İŞTE DESTEK EĞİTİM ODASI

İŞTE DESTEK EĞİTİM ODASI

Ayşe GÜNDOĞDU
İbrahim ŞENEL
Sema KARLI
TOKAT / REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 201367@meb.k12.tr

1. Giriş
1.1. Çalışmanın özgünlüğü
Özel eğitim ile ilgili mevzuat incelendiğinde, destek eğitim odalarına özel standartlar
belirlenmediği görülmektedir. Bu odalarda verilecek eğitimin etkililiğini artırmaya yönelik
ortaya konulan ve hayata geçirilen standartlar bu projenin güçlü ve özgün yanlarını
oluşturmaktadır.

1.2. Çalışmaya neden ihtiyaç duyulduğu
Kaynaştırma öğrencilerinin akranlarından bilişsel, sosyal, fiziksel ve davranışsal
açıdan geri olması, sınıflarda akranlarıyla birlikte eğitim alırken öğretmenlerin ayıracağı
zamanın kısıtlı olması, özel gereksinimli öğrencilerin akranlarıyla aralarında olan açığın
büyümesine sebep olmaktadır. Kaynaştırma öğrencilerin gereksinim duyduğu alanlarda özel
eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanabilmesi için destek eğitim odasında
desteklenmesi şarttır.

İdareci ve öğretmenlere yapılan ziyaret, toplantı, seminer ve kurslarda destek eğitim
odalarının fiziki ve eğitsel açıdan yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Destek eğitim odalarının
fiziki ve eğitsel yetersizliklerin yanında, engelli öğrenci velilerine yönelik bazı olumsuz
tutumların olması, öğretmenlerin motivasyon ve doyum eksikliği, özel eğitime uygun
materyal olmaması nedeniyle öğretmenlerin çaresizlik duygusu yaşaması, destek eğitim
odasında çalışamaya yönelik yetkinlik becerilerinin eksikliği gibi durumlar ile özel eğitim
hizmetlerinin etkili bir şekilde sürdürülmesine engel olmaktadır.

2. Problem Durumu
Rehberlik ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından oluşturulan Gezici Özel
Eğitim ve Rehberlik Servisinin yaptığı okul ziyaretleri ve bu ziyaretlerde yapılan çalışmalar
sırasında ilimizde hizmet veren 89 destek eğitim odasının fiziki ve eğitsel açıdan yetersiz
olduğu gözlenmiştir. Okullarda genelde izbe yerler, depolar, hizmetli odaları, genel
kullanıma açık olan öğretmenler odası, kütüphane gibi genel kullanım alanları kullanılmakta
olduğu görülmüştür. Bu durum engelli öğrencilerin eğitimden yeterince
yararlanamamasına, okula devam konusunda isteksizliğine sebep olmaktadır.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1. Çalışmanın amacı
İlimizdeki destek eğitim odalarının standart hale getirilmesi; fiziki düzenlemelerin
yapılması, materyal açısından desteklenmesi ve bu odalarda görev alacak öğretmenlerin özel
eğitime yönelik yeterliliklerin arttırılmasıdır.
3.2. Çalışmanın hedefleri
a. Destek eğitim odalarının belirlenen standartlara uygun fiziki düzenlemesi
b. Kullanılacak materyal standardı oluşturma ve materyal temin edilmesi
c. Görev alacak öğretmenlerin belirlenen eğitimden geçmiş olma zorunluluğuna
bağlı kurs içeriğinin oluşturulması ve eğitimin düzenlenmesi
d. Okullardaki destek eğitim odaları sayılarının artırılması

4. Yöntem ve Plan
Uygulamalarda ihtiyaç analizi formu, mevcut durum değerlendirme formu, anket,
takip formu, ziyaret formu, bilgilendirme semineri, kurs yöntemleri kullanılmıştır.
İhtiyaçların ortaya çıkarılması için ihtiyaç analizi yapılmıştır. Form oluşturularak okulların
ihtiyaçları belirlenmiştir. Mevcut durumlarının değerlendirilmesi için okullar ziyaret edilmiş
ve destek eğitim odası ziyaret formu doldurulmuştur.
Destek eğitim odasında görev yapmak isteyen öğretmenlere yönelik olarak ‘Öğretim
Yöntem ve Teknikleri Kursu’ gerçekleştirilmiştir. Eğitimler eğitim-öğretim dönemi boyunca
devam etmektedir. Eğitimler 19 grup olmak üzere toplam 946 gönüllü öğretmen katılmıştır.
Kurs 5 gün 30 saat olarak planlanarak uygulanmıştır.