Kadına Yönelik Şiddet Görsel İçerik Yarışması

Şiddet, bireylerin bedensel ve ruhsal bütünlüğüne, varlık ve değerlerine, özgürlüğüne ve
güvenliğine zarar verilmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan, buna yönelik
baskı ve tehditi de içeren bireysel veya toplu tutum ve hareketlerin tümüdür. Kadına yönelik
şiddet ise cinsiyeti nedeniyle ev içi veya kamusal alanlarda kadına uygulanan sistematik
şiddet davranışları bütünüdür. Bu şiddetin kaynağını, hayatın her alanında ve anında da
görebileceğimiz erkek egemen toplumdaki tahakküm ve kadın-erkek eşitsizlikleri
oluşturmaktadır. Şiddet kavramı; fiziksel şiddet, sözel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddet, dijital şiddet, flört şiddeti ve ısrarlı takip gibi birçok şekil ve çeşitte
sınıflandırılabilir.

a. Yarışmanın konusu; Kadına Yönelik Şiddet

b. Yarışmanın amacı;
Küresel olarak 1960’lar, ülkemizde ise 1980’lerden itibaren etkin olmaya ve gündemde yer
almaya başlayan kadına yönelik şiddet konusu, insan hakları ihlallerinden biri olarak kabul
edilmiş ve gitgide daha da yoğun bir tartışma konusu haline gelmiştir. UN Women’ın
yayınladığı verilere göre, küresel olarak tahminen 736 milyon kadın, yani neredeyse her üç
kadından biri, hayatlarında en az bir kez fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalmıştır.
Türkiye’de ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın araştırmalarına göre kadınların %36’sı
fiziksel şiddete, %12’si cinsel şiddete, %38’i ise iki şiddet biçiminden en az birine maruz
kalmıştır.

Yaklaşık 60 yıldır özellikle gündemde olan ve aciliyeti gitgide artan kadına yönelik şiddet
probleminin kültürel ve insani düzeyde nedeni olabilecek birçok parametre olsa da, temel
gerekçe toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bireysel boyuttaki yansıması olarak
değerlendirilebilir. Çözüm ancak erkek-egemen sistemin kurduğu baskı yerine toplumsal
cinsiyet eşitliği bağlamında yapılacak düzenlemeler ile mümkün olabilecektir.

Kadına yönelik şiddetin yalnızca hayatta kalan şiddet mağdurlarını değil, aynı zamanda bu
mağdurların çocuklarının, ailelerinin, arkadaşlarının ve bir bütün olarak toplumun güvenliğini, refahını, iyi olma halini ve toplumsal işleyişi etkileyen karmaşık bir toplumsal sorun olduğu açıktır. Yalnızca 2021 yılında Türkiye’de katledilen 300 den fazla kadına ve son 10 yılda 3 kat artan kadın cinayeti oranlarına baktığımızda sorunun derinliğini daha da net görebiliriz.
Ancak, yaygınlığına ve medyanın ilgisine rağmen, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve çeşitli
biçimleri, nüfusun büyük çoğunluğu tarafından hala net olarak anlaşılamayan bir kavramdır.
Şiddet konusu anlaşılsa bile, şiddete uğrayan kadınların bu şiddet karşısında neler
yapabileceği ve bu durumla nasıl baş edebileceği konularında daha net bir çözüm rotası ve
farkındalığa ihtiyaç vardır.

Bütün bu bilgiler ışığında, düzenlediğimiz yarışmanın amacı, kadına yönelik şiddet sorununu, biçimlerini, çevrenin ve kurumların şiddete tepkilerini sorumlu, etik ve basmakalıp olmayan bir şekilde anlatan görsel içerikleri bir araya getirerek bu konuda farkındalık yaratmaktır.
Yarışma bunun yanında, şiddete maruz kalan kadınların güçlenmeleri, şiddet karşısında
verilen hak mücadelesinin desteklenmesi, şiddet sürecinde ve sonrasında ihtiyaç duyulan
destek ve doğru bilgiye erişim mekanizmalarının ortaya çıkarılması ve mağdurların maruz
kaldıkları şiddetin ardından yalnız olmadıklarının gösterilmesi kapsamında dayanışma
göstermek ve bu yolla kadınların güçlenmesine destek olmayı amaçlamaktadır.

Yarışmaya gönderilecek eserlerin işleyebilecekleri temaların bazıları aşağıda listelenmiştir:
● Şiddete uğrayan kadının perspektifi
● Şiddet mağdurlarına yönelik bu konuda harekete geçme çağrısı
● Kadınların yardıma bağımlı olmadan, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri –
“Dayanıklılık”- “Güçlenme” temalarına dikkat çekme
● Kadına yönelik şiddetin çeşitleri; ev içi şiddet, partner bazlı şiddet, flört şiddeti,
çalışma alanlarında uygulanan şiddet vb. konularda farkındalık artırma
● “Kadına yönelik şiddet” kavramının tüm biçimlerini çevreleyen mevcut klişeler ve
yanlış anlamalara dikkat çekme
● Şiddete tanık olan kişilerin korkusuzca bunu dile getirebilmeleri, kadına yönelik şiddet
konusunun tabu olmaktan çıkması ve toplum içinde rahatlıkla konuşulabilmesinin
teşvik edilmesi
● Şiddet uygulayan kişiye yönelik karşı duruş
● “Kadına yönelik şiddet” olgusunun birey ve toplum üzerindeki etkileri ve sonuçlarının
görünür kılınması

Organizasyon:
Yarışma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı (UNDP
Turkey Accelerator Lab) tarafından düzenlenmektedir. Organizasyona Hukukta Tasarım
Türkiye (Legal Design Turkey) katkı sağlayacaktır.

3. Yarışma Kategorileri:
Yarışma; fotoğraf, resim, illüstrasyon, grafik tasarım, kolaj ya da karma teknikleri içeren
çalışmaları içermektedir. Eserler dijital olarak sunulmalıdır.

4. Katılım Koşulları:
a. Yarışma, görsel sanatlar alanında çalışan tüm öğrenci, amatör ve profesyonellerin
katılımına açıktır. Değerlendirme kurulu (seçici kurul) üyeleri ve bunların birinci dereceden
yakınları yarışmaya katılamazlar.

b. Katılım ücretsizdir.

c. Yarışmacılar en fazla 3 (üç) eserle katılabilirler. Her eser kendi içinde değerlendirilecektir.

d. Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde katılımcı hakkında
kural ihlali işlemi uygulanacaktır.

e. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerle ilgili olarak herhangi bir yasal sorunun
sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

f. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri
dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanacaktır. Eser sahibi ile
hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi
uyuşmazlıklardan UNDP Türkiye ve/veya Legal Design Turkey sorumlu olmayacaktır.

g. Yarışmaya gönderdiği eser üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikleri yapan katılımcılara kural ihlali işlemi uygulanacaktır.

h. Daha önce yapılan bir yarışmada ödül, sergileme (derece, başarı, mansiyon, özel ödül)
almış ya da farklı mecralarda kullanılmış eserler gönderilemez. Aksine davranış kural ihlali
sayılır.

i. Kural ihlallerinde, Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki ve ilgili mevzuat
hükümlerindeki yaptırımlar uygulanır. Eğer yarışmacı, yarışma sırasında kural ihlalinde
bulunursa, yarışmadan diskalifiye edilir. Her ihtimalde, kural ihlali tespit edilen katılımcının
elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır.
Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer
ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise
katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içinde düzenleyici kuruma
iade edilir. Kural ihlali sebebiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye veya Legal
Design Turkey’in zarara uğraması halinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye
veya Legal Design Turkey bu sebeple uğradığı zarar ve ziyanları yarışmacıdan rücûen
tazmin etme hakkına sahiptir.

j. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde UNDP
şartnamesinde yer alan kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden
kabul etmiş sayılır; UNDP elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı
yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, esere ait orijinal
dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik UNDP ile iş birliğine girmemesi
durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile UNDP tarafından yasaklanır ve adı her
şekilde teşhir edilir.

5. Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı:
a. Katılımcılar sadece kendileri tarafından oluşturulmuş eserleri göndermelidirler. Gönderilen
eserlerin tamamı yarışmacı tarafından oluşturulmuş olmalıdır ve yarışmacı sunduğu tüm
eserlerin telif hakkını elinde bulundurmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya
kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki
sorumluluğu katılımcıya aittir.
b. Katılımcı, katılım formunu doldurmakla yarışmaya katılacağı eserlerin sahibi olduğunu ve
bu eserler üzerinde sahip olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun
21.-25. madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses
ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarını münhasır olmayan
basit ruhsat şeklinde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve 3. kişilere devir
hakkını da kapsayacak surette Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye’ye lisans
verdiğini, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye’nin söz konusu eserleri
sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde işlemek, çoğaltmak ve
yayımlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına
muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı Türkiye ileri aşamalarda eser sahiplerinin isimlerini belirtilmek kaydı ile, ödüle ya
da sergilenmeye değer bulunan eserlerin orijinalini ve/veya üzerinde değişiklik yapılmış veya
işlenmiş halini; her türlü eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrıca afiş, katalog, broşür, ilan
panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde işleme, kullanma ve sergileme, yazılı
ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere telif haklarına lisans alan sıfatıyla
sahip olup eser sahibine başka hiçbir nam altında telif vb. ek ücret ödemeyecektir. Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı Türkiye ayrıca, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü
tasarımların yayımlanması, arşivlenmesi, sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda
örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak yurt içi veya dışında
sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.
c. Bütün eserler Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye’nin arşivinde
saklanacaktır. Değerlendirme adil seçimi mümkün kılmak için anonim olarak yapılacak;
eserler, sahiplerinin ismiyle sergilenip yayınlanacaktır.
d. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve
bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser sahipleri bu konuda
gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm
sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda
oluşabilecek anlaşmazlıklarda düzenleyici kurumlar sorumlu olmayacaktır.
e. Nakdi ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak
bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin hesap
numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3
(üç) ayın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif
vb. herhangi bir talebi olamaz.
f. Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

6. Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
a. Yarışma online (çevrim içi) sistem üzerinden yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
b. Eserlerin online (çevrim içi) olarak gönderilmesi,
https://form.jotform.com/220302922158043 adresinden yönergeler takip edilerek
gerçekleşmelidir.
c. Başvurular adil seçimi kolaylaştırmak için anonim olarak yapılacaktır. Bunun için
katılımcılar kimliklerini belli etmeyecek (yani isim, soyisim, kurum vb. içermeyecek) şekilde
bir e-posta adresi almalı ve başvuru için bu adres kullanılmalıdır.
d. Başvuruda yüklenecek eserlerin boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir seferde (oturumda) yüklenmelidir.
e. Yüklenecek eserler paspartusuz (çerçevesiz) ve kenar boşluksuz olmalıdır. Eserler
üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
f. Yarışmaya katılacak eserler, CMYK modunda, JPG/JPEG formatında, 300 dpi
çözünürlükte kaydedilmelidir. Her bir eserin dosya boyutu 1 MB’den az olmamalı ve 10 MB’yi
de geçmemelidir.
g. Yarışmaya manipüle edilmiş fotoğraf(lar) ile katılınıyorsa, fotoğrafların orijinal halleri de
başvuran tarafından saklanmalıdır.
h. İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı
hatalar oluşması halinde acceleratorlab.tr@undp.org adresinden iletişime geçilerek bilgi
verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres
sadece eser yüklemede problem yaşanması durumunda kullanılabilir. Buradan eser
gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamına gelmez ve katılım kesinlikle kabul
edilmez.
i. Ödül alan eserler yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek
çözünürlüklü haliyle istenecektir.
j. Ödül ve/veya sergileme alan eserler düzenleyici kurumlar ve UNDP Türkiye’nin web sitesi
ve sosyal medya hesaplarında yayımlanacaktır.
k. Eserlere isim verilmesi ve açıklama yazılması (azami 5 cümle ile) zorunludur. Her bir eser
dosyasının ismi azami 31 karakter olmalıdır.
l. Fotoğrafın isimlendirmesinde Türkçe karakterler (ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri) ve noktalama
işaretleri kullanılmamalıdır. Yalnızca İngilizce karakterler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
m. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için UNDP sorumlu
olmayacaktır.
n. Eserlerde toplumsal cinsiyet hassasiyeti gözetilmesi ve şiddet eksenli algısal simge ve
öğelerin kullanımında şiddete uğrayan kadının perspektifinden hassasiyet gözetecek bir
gözle bakılması beklenmektedir.
o. Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

7. Yarışma Takvimi:
Açık Çağrı Yayınlanma Tarihi: 1 Şubat 2022
Yarışma Kapanış Tarihi: 28 Şubat 2022
Jüri Toplanma Tarihi: 1 Mart 2022
Sonuç Bildirim Tarihi: 7 Mart 2022
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: Sonuç bildirimi ile birlikte bu tarihler de açıklanacaktır.
*Jüri toplanma ve sonuç bildirim tarihleri kurul kararı ile değişiklik gösterebilir.
● Değerlendirme süresi ve sonuçların açıklanması ile ilgili bilgilendirme sosyal medya
kanallarından yapılacaktır, lütfen ilgili hesapları takipte kalınız.

8. Sonuç Bildirimi:
● Sonuçlar sosyal medya kanallarında yayınlanacaktır. UNDP Türkiye sosyal medya
kanallarını takip ederek yarışmanın sonuçlarını öğrenebilirsiniz:
twitter.com/undpturkiye
www.instagram.com/undpturkiye/
tr.linkedin.com/company/undp-turkiye
● Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilenmesine karar verilen diğer eserlerin de yer
aldığı bir sergi düzenlenecektir.

Ödüller:
Birincilik Ödülü : 8.000 TL
İkincilik Ödülü : 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL
4 adet mansiyon ödülü verilmesi de planlanmaktadır.