Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2014 Fotoğraf Yarışması

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK
KADIN GÖZÜYLE HAYATTAN KARELER ‘14
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Konu: “Hayata Dair”
1 – KONU VE AMAÇ
“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler ‘14” fotoğraf yarışmasının konusu “Hayata Dair”
olarak belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, amatör veya profesyonel kadın
fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan
eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda
bulunmaktır.
Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir. Yarışma; Anadolu Hayat
Emeklilik A.Ş. tarafından, sanata ve sanatçıya saygı bağlamında TFSF – Türkiye
Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenlenmektedir.
2 – KATILIM ŞARTLARI
Yarışma, Seçici Kurul dışında konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18
yaşını dolduran ve üzeri, tüm amatör veya profesyonel kadınlara açıktır.
Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada derece almamış olması
gerekmektedir. Fotoğrafın sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya
katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş
zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya
çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade
etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara
ise talep hakkı doğurmaz.
Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt
etmiş sayılır. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler
ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Katılımcı
fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında
serbesttir.
Yarışma renkli sayısal dalda düzenlenmektedir. Siyah-beyaz ve sepia gibi monokrom
(tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz
tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için
dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Anadolu Hayat
Emeklilik A.Ş. tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları
alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda
sergilenebileceklerdir. Bu nedenle başvuru formuyla birlikte gönderilecek CD
kayıtlarında fotoğrafların eser sahibinin arzu ettiği kadrajda, büyük baskıya (uzun
kenar en az 45 cm olarak sergilenecektir) uygun olacak şekilde, yüksek çözünürlükte
(300 dpi gibi) ve en yüksek sıkıştırma kalitesinde (12), kısa kenarı en az 2300 pixel
olarak JPEG formatında gönderilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek
fotoğrafını göndermelidir. Yarışma sayısal ortamdadır. Baskılar kabul
edilmeyecektir.
Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir
fotoğraf konmayacaktır. ,
Her katılımcı en fazla 5 (beş) adet eserle yarışmaya katılabilir.
CD’ye kayıt edilen her fotoğrafın adlandırılmasında sırasıyla; 5 rakamdan oluşan
rumuz (tüm fotoğrafların başında aynı rumuz kullanılacaktır), sıra numarası ve varsa
eser adı mutlaka bulunmalıdır (Örnek: 12345 – 1 – eser adı)
Başvuru formuyla gönderilecek CD’nin üzerine sadece rumuz yazılmalıdır.
Birden fazla fotoğraf ile katılım durumunda tüm fotoğraflar aynı CD içerisine jpeg
olarak kayıt edilmelidir. Fotoğraf ismi CD’ye kaydedilirken formda bulunan şekilde
sırasıyla rumuz-sıra no-eser adı şeklinde yazılmalıdır. Başvuru formunun ayrıca
CD’ye kaydedilmesi gerekmemektedir.
Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
Eserlerin kaydedildiği CD ve başvuru formu beraber zarflanarak son katılım tarihi
olan gün, mesai saati sonuna kadar teslimat yerine ulaşacak şekilde gönderilmelidir;
aksi halde yarışmaya dahil edilmeyecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu
beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve
her türlü kazanımları geri alınır.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstererek değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik
müdahale ve değişiklikleri yapan,
– Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla
ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan
kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle
kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı halinde TFSF onaylı yarışmalara katılımı süresiz
olarak men edilir. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık
kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
E-posta yolu ile gönderiler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3 – ESERLERİN GÖNDERİLMESİ VE İADESİ
Katılım formu noksansız doldurulacaktır. CD kayıtlarındaki görüntülerin
adlandırılmaları katılım formu ile aynı olmalıdır. Kayıtlı CD ve katılım formu
gönderim sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenip Yarışma Sekreteryası’na
elden teslim edilecek ya da posta yoluyla gönderilecektir.
CD’ler ve başvuru formları katılımcılara iade edilmeyecektir. 1 Haziran 2014
tarihinden sonra, TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir. Açılmayan ya da
okunmayan CD kayıtlarından kurum sorumlu değildir. Bu durumda katılımcı
yarışma dışında kalacaktır.
4 – KULLANIM HAKLARI
Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması
şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı
olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince
dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme,
temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Anadolu
Hayat Emeklilik A.Ş.’ye izin / muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde
kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını
ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin /
muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ve eser
sahibinin olacaktır. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. bu eserleri kurum basılı ve görsel
yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin adını
belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına
aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin hiçbir
sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
Ödül alan fotoğraflar TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu web sayfası
TFSF.org.tr ’de yarışmamız sonuçları başlığı altında yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını
olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2014’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer
alacaktır.
Ayrıca, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye
seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak
250 TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların
ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek
faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi
kabul etmiş sayılırlar.
5 – YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç Tarihi : 2 Ocak 2014
Son Katılım Tarihi : 12 Mart 2014
Değerlendirme Toplantısı : 27 Mart 2014
Sonuç Bildirimi : 2 Nisan 2014
Ödül Töreni ve Sergi : Mayıs 2014’ün ilk yarısı
6 – SEÇİCİ KURUL
Prof. Güler Ertan Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Nihal Kafalı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Fotoğraf Bölümü Bölüm Başkanı
Doç. Oktay Çolak Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf
Bölümü Öğretim Üyesi
İsa Çelik Fotoğraf Sanatçısı
Nihan Güney Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri
Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.
7 – ÖDÜLLER
Birincilik ödülü : 5.000 TL
İkincilik ödülü : 3.000 TL
Üçüncülük ödülü : 1.000 TL
Sergilenmeye değer bulunan eser : 250 TL
8 – YARIŞMA SEKRETERYASI
Öğünç Yenigün
Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşavirliği
İş Kuleleri Kule 2 Kat: 18 Levent – İstanbul
Tel: 0212 317 70 25
E mail: iletisim@anadoluhayat.com.tr
9 – Yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.
10- Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca 2013/72 numara ile
onaylanmıştır.
11- Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK
KADIN GÖZÜYLE HAYATTAN KARELER ‘14
FOTOĞRAF YARIŞMASI
BAŞVURU FORMU
Konu : Hayata Dair
Yarışma Sekreteryası:
Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşavirliği
İş Kuleleri Kule 2 Kat: 18 Levent – İstanbul
Tel : 0212 317 70 25
İletişim ve etkinlik bilgileri için
E-mail: iletisim@anadoluhayat.com.tr
RUMUZ : _ _ _ _ _
No Eser Adı
1
2
3
4
5
Anadolu Hayat Emeklilik Kadın Gözüyle Hayattan Kareler 2014 Fotoğraf
Yarışması Şartnamesi’nin katılım koşullarını ve şartnamenin tüm maddelerini aynen
kabul ettiğimi beyan eder ve beyanımı aşağıdaki imzamla onaylarım.
YARIŞMACININ
Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Doğum Tarihi :
Adresi :
Ev Telefonu :
İş Telefonu :
Cep Telefonu :
E-mail :
Tarih :
İmza :