İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ OKUTMAN İLANI

Üniversite Adı         : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü                                                                                      Duyuru Başlama Tarihi           : 28.12.2012

Birim Adı                                : Yabancı Diller Yüksekokulu                                                                                              Son Başvuru Tarihi                 : 14.01.2013

Bölüm Adı              : Temel İngilizce Bölümü                                                                                                      Ön Değerlendirme Tarihi        : 23.01.2013

Anabilim Dalı          :                                                                                                                                            Giriş Sınav Tarihi                   : 28.01.2013

Kadro Tipi                              : Okutman                                                                                                                                            Sonuç Açıklama Tarihi                : 01.02.2013

Kadro Sayısı           : 1                                                                                                                                         Kadro Derecesi                       : 5

Başvuru Tipi           : Şahsen, Posta                                                                                                                      Başvuru Yeri                          : Personel Daire Başkanlığına

Özel Şartlar             : İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden birinden mezun olmak. Yükseköğretim

Kurumlarında alanı ile ilgili en az 2 yıl deneyimi bulunmak. Lisansı İngilizce Öğretmenliği olmayan adaylar için pedagojik formasyona sahip olmak (Belgelendirmek kaydıyla).

 

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

        Enstitümüz Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümünde açık bulunan okutman kadrosuna “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

        Genel Şartlar:

        1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak.

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 90.0 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7.maddesinin 3.fıkrasındaki hükümleri uygulanır.

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

6- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Unvan Şartları:

1- Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak.

2- Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

3- Lisans öğrenimine mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.

İstenen Belgeler :

1- Dilekçe,     2- İş Talep Formu,   3- Özgeçmiş,   4- 2 Adet Fotoğraf,   5- Öğrenim Belgeleri, Transkript,

6- Yabancı Dil Sınav Belgesi (KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS) (TOEFL veya IELTS belgesinin onaylı örneği gerekmektedir.)

7- 3 Yıldan eski olmayan Merkezi Sınav Belgesi (ALES), Varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınları

8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.

 

NOT: Başvuracak adayların kadronun derecesi bakımından atanabilme şartını taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş gündür. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

Muafiyet:

1- Doktorasını tamamlamış olanlar, 29.6.2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

2-  5.9.2006 tarihli ve 26280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ‘Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ yürürlükten kaldırılmıştır.

3(Geçici)- Bu Yönetmelik yayımlanmadan önce Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı çerçevesinde yapılan sınavlarda başarılı olarak bir yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazananlar hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

4(Geçici)- Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen kontenjanlara başvuran adayların, araştırma görevlisi kadrolarına, istekleri halinde ilgili Yükseköğretim Kurumlarının Senato Kararı ile lisans genel not ortalamasının % 35’i, ALES puanının %50’si, varsa yabancı dil puanının %15’i esas alınarak, atama yapılabilir.

Yürürlük

5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

6- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

Üniversite Adı         : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü                                                                                      Duyuru Başlama Tarihi           : 28.12.2012

Birim Adı                                : Yabancı Diller Yüksekokulu                                                                                              Son Başvuru Tarihi                 : 14.01.2013

Bölüm Adı              : Temel İngilizce Bölümü                                                                                                      Ön Değerlendirme Tarihi        : 23.01.2013

Anabilim Dalı          :                                                                                                                                            Giriş Sınav Tarihi                   : 28.01.2013

Kadro Tipi                              : Okutman                                                                                                                                            Sonuç Açıklama Tarihi                : 01.02.2013

Kadro Sayısı           : 1                                                                                                                                         Kadro Derecesi                       : 6

Başvuru Tipi           : Şahsen, Posta                                                                                                                      Başvuru Yeri                          : Personel Daire Başkanlığına

Özel Şartlar             : İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinden birinden mezun olmak. Yükseköğretim

Kurumlarında alanı ile ilgili en az 2 yıl deneyimi bulunmak. Lisansı İngilizce Öğretmenliği olmayan adaylar için pedagojik formasyona sahip olmak (Belgelendirmek kaydıyla).

 

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

        Enstitümüz Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümünde açık bulunan okutman kadrosuna “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

        Genel Şartlar:

        1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak.

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 90.0 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7.maddesinin 3.fıkrasındaki hükümleri uygulanır.

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

6- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Unvan Şartları:

1- Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak.

2- Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

3- Lisans öğrenimine mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.

İstenen Belgeler :

1- Dilekçe,     2- İş Talep Formu,   3- Özgeçmiş,   4- 2 Adet Fotoğraf,   5- Öğrenim Belgeleri, Transkript,

6- Yabancı Dil Sınav Belgesi (KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS) (TOEFL veya IELTS belgesinin onaylı örneği gerekmektedir.)

7- 3 Yıldan eski olmayan Merkezi Sınav Belgesi (ALES), Varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınları

8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.

 

NOT: Başvuracak adayların kadronun derecesi bakımından atanabilme şartını taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş gündür. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

Muafiyet:

1- Doktorasını tamamlamış olanlar, 29.6.2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

2-  5.9.2006 tarihli ve 26280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ‘Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ yürürlükten kaldırılmıştır.

3(Geçici)- Bu Yönetmelik yayımlanmadan önce Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı çerçevesinde yapılan sınavlarda başarılı olarak bir yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazananlar hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

4(Geçici)- Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen kontenjanlara başvuran adayların, araştırma görevlisi kadrolarına, istekleri halinde ilgili Yükseköğretim Kurumlarının Senato Kararı ile lisans genel not ortalamasının % 35’i, ALES puanının %50’si, varsa yabancı dil puanının %15’i esas alınarak, atama yapılabilir.

Yürürlük

5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

6- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu yürütür.