Kadem Vakfı Burs

Kadem Vakfı Burs

KADEM VAKFI BURS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1

Bu yönetmeliğin amacı, KADEM Vakfı tarafından, Yüksek öğrenim öğrencisi olup maddi destek ihtiyacı duyan öğrencilere burs verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2

Bu yönetmelik, KADEM Vakfı tarafından belirlenecek öğrencilere hangi şartlarda burs verileceği ile bunların kesilmesine ve gereği durumunda geri tahsiline ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar.

Dayanak

Madde 3:

Bu yönetmelik Vakıf senedinin 16.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Burs tahsis kontenjanı, burs miktarı ve ödeme zamanı

Madde 4:

Burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarını ve ödeme zamanını belirlemeye Mütevelli Heyeti yetkilidir.

a) Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ile istişareden sonra her yılın eylül ayının ilk haftasına kadar burs verilecek öğrenci sayısını, toplam aylık burs bütçesini ve bursların taban ve tavan miktarlarını içeren cetvele son halini vererek Burs Bütçe Cetveli’ni ( Ek-3) Komisyon’a bildirir.

b) Burs Komisyonu Burs Bütçe Cetveli çerçevesinde burs verilmesini uygun bulduğu öğrencileri Bursiyer Listesi’ne ( Ek-4 ) işleyerek Yönetim Kurulu’na en geç Ekim ayı sonuna kadar teklif eder. Yönetim Kurulu ilgili listeye son şeklini vererek Kasım ayının ilk haftasının son gününe kadar Mütevelli Heyeti’ne sunar. Mütevelli Heyeti listeye son halini vererek en geç 15 kasım tarihine kadar Yönetim Kurulu’na uygulama ve banka talimatı için gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Burs verilebilecek öğrenciler

Madde 5:

1. Yetim olmak veya öksüz olmak veya parçalanmış aile üyesi olmak,

2. İstanbul’da ki üniversitelerden birinde öğrenim görüyor olmak,

3. Maddi desteğe ihtiyacı olmak,

4. Öğrenim hayatında sürekli başarılı olmak,

Yukarıda ki şartların hepsini birlikte taşıyan öğrenciler arasından yapılacak değerlendirmeler neticesinde öncelikli olanlara burs verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Burs verilemeyecek öğrenciler

Madde 6:

a) Madde 5 te sayılan özelliklerden bir veya birkaçını taşımayanlara,

b) Resmi veya özel olsun her halukarda başka kurum veya kuruluşlardan ayda 500 TL nin üzerinde burs veya yardım alanlara,

d) Yetim aylığı yada nafaka alanlar dışında ,sürekli bir işte çalışan veya sürekli gelire sahip olanlara,

e) Vakıf üniversitesi burssuz öğrencilerine,

f) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara,

g) Kendisinden istenen belgeleri zamanında göndermeyenlere ve iletişim kurulamayanlara,

h) Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Sosyal ve Kültürel Faaliyet Komisyonu’nun organize ettiği faaliyetlere mazeretsiz olarak katılmayanlara,

i) Sabıka kaydı olumsuz olanlara,

j) Alkol, sigara ve ne türden olursa olsun bağımlılık yapan maddeler kullananlara,

burs verilemez, daha önce verilmişse kesilir.

Yalan veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin bursları kesildiği gibi daha önce verilmiş burslar verildiği tarihten itibaren yasal faizleri ile birlikte geri tahsil edilir.

Madde 7:

Mütevelli Heyet Başkanı şahsen ve hiçbir şarta bağlı kalmaksızın her yıl toplam bursiyer sayısının %5 i nispetinde bursiyeri ilgili listeyeekleyebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Burs Başvurularının Değerlendirilmesi ve Sonuca Bağlanması

Madde 8:

Komisyon her yılın eylül ayının birinden sonuna kadar burs başvurularına ait ilanı Vakfın web sitesinde ilan eder. Yapılan başvuruları yeterlilik ve geçerlilik açısından bu yönetmeliğe göre inceleyerek Bursiyer Listesi’ne ( ek-4 ) hazırlık olarak işler.

Bir önceki yıla ait bursiyerlerin yeterliliklerinin devam edip etmediğini inceler. Bu incelemeyi bursiyerlerden:

a. Traskript,

b. Vukuatlı nüfus kayıt örneği

c. Sabıka kaydı

d. Başka kurum, kuruluş veya kişilerden aldığı burs veya yardımların imzalı beyanı ( Ek-5 )

e. Aile gelir belgesi ( anne-baba için ayrı ayrı ):

f. Çalışanlar için maaş bordrosu;

g. Emekliler için banka hesap defteri fotokopisi;

h. Yeşil kart sahiplerinden kartın fotokopisi;

i. Çalışmayanlar için, Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK )’ndan alınacak kaydının olmadığına dair Emekli Sandığı + SSK + Bağ-Kur döküm belgeleri isteyerek yapar.

Yapılan incelemede yeterliliğini kaybedenlerin burslarının kesilmesi için Yönetim Kurulu’na resmi yazı ile bilgi verir.

Burslarının devamına karar verilenler ile yeni bursiyer adaylarını Bursiyer Listesi’ne ilave eder.

Komisyon ekim ayının son haftasında listeye son halini verir ve Yönetim Kurulu’na kasımın ilk haftası sunar.

ALTINCI BÖLÜM

Burs Başvurularının Değerlendirilmesinde yöntem

Madde 9:

Burs başvurularını Komisyon değerlendirir.

Bu yönetmelik çerçevesinde başvuruların değerlendirilmesinde Komisyon’un her üyesi Bursiyer Puan Cetveli’ni ( Ek-2 ) doldurur. Bu cetvellerin sonucuna göre başvurular en çok puanı alandan en az puanı alana doğru sıralanır. Burs verilmesi planlanan sayının 2 katı kadar burs adayı mülakata davet edilir.Mülakatta başarılı olanlardan Ek-1 deki belgeler istenir.

Belgelerini Komisyon’a en geç Ekim ayının ilk haftası içinde eksiksiz gönderenlere ekim ayının ilk haftasından itibaren bursları ödenir.

Komisyon burs hakkı kazananlar ile Email ile bilgilendirir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenci İşleri Komisyonu

Madde 10:

Yönetim Kurulu bursiyerlerin sosyal ve kültürel alanlarda kalıcı değerlerle ilgili bilgi ve tecrübelerini artırmaya dönük faaliyetler organize etmek ve uygulamak üzere komisyon kurar yada kurulu olan Öğrenci İşleri Komisyonunu bu faaliyetlerle de görevlendirir.

Bu Komisyonlar Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanı’nın onayı ile kurulur.

Komisyonların üye sayısı 3 ten az ve 7 den fazla olamaz.

Komisyonların Başkanları, üyeler arasından Yönetim Kurulu Başkanı’nın Teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanı’nın onayı ile atanır ve değiştirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Bursların Ödenme ve Kesilmesine İlişkin Şartlar

Madde 11:

Burslar her eğitim öğretim yılı için kasım ayından haziran ayına kadar her ayın ilk haftasında bursiyerlerin bildirdikleri kişisel hesaplarına yatırılır.

Bursiyerlerden Öğrenci İşleri Komisyonu’nca belirlenen faaliyetlere her ne mazeretle olursa olsun katılmayanların burslarında kesinti yapılır. Kesinti miktarı bir önceki ayda gerçekleştirilen faaliyetlere katılmama yüzdesi kadar yapılır. Örneğin o ay yapılmış olan 2 faaliyetten birine katılmamış ise yarısı, ikisine de katılmamışsa tamamı kesilir.

Bir eğitim öğretim döneminde her ne mazeretle olursa olsun maksimum 2 defa bursunda kesinti gerçekleşenlerin bursları bir kez daha tekrarı durumunda iptal edilir.

Ekler

Madde 12:

Aşağıdaki belge ve ekler bu yönetmeliğin resmi belge ve ekleridir. Bursiyerler ve bu yönetmelikte adı geçen kurumlar, kuruluşlar, komisyonlar ve kişilerce kullanılmak üzere Vakfın web sitesinde yayınlanır.

Burs Başvuru Formu

Ek-1: Bursiyerlerden İstenen Belgeler Listesi

Ek-2: Bursiyer Puan Cetveli

Ek-3: Burs Bütçe Cetveli

Ek-4: Bursiyer Listesi

Ek-5: Bursiyer Beyannamesi

Yürürlük

Madde 13:

Bu yönetmeliği Yönetim Kurulu yürütür.

Burs Şartları

Değerli Öğrenciler,

Vakfimız; kuruluş amacı ve bu amaca dönük olarak çıkarılmış “Burs Yönetmeliği” gereğince sadece yetim, öksüz veya parçalanmış aile üyelerinden İstanbul’da öğrenim görenlere burs verebilmektedir. Bu iki şartı taşımayanların burs başvuruları değerlendirmeye alınmadan sistem tarafından otomatik olarak elenmektedir. Bu iki şartı taşıyanlar arasından aşağıdaki kriterlere göre öncelik sırası oluşturulmakta ve o listede ilk sıralarda yer alanlara Vakfımız imkanları çerçevesinde burs verilmektedir.

Devlet hariç başka kurumlardan burs almıyor olmak ve İhtiyaçlı olmak,
Orta ve Lise Öğrenim hayatında sürekli başarılı olmak,
Eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, iletişim, vb gibi topluma doğrudan hizmete dönük alanlardan birinde meslek edinmeyi hedeflemiş olmak.
Hazırlık veya 1 inci sınıf öğrencisi olmak.(Ara sınıflardan başvuru kabul edilmemektedir)

Bursiyerlerden İstenilen Belgeler

1. Transkript,(*)(ara sınıflar için)

2. Vukuatlı nüfus kayıt örneği,(*)

3. Sabıka kaydı,(*)

4. Başka kurum, kuruluş veya kişilerden aldığı burs veya yardımların imzalı beyanı.

5. Aile gelir belgesi ( Anne-Baba için ayrı ayrı):(*)

a. Çalışanlar için maaş bordrosu,

b. Emekliler için banka hesap defteri fotokopisi,

c. Yeşilkart sahiplerinden kartın fotokopisi,

d. Çalışmayanlar için, Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK )’ndan alınacak kaydının olmadığına dair Emekli Sandığı + SSK + BağKur döküm belgeleri

6. 2 Resim.(*)

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi.(*)

8. Kirada oturanlar için kira kontratı veya banka dekontu.

9. Terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrenciler için valilikten alınacak belge.

10. Şehit veya gazi çocuğu,malüllük,vazife malüllüğü aylığı alanların çocukları ile vazife malüllüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları için SGK dan alınacak belge.

(*) Zorunlu belgeler

http://kademvakfi.org/default

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

one × 3 =