Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler Fotoğraf Yarışması

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK (AHE)
Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ‘18
Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Konu: “Hayata Dair”

1- KONU VE AMAÇ
“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ‘18” Fotoğraf Yarışması’nın konusu “Hayata Dair” olarak
belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, amatör veya profesyonel kadın fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda bulunmaktır.
Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma; Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından, sanata ve sanatçıya saygı bağlamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenmektedir.

2- KATEGORİ VE BÖLÜMLER
“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ‘18 Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

3- KATILIM ŞARTLARI
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcisi dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel, fotoğraf çeken kadınlara açıktır.
Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar (sergileme hariç) ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Yarışmaya katılacak fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında sosyal medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında paylaşılmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
Ödül (derece ve mansiyon) ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin U/UA Yarışma Düzenleme
Standartları Yönergesi www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-
10-03_06_2017.pdf)’nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
Ödül, sergileme ve/veya derecenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Anadolu Hayat Emeklilik’in http://www.anadoluhayat.com.tr/ internet sitesi ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.
Yarışma “Sayısal Renkli” dalda düzenlenmektedir. Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Yarışma sayısal ortamdadır. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.
Her katılımcı yarışmaya en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli eserle katılabilir.
TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir ve katılımcıdan gerekli bilgi ve belgeleri talep edebilir.
Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin, muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş ve TFSF, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir.
Bu nedenle, gönderilecek kayıtlar 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak biçimde jpg/jpeg formatında gönderilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
Ödül ve/veya sergileme alamayan, satın alma uygulanmayan fotoğraflar Son Katılım Tarihinden itibaren 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş; yarışma şartnamesinde, son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar gerekli gördüğü durumlarda, TFSF’ye yazılı olarak bildirilmek şartıyla değişiklikler yapabilir.
Yarışma sonuçları AHE’nin http://www.anadoluhayat.com.tr/ adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş kararı geçerlidir.

4- TELİF (KULLANIM) HAKLARI
Katılımcı, ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’ye, yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’ye izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi
sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını
engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve eser sahibinin olacaktır. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
Ödül alan fotoğraflar TFSF / Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında ve sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2018’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
Ayrıca, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 250 (ikiyüzelli) TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.
Anadolu Hayat Emeklilik; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını, sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl dosyalarını (RAW ve/veya JPEG) katılımcıdan isteyebilir.
Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Anadolu Hayat Emeklilik’in istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

5- ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
Dosyalar, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş’nin http://www.anadoluhayat.com.tr/ web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
TFSF’nin sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul
edilmeyecektir.
Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ait isim, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
Fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda
bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Ülke kodu (TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (DC) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Şenay Özgür Yağmur” isimli katılımcı için soyag veya seoya veya ozyag gibi.)
Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli/Digital Color > DC).
Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Şenay Özgür Yağmur” isimli katılımcının çektiği “balıkçı kadın” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRsoyagDC1_balikci_kadin” gibi olacaktır…
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Anadolu Hayat Emeklilik AŞ sorumlu olmayacaktır.

6- YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi : 14 Mart 2018 Çarşamba günü saat 23.00 (TSI)
Değerlendirme Toplantısı : 22 Mart 2018 Perşembe
Sonuç Bildirimi : 04 Nisan 2018 Çarşamba
Ödül Töreni ve Sergi : 10 Mayıs 2018’

8- ÖDÜL-SERGİLEME-SATIN ALMALAR
Birincilik 5.000.- TL
İkincilik 3.000.- TL
Üçüncülük 2.000.- TL
Mansiyon (3 eser) 750.- TL
Sergileme (En fazla 38 eser) 250.- TL
Satın Alma (Kurumun uygun gördüğü sayıda) 250.- TL

9- YARIŞMA SEKRETERYASI-İLETİŞİM
Öğünç YENİGÜN
Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşavirliği
İş Kuleleri Kule 2 Kat: 18 Levent – İstanbul
Tel: 0212 317 70 25
E-mail: iletisim@anadoluhayat.com.tr

10- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Yarışmaya katılanların, yarışma kapsamında Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve TFSF’ye
ilettiği kişisel verileri; sadece yarışma ile ilgili olarak işbu Şartnamede belirtilen süreçlerde
kullanılmak üzere veri sorumlusu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve TFSF tarafından
işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Yarışmaya katılanlar, ilettikleri kişisel verilerin işlenip
işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme
amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya
dışında bilgilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldı ise bu üçüncü kişileri
ya da kişi kategorilerini öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde
bunların düzeltilmesini isteme, değişmesi halinde güncellenmesini isteme, işlemeyi
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi ya da yok
edilmesini talep etme, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı
3. kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde
zararın giderilmesini talep etme hakları, Veri Sorumlusu olarak Anadolu Hayat Emeklilik
A.Ş. ve TFSF’nin mevzuattan ve bu metinden doğan hakları saklı kalmak üzere,
bulunmaktadır. Kişisel Veriler ile ilgili talepler yazılı olarak “Yarışma Sekreteryası”na
iletilebilir.
İşbu Şartnameyi kabul eden herkes, veri sorumlusu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve TFSF
tarafından sadece yarışma kapsamında temin edilen kişisel verilerin Anadolu Hayat
Emeklilik A.Ş. ve TFSF tarafından işlenmesine ve aktarılmasına rıza göstermiş
sayılacaktır.

11- Uyuşmazlıkların çözümünde Anadolu Hayat Emeklilik ve TFSF’nin çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

12- Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13- Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca “TFSF 2018-012” numara ile onaylanmıştır.

14- Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.