040 0001 9330 0009 9999” havale/EFT edilerek alınacak dekontun
yarışma raportörlüğüne (İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı Ziraat Mahallesi 657. Sokak No:
14 Dışkapı – Altındağ/ANKARA) elden veya e-posta ortamında ([email protected])
ibrazı gerekmektedir.
Yarışmaya ait şartname ve ekleri ilgili web adresinden (www.kamubinalaritasarimi.com) temin
edilebilecektir.

9. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER
DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
Refik

10. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER
Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması dokümanları www.kamubinalaritasarimi.com web
sayfasından görüntülenip, indirilebilecektir.
İmzalanmak üzere, yarışmaya katılacakların şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini gösteren
imzalı belge (EK-1) ile projelerinin yarışma sonrasında İdarece yapılabilecek kitap, e-kitap vb.
dokümantasyon çalışmalarında kullanılmasına muvafakat verdiklerine dair belge (EK-2) talep
edilecektir.

11. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
Yarışmacılar, seçtikleri ildeki (Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri,
Konya, Muğla, Nevşehir, Rize, Tokat) arsa verilerini (EK-3 ve Ekleri) kullanarak o il için belirtilen
işlevlere yönelik yapılar tasarlayacaklardır. Yarışmacılardan, bu işlevleri o ile özgü kültürel ve sosyal
ihtiyaçlar doğrultusunda kurgulamaları beklenmektedir.
Yarışmacılar tasarlayacakları yapılar için verilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç programlarını o ilin
gereksinimlerini de gözeterek kendileri oluşturacaktır.
Yarışmacılar, seçtikleri ilin özgün coğrafi, sosyo-kültürel, tarihsel ve ekonomik yapısını referans
alarak kavramsal / tematik tasarım modeli önerilerini;
Kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda kurgulanan idari, kültürel ve sosyal işlevlere yönelik senaryoları ve
aktivite örüntülerini,
Yapı – mekân – doku tipolojilerini,
Tasarım kod ve ilkeleri üzerinden geliştirmelidir.
Yukarıdaki çerçevede kavramsal şema, eskiz, üç boyutlu çizim, siluet vb. görsellerle desteklenen bir
çalışma sunulacaktır.
Yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur.

TESLİM EDİLMESİ GEREKENLER:
İhtiyaç Programları
Seçilen il ile ilgili EK-3 ve Ekleri’nde belirtilen işlevleri içerecek ve verilen toplam inşaat alanına
uygun olacak biçimde, ilin ihtiyaçları da gözetilerek hazırlanacaktır.
Kavramsal Plan ve Şemalar
Yarışma alanının çevresiyle ilişkilerini gösteren kavramsal pafta; alanın kent bütünü içinde konum,
önem ve ilişkilerini gösterecek, ulaşım, yapılaşma, işlevsel kabuller, sirkülasyon gibi tasarım
yönlendiricilerini ve yaklaşımını anlatacak, tasarım kriterlerini açıklayacaktır.
Vaziyet Planı (Ölçek: 1/500)
Vaziyet planında projenin çevre ile olan ilişkisi gösterilecektir.
Planlar, Kesitler, Görünüşler (Ölçek: 1/200)
Her bir yapıya ilişkin bütün farklı kat planları (tefrişli), en az 2 adet kesit ve tüm yönlerden görünüşler
çizilecektir. Kat planlarının altına ilgili katın toplam metrekaresi yazılacaktır.
Üç Boyutlu Görseller
Tasarım kararlarını en iyi şekilde anlatacak, projenin farklı açılarından olmak üzere en az 6 adet genel
görsel ile projenin özelliklerini vurgulayan en az 4 adet detay (dış cephe ve iç mekan) görselin
oluşturulması beklenmektedir.
Mimari Açıklama Raporu
Yarışmacılardan yarışma paftaları ile birlikte değerlendirilmek üzere; özgün yaklaşımlarını anlatan,
tasarım kriterleri ile problem tariflerini en doğru şekilde ifade eden, vizyonu ve kentsel dokuyla
kurulan ilişkiyi anlatan, mimari tasarımları açıklayan A4 formatında, 12 font, en fazla 3 sayfalık
açıklama raporu hazırlamaları beklenmektedir.
Sunum
Yarışmacılar, proje tesliminde istenenleri aşağıda belirtilen proje paftası formatlarına uygun olarak
basılı şekilde idareye teslim edecektir.
1) Paftalar A1 boyutunda ve en fazla 4 adet olacak, yatay olarak asılacakları düşünülerek
tasarlanacaklardır.
2) Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir. (Projeler üzerinde kimlik belirleyici herhangi bir
işaret ve yazı bulunmayacaktır.)
3) Bütün paftalar fotoblok şeklinde teslim edilecektir.
4) Proje sahibinin belirleyeceği 5 rakamdan oluşacak rumuz, tüm paftaların sağ üst köşesinde 1×4
cm ebadında, çevresinde kapatılmasına imkân sağlayacak yeterli boşluk bırakılarak
yazılacaktır.
5) Tüm paftaların sağ alt köşesinde pafta numarası ve pafta asılma şeması yer alacaktır.
USB Flash B

12. SORU VE CEVAPLAR
Yarışmacılar, şartname ve ekleri hakkındaki sorularını 2 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye
kadar, “Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması” raportörlüğünün [email protected] eposta
adresine göndereceklerdir.
Yarışma jürisi yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek; tüm
sorular ve bu soruların cevapları, 9 Temmuz 2018 tarihinde yarışmanın web sitesinde
(www.kamubinalaritasarimi.com) ilan edilecektir.
Sorular ve cevapları yarışma dokümanı niteliğindedir.
Soruların cevapları yayınlandıktan sonra yarışma şartnamesinde herhangi bir değişikliğin yapılması
söz konusu değildir.

13. YARIŞMADAN ÇIKARMA
Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan
çıkarılır:
• Şartnamede belirtilen esaslara uymayan projeler,
• Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler (proje müellifinin kimliğini
belli edecek şekilde el yazısı ile yazılmış notlar bu işaretlerden sayılır),
• Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler,
• Şartname satın almamış veya şartname satın aldığı halde raportörlüğe kayıt yaptırmamış
olanlardır.

14. KİMLİK ZARFI
Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde -el
yazısı olmamak koşulu ile- “Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması” başlığı yazılı bir zarf içinde;
• Şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini gösteren imzalı belge (EK-1)
• Muvafakatname (EK-2),
• Yarışmacı/Yarışmacıların Ad ve Soyadları,
• Ekip başına ait resmi kurum onaylı lisans diploması örneği,
• Adres ve iletişim bilgileri (Adı, soyadı, detaylı posta adresi, mail adresi, yarışmacıya
ulaşılabilecek 2 adet telefon numarası)
bulunacaktır.
Ekip olarak katılım halinde, ekip başı tanımlanacaktır. Projeden ekip halinde katılanların her biri
müştereken ve müteselsilen sorumludur. Danışmanlar ve yardımcılar bunun dışındadır.

15. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI
Yarışma projeleri, dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde ambalajlanarak raportörlüğe teslim
edilecek; tüm paftaların ve açıklama raporunun her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst
köşesine tekrarlanmayan ve sıralı olmayan beş (5) rakamlı (1×4 cm ebadında) bir rumuz yazılacaktır.
Teslim edilecek proje ambalajı üzerinde “Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması” ibaresi, rumuzu ve
teslim adresi (Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması Raportörlüğü, İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi
Başkanlığı Adres: Ziraat Mahallesi 657. Sokak No: 14 Dışkapı-Altındağ/ANKARA) yer alacaktır.

16. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın İlanı : 11 Haziran 2018
Sorular için son gün : 2 Temmuz 2018
Cevapların İlanı : 9 Temmuz 2018
Proje Teslim Tarihi : 10 Eylül 2018
Jüri Toplanma Tarihi : 20 Eylül 2018
Sonuçların Açıklanma Tarihi : 25 Eylül 2018
Kolokyum ve Sergi Tarihi : Yarışmanın web sitesinde ilan edilecektir.

17. PROJELERİN TESLİM ŞARTLARI
Projelerin en geç 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen adrese elden veya
kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir. Kargo ile teslim edilen projelerin, teslim tarihi ve saatinden
önce kargoya teslim edilmesi ve 4 iş günü içinde raportörlüğe ulaşması gerekmektedir. Kargo teslim
makbuzu raportörlüğe aynı gün içerisinde e-posta ile iletilecektir. 14 Eylül 2018 Cuma günü saat
17.00’a kadar raportörlüğe ulaşmamış olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kimlik zarfı ve ambalajların üzerine beş rakamlı “Rumuz” ve “Kamu Binaları Tasarımı Fikir
Yarışması” başlığı yazılacak, bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır.
Proje Teslim Adresi:
Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması Raportörlüğü
İller Bankası Anonim Şirketi Proje Dairesi Başkanlığı
Adres: Ziraat Mahallesi 657. Sokak No: 14 Dışkapı-Altındağ/ANKARA
İletişim: +90 312 303 37 68 / 303 33 81
Faks: +90 312 303 37 99

18. DEĞERLENDİRME, ELEME VE SEÇME ŞEKLİ
Yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonunda 1., 2., 3.lük ödülüne değer görülen projeler ve
mansiyona değer görülen 3 proje seçilecektir.

19. SONUÇLARIN İLANI
Yarışmanın sonucu İller Bankası Anonim Şirketi tarafından Resmi Gazete’de ve ilgili meslek oda ve
kuruluşları yayın organlarında, ayrıca yarışma web sitesinde (http://www.kamubinalaritasarimi.com) ve
“www.ilbank.gov.tr” internet sayfasında yayınlanacaktır.

20. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ
1.lik ödülü : 100.000-TL (Net)
2.lik ödülü : 80.000-TL (Net)
3.lük ödülü : 60.000-TL (Net)
3 Adet Mansiyon : 20.000-TL (Net)
Ödül alamayan projelerden uygun görülenler satın alınabilir. Satın alınacak her proje için 6.000-TL
(net) ödenecektir.
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara net olarak en geç 30 gün içinde ödenecektir. Ödemeler,
banka hesabına yapılacaktır.

21. SERGİ ve KOLOKYUM YERİ
Yarışma sonuçlarının ilanını takiben, yarışmanın ödül töreni, kolokyum ve sergisine ilişkin yer ve tarih
bilgileri yarışmanın web sitesinde duyurulacaktır. Yarışmaya katılan tüm projeler duyurulan tarihten
itibaren Ankara’da sergilenecektir. Sergide, yarışma şartnamesi ve jüri raporlarından örnekler
bulundurulacaktır.

22. HAK VE SORUMLULUKLAR, PROJELERİN GERİ VERİLMESİ
Yarışmacılar sundukları proje ve dolayısıyla da eser üzerinde hiçbir üçüncü kişi ya da kuruluşun
herhangi bir hakkının mevcut olmadığını, söz konusu projenin kendisine ait olduğunu ve daha önce hiç
kimseye bu hakları devretmediğini; üçüncü kişi ya da kuruluşların projenin/eserin tümü ya da bir
bölümü üzerinde herhangi bir hak iddia etmesi durumunda bundan doğabilecek tazminat ve diğer yasal
sorumlulukların kendisine ait olacağını; İller Bankası Anonim Şirketi’nin bu durumda uğrayabileceği
her türlü zararı da derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul ve beyan ederler.
Ödül kazanan ve satın almaya uygun görülen tasarım ve projelere ait her türlü fikri haklar, 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca, idareye ait olur. Şartname alan yarışmacılar bu
hükmü kabul etmiş sayılır.
İdarenin, uygulama projelerini yaptırma taahhüdü yoktur. Ancak İdare, yarışma sonucu elde edilen
tasarımın uygulama projelerini ödül kazanan veya satın almaya uygun görülen tasarım sahibine, teknik
şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılmak suretiyle yaptırabilir. Yapılan görüşme sonucunda, anlaşma
sağlanamaması halinde, idare uygun gördüğü takdirde diğer ödül kazanan ve satın almaya uygun
görülen tasarım sahibi ile görüşme yapmak suretiyle seçilen tasarımın uygulama projelerini
yaptırabilir.
Eser sahibi yarışmaya katılmakla eserinin sergide sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak her
türlü yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.
Yarışmadan sonra derece almayan tasarım sahipleri, serginin bitimini müteakip bir (1) ay içerisinde
yarışmayı düzenleyen İdareden tasarımlarını bizzat veya yasal vekilleri aracılığı ile teslim alırlar.
İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir.

23. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İdare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma
sağlanamaması halinde Ankara Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin