Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu

Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri
Uluslararası Sempozyumu:
Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler
(08-11 Nisan 2015)

Binlerce yıllık kültürel ve tarihsel birikime sahip Anadolu coğrafyasının hâkim gücü olan Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılda içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi açmazların üstesinden gelmeye çalıştığı sancılı bir süreç yaşıyordu. Bu süreci besleyen dinamikler 20. yüzyılın başında İmparatorluğun giderek himayesi zor etnik ve dini bir kavşak haline gelen topraklarını bir arada tutabilmesini imkânsız kılacaktı.

Büyük bir bütün içerisindeki bu kavşak ve kavşağın etrafında cereyan eden ayaklanmalar, çatışmalar ve açılan cepheler Anadolu’nun doğusundaki kutuplaşmaları ve toplumsal çözülmeyi tetikledi.

Yüz yılı aşan kutuplaşmanın akademisyenler, kanaat önderleri, edebiyatçılar ve sanatçılar tarafından masaya yatırılacağı sempozyumun amacı; her iki toplumun ortak değerlerini, yaşanmışlıklarını, konuşulmayanlarını, tarihsel arka planıyla kültürel, sanatsal, dinsel, etnik, politik, siyasi, ekonomik ve hukuki yönlerini jeo-stratejik olarak ele alıp taraf ülkelere gelecek projeksiyonları tutmaktır.

Bu bağlamda Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan “Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler” başlıklı etkinlikte sunulacak olan bildirilerin tarihsel süreç içerisinde, her iki toplumun birbirleriyle olan ilişkilerini bilimsel kriterlere uygun bir biçimde değerlendirmesi beklenmektedir.

Sempozyumda sunulacak bildirilerin dili Türkçe ya da İngilizce olmalıdır. Yayın ve Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilecek olan özetlerin ekte bulunan konu başlıkları kapsamında, sempozyum takvimiyle başvuru ve bildiri özeti formundaki hususlar göz önüne alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Sempozyum Konu Başlıkları

Anadolu Coğrafyasının Öncülleri ve Ardılları

Ortaçağ’da Türk-Ermeni İlişkileri

Osmanlı Klasik Çağı’nda Ermeni Cemaati

Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni Devlet Adamları, Aydın ve Sanatkârları

Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Büyük Devletlerin Politikaları

Osmanlı Topraklarında Ermeni Nüfusu ve Dağılımı

Misyonerlik Faaliyetlerinin Ermeni Cemaatine Etkileri

Ermeni Örgütlenmesi (Patrikhane, Cemiyet, Çete Faaliyetleri ve İlişkileri)

İsyanlar ve İmparatorluğun Uygulamaları

II. Meşrutiyet ve Ermeni Toplumu

I. Dünya Savaşı’nda Ermeni Faaliyetleri ve Sonuçları

Kavramlar: Tehcir, Soykırım, Diaspora, Göç, Sürgün, vb.

Sevk ve İskân Coğrafyasında Cemaatler ve Aşiretler

Milli Mücadele Sürecinde Ermeni Toplumu

Diaspora Ermenilerinin Geçmişten Günümüze Uluslararası Faaliyetleri

Cumhuriyet Dönemi Ermeni Terör Eylemleri

“Soykırım” Kavramının Uluslararası Hukukta Karşılığı ve Beklentiler

Azerbaycan-Türkiye-Ermenistan Politikaları ve Bunu Yönlendiren Faktörler

Ülke Sınırı Çizerken Kullanılan “Öteki” Kavramı ve Dünyadaki Örnekleri

Sosyal ve Kültürel Bellekte Türkler-Ermeniler

Sempozyum Takvimi

Bildiri başvuruları için son tarih: 23 Ocak 2015

Bildiri kabulü yayınlanma tarihi: 30 Ocak 2015

Sempozyum tarihi: 08-11 Nisan 2015

Bildirilerin tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih: 15 Mayıs 2015

İletişim

Yazışma Adresi: T.C. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Kampüs/Konyaaltı-Antalya

Ofis Telefonu Numarası: 0242 227 76 90 (Meral YALÇINKAYA)

Cep Telefonu Numarası: 0538 649 00 79 (Diren ÇAKILCI)

Faks Numarası: 0242 227 99 36

E-posta Adresi: [email protected]

İnternet Adresi: turkermeniiliskileri.akdeniz.edu.tr/tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.