İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ, FEN BİLİMLERİ, SOSYAL BİLİMLER

 

EK-1. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMADA DEĞERLENDİRMEYE

ALINACAK FAALİYETLER VE PUANLAMA SİSTEMİ

A- ULUSLARARASI YAYIN VE ETKİNLİKLER PUAN
1. Kitap yazarlığı (ISBN numarası olan, yurtdışında yayınlanmış bilimsel kitap yazarlığı) 100
2. Kitap içinde bölüm yazarlığı (Her bir kitap için) (ISBN numarası olan, yurtdışında yayınlanmış bilimsel kitap içinde bölüm yazarlığı) 40
3. SCI, “Social Science Citation Index (SSCI)”, “Arts and Humanities Citation Index (AHCI)” kapsamındaki dergilerde yayınlanmış
a) Özgün araştırma, makale, derleme 40
b) Editöre mektup, teknik not ve sağlık bilimlerinde vaka takdimi (Sosyal bilimlerde uygulanmaz) 15
4. SCI Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanmış
a) Özgün araştırma, makale, derleme 35
b) Editöre mektup, teknik not ve sağlık bilimlerinde vaka takdimi (Sosyal bilimlerde uygulanmaz) 10
5. Uluslararası kitaplarda editörlük (ISBN numarası olan, yurtdışında yayınlanmış bilimsel kitap için editörlük) 40
6. SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde
a) Editörlük 40
b) Yayın kurulu üyeliği 25
c) Hakemlik (Belgelenmelidir) (Her bir dergi için en fazla 5 hakemlik puanlamada dikkate alınır) 3
7. SCI Expanded kapsamındaki dergilerde
a) Editörlük 20
b) Yayın kurulu üyeliği 15
c) Hakemlik (Belgelenmelidir) (Her bir dergi için en fazla 5 hakemlik puanlamada dikkate alınır) 2
8. a) SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar                                                                                         (Sosyal Bilimlerde 30 puan) 10
b) Alan indekslerince taranan hakemli dergilerdeki ve Türkiye’de hakemli dergilerdeki yabancı dilde yayınlar                         (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 25
c) SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerdeki vaka takdimleri 5
9. Uluslararası bilimsel ansiklopedilerde madde yazarlığı (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 15
10. Yurt dışında veya Türkiye’de hakemli olmayan dergilerdeki yabancı dilde yayınlar (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 10
11. SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerde
a) Editörlük 15
b) Yayın kurulu üyeliği 10
c) Hakemlik (Belgelenmelidir) (Her bir dergi için en fazla 5 hakemlik puanlamada dikkate alınır) 1
12. Uluslararası bir kuruluş tarafından düzenlenen uluslararası bilimsel toplantılarda
a) Sözlü sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan bildiri 12
b) Tam metni ya da özeti yayınlanan poster 8

 

 

B- ULUSAL YAYIN ve ETKİNLİKLER
1. Kitap yazarlığı  (ISBN numarası olan, yayınlanmış bilimsel kitap yazarlığı) 50
2. Kitap bölüm yazarlığı (Her bir kitap için) (ISBN numarası olan, yayınlanmış bilimsel kitap içinde bölüm yazarlığı) 20
3. TÜBİTAK – ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan yurt içi hakemli dergilerde yayınlanmış (Sosyal bilimlerde yurt içi tüm hakemli dergilerde)
a) Özgün araştırma, makale 20
b) Derleme, editöre mektup, teknik not ve vaka takdimi 10
4. TÜBİTAK – ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan dergiler haricinde yer alan yurt içi
hakemli dergilerde yayınlanmış
a) Özgün araştırma, makale 10
b) Derleme, editöre mektup, teknik not ve vaka takdimi 5
5. Bilimsel ansiklopedilerde madde yazarlığı 10
6. Ulusal ve uluslararası katılımlı bilimsel toplantılarda
a) Sözlü sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan bildiri 6
b) Tam metni ya da özeti yayınlanan poster 4
7. TÜBİTAK – ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan ulusal bilimsel yayınlarda (dergi/kitap)
a) Editörlük 15
b) Yayın kurulu üyeliği (Belgelenmelidir) 10
c) Hakemlik (Belgelenmelidir) (Her bir dergi için en fazla 5 hakemlik puanlamada dikkate alınır) 1

 

 

8. Kitap çevirileri (ISBN numarası olan yayınlanmış bilimsel kitap veya nadir eser orijinal metin çevirisi)
a) Kitap çevirisi 20
b) Kitap içinde bölüm çevirisi (Her kitap için) 5
c) Açıklamalı ve yorumlu kitap çevirisi (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) (Edebiyat Fakültesi’nin Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih Bölümü öğretim elemanları bu tür çalışmalarını B-3.a bendinde yer alan “Özgün araştırma, makale” gibi de puanlandırabilirler) 30
d) Makale çevirisi (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 5
9. Kitap ve karar tahlilleri (sadece Hukuk Fakültesi ve Adalet Yüksek Okulu için geçerlidir) 10
10. Yurt içi hakemli olmayan dergilerdeki yayınlar (sadece Sosyal Bilimler için geçerlidir) 5

 

 

C- BİLİMSEL ÖDÜLLER
1. Uluslararası bilim ödülleri  
a) Uluslararası bilimsel kuruluşlarca verilen bilim ve hizmet ödülü 60
b) Uluslararası kongrelerde en iyi bildiri ödülü 10
2. Ulusal bilim ödülleri (TÜBİTAK ya da TÜBA tarafından bilimsel çalışmalar karşılığında verilen bilim ödülleri)(Yayın teşvik ödülleri hariç) 40

 

 

D- BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
1. Yurt dışı kaynaklı, uluslararası katılımlı bilimsel proje yürütme (Hangi kurum tarafından desteklendiği belgelenmelidir) 25
2. Yurt dışı kaynaklı, uluslararası katılımlı projede görev alma 5
3. TÜBİTAK, TÜBA, TTGV, DPT vb. destekli proje yürütme 20
4. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği ve diğer kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel projeleri yürütme (Yüksek lisans, doktora tez projeleri, bilimsel yayın yapan araştırıcılara destek projeleri, uluslararası yayınlara yönelik destek projeleri, yayın ödül projeleri, güdümlü projeler ve acil ihtiyaç projeleri hariç) 10
5. Yurt içi kaynaklı projede görev alma (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, TÜBİTAK, TÜBA, TTGV, DPT, vb. destekli) 5

 

 

E- BİLİMSEL ATIFLAR

(Yazarın kendi yayınlarında, kendi çalışmalarına yaptığı atıflar dikkate alınmaz) (Atıflardan alınan puanlar atıfın yapıldığı yıl için dikkate alınır)

1.Yurt dışında yayınlanan bilimsel kitap, monografi, yüksek lisans ve doktora tezlerinde yapılan atıf 15
2. SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yapılan atıf 20
3. Yazarın kendi yayınlarına yaptığı atıflar çıkarıldıktan sonra hesaplanan “h-indeksinin”
5 veya üzeri olması
25
4. SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki yurt dışı hakemli dergilerde, yurt içinde yabancı dilde yayınlanmış kitap, monografi ve hakemli dergi makalelerinde yapılan atıf 10
5.Yurt içinde yayınlanan kitap, monografi, yüksek lisans ve doktora tezleri ile yurt içi hakemli dergilerde yapılan atıf 7

 

 

F- PATENTLER
1. Yurt dışı 100
2. Yurt içi 50

 

 

G- EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

(Dekanlıkça,Yüksekokul veya ilgili Enstitü Müdürlüklerince belgelenecektir)

1. Haftalık zorunlu ders yükünden fazla ders vermek (1 yarıyıl)

(Örgün Öğretim Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora dersleri)

(Son akademik yükseltilmeden sonraki dönem için geçerlidir. Vakıf üniversitelerinde ve ücretli ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans vb. gibi programlarda verilen dersler dikkate alınmaz)

(Toplam 20 puanı aşamaz)

2
2. Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış olmak koşuluyla) (Toplam 60 puanı aşamaz)
a) Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik 20
b) Yüksek Lisans 7

 

 

H- GÖRSEL ETKİNLİKLER

(Sadece İletişim Fakültesi için geçerlidir)

Uluslararası Ulusal Yerel
a) Sinema Filmi Yönetmenliği (Sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmiş olma ya da yarışmalara kabul edilme şartı aranır) 30 15  
b) Sinema Filminde Görev Almak (Yapımcı, Yönetmen Yardımcılığı, Görsel Yönetmenlik, Kurgulama ve Senaryo-metin yazarlığı yapmış olmak ve filmin sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmiş olması ya da yarışmalara kabul edilmesi şartı aranır) 20 10  
c) Belgesel Film Yönetmenliği ya da Kısa Metrajlı Kurmaca Film Yönetmenliği (Sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmesi ya da yarışmalara kabul edilme şartı aranır) 15 8  
d) Belgesel Filmde ya da Kısa Metrajlı Kurmaca Filmde Görev Almak (Yapımcı, Yönetmen Yardımcılığı, Görsel Yönetmenlik, Kurgulama ve Senaryo-metin yazarlığı yapmış olmak ve filmin sinemalarda ya da televizyonlarda gösterilmiş olması ya da yarışmalara kabul edilmesi şartı aranır) 10 5  
e) Reklam Filmi Yönetmenliği, (Televizyon kanallarında yayınlanma ya da yarışmalarda kabul edilme şartı aranır ) 10 5  
f) Gazete Yayın Yönetmenliği, Gazete Görsel Yönetmenliği, Editörlük (En az bir yıl süreyle yapılmış olma şartı aranır) 15 8 4
g) Televizyon Programı Yönetmenliği (Televizyonlarda en az 8 bölüm yayınlanmış olma şartı aranır)   10 5
h) Televizyon Programında Görev Almak (Yapımcı, Yönetmen Yardımcılığı, Görsel Yönetmenlik, Kurgulama ve Senaryo-metin yazarlığı yapmış olmak ve televizyonlarda en az 8 bölüm yayınlanmış olma şartı aranır)   6 3
ı) Radyo Programı Hazırlamak, Radyo Reklamı Hazırlamak (Yönetmen ya da yapımcı olarak en az 13 yayınlanmış programda çalışma veya radyo reklamlarında yarışmalara kabul edilme şartı aranır)   6 3

 

j) İletişim Fakültesi stüdyolarında gerçekleştirilen ve “bölüm kurulu onayıyla” eğitim amaçlı ve uygulamaya yönelik program yönetmenliği (sadece bir kereye mahsus olmak üzere) 10
k) İletişim Fakültesi öğrenci uygulama gazetesinde ve İletişim Fakültesi haber ajansında “bölüm kurulu onayıyla” yapılan editörlük faaliyeti (sadece bir kereye mahsus olmak üzere) 10

 

 

 

NOT 1

a)      Yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük kadrosuna başvuran adaylar başvurularında yer alan tüm etkinlikleri bu yönergede yer alan madde başlık ve alt başlıklarına göre düzenleyerek bu etkinliklerin her maddede aldıkları puanları gösteren bir listeyi dosyalarına koyacaklardır.

b)      Yayınlanması kabul edilmiş eserlerden en çok iki tanesi ya da DOI numarası olan eserler “yayınlanmış” kabul edilir; ancak, aday yayınlanması kabul edilmiş eserler için “yayınlanması kabul edildi” yazısını eserin son şekline eklemelidir.

c)      Yazar (katılımcı) sayısının birden fazla olduğu makale yazarlığı, kitap yazarlığı, kitap bölümü yazarlığı veya kitap/kitap bölümü çevirisi, ödül ve patent gibi ortak bilimsel çalışmalarda veya atıf alan yayınlarda hak edilen puan yazarlar arasında aşağıdaki gibi bölüştürülür (Uluslararası ya da ulusal toplantılarda sözlü sunumu yapanlar ilk isim gibi kabul edilir):

i.            Yazar sayısı 2 ise, birinci yazara hak edilen puanın %60 ı, ikinci yazara hak edilen puanın %40 ı verilir.

ii.            Yazar sayısı 3 veya daha fazla ise, birinci yazara hak edilen puanın %40 ı verilir; hak edilen puanın %60 ı diğer yazarlar arasında eşit olarak bölüştürülür.

iii.            Sorumlu araştırmacı (corresponding author) eğer birinci isim değilse bu yazara eserin toplam puanının %10’u kadar ilave puan verilir.

ÖRNEK- 1: SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki bir dergide yayınlanmış bir makale

(Makale için hak edilen puan 40)

İki yazarlı ise,

Birinci isim: 40 × %60 = 24 puan

İkinci isim:   40 × %40 = 16 puan

Dört yazarlı ise,

Birinci isim: 40 × %40 = 16 puan

Diğer yazarların her biri : (40 × %60) ÷ 3 = 24 ÷ 3 = 8 puan

 

d)     Farklı çok merkezli / farklı çok disiplinli (Farklı üniversitelerin veya aynı üniversitenin farklı fakülteleri, farklı anabilim dalları farklı merkez / farklı disiplinlerdir; Aynı anabilim dalı içindeki farklı bilim dalları farklı merkez / farklı disiplin değillerdir) çalışmalarda (makale yazarlığı, kitap yazarlığı, kitap bölümü yazarlığı veya kitap/kitap bölümü çevirisi, ödül ve patent gibi ortak bilimsel çalışmalar)ve atıflarda hak edilen puan her bir merkez / disiplin için ayrı ayrı kabul edilip, aşağıdaki gibi bölüştürülür:

i)              Çalışmada ilk yazarın anabilim dalı ana merkez / disiplin olarak kabul edilip, ana merkez / disiplinde görev alan yazarların hak ettikleri puanlar “c” maddesindeki yöntemle bölüştürülür.

ii)            Çalışmada ilk yazarın anabilim dalı dışındaki anabilim dalları ikincil merkez / disiplin olarak kabul edilir. İkincil merkez / disiplinde görev alan yazarların hak ettikleri puanların hesaplanmasında çalışmanın ilk yazarının aldığı puan baz alınır ve bu puan her bir ikincil merkez / disiplinde görev alan yazarlar arasında eşit olarak bölüştürülür. Eğer ikincil merkez / disiplinde tek yazar bulunuyorsa, çalışmanın ilk yazarının aldığı puanın % 80’i kadar puan alır.

ÖRNEK 2 – SCI Expanded kapsamındaki bir dergide yayınlanmış bir makale.

(Makale için hak edilen puan: 35)

Yazarlar: KR, LA, HU, RB, GA, MN

 

KR, LA HU, RB, GA MN
A merkezi B merkezi C merkezi

 

A merkezi (Ana merkez / disiplin) – 35 puan

KR (A merkezinde birinci isim): 35 × %60 =21 puan

LA (A merkezinde ikinci isim): 35 × %40 = 14 puan

 

B merkezi (İkincil merkez / disiplin) – 21 puan [çalışmanın ilk yazarının (KR) aldığı puan]

Yazarların her biri (HU, RB ve GA): 21 ÷ 3 = 7 puan

 

C merkezi (İkincil merkez / disiplin) – 21 puan

MN: 21 × %80 =16.8 puan (ikincil merkezde tek yazar bulunuyorsa, çalışmanın ilk yazarının aldığı puanın % 80’i kadar puan alır)

 

 

ÖRNEK 3 – TÜBİTAK – ULAKBİM ulusal veritabanlarında taranan yurt içi hakemli bir dergide yayınlanmış bir makale.

(Makale için hak edilen puan: 20)

Yazarlar: DA, SN, GC, NK, TY, FK

 

DA SN GC, NK, TY, FK
A merkezi B merkezi C merkezi

 

A merkezi (Ana merkez / disiplin) – 20 puan

DA (A merkezinde tek isim): 20 puan

 

B merkezi (İkincil merkez / disiplin) – 20 puan [çalışmanın ilk yazarının (DA) aldığı puan]

SN: 20 × %80 =16 puan (ikincil merkezde tek yazar bulunuyorsa, çalışmanın ilk yazarının aldığı puanın % 80’i kadar puan alır)

 

C merkezi (İkincil merkez / disiplin) – 20 puan

Yazarların her biri (GC, NK, TY, FK): 20 ÷ 4 = 5 puan

 

e)      Bir makale aynı zamanda bildiri olarak da sunulmuş ise makale tam puan olarak, bildiri EK-1’de belirtilen puanların %50’si üzerinden değerlendirilir.

 

EK-2. SAĞLIK BİLİMLERİ, FEN BİLİMLERİ, SOSYAL BİLİMLER

AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

 

I- YARDIMCI DOÇENTLİK İÇİN

1. Doktora veya tıpta uzmanlık unvanının kazanılmış olması gerekir.

2. Sosyal Bilimlerde Doktora tezinin bir kitap olarak ya da Yüksek Öğretim Kurumu veya İstanbul Üniversitesi’nin sağlayacağı elektronik ortamda yayınlanmış olması gerekir.

3. Sosyal Bilimlerde adayın doktora unvanını kazandıktan sonra hakemli dergide en az bir makale yayınlamış olması gerekir. (Bu makalenin yüksek lisans veya doktora tezlerinden üretilmemiş olması zorunludur).

4. Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimlerinde adayın EK-1’deki A 1-12, D 1-3 ve E 1-3 kapsamına giren maddelerden en az 35 puan alması koşuluyla, EK-1’deki tüm maddelerden toplam 70 puanı tamamlamış olması gerekir.

5. Sosyal Bilimlerde adayın EK-1’deki A 1-12, B 1-6, B 8c, D 1-3 ve E 1-5 maddeleri kapsamına giren yayınlardan en az 35 puan alması koşuluyla EK-1’deki tüm maddelerden 70 puanı tamamlamış olması gerekir.

 

 

II- DOÇENTLİK İÇİN

1. Doçent unvanının kazanılmış olması gerekir

2. Sosyal Bilimlerde adayın ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide, yabancı dilde en az bir makale yayınlamış olması gerekir. (Yabancı dilde bir kitap veya kitap bölümü yazan adaylarda ayrıca bu şart aranmaz)

3. Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimlerinde EK-1’deki A 1-7, A 12, D 1-3 ve E 1-3 maddelerinden en az 100 puan ve bu puanın en az 50 puanının başvuru tarihi itibari ile son 4 yıl içinde alınmış olması koşuluyla (Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerinden üretilen yayınlardan ve yayınlara yapılan atıflardan alınan puanlar koşullu bölümün karşılanmasında kullanılamaz), EK-1’deki tüm maddelerden toplam 200 puanın tamamlanmış olması gerekmektedir.

4. Sosyal Bilimlerde adayın EK-1’deki A 1-9, A 12, B 1-3, B 8c, D 1-3 ve E 1-4 maddeleri kapsamına giren yayınlardan (doktora sonrasında) en az 75 puan alması koşuluyla EK-1’deki tüm maddelerden 200 puanı tamamlamış olması gerekir.

 

 

 

 

 

 

III- PROFESÖRLÜK İÇİN

1. Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimlerinde adayın başlıca araştırma eseri olarak sunduğu çalışmanın “Doçent unvanını aldıktan sonra geçen sürede, SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış ve adayın birinci isim olduğu” bir özgün araştırma makalesi olması gerekir (Başlıca araştırma eserinin yayınlandığı derginin impact factor’ü son beş yılın herhangi birinde Tıp Fakülteleri için“0.5”, diğer Fakülteler için “0.25” veya üzerinde olmalıdır).

2. Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimlerinde adayın başlıca araştırma eseri dışında “Doçent unvanını aldıktan sonra geçen sürede SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış ve adayın birinci isim ya da sorumlu araştırmacı (corresponding author) olduğu” 2 (iki) adet araştırma makalesinin bulunması gerekir.

3. Sosyal Bilimlerde adayın doçent unvanını kazandıktan sonra, akademik kriterlere uygun şekilde hazırlanmış bilimsel bir çalışmayı (başlıca araştırma eserini) tek yazarlı bir kitap olarak yayınlamış olması gerekir.

4. Sosyal Bilimlerde adayın doçent unvanını kazandıktan sonra ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide, yabancı dilde en az bir makale yayınlamış olması gerekir. (Yabancı dilde bir kitap veya kitap bölümü yazan adaylarda ayrıca bu şart aranmaz).

5. Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimlerinde EK-1’deki A 1-7, D 1-3 ve E 1-3 maddelerinden en az 150 puan ve bu puanın en az 75 puanının Doçentlik unvanını kazandıktan sonraki dönemde alınmış olması koşuluyla (Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerinden üretilen yayınlardan ve yayınlara yapılan atıflardan alınan puanlar koşullu bölümün karşılanmasında kullanılamaz), EK-1’deki tüm maddelerden toplam 350 puanın tamamlanmış olması gerekir.

6. Sosyal Bilimlerde adayın EK-1’deki A 1-9, B 1-3, B 8c, D 1-3 ve E 1-4 maddeleri kapsamına giren yayınlardan (doçentlik sonrasında) en az 100 puan alması koşuluyla EK-1’deki tüm maddelerden 325 puanı tamamlamış olması gerekir.

7. En az bir yüksek lisans veya doktora veya uzmanlık tezi yönetilmiş olması gereklidir (Profesörlüğe yükseltilme ve atanma için gerekli olan “en az bir yüksek lisans veya doktora veya uzmanlık tezi yönetilmiş olması” koşulu, son beş yılda ilgili kurumda doktora, yüksek lisans, uzmanlık tezi yapılmadığının ya da yeterli sayıda öğrenci olmadığının belgelenmesi halinde aranmayacaktır).


 


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DEVLET KONSERVATUARI

 

EK-1. AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMADA DEĞERLENDİRMEYE

ALINACAK FAALİYETLER VE PUANLAMA SİSTEMİ

A- MÜZİK KOMPOZİSYONLARI PUAN
a) Sahne Yapıtı (Opera, Bale, Oratoryo vb.) 50
b) Senfonik Yapıt (Senfoni, Konçerto vb.) 50
c) Oda Müziği, Koro ve Solo Yapıt 35
d) Düzenleme 15
e) Elektronik Müzik Yapıtı 25

 

 

B- ESER YAZIMI  
a) Sahne oyunu 40
b) Kısa sahne oyunu 25

 

 

C-ULUSLARARASI SANATSAL ETKİNLİKLER  
a) Tam uzunlukta bir oyun sahnelemek 40
b) Kısa oyun sahnelemek 25
c) Bireysel dinleti (Solo Resital) 40
d) Karma dinleti 25
e) Eşlikçi olarak katılım (Korrepetitör) 30
f) Orkestra, Opera veya Balede solist olarak yer almak

Tiyatroda baş rol oynamak

40
g) Oda müziği dinletisi 35
h) Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale (cor de ballet) yer almak 20
ı) Radyo, TV Etkinliği 20
i) Bireysel Audio yayın (CD) 40
j) Karma Audio yayın (CD) 25

 

 

D-ULUSLARARASI YÖNETİMSEL ETKİNLİK  
a) Bireysel dinleti hazırlamak 25
b) Karma dinleti hazırlamak 20
c) Eşlikçi olarak dinleti hazırlamak 20
d) Orkestra, Opera, Bale etkinliği hazırlamak 40
e) Oda müziği etkinliği hazırlamak 30
f) Radyo ve TV etkinliği hazırlamak 20
g) Audio yayınlarını hazırlamak 15

 

 

E-ULUSAL SANATSAL ETKİNLİKLER  
a) Tam uzunlukta bir oyun sahnelemek 30
b) Kısa oyun sahnelemek 15
c) Bireysel dinleti (Solo Resital) 30
d) Karma dinleti 15
e) Eşlikçi olarak katılım (Korrepetitör) 20
f) Orkestra, Opera veya Balede solist olarak yer almak

Tiyatroda baş rol oynamak

30
g) Oda müziği dinletisi 25
h) Orkestra (tutti), Opera (koro), Bale (cor de ballet) yer almak 10
ı) Radyo, TV Etkinliği 15
i) Bireysel Audio yayın (CD) 20
j) Karma Audio yayın (CD) 10

 

F-ULUSAL YÖNETİMSEL ETKİNLİKLER  
a) Bireysel dinleti hazırlamak 15
b) Karma dinleti hazırlamak 10
c) Eşlikçi olarak dinleti hazırlamak 10
d) Orkestra,Opera,Bale etkinliği hazırlamak 30
e) Oda müziği etkinliği hazırlamak 25
f) Radyo ve TV etkinliği hazırlamak 10
g) Audio yayını hazırlamak 10

 

G-SANATSAL ÖDÜLLER  
a) Uluslararası sanat ödülü 60
b) Uluslararası yarışma ödülü 1.lik 60
c) Uluslararası yarışma ödülü 2.lik 40
d) Uluslararası yarışma ödülü 3.lük 30
e) Ulusal sanat ödülü 40
f) Ulusal yarışma ödülü 1.lik 40
g) Ulusal yarışma ödülü 2.lik 30
h) Ulusal yarışma ödülü 3.lük 20

 

 

 

NOT 2

 

Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler EK-1 Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirilmeye Alınacak Faaliyetler ve Puanlama Sisteminde yer alan NOT 1’de belirtilen koşullar geçerlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 2 A – DEVLET KONSERVATUARI MÜZİK VE SAHNE SANATLARI BÖLÜMLERİNE BAĞLI ANASANAT VE SANAT DALLARI AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ (*)

(Müzikoloji Bölümü için geçerli değildir)

 

I-YARDIMCI DOÇENTLİK İÇİN

1- Doktora veya Sanatta Yeterlik unvanının kazanılmış olması gerekir.

2- Adayın doktora veya sanatta yeterlik tezinin bir kitap olarak ya da Yüksek Öğretim Kurumu veya İstanbul Üniversitesi’nin sağlayacağı elektronik ortamda yayınlanmış olması gerekir.

3- Adayın Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler ve Puanlama Sistemi EK-1’de yer alan A 1-12, B 1-6,
B 10, E 1-5 maddelerinden en az 5 puan; Devlet Konservatuarı EK-1’de yer alan maddelerden en az 30 puan alması koşulu ile her iki EK-1’de yer alan tüm maddelerden toplam 70 puanı tamamlamış olması gerekir.

II-DOÇENTLİK İÇİN

1. Doçent unvanının kazanılmış olması gerekir.

2.Adayın Devlet Konservatuarı EK-1 de yer alan maddelerden en az 80 puan; Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler ve Puanlama Sistemi EK-1’de yer alan A 1-12, B 1-6, B 10 , E 1-5 maddelerinden en az 20 puan alması ve bu puanların en az 40 puanının başvuru tarihi itibarı ile son 4 yıl içinde alınmış olması koşuluyla her iki EK-1’de yer alan tüm maddelerden toplam 200 puanı tamamlamış olması gerekmektedir.

III-PROFESÖRLÜK İÇİN

1. Aday doçent unvanını kazandıktan sonra yapılmış yapıt (müzik kompozisyonu, tiyatro eseri vb.) ya da etkinliklerinden birini başlıca eseri olarak sunar.

2. Adayın Devlet Konservatuarı EK-1’de yer alan maddelerden en az 100 puan; Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler ve Puanlama Sistemi EK-1’de yer alan A 1-12, B 1-6, B 10, E 1-5 maddelerinden en az 30 puan alması ve bu puanların en az 70 puanını doçent unvanını kazandıktan sonra alması koşulu ile her iki EK-1’de yer alan tüm maddelerden toplam 325 puanı tamamlamış olması gerekmektedir.

3. En az bir yüksek lisans veya doktora veya sanatta yeterlik tezi yönetilmiş olması gereklidir. (Profesörlüğe yükseltilme ve atanma için gerekli olan “en az bir yüksek lisans veya doktora veya uzmanlık tezi yönetilmiş olması” koşulu, son beş yılda ilgili kurumda doktora, yüksek lisans, uzmanlık tezi yapılmadığının ya da yeterli sayıda öğrenci olmadığının belgelenmesi halinde aranmayacaktır).

 

 

 

EK 2 B – DEVLET KONSERVATUARI MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜNE BAĞLI
ANABİLİM DALLARI AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ (*)

 

I-YARDIMCI DOÇENTLİK İÇİN

1- Doktora unvanının kazanılmış olması gerekir.

2- Adayın doktora tezinin bir kitap olarak ya da Yüksek Öğretim Kurumu veya İstanbul Üniversitesi’nin sağlayacağı elektronik ortamda yayınlanmış olması gerekir.

3- Adayın Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler ve Puanlama Sistemi EK-1’de yer alan A 1-12, B 1-6,
B 10, E 1-5 maddelerinden en az 30 puan alması koşulu ile Devlet Konservatuarı EK-1’de yer alan tüm maddelerden toplam 70 puanı tamamlamış olması gerekir.

 

II-DOÇENTLİK İÇİN

1. Doçent unvanının kazanılmış olması gerekir.

2. Adayın Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler ve Puanlama Sistemi EK-1’de yer alan A 1-12, B 1-6,
B 10, E 1-5 maddelerinden en az 60 puan alması ve bu puanların en az 30 puanının başvuru tarihi itibarı ile son 4 yıl içinde alınmış olması koşulu ile her iki EK-1’de yer alan tüm maddelerden toplam 200 puanı tamamlamış olması gerekmektedir.

 

III-PROFESÖRLÜK İÇİN

1. Aday doçent unvanını kazandıktan sonra yapılmış çalışmalarından birini başlıca eseri olarak sunar.

2. Adayın Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınacak Faaliyetler ve Puanlama Sistemi EK-1’de yer alan A 1-12, B 1-6,
B 10, E 1-5 maddelerinden en az 100 puan alması ve bu puanların en az 50 puanının doçentlik unvanını kazandıktan sonra alınması koşulu ile her iki EK-1 de yer alan tüm maddelerden toplam 325 puanı tamamlamış olması gerekmektedir.

3. En az bir yüksek lisans veya doktora veya sanatta yeterlik tezi yönetilmiş olması gereklidir. (Profesörlüğe yükseltilme ve atanma için gerekli olan “en az bir yüksek lisans veya doktora veya uzmanlık tezi yönetilmiş olması” koşulu, son beş yılda ilgili kurumda doktora, yüksek lisans, uzmanlık tezi yapılmadığının ya da yeterli sayıda öğrenci olmadığının belgelenmesi halinde aranmayacaktır).

 

(*)Aday çalıştığı kurumun, Doçentlik Temel Alanı’ndan farklı olduğunu belirtmesi durumunda, Doçentlik Temel Alanına uygulanan kriterler esas alınır.

 

NOT 3

 

Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirilmeye Alınacak Faaliyetler ve Puanlama Sistemi EK-1’e ait puanlamada Konservatuvar için Sosyal Bilimler puanları esas alınacaktır.

 

 

 

Yürürlük ve uygulama

Sosyal Bilimler alanındaki Meslek Yüksek Okullarına, Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesinin Sosyal Bilimlere ilişkin kriterleri aynen uygulanır.