İstanbul’daki Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere burs

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği İstanbul’daki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde
öğrenim gören, gördükleri öğrenim düzeyinde başarılı olan, maddi olanakları yetersiz, T.C. vatandaşı olan ve aşağıda belirtilen alanlarda okuyan 2.sınıf ve üstü öğrencilere burs imkanı sağlamaktadır.

Hazırlık ve lisans 1.sınıf öğrencilerine burs verilmez. Vakıf Üniversitelerinde okuyan
öğrenciler için % 100 bursluluk şartı aranır. Burslarımız karşılıksızdır.

2018-2019 öğretim yılı burs başvuru tarihleri: 25 Eylül – 15 Ekim 2018 tarihleri arası.
2018-2019 öğretim yılı aylık burs tutarı: 300 TL.
2018-2019 öğretim yılı burs ödeme süresi: Ekim 2018 / Haziran 2019 arası 9 ay süreyle.

2018-2019 Öğretim Yılında Lisans Bursu Verilecek Alanlar:
• Hukuk
• Tıp
• Bilgisayar Mühendisliği
• Matematik Mühendisliği
• Uçak ve Uzay Mühendisliği
• Makine Mühendisliği
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği
o Elektrik Mühendisliği
o Elektronik Mühendisliği
o Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
• Çevre Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
o Endüstri ve Sistem Mühendisliği
• Mimarlık
• Moleküler Biyoloji ve Genetik
o Moleküler Biyoteknoloji
• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
o Siyaset Bilimi
o Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
o Uluslararası İlişkiler
o Uluslararası Çalışmalar
• İktisat

Bu alanların dışındaki başvurular kabul edilmez.

Bursiyerimiz Olma Koşulları:
• T.C. vatandaşı olmak.
• İstanbul’daki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin 2.veya üstü sınıflarda öğrenim görüyor
olmak.
• Maddi olanakları yetersiz olmak.
• Akademik genel not ortalaması; 4 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 2,70,
100 üzerinden not verilen üniversitelerde de en az 70 olmak.
• Vakıf Üniversitesi, açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri burslarımızdan
yararlanamazlar. Ancak, Vakıf Üniversitelerinde tam burslu (%100) okuyan
öğrencilere bu kural uygulanmaz.
• Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlı olmak.

Burs Başvuru Şekli ve Süreç:
• Bursiyer adayları başvurularını yukarıda belirtilen tarihler arasında www.sacdd.org.tr
internet adresimizden “Lisans Öğrencileri Burs İstek Formu” nu doldurup
kendilerinden istenen belgelerle birlikte online olarak göndererek yaparlar.
• Başvuru formunu eksik dolduranların ve eksik belge gönderenlerin başvuruları dikkate
alınmaz.
• Başvuru formunda yer alan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen puanlara ve koşullara göre yapılan ilk değerlendirmeyi takiben burs
verilebilecek öğrenciler önceliklerine göre sıralanır.
• Sıralamaya giren bursiyer adayları mülakata davet edilir.
• Burs kazanan öğrencilere durumları e-mail veya sms yoluyla bildirilir.

Başvuru Formuyla Birlikte Gönderilmesi Gereken Belgeler:

1- Son öğretim yılında aldıkları dersleri ve notları gösteren, öğretim kurumundan
onaylı not döküm belgesi (transkript)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- Vukuatlı nüfus dökümü, (Tüm aile fertleri görünecek şekilde olmalıdır.) (e-devlet)

4- Öğrenim gördüğü okuldan alınacak onaylı öğrenci belgesi,

5- Adli sicil kaydı dökümü, (e-devlet)

6- Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren yerleşim yeri ve diğer adres belgesi,
(e-devlet)

7- Öğrenciye ait bankamatik hesabını gösteren hesap bilgileri ve IBAN numarası
(Ziraat Bankası)

8- Ailenin mali durumunu gösteren belgeler,

a) Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu,

b) Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,

c) Emekliler için aylık maaşı gösterir belge, (e-devlet)

d) Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları
kayıtları olmadığına dair belge, (e-devlet)

9- Annenize, babanıza ve kendinize ait ayrı ayrı tapu bilgilerini gösterir liste ve
listedeki her malın detaylı döküm belgesi, (e-devlet)

10- Annenize, babanıza ve kendinize ait ayrı ayrı araç tescil belgesi, (e-devlet)

11- Annenize, babanıza ve kendinize ait tapu ve araç olmaması durumunda mutlaka
isimlerinin görüleceği şekilde belge, (e-devlet)

12- Taahhütname, ( Bu taahhütname bursiyer tarafından burs tahsis edildikten sonra
doldurulup ıslak imzalı olarak Vakfımıza teslim edilecektir.)

Not: Engelli öğrenciler bu belgelere ek olarak tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış engelli raporlarını da göndereceklerdir.

Bursiyerin Yükümlülükleri:
Vakfımızdan burs almaya hak kazanan öğrenciler Vakfın burs koşullarını bilerek ve kabul
ederek burs almaya başlarlar.

Bursiyerler, burs koşullarına aykırı hareket ettikleri takdirde haklarında yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu kabul eder.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler Vakıfça gerekli görülen hallerde burs başvuru formunda veya Vakfa gönderdikleri belgelerdeki bilgilerin araştırılmasını ve kullanılmasını kabul eder.

Bursiyerler öğrenimleri ile ilgili okul değişikliği, bölüm değişikliği, geçici olarak yurt dışına
çıkma, öğrenime devam edememe, adres, telefon, e-mail adresi değişikliği vb her değişikliği Vakfa derhal bildirmek zorundadır.

Bursiyerimiz olan öğrenci her dönem başında öğrenci belgesini ve not belgesini (transkript), her öğretim yılı başında da adli sicil kaydını Vakfımıza ulaştırmakla yükümlüdür.

Bursların Devamı – Kesilmesi:
Vakıf Üniversitelerinde %100 burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerin bursları kesilir.
Dönem başında göndermesi gereken belgelerin Vakfımıza ulaşmasından bursiyerler
sorumludur. Söz konusu belgelerin Vakfımıza ulaşmaması bursun kesilmesine neden olur.
İstenen başarı düzeyini sağlayamayan bursiyerlerin bursları kesilir.

Doğal afet, kaza, sağlık vb. istem dışı olay ve sorunlar nedeniyle bir öğretim yılında başarısız
olan öğrencilerin burs ödemelerinin devamına Vakıf Yönetim Kurulu’nca karar verilir. Böyle
bir sorun yaşayan öğrencilerin durumlarını belgeleyerek Vakfımıza yazılı olarak başvurmaları
gerekmektedir.

• Eksik veya yanlış beyanda bulunanların,
• Kayıt donduranların,
• İstenilen eksik belgeleri tamamlamayanların,
• Disiplin cezası alanların,
• Hüküm giydiği tespit edilenlerin,

bursları kesilir ve gerekirse bursiyerlerden o tarihe kadar yapılan ödemeler yasal yollara
başvurularak geri istenebilir.

Lisans Burs Başvuru formu

cognitoforms.com/SACDD1/SAEOVLisansBursBasvuruFormu

http://sacdd.org.tr