İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

İZMİR GÖZTEPE ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ – İFOD
3. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI
Şartnamesi

YARIŞMA ADI: İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması.
YARIŞMANIN KONUSU: “Barış ve Hoşgörü: Dünya’nın Gülümseyen Yüzü”.
Dünya, “insanlık tarihinin” başlangıcından beri çeşitli çatışmalara, ayrılıklara, savaşlara sahne
oluyor. Tarihin başlangıcından bu yana hangi savaş olursa olsun, başladığı günden itibaren duyulan
özlem; bir an evvel Barış’a kavuşmak… Kalıcı barış ve huzur ortamının göstereceğimiz hoşgörü,
saygı ve tahammül ile oluşabileceği aşikârdır. İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği olarak, dünya
ve çevre sorunlarını hatırlatarak göz önüne sermeyi amaç edindiğimiz ve üçüncüsünü
düzenlediğimiz bu yarışmada dünyada artan gerilim ve kargaşa arasında barışın ve huzurun
unutulmaması için, insani değerlere dikkat çekerek, farkındalık yaratacak kareleri arıyoruz. “Barış ve
Hoşgörü; Dünyanın Gülümseyen Yüzü”nü ölümsüzleştirecek tüm amatör, profesyonel fotoğraf
severleri yarışmamıza katılarak, dünyanın hem vazgeçilmezi, hem de sorunu olan bu konuya dikkat
çekme gayretimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz.
ORGANİZATÖRLER: İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği
(İFOD).
KATILIM KURALLARI:
1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2- Yarışma tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese açıktır. TFSF/PAFT temsilcisi,
Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya
katılamazlar.
3- Bu yarışmaya daha önce ödül ve sergileme almış fotoğraflar da gönderilebilir. Bu konuda bir
kısıtlama yoktur.
4- Yarışma tek kategorilidir: Dijital Renkli, Siyah-Beyaz veya karışık > D.
5- Her bir katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli, Siyah-Beyaz veya karışık eser ile katılabilir.
6- Monokrom ve/veya Renkli fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Her türlü teknik serbest olmakla
birlikte tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan
görüntüler kabul edilmeyecektir.
7- Katılımcı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ve diğer ilgili yasal mevzuat
uyarınca eser sahibi olduğunu ve bizzat meydana getirdiği, başta gönderdiği fotoğraf olmak
üzere her türlü eserin (“Eser”) tüm haklarının tarafına ait olduğunu; Eser’in özgün bir çalışma
olduğunu; mevzuat kapsamında tek başına eser sahibi olduğunu; Eser’in İzmir Göztepe Rotary
Kulübü Derneği’nin, Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun, Yarışmanın Göztepe Rotary
tarafından bilahare belirlenecek ana sponsorunun, İFOD’un ve TFSF’nin sosyal medya üzerinde
kullandığı (facebook, instagram, twitter ve benzeri her türlü sosyal medya mecraları)
hesaplarının tamamı veya bir kısmında ve/veya İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği tarafından
tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul,
beyan ve taahhüt etmektedir. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti veya
başkaca bir hak talebinde bulunmayacaktır.
8- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli tüm izinlerinin
alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki; Katılımcı, üçüncü şahısların Eser üzerinde
herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı
olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; İzmir Göztepe Rotary Kulübü
Derneği’nin bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak
zorunda kalması, Eser’i kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda,
İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin
edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda İzmir Göztepe
Rotary Kulübü Derneği sorumlu olmayacaktır.
9- Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği
yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
10- Kural ihlali yapan kişilere “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi”nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül
verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
11- TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden fotoğrafçılar ile FIAP kırmızı listesinde
yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
12- Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı
Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
13- FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın,
yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına
uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkân ve
teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri
sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne
yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP
tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF
verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye
edilmektedir.
14- Göztepe Rotary Kulübü Derneği ve İFOD, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
15- Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafların birer basılı kopyası, İzmir Göztepe Rotary
Kulübü Derneği arşivine alınacak, bu tek basılı kopyanın her türlü kullanım hakları Göztepe
Rotary Kulübü Derneği’ne ait olacak, bu kopyayı sergi alanında satışa sunabileceği gibi hediye
olarak da kullanabilecektir. Katılımcı’nın bu bir adet basılı kopyaya ilişkin hiçbir telif hakkı, ücret
veya başkaca bir maddi veya şahsi talebi bulunmamaktadır ve Göztepe Rotary Kulübü
Derneği’nin serbestçe kullanımına peşinen muvafakat etmektedir. Göztepe Rotary Kulübü
Derneği, bu basılı tek kopya üzerindeki haklarına ek olarak, ödül ve sergileme alan tüm
fotoğrafları gerekli görüldüğü durumlarda fotoğraf sahibinin ismi belirtilerek, kendisinin,
yarışmanın Göztepe Rotary Kulübü Derneği tarafından bilahare belirlenecek ana sponsorunun
ve Rotary 2440. Bölge Federasyonu yayınlarında, basılı evraklarında, tanıtım amaçlı
dokümanlarında ve diğer platformlarda (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası,
elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs) serbestçe kullanılabilecektir. Bu kullanımlar için
Katılımcı’ya, Göztepe Rotary Kulübü, Yarışmanın Göztepe Rotary tarafından bilahare
belirlenecek ana sponsor ve Rotary 2440 Bölge Federasyonu tarafından ayrıca bir telif hakkı
veya ücret ödenmeyecek, bu eserlerin belirtilen mahiyetteki kullanım hakkı “eser sahibi” ile
birlikte “İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin olacaktır.
16- Katılımcı iş bu Şartnameyi incelemesi akabinde Yarışmaya katılmak suretiyle Yarışmada
ödül alan eserlerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında
kullanım, çoğaltma ve yayma hakkı, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla
umuma iletim hakkı, umuma arz salahiyeti şeklindeki manevi hakları kullanma yetkisini yer, sayı,
süre, mecra ve içerik sınırı olmaksızın, herhangi bir bedel talep etmeksizin İzmir Göztepe Rotary
Kulübü Derneği’ne verdiğini; Eser’in tamamını ya da bir kısmını İzmir Göztepe Rotary Kulübü
Derneği tarafından belirlenecek her türlü mecrada ve herhangi bir şekilde işleme ve işbu
şartnamenin okunup kabul edilmesi suretiyle yarışmaya katılım tarihinde bilinen ve/veya katılım
tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla kullanma, umuma iletme ve üçüncü
kişilerin erişimine sunma haklarının yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, mecra, süre, içerik ve
sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın, bedelsiz olarak, İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini; kabul, taahhüt ve beyan eder. Katılımcının bu
şartnameye göre düzenlenen yarışmaya katılmayı kabul etmesi, bu konudaki telif hakkı ve
kullanım düzenlemelerini de kabul ettiği anlamına gelmektedir.
17- Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının
iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme
durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme
Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin
kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya,
TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak
bilgilendirmek koşuluyla, yetkilidir.
18- Ödül alan fotoğraflar TFSF/PAFT’nin www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinde ve sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF
yayını olan Almanak 2017’de, kurumumuza ait sayfalarda da yer alacaktır.
19- Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Göztepe Rotary
Kulübü Derneği ve TFSF YK’nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi geçerli olacaktır.
20- Değerlendirme sonunda ödül, sergileme ve satın alma dışında kalan eserler Sonuç Bildirim
Tarihi’nden itibaren 90 (doksan) gün sonra sistemden silinecektir.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
 Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, baskı fotoğraf, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece
Türkçe (Turkish) >http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
İngilizce (English) >
adreslerinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
 Katılımcı önce üyelik bildirim formunu doldurarak siteye üye olacak ve onaylanan kullanıcı adı
ve şifresiyle fotoğraflarını yükleyecektir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden
e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar
eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde,
kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların
boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş,
Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Ülke
kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İSİMLENDİRME:
1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları
için bakınız:
2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
“Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcı için “omery” veya “oerly” veya “erily” gibi).
3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital) > D).
4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin “ Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının “Çıkmaz Sokak” adlı 1 no’lu fotoğrafı
için “TRomeryD1_cikmaz_sokak” veya “Gönül yolu” adlı 2 no’lu fotoğrafı için
“TRomeryD2_gonul_yolu” gibi…
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese
fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Göztepe Rotary Kulübü Derneği
ve İFOD sorumlu olmayacaktır.
– Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir
kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde
eserin veya katılımcının adını göremez.

ÖDÜLLER:
• FIAP Altın Madalya + İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü*
• FIAP Gümüş Madalya + İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü**
• FIAP Bronz Madalya +İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü***
• FIAP Mansiyonu (6 adet)
• FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla sergileme ve ödül alan fotoğrafçıya verilecektir).
• Sergileme (100 fotoğrafı geçmemek üzere en az % 8)
İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel Ödülleri, yalnızca FIAP (altın, gümüş, bronz) madalyası
alan katılımcılara, “* (FIAP Altın madalya) + İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü:
Boyalık Beach Hotel & Spa, Çeşme İzmir / Türkiye (http://www.boyalikbeachcesme.com) 2017 yılı
içinde Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül ayları dışındaki aylar için, en az bir ay öncesinden yapılacak
rezervasyonlarda Otelin oda uygunluğuna göre standart odada 5 gece yarım pansiyon (Kahvaltı ve
Akşam yemeği – içecekler dahil değildir) iki kişilik konaklama”;
“** (FIAP Gümüş madalya) + İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü: PINE BAY Holiday
Resort, Kuşadası Aydın/Türkiye (http://pinebay.com) 2017 yılı içinde Haziran-Temmuz-AğustosEylül
ayları dışındaki aylar için, en az bir ay öncesinden yapılacak rezervasyonlarda Otelin oda
uygunluğuna göre standart odada 5 gece yarım pansiyon (Kahvaltı ve Akşam yemeği – içecekler
dahil değildir) iki kişilik konaklama”;
“*** (FIAP Bronz madalya) + İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği Özel ödülü: Boyalık Beach Hotel
& Spa, Çeşme İzmir/Türkiye (http://www.boyalikbeachcesme.com) 2017 yılı içinde HaziranTemmuz-Ağustos-Eylül
ayları dışındaki aylar için, en az bir ay öncesinden yapılacak
rezervasyonlarda Otelin oda uygunluğuna göre standart odada 4 gece yarım pansiyon (Kahvaltı ve
Akşam yemeği – içecekler dahil değildir) iki kişilik konaklama” şeklindedir ve sahiplerine bir davet
yazısıyla teslim edilecektir. Ödül konusu Otele ulaşım ve seyahat ile ilgili diğer ekstra harcamalar
konaklama ödülü kazanan yarışmacılar tarafından karşılanacaktır. Kazananlar, 2017 yılı HaziranTemmuz-Ağustos-Eylül
ayları dışındaki kalan diğer aylar içerisinde herhangi bir tarihte
konaklayabilirler. Konaklama tarihi ve Standart Oda için otel ile en az bir ay öncesinde irtibata
geçilmesi gerekmektedir. Konaklamalar bölünmeden bir kerede kullanılmalıdır. Ödüller ancak bu
Şartnamede belirtilen şekilde bizzat ödülü kazanan Katılımcı tarafından kullanılabilecektir.
Katılımcılar, ödülü kullanmak yerine, parasal karşılığını talep edemezler.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 01 Eylül 2016
Son Fotoğraf Gönderim Tarihi : 09 Ocak 2017 saat 23.00 (TSI)
Jürinin Toplanması : 14 Ocak 2017
Sonuçların Açıklanması : 20 Ocak 2017
Sergi ve Ödül Töreni : 02 Şubat 2017

Not: Jüri toplanma tarihi ve sonuçların açıklanması gerekli görüldüğü durumlarda TFSF’ye yazılı
olarak bildirilmek koşuluyla Göztepe Rotary Kulübü Derneği tarafından tek taraflı olarak
değiştirilebilir/ötelenebilir.
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: Yarışma sonuçları TFSF/PAFT’ın www.tfsf.org.tr ve
ile Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin http://rotary2440.org ve
www.rotagraphycontest.com adreslerinden duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile
bildirilecektir. Düzenleme Kurulu e-mail, ödül ve dijital CD/DVD katalog gönderimi konusunda
elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek
hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin
bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler.
Katılımcıların adresleri yanlış temin etmesinden kaynaklanan hususlarda hiçbir şekilde İzmir
Göztepe Rotary Kulübü Derneği’nin sorumluluğu bulunmamakta olup; her türlü adres değişikliğinin
de yazılı şekilde yarışma sekreteryasına iadeli taahhütlü olarak bildirilmesi zorunludur.

YÜKLEME ADRESİ:

DÜZENLEME KURULU:
Devrim ÇUKUR – Tolga USKUÇ – Recai ÇABUK – S. Sevkan SOYUER – Keti VENTURA – Barış
AKYELLİ – Deniz CAN – Gökay ÇİÇEKLİ
YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM:
İzmir Göztepe Rotary Kulübü Derneği
Vali Kazım Dirik Caddesi. No: 13/601 Atabay İş Merkezi Konak – İZMİR / TÜRKİYE
Tel : + 90 232 441 47 06
E-mail : info@rotagraphycontest.com
Rotary 2440 Bölge: Tel : +90 232 441 05 16 Faks : +90 232 441 14 24