IV ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YÖNELİMLER SEMPOZYUMU

IV ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YÖNELİMLER SEMPOZYUMU

AMAÇ KAPSAM
Uzman, modernitenin yaratmış olduğu bir olgudur. Modern döneme kadar bilginin üretimini ve akışını sağlayan birçok alanda hezarfen dediğimiz bilginler mevcuttu. İbn-i Sina’dan Hezarfen Ahmet Çelebi’ye Leonardo da Vinci’den Galileo’ya kadar Ortaçağ, Rönesans ve Aydınlanma dönemlerinin birçok bilgini tek bir alanda değil birçok alanda bilge kişilerdi. Modern çağın ihtiyaçları, tek bir alanda derinlemesine araştırma yapan uzman yetiştirme ihtiyacını doğurdu. Postmodern dönem olarak adlandırılan günümüzde ise toplumların uğradığı sosyal, kültürel ve iktisadi değişimlerin karmaşık yapısını anlamak ancak sosyal alanların ortak çalışması ile mümkündür. Bu hakikat modernizm öncesi dönemlerin hazerfen veya birçok bilimle uğraşan bilgelerinin yeniden yaratılması ihtiyacını ortaya koymuştur. Soğuk Savaş sonrası artan küreselleşmenin getirdiği hızlı toplumsal değişimin sadece bir tek bilim alanının bakış açısıyla açıklanması mümkün değildir. Bu hakikat yakın zamanda sosyal alanlardaki ortak çalışmalara olan ilgiyi artırdı ancak tek disipline odaklı kurulan akademik organizasyonlar veya sempozyumların akademik dünyaya hakim olması, sosyal bilimlerde yapılan çalışmaların sunumu ve yayını için kısıtlı imkanlar sağlamaktadır. Bu sempozyumun amaçlarından birisi sosyal alanlarda yapılan çalışmaların sunumunu ve yayınını sağlayacak bir zemin hazırlamaktır. Ayrıca sempozyum sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışmalar yapan akademisyenler arasında bir iletişim ağı kurarak, sosyal bilimler çalışmaların artırılmasına katkıda bulunmayı ve uzun vadede birkaç alanda uzmanlaşabilecek hazerfenlerin yetiştirilmesine zemin hazırlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla aşağıda listelenen alanlarda sunuş yapmak üzere sempozyuma katılmak isteyenlerin özetlerini adresinden göndermeleri rica olunur.

KONULAR
Sempozyuma Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Spor Bilimlerinin her alanından bildirilerle katılım sağlanabilir.

ÖNEMLİ TARİHLER
Özet Gönderimi İçin Son Tarih: 15 Haziran 2018
Sempozyuma Erken Kayıt İçin Son Tarih: 16 Mayıs 2018
Sempozyuma Geç Kayıt İçin Son Tarih: 20 Haziran 2018
Sempozyuma Programının İlanı: 25 Haziran 2018