JINNAH GENÇ YAZARLAR ÖDÜLÜ KOMPOZİSYON YARIŞMASI

ANKARA PAKİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ
JINNAH GENÇ YAZARLAR ÖDÜLÜ KOMPOZİS YON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU:
Tarihi Perspektiften Türkiye-Pakistan İlişkileri

AMAÇ:
“2013-2016 yılları için Eğitim Bilim, Kültür, Medya, Gençlik ve Spor Alanlarında Değişim Programı”
çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve gençlerimizi bilgilendirmek, kültürel aktivitelerini
geliştirmek amacı ile düzenlenmiştir.

KATILIM ŞARTLARI:
1. Ortaöğretim okullarının (özel/resmi) lise son sınıf öğrencileri bu yarışmaya katılabileceklerdir.
2. Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir
el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde 1,5 satır aralığında
üst kâğıt boşluğu 3cm, sol 4cm, sağ ve alt boşluk 2,5 cm olarak en fazla 100 0 kelimeden oluşacak şekilde
yazılmış olacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan kompozisyonlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Sayfanın sol alt köşesine öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, açık adresi, ulaşılabilecek okul, ev ve
cep telefonları mutlaka yazılacaktır.
4. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayınlanmamış, tamamı veya bir bölümü kopya
edilmemiş, internetten indirilmemiş ve yardım alınmamış kompozisyonlar ile katılacaktır.
5. İlgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerine 25.11.2015 tarihine kadar gönderilmeyen veya İl Milli Eğitim
Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmayan kompozisyonlar kabul edilmeyecektir.
6. Kompozisyon, katlanmadan ve zarar görmeyecek şekilde posta ya da kargo ile gönderilmeli gönderim
sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Bakanlık sorumlu olmayacaktır.

DEĞERLENDİRME: (Değerlendirme dört aşamada yapılacaktır.)
1. Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan kompozisyonları değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en
geç 18.11.2015 tarihine kadar ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderecektir.
2. Okul İdarelerince birinci seçilen kompozisyonlar; İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulacak Seçici
Kurul tarafından değerlendirilecek ve başarılı görülenler bağlı oldukları İl Milli Eğitim Müdürlüklerine en geç
20.11.2015 tarihine kadar gönderilecektir.
3. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde birinci seçilen kompozisyonlar; MEB AB ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğüne 14.12.2015 tarihine kadar gönderilmiş olacaktır. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce
oluşturulacak Seçici Komisyon tarafından değerlendirilerek Türkiye genelindeki yarıĢma sonucunda
birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir. Seçici Kurul aşağıdaki birim yetkililerinden oluşmaktadır.
Üniversitelerden Pakistan- Türkiye İlişkileri konusunda uzman 2 akademisyen
Pakistan Büyükelçiliğinden 1 üye
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden 1 üye

BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ:
Ödül töreni, 25 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde
yapılacaktır.
Birincilik ödülü: 1000 Dolar
İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ:
İkincilik ödülü: 600 Dolar
Üçüncülük ödülü: 400 Dolar

Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği kompozisyonların kendisine ait olduğunu ve kullanım izinlerini aldığını kabul,
beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve
kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları
geri alınır.

KOMPOZİS YONLARIN İADESİ:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen kompozisyonların dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi
yapılmayacaktır.
Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.