İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Logo Tasarım Yarışması

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Logo Tasarım Yarışması

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

KONU
İzmir’den yenilikçi, küresel ölçekte bilimsel değerler yaratılmasını ve yayılmasını sağlama
vizyonuyla 2010 yılında kurulan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi için bu özellikler ile Üniversitenin
misyon ve vizyonunu yansıtacak ve üniversite logosu olarak kullanılacak, özgün bir
amblemin/logonun tasarlanmasıdır.

AMAÇ
İzmir’in en genç devlet üniversitesi olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, “Farklı Fikirlerin
Sesi” felsefesiyle geleceğe aydın, çalışkan, üretici, milli ve manevi değerlerine bağlı, Toplumsal,
kültürel, bilimsel ve etik değerlere saygılı, uluslararası alanda kendisini kabul ettirebilecek donanıma
sahip bir nesil yetiştirmeyi hedeflemiştir. Bu doğrultuda kurulan 12 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul ile
birlikte bu hedefini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Türkiye’deki 180’i aşkın üniversite arasında
adıyla, misyonu ve vizyonuyla birlikte ön plana çıkmayı hedefleyen üniversitemiz, bunu aynı zamanda
logosu ile de gerçekleştirmek istemektedir. Bu amaçla daha önce hiçbir yerde kullanılmamış ünlü
Türk-Osmanlı bilim adamı ve aydını olan “Kâtip Çelebi” adına da yaraşır özgün bir logonun
tasarlanması ve bunun üniversitemize kazandırılması yarışmanın amacını oluşturmaktadır.

MİSYONUMUZ
İnsanlığın refahını arttırmayı ve sorun çözmeyi önceleyen araştırmalar yapmak, sonuçlarını
uygulamaya dönüştürmek; girişimci, kendini sürekli geliştiren, sorumluluk sahibi, meslekî ve
akademik alanda yetkin bireyler yetiştirmek ve bilgi birikimini toplumun hizmetine sunmaktır.

VİZYONUMUZ
Bilgiyi üreten, kullanan ve paylaşan öncü bir üniversite olmak.

Temel Değerlerimiz
• Şeffaflık
• Hesap verebilirlik
• Liyakat
• Yenilikçilik
• Katılımcılık
• Estetik duyarlılık

KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışma; Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında Üniversitesi
bünyesindeki tüm akademisyen, personel ve öğrenciler olmak üzere, ulusal ve uluslararası tüm
profesyonel tasarımcılar ve halkımıza açıktır.
2. Her katılımcı en fazla üç adet tasarımla yarışmaya katılabilir.

TEKNİK KOŞULLAR
1. Tasarımlar, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin kurumsal değerlerini temsil eder nitelikte
yaratıcı ve yalın bir forma sahip olmalıdır. Evrensel bilginin inşasında tarihi, kültürel ve bilimsel
değerlerin ışığıyla aydın ve öncü bir yükseköğretim kurumu olma vizyonu görsel olarak anlaşılır bir
şekilde yansıtılması beklenmektedir.
2. Logo tasarımında renk ve form yönünden bir kısıtlama yoktur. Hazırlanacak olan logo
sadece görsel ya da tipografik nitelik taşıyabilir.
3. Logo tasarımında ‘İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 2010’ ibaresi de mutlaka yer almalıdır.
Yazı unsurunun da özgün bir nitelik ve formda olması tercih edilmektedir.
4. Tasarımlar 300 dpi, A4 (21×29,7) sayfa boyutunda, CMYK renk ve JPG dosya formatında
CD veya DVD kaydı olarak ve yüksek gramajlı A4 kağıdına çıktı alınarak gönderilmelidir. Sayfanın
orta üst kısmına büyük kenarı en fazla 12 cm gelecek şekilde logonun orijinal hali, sol alt köşeye
büyük kenarı en fazla 6 cm olacak şekilde logonun küçük formu, sağ alt köşeye ise büyük kenarı en
fazla 6 cm olacak şekilde logonun tek renk küçük formu yer almalıdır. (Örnek uygulama
şartnamenin son kısmında yer almaktadır.)
5. Eserin dosya adı altı rakamdan veya harf karakterinden (rumuz) oluşmalıdır (Örneğin,
349721.jpg). Rumuz en az 4 (dört), en çok 8 (sekiz) karakterden (harften/rakamdan) oluşmalıdır.
Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanmalıdır (Örneğin. 349721_1.jpg, 349721_2.jpg,
349721_3.jpg).
Tasarım ya da tasarımlar (en fazla üç farklı tasarım) ile birlikte her bir tasarım için Katılım
Formu da eksiksiz doldurulduktan ve katılımcı tarafından imzalandıktan sonra gramajı yüksek bir
kâğıda renkli çıktı alınarak, bir CD kopyası ile birlikte İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Logo Tasarım Yarışması) Çiğli-İZMİR adresine posta veya
kargo ile gönderilmelidir. Tasarımın baskısı alınan sayfanın arka kısmında yarışmacının rumuzu yer
alacaktır. Çalışmalar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan sadece A4
kağıda basılmış şekilde teslim edilecektir. Katılım formu, çalışma ve çalışmanın yer aldığı CD veya
DVD bir zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz,
çalışmanın arka yüzünde (A4 formatındaki çıktı) ve CD’nin ön yüzünde de yer alacaktır. Eserin ön
yüzünde tasarımcının kimliğini belirleyecek hiçbir ibare bulunmamalıdır. Birden fazla eserle katılan
tasarımcılar, her eser için ayrı “teslim zarfı” kullanmalıdır; birden fazla eserin teslim zarfı, tek bir
“postalama zarfı” içinde kargolanabilir. Posta veya Kargodaki gecikmelerden ve kaybolmalardan
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü sorumlu olmayacaktır.
6. Seçilecek logo; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda kullanılacağı için büyültülüp
küçültüldüğünde görsel etkisini yitirmeyecek veya değişime uğramayacak bir biçime sahip olmalıdır.
7. Yarışmaya sunulacak tasarımlar, özgün bir yapıda olmalıdır. Farklı kurum ya da
kuruluşların, özel sektör, organizasyon ve diğer üniversitelerin logolarını çağrıştırmaması
gerekmektedir. Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu
yapılmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu ya da bir başka logoyla önemli
benzerlikler tespit edilen logolar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Amblem tasarımının kopya
olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir.
Yarışma sürecinde ve sonucunda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında oluşacak her
türlü ihlalin ve hukuki yaptırımının sorumluluğu yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan İzmir
Kâtip Çelebi Üniversitesi sorumlu tutulamaz.
8. Yarışma, tasarımların İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin ihtiyacını karşılamaması halinde
Seçici Kurul eserlere ödül verip vermeme hakkını saklı tutar. Seçici Kurul’un kararı neticesinde
yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında iptal edilebilir.
9. Seçici Kurul seçilecek logo üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Bunun için ödül
tutarı dışında bir ödeme yapılmaz. Ödüle hak kazanan eser için antetli kağıt, zarf, kartvizit üzerindeki
uygulamaları yarışma sonuçları açıklandıktan en geç 10 gün içerisinde İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi’ne sunulmalıdır. Katılımcı şartnamedeki bu maddeyi kabul etmiş sayılır. Seçilecek logo;
vektörel olarak 300 dpi CMYK renk formatında çizilmiş .indd dosya formatında katmanlı olarak
teslim edilmesi gerekmektedir.
10. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, katılımcıların tasarımları ile ilgili izinler ve telif haklarıyla
ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
11. Ödül kazanan tasarımı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi kullanma ve değiştirme hakkına
sahiptir.
12. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektir!

TASARIMLARIN TESLİM ŞEKLİ
1. Tasarım ya da tasarımlar (en fazla üç farklı tasarım) yukarıda detaylı olarak belirtildiği
şekilde, Katılım Formu ile renkli çıktı alınarak en geç 24 Nisan 2015 günü saat 17.00’ye kadar İzmir
Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Logo Tasarım
Yarışması) Çiğli-İZMİR adresine gönderilmelidir. Gönderim esnasında kargo veya postada
yaşanacak gecikme veya kaybolmalarda sorumluluk yarışmacıya aittir.

İLETİŞİM VE YARIŞMA SEKRETERYASI
Zarf/Zarflar aşağıdaki adrese gönderilecektir:
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Adres: BALATÇIK MAH. HAVAALANI YOLU NO.33 – ÇİĞLİ-İZMİR/ TÜRKİYE
Web Sitesi: ikc.edu.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin:
Tel : 0232 329 35 35 / 1152
Faks : 0232 325 35 25
imidb@ikc.edu.tr

2. Belirtilen gün ve saatten sonra gönderilen tasarımlar yarışmaya dâhil edilmeyecektir.
Yarışmacılar, kargo veya posta ile eserlerini gönderdikten sonra yarışmadan çekilemezler.
Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
3. Belirtilen adrese aynı tasarımla ilgili birden fazla posta gönderimi yapılmamalıdır.
4. Seçilmeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından; en az 15 gün, en fazla 30 gün
içerisinde teslim edilen adresten alınabilirler. Belirlenen sürelerde geri alınmayan eserlerden
Rektörlüğümüz sorumlu değildir. Ayrıca eserlerin geri gönderimi yapılmayacaktır.

TELİF HAKLARI
Katılımcı, dereceye giren tasarımın İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi tarafından kullanılmasına
süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin
çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar
için, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne tam lisans verdiğini kabul eder.
Bu şekilde kullanılan tasarımlar için, tasarım sahibi verdiği lisansı sonradan kesinlikle geri
almayacağını ve tasarımın yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için
kendisine verilen ödülden başka herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. İzmir
Kâtip Çelebi Üniversitesi tasarımlar için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında ayrıca bir
telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne süresiz
devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda gelecek dönemler için hiçbir şekilde isim
ve hak talebinde de bulunamaz.

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Teslim Tarihi : 28 Nisan Salı, 2015
Seçici Kurul Oylaması : 30 Nisan Perşembe, 2015
Sonuçların Açıklanması: 04 Mayıs Pazartesi, 2015
Sonuçlar, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi resmi web sitesinden yayınlanacaktır.
Ödüller, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde düzenlenecek törenle ödül sahiplerine
verilecektir.

ÖDÜL
Birincilik : 6.000 + Belge/TEMA Vakfından adına ağaç dikme belgesi
İkincilik : Belge/TEMA Vakfından adına ağaç dikme belgesi
Üçüncülük : Belge/TEMA Vakfından adına ağaç dikme belgesi
*İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, gerektiğinde jüri üyelerinden bir veya birkaçının
değerlendirme tarihinde İzmir’de bulunamaması durumunda yerine yedek jüri üyesi görevlendirme
hakkına sahiptir.

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
LOGO TASARIM YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

RUMUZ :_______________________

ADI SOYADI : _______________________

TC KİMLİK NO : _______________________

DOĞUM TARİHİ (gg/aa/yy) : _______________________

ADRESİ : _______________________

EV TELEFONU : _______________________

İŞ TELEFONU : _______________________

CEP TELEFONU : _______________________

E-POSTA : _______________________

FORM DOLDURMA TARİHİ : _______________________

Bu katılım formundaki bilgilerin doğru olduğunu ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Logo
Tasarım Yarışması Şartnamesinin katılım koşulları ile şartnamenin tüm maddelerini aynen kabul
ettiğimi taahhüt ve beyan ederim.

Yaptığım tasarımın dereceye girmesi durumunda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne süresiz
olarak kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul ederim. Logo, kendi tasarımım olup daha önce hiçbir
yarışmada yer almamış ve sergilenmemiştir. Buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiğim eserimin çoğaltma, işlenme, yayma,
temsil, umuma iletim, dijital iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili tüm haklar için İzmir Kâtip
Çelebi Üniversitesi’ne tam lisans verdiğimi kabul ederim. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi tarafından
kullanılan tasarımım için verdiğim lisansı kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde
kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu lisans için bana verilen ödülden başka herhangi bir telif
hakkı ya da maddi, manevi talepte bulunmayacağımı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi tasarım için, verdiğim lisans karşılığında telif hakkı bedeli
ödemeyecektir. Eserimin ödül alması durumunda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi adına marka olarak
tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

…. /… / 2015
Adı Soyadı / İmza (El yazısıyla)

NOT: Bu formu koyacağınız zarfın üzerine en fazla 8 karakterden oluşturacağınız “RUMUZ” dışında
kesinlikle hiçbir şey konulmayacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here