IV. ULUSAL ÜZÜMSÜ MEYVELER SEMPOZYUMU

Ülkemiz, ekolojik özellikleri nedeniyle bahçe ürünleri bakımından büyük bir üretim şansına ve potansiyeline sahiptir. Bu özellikler sayesinde Türkiye’de bazı tropik ve subtropik ürünler hariç dünya üzerinde yetiştirilen pek çok meyve, sebze ve süs bitkisi ekonomik olarak yetiştirilebilmektedir. Ülkemiz meyveciliğinde önemi giderek artan meyve gruplarından birisi de üzümsü meyvelerdir.

İç tüketim ve dış ülkelerdeki tüketiminin son yıllardaki artışı, iç ve dış ticarette üzümsü meyvelerin önemini arttırmaktadır. Üzümsü meyveler gelişmiş ülkelerde büyük bir tüketim payına dolayısıyla da geniş bir pazara sahiptir. Üzümsü meyveler, içerdikleri fenolik bileşikler, antioksidanlar ve antosiyaninler gibi fitokimyasallardan dolayı insan sağlığı üzerine pek çok olumlu etkiye sahiptirler ve fonksiyonel gıdalar arasında önemli bir yer tutarlar. Üzümsü meyveler sahip oldukları zengin vitamin ve mineral maddelerden dolayı yaşlanmayı geciktirme ve kanseri önleme açısından da önemli bir meyve grubudur. Üzümsü meyvelerin tarıma dayalı endüstri işletmeleri açısından; derin dondurma, kurutma, meyve suyu, reçel, marmelat, tatlı, pasta, dondurma, şekerleme, meyve tozu, esansı ve meyve çayı gibi çok çeşitli işleme tekniklerine uygunlukları yine önemli avantajlar sağlamaktadır. Öte yandan ilaç sektöründe de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bahsedilen özellikleri yanında üzümsü meyvelerden süs bitkisi, çit bitkisi ve örtü bitkisi olarak da faydalanılmaktadır. Tüm bu bilgiler doğrultusunda, üzümsü meyveler son yıllarda değeri daha da anlaşılan ve üzerinde önemle durulması gereken meyve gruplarından birisidir.

Üçüncüsü 2009 yılında Kahramanmaraş, Sütçü İmam Üniversitesi’nde yapılan ‘Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu’nun dördüncüsü 3-5 Ekim 2012 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından Antalya’da yapılacaktır. Bu sempozyum ile son yıllarda önemi giderek artan üzümsü meyveler ile ilgili gelişmeler, sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilimsel bir çerçevede bilgi alışverişinde bulunulacaktır.

Sempozyumun üzümsü meyveler sektörüne ve sektör paydaşlarına faydalı olmasını diliyorum.

Prof.Dr. Mustafa ERKAN

ORGANİZASYON KOMİTESİ
Prof. Dr. Mustafa ERKAN (Sempozyum Başkanı)
Prof.Dr. İbrahim UZUN
Prof. Dr. Hamide GÜBBÜK
Yrd. Doç. Dr. Şadiye GÖZLEKÇİ (Sempozyum Sekreteri)
Araş. Gör. Esma DEMİRAL
Araş. Gör. Gizem ŞAHİN
Araş. Gör. M. Seçkin KURUBAŞ
Araş Gör. Elif Ceren KALINKARA
Araş Gör. Şerife Deren AMCA
Araş Gör. Adem DOĞAN
Araş Gör. Recep BALKIÇ

SEMPOZYUM KONULARI
Çoğaltma ve Yetiştirme Teknikleri
Genetik ve Islah
Fizyoloji
Biyoteknoloji
Bitki Besleme
Sulama
Hastalık ve Zararlılar
Mekanizasyon
Hasat ve Hasat Sonrası Fizyolojisi
Ekonomi ve Pazarlama
Sağlık ve Farmakoloji
Ürün İşleme ve Değerlendirme
Organik Yetiştiricilik
İyi Tarım Uygulamaları ve GLOBALGAP
Diğer

KATILMA KOŞULLARI
Sempozyuma katılım bildirili/bildirisiz olabilir. Sempozyuma katılmak isteyenlerin ilişikteki ön kayıt formunu en geç 13 Nisan 2012 tarihine kadar sempozyum sekreterliğine posta yada e-mail yolu ile göndermeleri gerekmektedir.
Sempozyuma bildirili (sözel/poster) katılacakların en çok 200 kelimeden oluşan bildiri özetlerini en geç 15 Haziran 2012 tarihine kadar sempozyum sekreterliğine posta yada e-mail yolu ile göndermeleri gerekmektedir.
Sempozyum süresince ürünlerini ve faaliyetlerini tanıtmak isteyen kuruluşlara stand olanağı sağlanacaktır
Sempozyum sırasında Antalya çevresinde teknik ve turistik gezi düzenlenecektir
Bildiri ve posterlerin teknik özellikleri ve konaklama koşulları, kongre web sayfasından (www.ulusaluzumsu.com) takip edilebilir.

Aşağıda verilen sempozyum yazım kurallarına uygun olarak hazırlanacak olan bildiri metinleri 15 Kasım 2012 tarihine kadar e-mail yada posta yoluyla Sempozyum sekreterliğine ulaştırılmalıdır.

 

SÖZEL VE POSTER SUNUMLAR
Gönderilecek makaleler daha önce bir dergide yayınlanmamış ve bilimsel toplantılarda bildiri olarak sunulmamış olmalıdır.
Sözlü bildirilerde sunumu yapacak, poster bildirilerde sorumluğu üstlenecek yazarın adı-soyadı ile birlikte unvanı tam metinlerle birlikte bildirilmeli ve soyadının üzerine (*) işareti konulmalıdır.
Sözlü sunumlara 15 dakika süre verilecek, sunumları takiben her oturum sonunda tartışma olacaktır.
Sözlü sunumlar için bilgisayar ve projektör gibi yardımcı ekipmanlar sağlanacaktır.
Posterler 90 cm (genişlik) x 110 cm (uzunluk) olacak şekilde, tercihen başlığı 84 punto, yazar adları 60 punto çalıştıkları kurum 40 punto ve diğer bölümler en az 32 punto ve yazı karakteri Times New Roman veya Ariel karakterinde hazırlanmalıdır.
BİLDİRİ HAZARLAMA
Bildiriler şekil, çizelge ve kaynaklar dahil 8 sayfayı geçmemelidir.
Yazı karakteri T.New Roman, 12 punto ve tek aralıklı olmalıdır. Paragrafların ilk satırları 1.25 cm içerden başlamalıdır.
Sayfa düzeninde kenar boşlukları üst ve sol 5, alt ve sağ 4 cm olarak seçilmelidir.
Makale sırasıyla “Makale başlığı”, “Yazar ad ve soyadları ile adresleri”, “Özet ve anahtar kelimeler”, “İngilizce makale başlığı”, “Abstract ve Keywords”, “1. Giriş”, “2. Materyal ve Metot”, “3. Bulgular ve Tartışma”, “4. Sonuç” ve “Kaynaklar” bölümlerinden oluşmalıdır. Başlıklar ve alt başlıklar sola yaslı verilmeli ve numaralandırılmalıdır.
Makale başlığı, büyük harflerle koyu, ortalı yazılmalıdır. Başlıktan sonra iki satır boşluk bırakılarak yazar adları küçük, soyadları büyük harflerle ve unvansız sola dayalı olarak yazılmalıdır. Yazar adresleri ise yazar ad ve soyadlarının hemen altında sola dayalı verilmelidir.
Makalede yer alan şekiller ve çizelgeler metin içinde uygun yerlere konmalı ve açıklama yazıları şeklin altına, çizelgelerin üstüne gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Çizelge ve şekillerin açıklama yazılarıyla bir bütün sayılarak, metinle aralarında üstten ve alttan bir satır boşluk olmalıdır.
Şekiller Windows tabanlı Excel programında hazırlanmalı ve Word dokümanı içine yerleştirilmelidir.
Metin içinde kaynaktan söz edilecekse; yazar soyadı (Sadece ilk harf büyük), yıl şeklinde olmalı, 3 ve daha fazla yazarlı kaynaklara yapılacak atıflarda “ark.” kısaltması kullanılmalıdır. Aynı yerde birden fazla kaynağa atıf yapılacaksa, kaynaklar tarih sırasına göre ve aralarında “ ; ” işareti kullanılarak verilmelidir. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla eserine atıfta bulunulacaksa, yıla bitişik biçimde “a, b” şeklinde harflendirme yapılmalıdır.
Makalenin metin kısmından sonra yer alan bölümünde ise “Kaynaklar” başlığı altında makalenin içinde atıfta bulunulan tüm kaynaklar, yazar soyadlarına göre alfabetik sıra izlenerek verilmelidir. Kaynağın ikinci ve sonraki satırları 1.25 cm içerden başlatılmalıdır.

BANKA BİLGİLERİ
Hesap Adı: IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu
Banka Adı: Türkiye İş Bankası Akdeniz Üniversitesi Şubesi
Hesap No: 0711872
IBAN No: TR13 0006 4000 0016 2020 7118 72

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin