Kampüs’te Selfie Fotoğraf Yarışması

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERİTESİ ÖĞRENCİLER ARASI “KAMPÜS’TE SELFİE”
KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1-YARIŞMANIN KONUSU VE AMAÇ:
Yarışmasının konusu “Kampüs’te Selfie” olarak belirlenmiştir.
Yarışmanın amacı, üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizi kaynaştırmak ve dünyada yeni trend
olan “Selfie” akımına dikkat çekmektir.

2-YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI:

– Yarışma, üniversitemizde öğrenim gören önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır.

– Yarışmaya katılım ücretsizdir.

– Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların İstanbul Aydın Üniversitesi’ne ait yerleşkeler içerisinde çekilmiş
olması gerekmektedir. Fotoğrafın sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından
engel teşkil etmez.

– Her katılımcı en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir. Daha fazla fotoğraf gönderildiği takdirde
5. fotoğraftan sonra linke gönderilen fotoğraflar elenecektir.

– Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile
oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği, olan bir nesnenin çıkartıldığı fotoğraflar kabul
edilmeyecektir.

– Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar,
fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin
çıkarıldığı fotoğraflarla katılım kural ihlali sayılır.

– Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin
tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural
ihlali sayılır.

– Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri
alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu,
diğer ödül ve sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.

– Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış
olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade
etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı
doğurmaz.

3-YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ:
Yarışma renkli veya siyah beyaz olmak üzere tek dalda düzenlenmektedir. Ancak her iki bölüm birlikte
değerlendirilecektir.

4-FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ:
Yarışma web sayfası üzerinden yapılacaktır. Dolayısıyla fotoğraflar aşağıda belirtilen link üzerinden isim
soyad, okul numarası ve fotoğraf adı belirtilerek yüklenecektir. Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan
fotoğraflar sergi amaçlı olarak üniversitemiz tarafından basılı hale getirileceği ve sergilemelerde
bütünlük oluşturması için fotoğrafların büyük baskıya uygun olacak şekilde, büyük boyutta çekilmeli ve
o şekilde gönderilmelidir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için İstanbul Aydın
Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.

5-YAYIN,TELİF (KULLANIM) ve HUKUKİ HAKLAR:

– Yarışmada ödül alan, yarışmaya katılan ve/veya sergilenmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın,
kullanım ve sergileme hakları münhasıran İstanbul Aydın Üniversitesi ile eserin sahibine aittir. Bu eserler
ve Dijital/Sayısal kayıtları İstanbul Aydın Üniversitesi’nin arşivinde kalacaktır.

– Yarışmacı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve
sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve
yayımlanma haklarının kullanımı için İstanbul Aydın Üniversitesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul
eder.

– Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin
yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin /muvafakatname için herhangi bir telif
hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda İstanbul Aydın
Üniversitesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.

– Ödül ve mansiyon alan eserler ile yarışmaya katılan eserler İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından kitap,
reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı ismi belirtilmek koşuluyla
kullanılabilir. İstanbul Aydın Üniversitesi bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler
için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.

– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin
olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki
sorumluluğu yarışmacıya aittir.

– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya
gönderilmesine, fotoğrafın tüm mecralarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu
kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

– Yarışmacı çekilen fotoğrafların FSEK md 86/2 f.3 uyarınca günlük hadiselere ilişkin olduğunu, işbu
nedenle İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ilgili fotoğrafların kullanımına ilişkin kanunen izne ihtiyacı
olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu hususa rağmen ilgili fotoğraflarda yer alan kişilerin
İstanbul Aydın Üniversitesi’nden maddi ve/veya manevi tazminat talebinde bulunmaları halinde her
türlü yükümlülüğün kendisine ait olduğunu, fotoğrafların kullanımı sebebiyle fotoğraflarda yer alan
kişiler tarafından kendisine yapılan maddi, tazminat taleplerine ilişkin ise hiçbir koşul altında İstanbul
Aydın Üniversitesi’ne rücu hakkı bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

– Yarışmanın düzenleyicisi ve yürütücüsü İstanbul Aydın Üniversitesi’dir.

– Yarışma başvurusu esnasında verdiğim tüm iletişim bilgilerime, İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından
iletilecek her türlü tanıtım ve bilgilendirme mesaj ve mailini almayı kabul ederim.

– Yarışmacılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.

6-YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışma Başlangıç Tarihi: 16 Kasım 2015
Son Katılım Tarihi: 25 Aralık 2015
Değerlendirme Toplantısı: 04 Ocak 2016
Sonuç Bildirimi: 05 Ocak 2016
Ödül Töreni ve Sergi: 20 Ocak 2016
Ödül Töreni ve Sergi Yeri: D Blok Fuaye Salonu

7-SEÇİCİ KURUL:
Dr.Mustafa AYDIN (İstanbul Aydın Üniversitesi Müt.Hyt.Bşk.)
Prof.Dr.Özer KANBUROĞLU (İletişim Fakültesi Dekan Yrd.)
Yrd.Dr.Arif Can GÜNGÖR (Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yrd.)
Öğr.Gör.Fuat KOZLUKLU (Müt.Hyt.Bşk. Basın Danışmanı)
Öğr.Gör.Babürhan ÇÖRÜTÇÜ (ABMYO Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Böl. Bşk.)
(Seçici kurul en az 4 kişi ile toplanabilir. Yarışmacıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun
takdiri ile belirlenecek olup buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir eser
öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan eserler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki
alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.)

8-ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü: 1.000 TL
İkincilik Ödülü: 750 TL
Üçüncülük Ödülü: 250 TL

9-YARIŞMA SEKRETERYASI:
Prof.Dr.Özer KANBUROĞLU
ozerkanburoglu@aydin.edu.tr