IX. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

“Göç ve Toplum- Refah Toplumunun Vazgeçilmezi STK’lar”

15-17 Kasım 2018, Çanakkale

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) faaliyetleri, toplumun refahı, sosyal uyumu, sosyal yardım ve sosyal koruma gibi alanlarda ortaya çıkan meselelere çözümler üretmek üzere tasarlanmaktadır. Kar amacı gütmeden faaliyetlerini yerine getiren STK’lar günümüz toplumlarında çoğulculuk teorisi kapsamında önemli bir paydaş olarak görülmektedir. STK’ların toplumsal meselelere karşı ürettikleri çözümler de başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere birçok çevrede takip edilmekte ve model alınmaktadır.

Geleneksel olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yürütülen STK’lar Kongresinin dokuzuncusu bu yıl Çanakkale’de Üniversitemiz ev sahipliğinde ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile birlikte 15-17 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecektir.

KONGRE ANA TEMASI: Göç ve Toplum

Alt Başlıklar

Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar)

STK’lar ve Göç

STK’ların Entegrasyon Politikalarında Rolü

STK’lar ve Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Yönelik Uygulamalar

Değişen Sosyo-ekonomik yapıda STK’lar

STK Ekonomisi

Sivil Toplumun Dönüşümü

Günümüzde STK’ların Rolleri

Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeliler

Göç ve Emek Piyasaları (İstihdam, Kayıtdışılık, İşsizlik)

Göçün Sosyal Yapı Üzerindeki Etkisi

Göç ve Sosyal Dışlanma

Göç ve Kentleşme

Beyin Göçü ve Kalkınma

İç ve Dış Göç Hareketleri

Yasadışı Göç Hareketleri

AB’nin Göç Politikaları

Göç ve girişimcilik

Göçün ekonomik belirleyicileri

Göç, ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınma

Göç ve teknoloji transferi

Göç ve beşeri sermaye

Göç ve Maliye Politikaları (Vergi, kamu harcamaları, bütçe, borçlanma)

Göç ve Gelir Dağılımı

Göçlerin Bölgelerarası Gelişmeler Üzerine Etkisi

http://ngo.comu.edu.tr