Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemeye Dair Aktif, Uygulanabilir Proje Yarışması

A- ÖNSÖZ VE VAKFA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirin-Ahmet Tekeli Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı’nın (KAHUDEV) amacı; hukuk öğrencisi veya hukuk alanında faaliyet gösteren kadınların bilimsel ve mesleki gelişimlerine destek olmaktır. Vakfımızın en geniş kapsamda amacı ise, kadın hukukçuların her aşamada desteklenmesidir. Vakfımız bu kapsamda, Türkiye içinde veya yurtdışında herhangi bir üniversitenin hukuk fakültesinde eğitim gören kadın hukukçu adaylarının ya da yüksek lisans-doktora çalışmaları yapan kadın hukukçuların eğitim bursu taleplerini toplar, değerlendirir ve bu değerlendirme sonucunda desteklenmeye uygun bulduklarına karşılıklı-karşılıksız olarak ihtiyaç veya başarı sebebiyle burs verir. KAHUDEV, kadın hukukçuların desteklenmesi amacıyla hâkim-savcı-avukat-öğrenci-akademisyenler için eğitim çalışması yapar, mesleki seminerler ve konferanslar veya çeşitli nam altında eğitim çalışmaları düzenler. Kadın hukukçuların her türlü araştırma ve proje çalışmalarına destek verir.

Bilimsel çalışmalar ve araştırmalar, etütler, projeler yapar ya da yaptırır; amaç ve hizmet konuları doğrultusunda başarılı kişi ve kurumlara özendirici ödüller verir. 2012 yılında faaliyetine başlayan Vakfımız, lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi ve stajyer avukat bursiyerlerden oluşan 53 kadına 2013-2014 eğitim yılında burs imkanı tanımış olup, içinde bulunduğumuz eğitim yılında ise halen 71 kadına burs vermektedir.

Bilimsel çalışmalar ve araştırmalar, etütler, projeler yapar ya da yaptırır; amaç ve hizmet konuları doğrultusunda başarılı kişi ve kurumlara özendirici ödüller verir. 2012 yılında faaliyetine başlayan Vakfımız, lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi ve stajyer avukat bursiyerlerden oluşan 53 kadına 2013-2014 eğitim yılında burs imkanı tanımış olup, içinde bulunduğumuz eğitim yılında ise halen 71 kadına burs vermektedir.

B-YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ
Yarışmanın adı “Kadına Yönelik Her Türlü Şiddeti Önlemeye Dair Aktif, Uygulanabilir Proje Yarışması” olup seçimlik türde bir yarışmadır. Konu ve amaç kapsamında olmak koşuluyla film, kısa film, kamu spotu, uygulama, senaryo, bilimsel proje, saha çalışması, yargı sistemi önerisi, uygulama-aplikasyon ve benzeri her türlü proje yarışabilir. (Türler bunlarla sınırlı değildir.)

C-YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:
Vakfımızın en önemli amaçlarından biri, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı çıkmaktır. Maalesef dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddet, her biçimi ile devam ediyor ve birçok kez kadınların yaşam hakkı ihlal ediliyor. Bizler bir realiteyi bilmek ve ort aya koymanın dışında, çözüme yönelmenin ve bu konuda öneriler getirmenin de anlamlı olduğu düşüncesiyle, şiddeti önleme konusunda bir proje yarışması açıyor ve bu çabanın bir nebze de olsa şiddeti önlemeye katkısı olacağını umuyoruz. Bu sebeple, söz konusu yarışmayla birlikte; kadına yönelik her türlü şiddeti (fiziksel, ekonomik, sözel, psikolojik ve cinsel) önleme konusunda yaratıcı, aktif uygulanabilir bir veya birkaç proje fikrine maddi destek sağlayarak, uzun vadede kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz.

D-YARIŞMAYA BAŞVURU KOŞULLARI
1- Yarışmaya katılım ücretsiz.
2- 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla ülke içinden veya dışından,
a. Gerçek kişiler: Kadınların,
b. Ekipler: Ekip sözcüsü kadın olmak kaydıyla karma ekiplerin veya kadın ekiplerinin,
c. Tüzel kişiler: Bu alanda çalışan dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları ve benzeri kuruluşların, katılımına açıktır.
3- Yukarıda yarışmaya katılabilecekleri belirtilen kişi, ekip ve tüzel kişiler yalnızca 1 proje ile yarışmaya katılabilirler. Birden fazla projeyle yarışmaya başvuru yapılması halinde yalnızca ilk proje değerlendirmeye alınır.
4- Başvuru dili Türkçedir. Yazılı projeler bilgisayarda Word formatında “Times News Roman” karakteri, 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
5-Yarışma için gönderilen projelerin kopyaları iade edilmez.
6- a- Başvuru formu tam olarak doldurulmalıdır. Katılımcı, yarışmaya katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür.

Başvuru formunda belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler dolayısıyla doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle kendisiyle iletişime geçilemeyen katılımcı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
b- Yarışma başvuru formunda tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, projenin yasal sahibi olmalıdır. Yarışmaya ekip olarak katılınmış olunması durumunda dahi, şartname ve başvuru formu ekip içerisinden bir kişi (ekip sözcüsü) tarafından imzalanmalıdır. Katılımcıların ekip olarak katılması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne verilecektir.
c- Katılımcı/katılımcılar, yarışma için gönderilen proje üzerindeki tüm fikri hakların da sahibi olduğunu ve bu projenin sunulmasına ve proje ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt etmektedir.
d- Katılımcı/katılımcılar, söz konusu projenin;
i) gerçek yaratıcısı olduklarını ve/veya proje üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen veya devren) sahibi olduğu,
ii) projenin sunulmasına ve proje ile ilgili fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu,
iii) herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, marka, patent vb.) ihlal etmediğini,
iv) yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyetini ihlal etmediği ve lekelemediğini,
v) içeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini
vi) başka şekilde herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.
e- Yarışmaya gönderilecek proje içerisinde özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası yarışmacının sorumluluğundadır. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde KAHUDEV’in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili proje yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise proje sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
f- Katılımcı şayet, sunulan proje;
i) yarışmaya katılım tarihinde kamunun bilgisi dâhilindeyse veya sonradan katılımcının izni ve bilgisi dâhilinde bu duruma düşerse
ii) katılımcı yetkilendirilmesi nedeniyle veya gizlilik borcu söz konusu olmaksızın üçüncü kişiye açıklanmışsa, KAHUDEV’in
hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul etmektedir.
g- Katılımcı/katılımcılar, başvuru konusu projenin dereceye girmesi halinde KAHUDEV’e; söz konusu projenin KAHUDEV’e ait internet sayfalarında, sosyal medyada, video paylaşım sitelerinde ve benzer mecralarda yer ve sayı sınırlaması olmaksızın süresiz kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ve/veya ekrana getirme hakkı vereceğini ve bunun için gerekli görülmesi halinde ayrıca bir protokol de imzalayacağını, bu kullanım sebebiyle ve herhangi bir zamanda herhangi bir ad altında ücret talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7-KAHUDEV’in, katılımcıların bu başvuru kuralları ve koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde projeleri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır. KAHUDEV, projenin sunulması üzerine, bu projeyi değerlendirmek ve kabul etmek ve sunulan belgeleri geri vermek veya muhafaza etmek yükümlülükleri altında değildir. Katılımcı/katılımcılar, bu projeyi değerlendirme, test etme ve kabul etme ve ödüllendirip-ödüllendirmeme konusunda tam yetkinin KAHUDEV’e ait olduğunu kabul eder.
8- Yarışmaya katılan herkes yarışma şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.

E-İSTENEN BELGELER
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi
2- Eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulmuş başvuru formu
3- Yarışmaya katılacak projenin,
a. Yazılı olması halinde: Projenin yeterince açık ve ayrıntılı bir şekilde özetlendiği çıktısı ile CD ya da USB’ye depolanmış bir örneği,
b. Yazılı olmaması halinde:Projeninyeterince açık ve ayrıntılı bir şekilde özetlendiği çıktısı ile yazılı ve görsel kaydının CD ya da USB’ye depolanmış bir örneği.
F- YARIŞMA TAKVİMİ
1- Yarışma takvimi 16 Nisan 2015 tarihinde başlar.
2- Değerlendirme aşaması, ön eleme ve kazananları belirleme olarak iki aşamalı gerçekleşecektir.
3- Katılımcılar istenen belgeleri ve proje özetlerini, üzerinde proje sahibinin ve projenin adının yazılı olduğu bir zarfa koyarak kapalı halde vakfımızın adresine elden veya gönderici ödemeli
posta/kargo yolu ile en geç 16 Haziran 2015 saat 17.00’ye kadar ulaştırmalıdırlar.
4- Ön elemeden geçen adayların isimleri internet sitemiz (www.kahudev.com) üzerinden temmuz ayı sonuna kadar duyurulacaktır.
5- Özetlerin tesliminden sonra uygun bulunan projelerin uygulanabilir ve tamamlanmış hali 15 Ocak 2016 saat 17.00’ye kadar vakfımızın adresine elden veya gönderici ödemeli posta/kargo yolu ile ulaştırılmalıdır.
6- Seçici kurulca ödüle uygun görülen eserlerin açıklanması ise 2016 yılı Mart ayı içerisinde olacaktır.

G-ÖDÜL MİKTARI
1- Yarışma sonucunda seçici kurulca birincilik ödülüne layık görülen projeye 5.000 (beş bin) TL
2- İkincilik ödülüne layık görülen projeye 3.000 (üç bin) TL
3- Üçüncülük ödülüne layık görülen projeye ise 2.000 (iki bin) TL ödül verilecektir.

H-SEÇİCİ KURUL
Fatma Şirin Tekeli
(Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı Kurucusu)
Prof. Dr. Bertil Emrah Oder
(Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Serpil Çakır
(İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı
(İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı)
Melek Özman
(Filmmor Kadın Kooperatifi kurucusu/ Yönetmen)
Çiçek Tahaoğlu
(Gazeteci, Bianet)
Filiz Kerestecioğlu
(Avukat/ Güncel Hukuk Dergisi Yazı İşleri Müdürü)
Çiğdem Hacısoftaoğlu
(Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı)