KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ

Madde 1– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Akademik Kadrolara Yükseltilme ve Atama Yönergesi’nin amacı, Üniversitenin değişik birimlerinde (Güzel Sanatlar Fakültesi dışında) öğretim üyeliği kadrolarına başvuracak olan adaylar hakkında daha sağlıklı karar verebilmek, değerlendirmelerde kolaylık ve birliktelik sağlamak, adayların kendilerini hazırlamalarını ve durumlarını değerlendirmelerini kolaylaştırmak ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin hükümlerine ek olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyeliği kadrolarına yükseltilme ve atanmalarında aranan koşulları belirlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2- Üniversitelerde akademik yükseltilme ve atama işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak verilmektedir. Bu yönergenin hükümleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesince ilan edilen öğretim üyeliği kadrolarına atama işlemlerinin özel koşullarını kapsar.

 

KADRO İLANI

Madde 3- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin birimlerinde gereksinim duyulacak öğretim üyeliği kadrolarının ilanı için; ilgili birimin bölüm veya anabilim dalı başkanı, bölüm veya anabilim dalı kurulunun görüşünü alarak fakültelerde dekanlığa, yüksekokul ve enstitülerde müdürlüklere iletir. Konu hakkında yönetim kurullarından da görüş alındıktan sonra sonuç rektörlüğe sunulur. Dekan veya yüksekokul müdürü de rektöre kadro ilan edilme önerisi verebilir. Önerilere uygun kadrolar varsa ve rektörlük de olumlu bulmuş ise gerekli ilan rektörlükçe yapılır. Yükseltilme ve atamalar için yapılacak başvuruların KSÜ içinden ve dışından olması ve buna göre eşit koşullarda bilimsel bir yarışma ve değerlendirme ortamının yaratılması özendirilir.

 

GENEL HÜKÜMLER

Madde 4- İlgili kanun ve yönetmelik hükümleriyle öngörülen koşulların yanı sıra; yardımcı doçentliğe ve doçentliğe atama ile profesörlüğe yükseltme ve atamalarda ilan edilen bir kadroya başvurabilmek için Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunan kriterleri sağlamak zorunludur. Bir adayın öngörülen koşulları ve akademik faaliyetlerinin puanla değerlendirilmesi sonucunda başvurduğu kadro için öngörülen taban puan koşulu ile diğer başvuru koşullarını sağlamış olması, ilgili kadroya atanması konusunda tek başına bir değerlendirme unsuru olarak kullanılamayacağı gibi, ilgili kadroya atanacağı anlamına gelmez ve akademik yükseltme ve atama bakımından aday lehine bağlayıcı bir hak oluşturmaz. Ek 1’de tanımlı puanlama sistemine dayalı ön değerlendirme ve yayın koşulunun sağlanmış olması akademik yükseltme ve atamalarda adaylar için gereklidir ancak yeterli değildir. Adayın eğitim ve öğretime katkıları, yayın durumu, uygulamaya yönelik çalışmaları, bilim adamı yetiştirmeye katkıları, üniversiteye katkıları, yapıcılık, geliştiricilik özellikleri bir bütün olarak değerlendirilir.

Aday dosyalarını ön değerlendirmeye tabi tutmak üzere ilgili birimlerce Ön Değerlendirme Komisyonu oluşturulur. Ön Değerlendirme Komisyonu hazırladığı raporu, dosyaları nitelik yönünden değerlendirecek jürilere göndermek üzere Rektörlük/Dekanlık/Müdürlüklere sunar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA BAŞVURU KOŞULLARI

Madde 5- Yardımcı doçentliğe yükseltilme ve atama işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun (Değişik: 18.06.2008-5772/3 md.) 23. ve 65. maddesine göre hazırlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği”nin Yardımcı doçentliğe atama ile ilgili maddelerinde ayrıntılı biçimde tanımlanmıştır. Bu koşullara ek olarak adayın;

a) Tercihen SCI-Expanded, SSCI ve AHCI yayınlar listesinde yer alan dergilerde ya da yurt dışı ve yurt içi hakemli dergilerde yayımlanmış araştırmaya dayalı en az 3 (üç) makalesinin yayınlanmış olması,

b) Adayın Ek-1’de yer alan etkinliklerden en az 50 (elli) puan alması gerekir (Puanların en az % 50’si “Yayınlar” başlığındaki faaliyetlerden elde edilmiş olmalıdır).

c) ÖSYM tarafından yapılan ÜDS’den en az 60 (altmış) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili puan almış olması gerekir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34. maddesi uyarınca sözleşmeli çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarının yardımcı doçentliğe yükseltilmelerinde, yukarıda sıralanan şartlar dışında, kendi ana dili dışında Üniversitelerarası Kurulun belirlediği yabancı dillerin birinden ÖSYM tarafından yapılan ÜDS’den en az 60 (altmış) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili puan alma koşulu aranır.

 

ATAMA İŞLEMLERİ

Madde 6- Bölüm başkanının yapacağı öneri ve dekan/müdürün uygun görüşü ve rektörün onayı ile gerekli duyuru yapılır. İlgilenen adaylar form dilekçe ve ekinde doktora diploması, özgeçmiş ve yayın listesi (Ek-2’de verilen şekilde) ve ÖSYM tarafından yapılan ÜDS’den en az 60 (altmış) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili puan aldığını gösterir belge ile başvururlar. Başvurular, dekan/müdür tarafından kurulan ve biri bölüm başkanı, biri de üniversite dışından ilgili anabilim dalından olmak üzere üç öğretim üyesinden (profesör ya da doçent) oluşan bir jüri tarafından değerlendirilir.

 

Madde 7- Fakülte/yüksekokul yönetim kurulu, jüri üyelerinin aday hakkında hazırladıkları raporları ve adayların kendi konularında sundukları deneme dersiyle ilgili raporları değerlendirir ve karara bağlar. Bir adayın, yardımcı doçent olarak atanmak üzere önerilebilmesi için; ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge koşullarını yerine getirmesi; bu arada üç jüri üyesinden en az ikisinin olumlu görüş belirtmesi ve devamında yapılacak deneme dersinde başarılı olması gereklidir. Jüri üyelerinin raporları olumlu olsa dahi, deneme dersinden başarısız olan adayın ataması yapılmaz.

 

YARDIMCI DOÇENTLİK DENEME DERSİ

Madde 8- Adayın, yardımcı doçentlik kadrosuna atanabilmesi için vereceği deneme dersi,

a. Dekan/müdür’ün kuracağı ve dekan/müdürün başkanlığını yapacağı değerlendirme komisyonu önünde sunulur,

b. Deneme dersi adayın önereceği beş farklı konu arasından seçilir,

c. Komisyon tarafından konu, adaya deneme dersi tarihinden bir hafta önce bildirilir,

d. Deneme dersi tüm öğretim elemanlarına açıktır,

e. Deneme dersinin değerlendirilmesi, Ek-3’de verilen “Deneme Dersi Değerlendirme Formu”na göre yapılır,

f. Komisyon, sonucu bir tutanakla dekanlığa/müdürlüğe sunar,

g. Deneme dersinde başarısız olanların dosyası işleme konmaz.

 

Madde 9- Madde 5’de açıklanan ölçütleri sağlayan ve Madde 7’ye göre deneme dersinde başarılı olan ve fakülte yönetim kurulunca bilimsel çalışmaları yeterli bulunan adayların ataması, 2547 sayılı kanun uyarınca rektörlükçe yapılır.

 

YARDIMCI DOÇENTLİK GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI

Madde 10- Yardımcı doçentlerin görev sürelerinin uzatılması, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nin 8. ve 9. maddelerine göre en fazla üç yıllığına yapılabilir. Madde 9’a göre uzatma, dekan/müdür tarafından, öncelikle bir adedi üniversite dışından olmak şartı ile profesörler/doçentler arasından belirlenecek üç kişilik bir jürinin Madde 11’i göz önüne alarak vereceği rapora göre yönetim kurulu tarafından yapılır.

Madde 11- Görev süresinin uzatılmasında yeniden atamada göz önüne alınacak ilkeler:

Son görev uzatma süresinde, Ek-1’de belirtilen çalışmalardan biri araştırmaya dayalı yayın olmak üzere yeterli sayıda yeni yayın yaparak ve faaliyetlerde bulunarak en az 30 puan almış olmak (Puanların en az % 50’si “Yayınlar” başlığındaki faaliyetlerden elde edilmiş olmalıdır).

 

DOÇENT KADROSUNA BAŞVURU KOŞULLARI

Madde 12- Doçentliğe yükseltilme ve atama işlemleri, 2547 sayılı kanunun (Değişik: 18.06.2008-5772/5 md.) 25. ve 65. maddesine göre hazırlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği”nin Doçentliğe Yükseltilme ve Atama ile ilgili maddelerinde tanımlanan koşullara göre yapılır. Bu koşullara ek olarak, adayın;

a. 2547 Sayılı Kanun hükümlerine göre “Üniversite Doçent Ünvanı ve Yetkisi” almış olması,

b. Rektörlük makamınca yapılan ilanda belirtilen diğer özellikleri taşıması,

c. Doktor unvanını aldıktan sonra yükseköğretim ve doktora dengi eğitim veren kurumlarda en az 3 (üç) yıl veya bu kurumlar dışındaki kuruluşlarda en az 5 (beş) yıl çalışmış olması,

d. Doktor unvanını aldıktan sonra, tercihen SCI-Expanded, SSCI ve AHCI yayınlar listesinde yer alan dergilerde ya da yurt dışı ve yurt içi hakemli dergilerde yayımlanmış araştırmaya dayalı en az 3 (üç) makalesinin bulunması,

e. Ek-1’de yer alan etkinliklerden en az 150 puan alması (Puanların en az % 50’si “Yayınlar” başlığındaki faaliyetlerden elde edilmiş ve en az % 50’si doktora sonrası etkinliklerden sağlanmış olmalıdır),

f. Yardımcı doçentliğe atanma aşamasında deneme dersi vermemiş ise, rektör tarafından profesörlerden belirlenecek üç kişilik komisyon önünde deneme dersinde başarılı olması (Deneme dersinin değerlendirilmesi, Ek-3’de verilen “Deneme Dersi Değerlendirme Formu”na göre yapılır),

g. Jüri üyeleri tarafından oybirliği ya da oy çokluğu ile atanmasının önerilmiş olması gerekmektedir. Jüri üyelerinin raporları olumlu olsa dahi, deneme dersinden başarısız olan adayın ataması yapılmaz.

 

DOÇENTLİK ATAMA İŞLEMLERİ

Madde 13- Adaylar, 1) Başvuru dilekçesi, 2) Doçentlik belgesi, 3) Özgeçmiş, yayın listesi ve puanlamaya esas diğer belgelerle (Ek-1’de verilen şekilde) başvururlar.

Madde 14- Madde 12’de açıklanan ölçütleri yerine getiren adayların ataması, 2547 sayılı kanun uyarınca rektörlükçe yapılır.

 

PROFESÖR KADROSUNA BAŞVURU KOŞULLARI

Madde 15- Profesörlüğe yükseltilme ve atama işlemleri 2547 sayılı kanunun (Değişik: 18.06.2008-5772/6 md.)  26. ve 65. maddesine göre hazırlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği”nin profesörlüğe yükseltilme ve atama ile ilgili maddelerinde tanımlanan koşullara göre yapılır. Bu koşullara ek olarak, adayın;

a. Profesörlük başvurularında, Üniversitelerarası Kurulca ilgili alanın doçentliği için konulan asgari başvuru koşullarını doçent unvanını almak için kullandığı eserlerden sonra yaptığı çalışmalarla yeniden yerine getirmiş olması,

b. Rektörlük makamınca yapılan ilanda belirtilen diğer özellikleri taşıması,

c. Doçent unvanını aldıktan sonra en az iki yılının yükseköğretim ve doktora dengi eğitim veren kurumlarda geçmiş olması koşuluyla, en az 5 (beş) yıl açılan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olması,

d. Doçent unvanını aldıktan sonra, tercihen SCI-Expanded, SSCI ve AHCI yayınlar listesinde yer alan dergilerde, veya yurt içi hakemli dergilerde yayımlanmış araştırmaya dayalı en az 4 (dört) makalesinin bulunması,

e. Ek-1’de yer alan etkinliklerden en az 250 puan alması (Puanların en az % 50’si “Yayınlar” başlığındaki faaliyetlerden elde edilmiş ve 100 puanı doçentlik sonrası etkinliklerden sağlanmış olmalıdır),

f. Profesörlük başlıca eserinin doçent unvanını aldıktan sonra yapılmış orijinal bir araştırmaya dayalı olması ve bu eserde ilk isim olarak yer alması,

 

PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATAMA İŞLEMLERİ

Madde 16- Adaylar, 1) Başvuru formu, 2) Doçentlik belgesi, 3) Özgeçmiş, yayın listesi ve puanlamaya esas belgelerle (Ek-4’de verilen şekilde) başvururlar.

Madde 17- Madde 15’de açıklanan ölçütleri yerine getiren adayların ataması, 2547 sayılı kanun uyarınca rektörlükçe yapılır.

Madde 18- Atama işlemleri bölümünde açıklanan koşulları yerine getiren adaylar, 2547 sayılı kanunun Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğine göre Profesör olarak atanırlar. Bilimsel faaliyetlerini değerlendiren jüri üyelerinin raporlarında profesör kadrosuna atanmasının, oybirliği ya da oy çokluğu ile önerilmiş olması gerekmektedir.

 

 

EK-1. Akademik Yükseltme ve Atamalar İçin Yapılacak Başvurularda Adayların Faaliyetleri ile İlgili Puanlama Bilgileri*

YAYINLAR Puan(*)
KİTAPLAR Kitaplara Üniversite Yönetim Kurulunun Basılabilir Kararı eklenmelidir.  
  Yabancı dilde alanında kitap yazarlığı (Yurtdışında uluslararası yayınevlerinde basılı olması şarttır) 60
  Yabancı dilde alanında kitap editörlüğü (Yurtdışında uluslar arası yayınevlerinde basılı olması şarttır) 30
  Yabancı dilde alanında kitapta bölüm yazarlığı (Basılı olması şarttır) 20
  Alanında Türkçe kitap yazarlığı ( Basılı olması şarttır) 40
  Alanında tercüme kitap yazarlığı (Basılı olması şarttır) 30
  Alanında Türkçe kitap editörlüğü (Basılı olması şarttır) 20
  Alanında Türkçe kitapta bölüm yazarlığı (Basılı olması şarttır) 15
  Basılı Ders notu 10
BİLİMSEL DERGİLER (**) SCI-Expanded, SSCI, AHCI listelerinde ya da TÜBİTAK Yayın Teşvik listelerinin A ve B sınıfına giren dergilerde yer alan yayınlar 30
  Diğer indekslerde ve TÜBİTAK Yayın Teşvik Listelerinin C Sınıfında yer alan yayınlar 25
  Yurtdışı Diğer Dergilerde Yayınlanmış Eserler 20
  Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Eserler 15
  Yurtiçi Diğer Dergilerdeki Yayınlanmış Eserler 10
ATIFLAR Atıf yapılan yayın sayısı dikkate alınır, bir yayında aynı yayına birden fazla yapılan atıf değerlendirmeye alınmaz. Kendisinin yer aldığı yayınlarda yapılan atıflar değerlendirmeye alınmaz. Atıflarla ilgili indeks raporu veya atıf yapılan eserin ilk sayfası ve atıf yapıldığını gösterir sayfa yayınına eklenmelidir.  
  SCI-Expanded, SSCI, AHCI listelerindeki dergilerde yer alan yayınlarda ve uluslar arası nitelikte bilimsel kitaplarda geçen her atıf için 5
  Kitaplarda ve diğer indeks listelerindeki dergilerde yer alan yayınlardaki her atıf için 2
ÖDÜLLER-PATENT ALMA Uluslar arası bilim ödülü 60
  Ulusal bilim ödülü 30
  Yurtdışı patent alma 60
  Yurtiçi patent alma 30
 

AKADEMİK FAALİYETLER

BİLİMSEL TOPLANTILAR Uluslararası Yabancı Dilde Yapılan Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

  Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar 15
  Sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar 10
  Poster olarak sunulan tam metin yayınlananlar 10
  Poster olarak sunulan özeti yayınlananlar 7
  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
  Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar 10
  Sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar 7
  Poster olarak sunulan tam metin yayınlananlar 7
  Poster olarak sunulan özeti yayınlananlar 5
EDİTÖRLÜK Uluslararası dergilerde editörlük 15
  Uluslararası dergilerde yayın kurulu üyeliği 5
  Uluslararası dergilerde hakemlik 5
  Ulusal dergilerde editörlük 10
  Ulusal dergilerde yayın kurulu üyeliği 3
  Ulusal dergilerde hakemlik 3
BİLİMSEL ETKİNLİK DÜZENLEME Yurtdışı bilimsel toplantı düzenleme kurulu başkanlığı 25
  Yurtdışı bilimsel toplantı düzenleme kurulu üyeliği 15
  Yurtiçinde uluslararası bilimsel toplantı düzenleme kurulu başkanlığı 20
  Yurtiçinde uluslararası bilimsel toplantı düzenleme kurulu üyeliği 10
  Ulusal bilimsel toplantı düzenleme kurulu başkanlığı 15
  Ulusal bilimsel toplantı düzenleme kurulu üyeliği 5
PROJE YÖNETİCİLİĞİ Yurtdışı kaynaklı tamamlanmış proje yöneticiliği 15
  Yurtiçi kaynaklı tamamlanmış proje yöneticiliği 8
  Yurtdışı kaynaklı tamamlanmış projede görev alma 5
  Yurtiçi kaynaklı tamamlanmış projede görev alma 3
TEZ YÖNETİCİLİĞİ Doktora tezi yönetmek (Tamamlanmış) 15
  Doktora tezi yönetmek (Devam eden) 6
  Yüksek Lisans tezi yönetmek (Tamamlanmış) 7
  Yüksek Lisans tezi yönetmek (Devam eden) 3
  Doktora-Yüksek Lisans tez jüri üyeliği 2
 BURSLAR Bilimsel çalışmalar için alınan uluslar arası burslar (3 ay ve daha uzun süreli) 10

 

NOT : (*)Bir çalışma birden fazla yerde yayınlanır/sergilenir/uygulanır/sunulur ise aday, en yüksek puanı bir defaya mahsus olmak üzere alır, diğer yayın/sergi/uygulama/sunumlardan puan alamaz. Çok yazarlı yada katılımlı faaliyetlerde puanlama, aşağıdaki eşitlikler kullanılarak hesaplanabilir veya tabloda verilen katsayılar kullanılarak belirlenir.

(**)Başvuru dosyasında yer alan makalelerin / eserlerin yayımlanmış veya cilt ve sayfa numarası verilmiş veya kabul yazısının alınmış olması gereklidir.

(***)Üniversite ve kamu kurumlarındaki faaliyetler için puan verilir.

 

  İlk isim olanlara verilecek puan = Puan x 1.4
————— + (Puan x .25)
Yazar Sayısı
(1)

 

  Diğerleri = Puan x 1.4
—————
Yazar Sayısı
(2)

 

 

Çok İsimli Yayın ve Etkinliklerin Puanlamasında Kullanılacak Katsayılar                          (1 ve 2 no.lu eşitlikler kullanılarak hazırlanmıştır)

Yazar Sayısı İlk İsim Diğerleri
2 0,95 0,70
3 0,72 0,47
4 0,60 0,35
5 0,53 0,28
6 0,48 0,23
7 0,45 0.20
8 0,43 0.18
9 0,41 0,16
10 0,39 0,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı:

Doğum Tarihi:

Öğrenim Durumu:

 

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans      
Yüksek Lisans      
Doktora/S. Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık      

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(Iar)ı :

Tez Başlığı:

Tez Danışmanı:

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

Tez Başlığı:

Tez Danışmanı:

 Görevler:

 

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
     
     
     

 

 

 

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Projelerde Yaptığı Görevler :

İdari Görevler :

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller :

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz_döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci

Sayısı

Teorik Uygulama
           
       
         
       
       

 

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Aa. SCI. SCCI, AHC1″ da yer alan Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Ab. Uluslar Arası Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (ProceediıiKs} basılan bildiriler :

  1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
  2.   Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
  2. Diğer yayınlar :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSÜ DOÇENTLİK VE YARDIMCI DOÇENTLİK DENEME DERSİ

DEĞERLENDİRME FORMU

 

Bu form deneme dersi verecek öğretim elemanının derse giriş, dersi sunu ve dersi sonuçlandırma boyutlarındaki performansını değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Aday öğretim elemanının belirtilen davranışı yeterli düzeyde gerçekleştirdiğini düşünüyorsanız (4 puan), kısmen gerçekleştirdiğini düşünüyorsanız (2 puan) ve gerçekleştiremediğini düşünüyorsanız (0 puan) veriniz.  Deneme dersi süresi “45 dakikadır” . Ders sonunda katkı ve tartışmalar için 5–10 dakikalık ek süre verilebilir.

  Evet

(4 puan)

Kısmen

(2puan)

Hayır

(0 puan)

       
A. DERSE GİRİŞ SÜRECİ
A.1. Öğretim elemanı derse başlamadan önce kendini tanıttı mı? Ο Ο Ο
A.2. Genel olarak dinleyicilerin dikkatini anlatacağı konuya çekebildi mi? Ο Ο Ο
A.3. Anlatacağı konuyu genel olarak özetleyerek önemine (Nerede, Nasıl Kullanıldığı v.b.)  değindi mi? Örnek olaylar verdi mi? Ο Ο Ο
A.4. Derse istekli bir giriş yaptı mı? Ο Ο Ο
A.5. Bu bölümü 5 dakikada bitirebildi mi? Ο Ο Ο
         
B. DERSİ SUNU SÜRECİ
B.1. Dinleyicilerle göz teması kurdu mu? Ο Ο Ο
B.2. Anlatımda ses tonlamasını etkili kullandı mı? Ο Ο Ο
B.3. Görsel / İşitsel araçlar kullandı mı? Ο Ο Ο
B.4. Kullanılan slaytlar / asetatlar / iletişim yönünden uygun mu? (her slaytta 5–6 satır, her satırda 5–6 kelime, her slaytta bir mesaj) Ο Ο Ο
B.5. Sunuda jest-mimikleri etkili kullandı mı? Ο Ο Ο
B.6. Sunuya engel durumlara (gürültü, dikkat kaybı v.b.) anında müdahale etti mi? Ο Ο Ο
B.7. Gerçek yaşamdan ve yaşama yakın uygun örnek olaylarla anlattığı konuyu iyi örnekleyebildi mi? Ο Ο Ο
B.8. Öğrenmeyi pekiştirici ara özet ve değerlendirmeler yaptı mı? Ο Ο Ο
B.9. Verilen bilgiler öğretim elemanı tarafından iyi örgütlenmiş mi? Ο Ο Ο
B.10. Anlatımda sade, anlaşılır bir dil kullandı mı? Ο Ο Ο
B.11. Aralarda yöneltilen soruları anlayışla karşıladı mı? Ο Ο Ο
B.12. Sorulara verdiği cevaplar dinleyicileri tatmin etti mi? Ο Ο Ο
B.13. Konunun dinleyiciler arasında tartışılmasını sağlayarak konuya farklı yönlerden yaklaşılmasını, bütün dinleyicilerin aktif olmasını sağlayabildi mi? Ο Ο Ο
B.14. Sunu esnasında sunu materyalinden ve kaynaklardan bağımsız olabildi mi? Ο Ο Ο

 

 

         
C. DERSİ SONUÇLANDIRMA SÜRECİ
C.1. Konuya ilişkin verilen bilgi ve kaynaklar güncel mi? Ο Ο Ο
C.2. Öğretim elemanın seçtiği konunun bilime ve eğitime katkısı var mı? Ο Ο Ο
C.3. Sonuç bölümünde yapılan özetlemeyi 5 dakikada bitirebildi mi? Ο Ο Ο
C.4. Genel olarak yöneltilen sorulara yeterli yanıt verebildi mi? Ο Ο Ο
C.5. Dinleyiciler anlatılan konunun önemini kavradı mı, bütün konu içindeki önemli yerleri fark edebildi mi? Ο Ο Ο
C.6. Dersin başından sonuna kadar dinleyicilerin dikkatini canlı tutabildi mi? Ο Ο Ο

 

 

PUANLAMA
Puanlamada aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır.
  • Aday öğretim elemanının A3, A5, B2, B3,  B5, B7, B9, B10, B14, C1, C5, C6 no’lu sorulardan başarılı olması gerekir. Bu bölümlerden en az 36 puan alamayan aday başarısız sayılacaktır.
  • Aday öğretim elemanının deneme dersinden başarılı olabilmesi için, yukarıdaki şartı sağlamak koşuluyla üç jüri üyesinden aldığı not ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekir.

 

 

 

Tarih ve Yer  

 

Adayın Adı ve Soyadı  

 

Deneme Dersinin Konusu  

 

 

 

 

Jüri Üyesinin Unvanı, Adı ve Soyadı Verilen Not İmza