İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ

İTÜ

AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ

SENATO ESASLARI

(2014)

 

 

SENATO ESASLARI1

TEMEL İLKELER.. 1

BAŞLICA ESER TANIMLARI2

BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ3

GENEL DURUM… 5

ÖZEL DURUMLAR.. 7

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ – İnsan ve Toplum Bilimleri7

MİMARLIK FAKÜLTESİ – Mimarlık Temel Alanı9

İŞLETME FAKÜLTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ – Hukuk Temel Alanı12

İŞLETME FAKÜLTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ – Hukuk Temel Alanı hariç. 13

TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ ve TASARIMI FAKÜLTESİ – Moda Temel Alanı15

TÜRK MUSIKİSİ DEVLET KONSERVATUARI17

DEĞERLENDİRME RAPORU.. 20

ÖZET RAPOR.. 20

GEÇİCİ MADDELER.. 21

EK – 1  YÜKSELTME VE ATAMALARDA KULLANILACAK PUANLAR.. 22

EK – 2  AÇIKLAMALAR.. 24

EK – 3  TMDK SANATSAL PUANLARI27

EK4  TMDK AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA PUAN ÇİZELGESİ28

EK – 5  MODA TASARIMI SANATSAL PUANLARI29

EK – 5A MODA TASARIMI SANATSAL PUAN ÇİZELGESİ29

EK – 6  İTÜ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME VE ATAMA PUAN ÇİZELGESİ30

EK – 7  BÖLÜM ORTALAMA PUANLARI30

 

 


İTÜ

AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ

SENATO ESASLARI

 

 1. Madde : AMAÇ – Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, İTÜ’nün yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş olduğu görev ve sorumluluklar ve bu doğrultuda belirlemiş ve tanımlamış olduğu vizyon ve misyonunun gerçekleşmesi için gerekli akademik kadronun oluşması ve gelişmesi yolunda temel araçlardan biri olarak tanımlanmıştır.

Bu çerçevede, Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, İTÜ’nün akademik birimlerinin kadro gerek­sinmelerinin gelişme hedeflerinin belirlediği öncelikler doğrultusunda karşılanması; aday­ların akademik düzeyleri hakkında gerçekçi değerlendirmelerin yapılabilmesi; başvurularla ilgili olarak rapor düzenleyen öğretim üyelerine, atamada yetkili amir ve kurullara değerlendir­melerde kolaylık ve birliktelik sağlanması; ve adayların kendilerini hazırlamaları ve akademik yetilerini değerlendirip geliştirmeleri konularında gerekli esasların belirlenmesini amaçlamaktadır.

TEMEL İLKELER

 1. Madde: Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’nin kullanımında göz önünde tutulması gerekli temel ilkeler aşağıda özetlenmiştir:

2.1     Senato Esaslarında belirlenen Yükseltme ve Atama Ölçütleri İTÜ’nün tüm akademik yapısı için bölümler ölçeğinde geçerli olacak en düşük düzeyi belirler. Bu düzey her bir birimden sağlanması istenen gerekliliği işaret eder ama yeterlilik anlamı taşımaz. Her birim, Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’nin tanımladığı düzeyin üstünde olmak kaydıyla, gelişme hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda, objektif olarak tanımlamak kaydıyla birimin ihtiyaçlarına uygun ek ölçütler getirebilir ve bunlar İTÜ Senatosu tarafından onaylandıktan sonra Yükseköğretim Kurulu’nun onayı aranmaksızın uygulayabilir

2.2     Senato Esasları sadece yükseltme ve atama başvurularının kabulü veya reddi konusunda belirleyici bir ölçüt olarak kullanılır. Başvuruların değerlendirilmesinde adayın akademik nitelik ve performansının ayrıntılı ve analitik incelenmesi zorunludur. Değerlendirmede adayın bilim alanındaki yeri ve potansiyeli, eğitime katkısı, mesleki deneyim ve katkıları, başvurduğu birimin hedeflerine yönelik getirdiği ya da getirebileceği katkılar, üniversite/birim yönetimine katkısı ve diğer üniversite hizmetleri, kişisel hedefleri ile gelişim faaliyetleri dikkate alınır.

2.3     Yükseltme ve Atamaların, İTÜ içinden ve dışından gelebilecek başvurulara açık olması ve bilimsel yarışmayı özendirmesi esastır.

2.4     Yükseltme ve Atamalarda, adayın eğitim–öğretim, araştırma ve yayın potansiyelinin başvurduğu birimin ortalama düzeyini yükseltecek nitelikte olması koşulu aranır.

2.5     Adayların başvurularını değerlendirmek ve bunu bir rapora dönüştürmek için görevlendi­rilecek öğretim üyelerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere, konularında yapmış oldukları çalışmalarla, kendilerini bilimsel olarak kanıtlamış, İTÜ’den, Türkiye’deki diğer Üniversi­telerden, Yüksek Teknoloji Enstitülerinden ve (Türkiye’de ilgili bilim ve sanat alanında yeterli öğretim üyesi bulunamıyorsa, gereği halinde kullanılmak üzere) yurt dışındaki üniversitelerdeki öğretim üyelerinden oluşan bir veri tabanından yararlanılır. Öğretim üyesi veri tabanı her bilim alanı ile ilgili bölümlerden görüş alınarak, Rektörlük tarafından hazırlanır ve belirli dönemler itibarı ile güncellenir.

 1. 6     İTÜ, akademik yükseltme ve atamalarda yurt dışı deneyim ve birikimi önemser. Bu kapsamda adayın İTÜ deki ilk atama başvurusunda aranacak olan koşul, adayın doktora sırasında ya da doktora sonrasında en az bir yıllık süreyi yurtdışı eğitim/araştırma kurum ve kuruluşlarında geçirmiş olmasıdır.
 2. 7     İTÜ, YÖK’ün öğretim üyeliğine yükseltme ve atama şartı olarak getirdiği yabancı dil sınavı şartının yanında “İngilizce seminer” önkoşulunu da arar. İTÜ de ilk kez akademik yükseltmesi ve ataması yapılacak bir aday, mutlaka İngilizce seminer vermek ve başarılı olmak zorundadır. İngilizce seminerin amacı, bir lisan sınavından öte, adayın ilerideki akademik hayatında İngilizce ders anlatabilme, uluslar arası bilim camiası içinde seminer verebilme ya da bildiri sunabilme becerisinin ortaya çıkartılması, öğrencilerle karşılıklı İngilizce diyaloga girebilme yetisinin irdelenmesinin yanı sıra, İngilizce anlatacağı bir konudaki düzen ve tamlıkla beraber adayın İngilizce dili üstündeki akıcı sözel hâkimiyeti ile telaffuzuna bakılır. Bu doğrultuda İTÜ Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir komisyon tarafından adaylardan başvurdukları birimde önceden duyurusu yapılmış bir “İngilizce seminer” vermesi ve başarılı olması istenir. Beş üyeden oluşan “İngilizce seminer” komisyonunun bir üyesi yabancı diller yüksek okulundan, iki üyesi ilgili bölüm öğretim üyeleri içinden ve diğer ikisi ise, farklı fakültelerden olacak biçimde seçilir. Eğer aday, herhangi bir akademik yükseltilme ve atanma süreci içinde seminer dersinden başarılı bulunmuş ise, o tarihten itibaren bu koşuldan muaf olur.
 3. Madde: Mühendislik alanları ile Mimarlık ve diğer özel durumlar gerektiren temel alanlarla ilgili olarak başlıca eser tanımı farklılıklar içerir. Aksi belirtilmediği sürece başvurularda “Genel Tanım” hükümleri geçerlidir.
  1. Genel TanımÖn değerlendirmenin yanı sıra, adaylardan yeterli sayıda Başlıca Eser ve uluslararası bilimsel makale koşullarını sağlamaları istenir. Adayın başvurduğu kadroya göre “Başlıca Eser” tanımı aşağıdaki gibidir.

BAŞLICA ESER TANIMLARI

          Yardımcı Doçentlik: Tek yazarlı A.1 türü makale veya kendi yaptığı lisansüstü çalışmalarından çıkmış ve birinci yazar ya da sorumlu yazar olduğu A.1 türü makale, ya da belgelendirilmesi koşuluyla adayın yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu bir bilimsel araştırma projelerinden üretilmiş A.1 türü araştırma makalesidir.

          Doçentlik, Profesörlük: Tek yazarlı A.1 türü makale ya da danışmanlığını yaptığı lisans ve lisansüstü tezlerinden ya da yürütücülüğünü yaptığı projelerden üretilmiş ve lisans/lisansüstü öğrenci(leri) ile birlikte yazılmış A.1 türü araştırma makalesidir.

Özel Durumlar:

 1. Mimarlık Fakültesi: Mimarlık Temel Alanı – A.1 türü olarak tanımlı başlıca eser A türü özgün makale ya da C türü kitap veya kitap bölümünün tek veya birinci yazarı olarak değerlendirilir ve uygulanır.
 2. Denizcilik Fakültesi, İşletme Fakültesi: Hukuk Temel Alanı – A.1 türü olarak tanımlı başlıca eser ve uluslararası yayın koşulu, A , C veya F.1 türü olarak değerlendirilir ve uygulanır.
 3. Denizcilik Fakültesi, İşletme Fakültesi (Hukuk Temel Alanı ve Ekonomi Bölümü hariç) – A.1 türü olarak tanımlı başlıca eser ve uluslararası yayın koşulu A türü olarak değerlendirilir ve uygulanır.
 4. Fen Edebiyat Fakültesi: Matematik Temel Alanı – A.1 türü olarak tanımlı başlıca eser koşulu A türü olarak değerlendirilir ve uygulanır.
 5. Fen Edebiyat Fakültesi: İnsan ve Toplum Bilimleri – A.1 türü olarak tanımlı başlıca eser ve uluslararası yayın koşulu, A türü olarak değerlendirilir ve uygulanır. A.2 türü indekslerde yer alan dergilerde Türkçe yayınlanan makaleler başlıca eser olarak gösterilemez.
 6. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı: Çalgı ve Ses Eğitimi Anasanat Dalları – Başlıca eser olarak Ek3 de A.1, A.2, B.1, B.2 türü uluslararası/ulusal sanatsal etkinlikler kabul edilir ve uygulanır.
 7. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı: Kompozisyon ve Türk Halk Oyunları Anasanat Dalları – Başlıca eser olarak Ek3 de A.1, A.2, B.1, B.2 türü uluslararası/ulusal sanatsal etkinlikler ve/veya Ek–1’deki puanlama sisteminde A, C, F türü uluslararası/ulusal yayınlar kabul edilir ve uygulanır.
 8. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı: Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalları – Başlıca eser olarak Ek–1’deki puanlama sisteminde A, C, F türü uluslararası/ulusal yayınlar kabul edilir ve uygulanır.
 9. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı: Müzik Teknolojileri Anabilim Dalı – Başlıca eser olarak Ek1’deki puanlama sisteminde A, C, F türü uluslararası/ulusal yayınlar ve/veya Ek–3 de A.1, A.2, B.1, B.2 türü uluslararası/ulusal sanatsal etkinlikler kabul edilir ve uygulanır.
 10. İşletme Fakültesi (Ekonomi Bölümü) – Başlıca eser tanımı A.1 dir.
 11. Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi (Moda Temel Alanı) – A.1 türü olarak tanımlı başlıca eser A türü özgün makale ya da C türü kitap veya kitap bölümünün tek veya birinci yazarı olarak değerlendirilir ve uygulanır.
 12. Madde: Bölüm ve Bölüm Özel Alt Birimleri Yayın Ortalama Puanı İTÜ Bölümleri ve Bölüm Özel Alt Birimlerine ait A türü yayın ortalama puanı (YDOP, DOP ve POP puanı) ilgili Fakülte Kurulu tarafından Bölüm/lerin görüşü/görüşleri doğrultusunda incelenerek önerilirve Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) tarafından karara bağlanır. ÜYK iki yılı aşmayacak sürelerle ve o yılın Ocak ayı içinde ilan edilecek biçimde Ek7 deki YDOP, DOP ve POP puanı çizelgesini yeniler. Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilmiş olan alt sınırı kullanmak isteyen bölümlerin gerekçeli görüşleri ÜYK da karara bağlanır. Ortalama puan her bir bölümde son beş yıl içinde ilgili kadro için yapılan atamalardaki A türü yayın puanları üstünden üretilen sayısal bir değer olup ilgili birimin gelişim stratejisi esas alınarak hesaplanır. (YDOP: Yardımcı Doçent Ortalama Puanı, DOP: Doçent Ortalama Puanı, POP: Profesör Ortalama Puanı)
 13. Madde: BAŞVURU – Aday, 2547 Sayılı Kanun ve “Akademik Yükseltme ve Atama Yönetmeliği” hükümlerince öngörülen hususların yanı sıra, akademik faaliyetleri ve yayınları ile ilgili belgeleri, işbu Senato Esaslarında tanımlanan öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sisteminin gerektirdiği tüm bilgileri başvurusuna ekler [1].
 14. Madde: ÖN DEĞERLENDİRME – İlgili Bölümün önereceği öğretim üyeleri içerisinden Fakülte Yönetim kurulunca iki yıllığına atanacak “Akademik Atama ve Yükseltme Komisyonu”, adayların başvurularında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik faaliyetleri, nicelikleri yönünden, ayrıntıları Ek–1 ya da Ek-3 ya da Ek-5 de adayın ilgili olduğu alana göre düzenlenmiş puanlama sistemi üstünden bir ön değerlendirmeye tabi tutar. İlgili maddelerde belirtilen puanların altında kalan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 15. Madde: DEĞERLENDİRME KOMİSYONU RAPORLARI – Adayın başvurusunu değerlendirmek üzere, başvurduğu bilim alanında ilgili bölümlerin görüşü alınarak oluşturulan veri tabanından adayın alanına uygun olarak Yardımcı Doçentlik ve Doçentlik için 3, Profesörlük için en az 5 kişiden oluşacak biçimde seçilen bir komisyondur. İlgili Dekanlık/Rektörlük komisyon üyelerinden Madde 8 deki esaslara uygun olarak hazırlayacakları kişisel değerlendirme raporlarını ister.
 16. Madde: DEĞERLENDİRME RAPORU
 17. Adayların akademik ve bilimsel niteliklerini ayrıntılı olarak ortaya koyacak analitik inceleme sonuçlarına dayalı ve bu sonuçları yansıtan kapsam ve içerikte olmalıdır.
 18. Adayların ilgili maddelerde tanımlı ön değerlendirme ve uluslararası yayın koşullarını sağlayıp sağlamadıkları açıkça belirtilir.
 19. Öndeğerlendirme kapsamında tanımlı koşulların aday/adaylar tarafından sağlanması, tek başına bir değerlendirme unsuru olarak kullanılamaz ve akademik yükseltme ve atamalarda adaylar için bağlayıcı bir hak oluşturmaz. Bu koşulları sağladıkları saptanmış olan adayların bilimsel yayınları, nitelikleri yönünden derinlemesine analitik incelemeye tabi tutulur. Değerlendirmede adayın ilgili bilim alanındaki yeri ve potansiyeli (yayınlarının sürekliliği, yayınlarına yapılan uluslararası atıflar, yürüttüğü ya da katıldığı bilimsel araştırmalar ve benzeri önemli etkinlikler) derinlemesine değerlendirilir.
 20. Adayın eğitime katkısı, verdiği lisans ve lisansüstü dersler, yönettiği yüksek lisans ve doktora tezleri, geliştirdiği ders ve programlar kapsamında gerekli ağırlıkta dikkate alınır. Ayrıca, adayın mesleki deneyimi ve katkıları, aldığı bilimsel, akademik ve mesleki ödüller değerlendirmede gözetilir.
 21. İlan edilen kadrolara, kadro sayısı kadar başvuru olması halinde, değerlendirme raporunda aday ya da adayların atanmaya değer görülüp görülmedikleri, gerekçeleri ile açıkça belirtilir. Kadrolara kadro sayısından daha fazla başvuru olması halinde, olumsuz değerlendirme gerekçeleri ile açıkça, olumlu değerlendirme ise tercih edilen aday ya da adayların tercih sırası ile mutlaka raporlarda belirtilmelidir.
 22. Madde: ÖZET RAPOR – Adayın başvurusunu değerlendiren öğretim üyelerinden gelen kişisel raporların derlenmesi amacı ile, biri ilgili Fakülte Dekanı veya Enstitüsü Müdürü veya Konservatuar Müdürü ve diğeri Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere iki öğretim üyesi bir özet rapor hazırlar. Özet raporda adayın yayın durumu, başvuru koşullarını sağladığını kanıtlayan özet bilgi ve değerlendirme komisyonu üyelerinden alınan raporların sonuç bölümleri yer alır. Adayın başvuru esnasında verdiği evrakın bir kopyası özet rapor dosyasına konur; bu dosyada çalışmaların ve yayınların kopyaları bulunmaz, yalnız listeleri bulunur. Bu rapora aday tarafından doldurulmuş ve ilgili Dekanlık ya da Müdürlük tarafından onaylanmış Ek–4 ya da Ek–5A ya da Ek–6 çizelgelerinden adayın alanı ile ilgili olanı eklenir.

BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ

 

 

KADROLAR İÇİN ÖNDEĞERLENDİRME ve ATAMA KOŞULLARI

GENEL DURUM

Yardımcı Doçentlik

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda sıralanmış olanmaddelerdeki koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a)         Adayın A türü toplamyayın puanı, Bölüm YDOP nın üstünde olmak üzere ve Ek–1 deki puanlama sistemine göre A ve B türü yayınlar üstünden aranan 15 puanın en az 10 puanı A türü yayınlar üstünden olmak üzere

b)        Toplam en az 30 puanı olmalı

c)         İki adet D türü araştırma makalesi ve iki adet E türü bildirisi olmalı; eğer adayın D ve E türü yayın puanı yoksa, o zaman burada sıralanmış olan Türkçe yayın adetlerinin puan karşılığı kadar A ve B türü ilave yayın puanına sahip olmalı ve bu puanın en az yarısı doktor unvanı aldıktan sonraki çalışmalarına ait olmalı

d)        Madde 2.6 nın sağlanması

e)         Madde 2.7 nin sağlanması

koşulları aranır.

 1. Madde: Atama – Yardımcı Doçent kadrosuna yükseltilip atanabilmek için, yayımlanmış en az iki başlıca eser koşulu aranır.

Doçentlik

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda sıralanmış olanmaddelerde belirtilen koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a)         Adayın A türü toplam yayın puanı, Bölüm DOP nın üstünde olmak ve en az 20 puanı Doktor unvanı aldıktan sonraki çalışmalardan kaynaklanmak üzere, Ek1 deki puanlama sisteminde, A ve B türü yayınlar üstünden aranan 30 puanın en az 25 puanı A türü yayınlar üstünden olmak üzere

b)        Toplam en az 60 puanı olmalı

c)         Toplam dört adet D türü araştırma makalesi ve dört adet E türü bildirisi olmalı; eğer adayın D ve E türü yayın puanı yoksa, o zaman burada sıralanmış olan Türkçe yayın adetlerinin puan karşılığı kadar A ve B türü ilave yayın puanına sahip olmalı ve bu puanların en az yarısını doktor unvanı aldıktan sonra gerçekleştirmiş olmalı

d)        Doktor unvanı aldıktan sonra başlaması koşuluyla, en az bir adet A veya B türü tamamlanmış araştırma projesinde araştırmacı ya da yürütücü olarak görev almış olmalı

e)         Madde 2.6 nın sağlanması

f)          Madde 2.7 nin sağlanması

koşulları aranır.

 1. Madde: Atama – En az iki tanesi Doktor unvanı aldıktan sonra yapılmış bilimsel çalışmalardan türetilmiş ve başlıca eser olmak üzere, ayrıca A.1 türü kaynaklarda yayımlanmış makale ve/veya C türü kitap veya kitap bölümünden oluşacak en az dört yayın koşulu aranır.

Profesörlük

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda sıralanmış olanmaddelerde belirtilen koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a)         Adayın A türü toplam yayın puanı, Bölüm POP nın üstünde olmak ve en az 40 puanı Doçent unvanı aldıktan sonraki çalışmalardan kaynaklanmak üzere, Ek1’deki puanlama sisteminde, A ve B türü yayınlar üstünden aranan 60 puanın en az 40 puanı A türü yayınlar üstünden olmak üzere

b)        Toplam en az 150 puanı olmalı

c)         En az iki lisansüstü çalışmasının yürütücülüğünü üstlenmiş ve birini tamamlayıp, sonuçlandırmış olmalı

d)        Doçent unvanı aldıktan sonra olmak üzere iki adet D türü araştırma makalesi ve iki adet E türü bildirisi olmalı; eğer adayın D ve E türü yayın puanı yoksa, o zaman burada sıralanmış olan Türkçe yayın adetlerinin puan karşılığı kadar Doçent unvanı aldıktan sonrasına ait A ve B türü ilave yayın puanına sahip olmalı

e)         Doçent unvanı aldıktan sonra başlaması koşuluyla, en az bir adet A ya da B türü tamamlanmış araştırma projesinde yürütücülük yapmış olmalı

f)          Madde 2.6 nın sağlanması

g)        Madde 2.7 nin sağlanması

koşulları aranır.

 1. Madde: Atama – En az iki tanesi Doçent unvanı aldıktan sonraki çalışmalardan kaynaklanan başlıca eser olmak üzere, ayrıca A.1 türü makale ve/veya C türü kitap veya kitap bölümünden oluşacak en az yedi yayın koşulu aranır.


 

 

ÖZEL DURUMLAR

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ – İnsan ve Toplum Bilimleri

Yardımcı Doçentlik

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda sıralanmış olanmaddelerde belirtilen koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Bölüm YDOP nın üstünde olmak ve en az 15 puanı Ek–1 deki puanlama sistemine göre, A veya B türü yayınlardan olmak üzere,

a)         toplam en az 30 puanı olmalı

b)        İki adet D türü araştırma makalesi ve iki adet E türü bildirisi olmalı; eğer adayın D ve E türü yayın puanı yoksa, o zaman burada sıralanmış olan Türkçe yayın adetlerinin puan karşılığı kadar A ve B türü ilave yayın puanına sahip olmalı ve bu puanın en az yarısı doktor unvanı aldıktan sonraki çalışmalarına ait olmalı

c)         Madde 2.6 nın sağlanması

d)        Madde 2.7 nin sağlanması

koşulları aranır.

 1. Madde: Atama – Yardımcı Doçent kadrosuna yükseltilip atanabilmek için, yayımlanmış en az iki başlıca eser koşulu ve ayrıca en az bir tanesi Doktor unvanı aldıktan sonra yapılmış D, E, F, A.2 türü Türkçe yayımlamış olmak koşulu aranır.

Doçentlik

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda sıralanmış olanmaddelerde belirtilen koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a)         Adayın A türü toplam yayın puanı, Bölüm DOP nın üstünde olmak ve en az 15 puanı Doktor unvanı aldıktan sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere, Ek–1’deki puanlama sisteminde, A veya B türü yayınlardan en az 30 puan olmak üzere

b)        toplam en az 60 puanı olmalı

c)         Toplam dört adet D türü araştırma makalesi ve dört adet E türü bildirisi olmalı; eğer adayın D ve E türü yayın puanı yoksa, o zaman burada sıralanmış olan Türkçe yayın adetlerinin puan karşılığı kadar A ve B türü ilave yayın puanına sahip olmalı ve bu puanların en az yarısını doktor unvanı aldıktan sonra gerçekleştirmiş olmalı

d)        Doktor unvanı aldıktan sonra başlaması koşuluyla, en az bir adet A, B ya da C türü tamamlanmış araştırma projesinde araştırmacı ya da yürütücü olarak görev almış olmalı

e)         Madde 2.6 nın sağlanması

f)          Madde 2.7 nin sağlanması

koşulları aranır.

 1. Madde: Atama – Aşağıdaki koşulların sağlanması aranır.

a)         En az iki tanesi Doktor unvanı aldıktan sonra yapılmış bilimsel çalışmalardan türetilmiş ve yayımlanmış toplam dört başlıca eser

b)        A türü makale veya C türü kitap veya kitap içinde bölümden oluşacak en az bir yayın yayımlamış olmalı

c)         En az iki tanesi Doktor unvanı aldıktan sonra yapılmış D, E, F, A.2 türü kaynaklarda Türkçe yayın yayımlamış olmalı

koşulları aranır.


 

Profesörlük

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda sıralanmış olanmaddelerde belirtilen koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a)         Adayın A türü toplam yayın puanı, Bölüm POP nın üstünde olmak ve en az 30 puanı Doçent unvanı aldıktan sonraki çalışmalardan kaynaklanmak üzere, Ek1’deki puanlama sisteminde, A veya B türü yayınlardan en az 60 puan,

b)        Toplam en az 150 puanı olmalı

c)         En az iki lisansüstü çalışmasının yürütücülüğünü üstlenmiş ve birini tamamlayıp, sonuçlandırmış olmalı

d)        Doçent unvanı aldıktan sonra olmak üzere iki adet D türü araştırma makalesi ve iki adet E türü bildirisi olmalı; eğer adayın D ve E türü yayın puanı yoksa, o zaman burada sıralanmış olan Türkçe yayın adetlerinin puan karşılığı kadar Doçent unvanı aldıktan sonrasına ait A ve B türü ilave yayın puanına sahip olmalı

e)         Doçent unvanı aldıktan sonra başlaması koşuluyla, en az bir adet A, B ya da C türü tamamlanmış araştırma projesinde yürütücülük yapmış olmalı

f)          Madde 2.6 nın sağlanması

g)        Madde 2.7 nin sağlanması

koşulları aranır.

 1. Madde: Atama – Aşağıdaki koşulların sağlanması aranır.

a)         En az iki tanesi Doçent unvanı aldıktan sonraki çalışmalardan kaynaklanan ve yayımlanmış toplam altı başlıca eser

b)        A türü makale veya C türü kitap veya kitap bölümünden oluşacak en az iki yayını olmalı

c)         En az altı tanesi Doktor unvanı aldıktan sonra yapılmış D, E, F, A.2 türü Türkçe yayını olmalı

koşulları aranır

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ – Mimarlık Temel Alanı

Yardımcı Doçentlik

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda sıralanmış olanmaddelerde belirtilen koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a)         Adayın A, B, C türü toplam yayın puanı, Bölüm YDOP’nın üstünde olmak ve en az 15 puanı Ek1 deki (A: Makale, B: Bildiri, C: Kitap) yayınlardan olmak üzere

b)        Toplam en az 30 puanı olmalı

c)         Madde 2.6 nın sağlanması

d)        Madde 2.7 nın sağlanması

koşulları aranır.

 1. Madde: Atama – Yardımcı Doçent kadrosuna yükseltilip atanabilmek için,

a)         En az iki başlıca eser yayımlamış olmak koşulu aranır.

b)        Bu kapsamda aşağıdaki değerlendirmelere de bakılır:

 • Yardımcı doçentlik kadrosunda geçen toplam süre içerisinde elde edilen puanlara göre değerlendirme yapılır.
 • Adayın eğitimcilik performansı da değerlendirmede gözetilir.

Doçentlik

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda sıralanmış olanmaddelerde belirtilen koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a)         Adayın A, B, C türü toplam yayın puanı, Bölüm yayın puan ortalamasının üstünde olmak ve Doktor unvanı aldıktan sonra en az 30 puanı Ek1 deki (A: Makale, B: Bildiri, C: Kitap) yayınlardan olmak üzere,

b)        Toplam en az 60 puanı olmalı

c)         Madde 2.7 nın sağlanması

d)        Toplam 4 adet D türü araştırma makalesi ve 4 adet E türü bildirisi olmalı; eğer adayın D ve E türü yayın puanı yoksa, o zaman burada sıralanmış olan Türkçe yayın adetlerinin puan karşılığı kadar A ve B türü ilave yayın puanına sahip olmalı ve bu puanların en az yarısını doktor unvanı aldıktan sonra gerçekleştirmiş olmalı

e)         Doktor unvanı aldıktan sonra başlaması koşuluyla, en az bir adet A, B veya C türü tamamlanmış araştırma projesinde araştırmacı veya yürütücü olarak görev almış olması,

f)          Uygulama alanı: Aşağıdaki çalışmalardan en az birini gerçekleştirmiş olmak;

 • Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda hakemlik yapması veya derece, mansiyon ya da satın alma ödülü almış olması
 • Geçerli yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; Döner Sermaye veya Üniversite’ye bağlı kuruluşlar aracılığı ile veya Üniversite dışında bulunduğu sürede ürettiği bir uygulama projesi hakkında kendisi veya başkası tarafından makale, kitap bölümü veya kitap yazılmış olması
 • Proje ve yapım yönetimi, tasarımı, planlama alanlarında yazılım üreticisi veya patent sahibi olması
 • Yarışma, uygulama, yazılım ve patent koşullarını yerine getirmeyenlerden ikinci bir yazılı eser istenir (Birinci maddede yer alan koşullarda ikinci özgün makale ya da ulusal–uluslararası düzeyde yayınevi ya da kurumlarca veya Üniversitelerce yayımlanan kitap ya da kitap bölümü yazma şartı aranır. Bunlarda da tek ya da birinci yazar veya başlıca yazar olmak şartı vardır.)

g)        Ancak kuramsal çalışmaların ağırlık kazandığı alanlarda yapılan başvurularda Madde 24.f deki koşul aranmaz. Bu alanlardaki başvurularda, başlıca eser koşullarına ek olarak bir ilave yayın koşulu aranır (Ek–1 A türü kaynaklarda yayımlanmış makale ve/veya C türü kitap veya kitap bölümünden oluşacak bir ilave uluslararası yayın).

h)        Eğitim alanı: Aşağıdaki maddelerde belirtilen koşullardan en az biri sağlanmalıdır.Aksi halde yapılacak başvuru değerlendirmeye alınmaz.

 • Bir tasarım atölyesi yönetmiş olmak, bu atölyenin ürünlerini sergilemiş ya da ürünleri makale düzeyinde yayımlamış olması
 • Eğitime yönelik bir laboratuar, atölye ve benzeri organizasyon kurmuş olmak ve bunu tanıtmak amacı ile makale düzeyinde yayımlamış olması
 • Eğitime yönelik ulusal veya uluslararası bir atölye ya da yaz okulu benzeri bir çalışma düzenlemiş olması
 • Ancak üniversite dışından yapılacak başvurularda, Madde 24.h daki şartlar aranmaz. Eğitim alanında yapılması gereken çalışmalar yerine, başlıca eser koşullarına ek olarak Ek–1 deki A türü kaynaklarda yayımlanmış makale ve/veya C türü kitap veya kitap bölümünden oluşacak bir ilave uluslararası yayın

i)          Madde 2.6 nın sağlanması

koşulları aranır

 1. Madde: Atama – Doçent kadrosuna atanabilmek için, Doktor unvanı aldıktan sonra yayımlanmış en az iki, Madde 3.b de tanımlıen az üç başlıca eser yayımlamış olmak koşulu aranır.

Profesörlük

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda sıralanmış olanmaddelerde belirtilen koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a)         Adayın A, B, C türü toplam yayın puanı, Bölüm POP nın üstünde olmak ve Doktor unvanı aldıktan sonrası en az 60 puanı Ek1 deki (A: Makale, B: Bildiri, C: Kitap) yayınlardan olmak üzere,

b)        Toplam en az 150 puanı olması

c)         Madde 2.7 nın sağlanması

d)        Doçent unvanı aldıktan sonra olmak üzere iki adet D türü araştırma makalesi ve iki adet E türü bildirisi olmalı; eğer adayın D ve E türü yayın puanı yoksa, o zaman burada sıralanmış olan Türkçe yayın adetlerinin puan karşılığı kadar Doçent unvanı aldıktan sonrasına ait A ve B türü ilave yayın puanına sahip olmalı

e)         Adayın yayın puanının en az yarısını Doktor unvanı alındıktan sonraki sürece ait olması

f)          Doçent unvanı aldıktan sonra başlaması koşuluyla, en az bir adet A, B veya C türü tamamlanmış araştırma projesinde araştırmacı veya yürütücü olarak görev almış olması,

g)        En az iki lisansüstü çalışmasının yürütücülüğünü üstlenmiş ve birini tamamlayıp, sonuçlandırmış olmak

h)        Uygulama alanı: Aşağıdaki çalışmalardan en az biri Doçent unvanı aldıktan sonraki çalışmalardan olmak üzere iki çalışma gerçekleştirmiş olması;

 • Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda hakemlik yapması veya derece, mansiyon ya da satın alma ödülü almış olması
 • Geçerli yasa ve yönetmelikler çerçevesinde; Döner Sermaye veya Üniversite’ye bağlı kuruluşlar aracılığı ile veya Üniversite dışında bulunduğu sürede ürettiği bir uygulama projesi hakkında kendisi veya başkası tarafından makale, kitap bölümü veya kitap yazılmış olması
 • Proje ve yapım yönetimi, tasarımı, planlama alanlarında yazılım üreticisi veya patent sahibi olması
 • Yarışma, uygulama, yazılım ve patent koşullarını yerine getirmeyenlerden ikinci bir yazılı eser istenir (Birinci maddede yer alan koşullarda ikinci özgün makale ya da ulusal–uluslararası düzeyde yayınevi ya da kurumlarca veya Üniversitelerce yayımlanan kitap ya da kitap bölümü yazma şartı aranır. Bunlarda da tek ya da birinci yazar veya başlıca yazar olmak şartı vardır.)

i)          Kuramsal çalışmaların ağırlık kazandığı alanlarda yapılan başvurularda Madde 26.h deki koşul aranmaz. Bu alanlardaki başvurularda, başlıca eser koşullarına ek olarak iki ilave yayın koşulu aranır (Ek–1 A türü kaynaklarda yayımlanmış makale ve C türü kitap veya kitap bölümünden oluşacak iki ilave uluslararası yayın).

j)          Eğitim alanı: Aşağıdaki çalışmalardan en az biri Doçent unvanı aldıktan sonraki çalışmalardan olmak üzere iki çalışma gerçekleştirmiş olması;

 • Bir tasarım atölyesi yönetmiş olmak, bu atölyenin ürünlerini sergilemiş ya da ürünleri makale düzeyinde yayımlamış olması
 • Eğitime yönelik bir laboratuar, atölye ve benzeri organizasyon kurmuş olmak ve bunu tanıtmak amacı ile makale düzeyinde yayımlamış olması,
 • Eğitime yönelik ulusal veya uluslararası bir atölye ya da yaz okulu benzeri bir çalışma düzenlemiş olması
 • Ancak üniversite dışından yapılacak başvurularda, Madde 26.j deki şartlar aranmaz. Eğitim alanında yapılması gereken çalışmalar yerine, başlıca eser koşullarına ek olarakEk 1 deki A türü kaynaklarda yayımlanmış makale ve/veya C türü kitap veya kitap bölümünden oluşacak iki ilave uluslararası yayın

k)         Madde 2.6 nın sağlanması

koşulları aranır

 1. Madde: Atama – Profesörlük kadrosuna yükseltilip atanabilmek için, en az ikisi Doçent unvanı alındıktan sonra olmak üzere, Madde 3.b de tanımlıen az 6 başlıca eser yayımlamış olmak koşulu aranır.


 

 

İŞLETME FAKÜLTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ – Hukuk Temel Alanı

Yardımcı Doçentlik

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda sıralanmış olanmaddelerdeki koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a)         Adayın yayın puanının, en az 15 puanı Ek–1 deki puanlama sistemine göre A, B, C türü uluslararası yayınlardan veya D, F.1 türü yayınlardan olmak üzere

b)        toplam en az 30 puanı olmalı

c)         İki adet D türü araştırma makalesi ve iki adet E türü bildirisi olmalı; eğer adayın D ve E türü yayın puanı yoksa, o zaman burada sıralanmış olan Türkçe yayın adetlerinin puan karşılığı kadar ilave yayın puanına sahip olmalı

d)        Madde 2.6 nın sağlanması

e)         Madde 2.7 nin sağlanması

koşulları aranır.

 1. Madde: Atama – Yardımcı Doçent kadrosuna yükseltilip atanabilmek için, yayımlanmış iki başlıca eser koşulu aranır.

Doçentlik

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda sıralanmış olanmaddelerde belirtilen koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a)         Adayın yayın puanı, en az 15 puanı Doktor unvanı aldıktan sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere, Ek1 deki puanlama sisteminde, A, B, C türü ve D, F.1 türü yayınlardan en az 30 puan olmak üzere

b)        toplam en az 60 puanı olmalı

c)         Toplam dört adet D türü araştırma makalesi ve dört adet E türü bildirisi olmalı; eğer adayın D ve E türü yayın puanı yoksa, o zaman burada sıralanmış olan Türkçe yayın adetlerinin puan karşılığı kadar ilave yayın puanına sahip olmalı ve bu puanların en az yarısını doktor unvanı aldıktan sonra gerçekleştirmiş olmalı

d)        Madde 2.6 nın sağlanması

e)         Madde 2.7 nin sağlanması

koşulları aranır.

 1. Madde: Atama – Doktor unvanı aldıktan sonra yapılmış bilimsel çalışmalardan türetilmiş en az biri A türü olan, yayımlanmış 2 başlıca eserden oluşacak en az dört akademik yayımlanmış yayın koşulu aranır.

Profesörlük

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda sıralanmış olanmaddelerde belirtilen koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a)         En az 30 puanı Doçent unvanı aldıktan sonraki çalışmalardan kaynaklanmak üzere, Ek1’deki puanlama sisteminde, A, B,C türü ve D, F.1 türü yayınlardan en az 60 puan

b)        toplam en az 150 puanı olmalı

c)         Doçent unvanı aldıktan sonra olmak üzere iki adet D türü araştırma makalesi ve iki adet E türü bildirisi olmalı; eğer adayın D ve E türü yayın puanı yoksa, o zaman burada sıralanmış olan Türkçe yayın adetlerinin puan karşılığı kadar Doçent unvanı aldıktan sonrasına ait A ve B türü ilave yayın puanına sahip olmalı

d)        Madde 2.6 nın sağlanması

e)         Madde 2.7 nin sağlanması

koşulları aranır.

 1. Madde: Atama – Doçent unvanı aldıktan sonraki çalışmalardan kaynaklanan en az biri A türü olmak üzere yayımlanmış iki başlıca eserden oluşacak en az yedi yayımlanmış yayın koşulu aranır.

İŞLETME FAKÜLTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ – Hukuk Temel Alanı hariç

Yardımcı Doçentlik

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda sıralanmış olanmaddelerdeki koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a)         Adayın A türü toplamyayın puanı, Bölüm YDOP nın üstünde olmak ve en az 15 puanı Ek–1 deki puanlama sistemine göre A ve B türü yayınlardan olmak üzere

b)        toplam en az 30 puanı olmalı

c)         İki adet D türü araştırma makalesi ve iki adet E türü bildirisi olmalı; eğer adayın D ve E türü yayın puanı yoksa, o zaman burada sıralanmış olan Türkçe yayın adetlerinin puan karşılığı kadar A ve B türü ilave yayın puanına sahip olmalı ve bu puanın en az yarısı doktor unvanı aldıktan sonraki çalışmalarına ait olmalı

d)        Madde 2.6 nın sağlanması

e)         Madde 2.7 nin sağlanması

f)          Sadece Ekonomi Bölümü için doktora derecesini başvuru tarihinden iki yıl önce veya daha yakın zamanda almış olan adaylar doktora tezi ve yayın potansiyeli açısından değerlendirilir.  Aksi takdirde Ekonomi Bölümü için de yukarıdaki maddeler geçerlidir.

koşulları aranır.

 1. Madde: Atama – Yardımcı Doçent kadrosuna yükseltilip atanabilmek için, A1 türü olmak üzere yayımlanmış en az iki başlıca eser koşulu aranır. Sadece Ekonomi Bölümü için doktora derecesini başvuru tarihinden iki yıl önce veya daha yakın zamanda almış olan adaylar doktora tezi ve yayın potansiyeli açısından değerlendirilerek atanır. Aksi takdirde Ekonomi Bölümü için de en az iki başlıca eser koşulu aranır.

Doçentlik

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda sıralanmış olanmaddelerde belirtilen koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a)         Adayın A türü toplam yayın puanı, Bölüm DOP nın üstünde olmak ve en az 15 puanı Doktor unvanı aldıktan sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere, Ek1 deki puanlama sisteminde, A ve B türü yayınlardan en az 30 puan olmak üzere

b)        toplam en az 60 puanı olmalı

c)         Toplam dört adet D türü araştırma makalesi ve dört adet E türü bildirisi olmalı; eğer adayın D ve E türü yayın puanı yoksa, o zaman burada sıralanmış olan Türkçe yayın adetlerinin puan karşılığı kadar A ve B türü ilave yayın puanına sahip olmalı ve bu puanların en az yarısını doktor unvanı aldıktan sonra gerçekleştirmiş olmalı

d)        Doktor unvanı aldıktan sonra başlaması koşuluyla, en az bir adet A veya B türü tamamlanmış araştırma projesinde araştırmacı ya da yürütücü olarak görev almış olmalı

e)         Madde 2.6 nın sağlanması

f)          Madde 2.7 nin sağlanması

koşulları aranır.

 1. Madde: Atama – Doktor unvanı aldıktan sonra yapılmış bilimsel çalışmalardan türetilmiş A.1 türü iki (üç) başlıca eser olmak üzere, A türü makale ve/veya C türü kitap veya kitap bölümünden oluşacak en az dört (beş) yayımlanmış yayın koşulu aranır. Not: Patantez içindeki sayılar sadece Ekonomi Bölümü için geçerlidir.


 

Profesörlük

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda sıralanmış olanmaddelerde belirtilen koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a)         Adayın A türü toplam yayın puanı, Bölüm POP nın üstünde olmak ve en az 30 puanı Doçent unvanı aldıktan sonraki çalışmalardan kaynaklanmak üzere, Ek1’deki puanlama sisteminde, A ve B türü yayınlardan en az 60 puan,

b)        toplam en az 150 puanı olmalı

c)         En az iki lisansüstü çalışmasının yürütücülüğünü üstlenmiş ve birini tamamlayıp, sonuçlandırmış olmalı

d)        Doçent unvanı aldıktan sonra olmak üzere iki adet D türü araştırma makalesi ve iki adet E türü bildirisi olmalı; eğer adayın D ve E türü yayın puanı yoksa, o zaman burada sıralanmış olan Türkçe yayın adetlerinin puan karşılığı kadar Doçent unvanı aldıktan sonrasına ait A ve B türü ilave yayın puanına sahip olmalı

e)         Doçent unvanı aldıktan sonra başlaması koşuluyla, en az bir adet A ya da B türü tamamlanmış araştırma projesinde yürütücülük yapmış olmalı

f)          Madde 2.6 nın sağlanması

g)        Madde 2.7 nin sağlanması

koşulları aranır.

 1. Madde: Atama – Doçentlik unvanı aldıktan sonraki çalışmalardan kaynaklanan Atürü yayımlanmışen az iki başlıca eser, A türü makale ve/veya C türü kitap veya kitap bölümünden oluşacak en az yedi yayımlanmış yayın koşulu aranır.

 

 

 

TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ ve TASARIMI FAKÜLTESİ – Moda Temel Alanı

Yardımcı Doçentlik

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda sıralanmış olanmaddelerdeki koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a)         Bölüm YDOP’nın üstünde olmak ve en az 15 puanı Ek1 deki (A: Makale, B: Bildiri, C, F: Kitap) yayınlardan ve Ek–5 deki AB türü sanatsal etkinliklerden olmak üzere

b)        Toplam en az 30 puanı olmalı

c)         Madde 2.6 nın sağlanması

d)        Madde 2.7 nin sağlanması

koşulları aranır.

 1. Madde: Atama – Yardımcı Doçent kadrosuna yükseltilip atanabilmek için, Doktor (veya sanatta yeterlik) unvanı aldıktan sonra olmak üzere en az bir başlıca eser yayımlamış olmak koşulu aranır.

Doçentlik

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda sıralanmış olanmaddelerdeki koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a)         Bölüm yayın puan ortalamasının üstünde olmak ve Doktor (veya sanatta yeterlik) unvanı aldıktan sonra en az 30 puanı Ek1 deki (A: Makale, B: Bildiri, C: Kitap) yayınlardan olmak üzere

b)        toplam en az 60 puanı olmalı

c)         En az bir adet D türü makalesi ya da bir adet E türü Bildirisi olmak; eğer adayın D veya E türü yayını yoksa, Doktor  (veya sanatta yeterlik) unvanı aldıktan sonra en az bir adet AB türü yayını olması

d)        Doktor unvanı aldıktan sonra başlaması koşuluyla, en az bir adet A veya B türü tamamlanmış araştırma projesinde araştırmacı ya da yürütücü olarak görev almış olmalı

e)         Uygulama alanı: Ek–5’deki AB türü sanatsal etkinlik çalışmalarındanen az üçünügerçekleştirmiş olmak

f)          Madde 2.6 nın sağlanması

g)        Madde 2.7 nin sağlanması

koşulları aranır.

 1. Madde: Atama – Doçent kadrosuna atanabilmek için, Doktor (veya sanatta yeterlik) unvanı aldıktan sonra en az iki başlıca eser yayımlamış olmak koşulu aranır.

Profesörlük

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda sıralanmış olanmaddelerdeki koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a)         Bölüm POP nın üstünde olmak ve Doktor (veya sanatta yeterlik) unvanı aldıktan sonrası en az 60 puanı Ek1 deki (A: Makale, B: Bildiri, C: Kitap) yayınlardan olmak üzere

b)        toplam en az 150 puanı olmalı

c)         En az iki lisansüstü çalışmasının yürütücülüğünü üstlenmiş ve birini tamamlayıp, sonuçlandırmış olmalı

d)        En az iki adet D türü makalesi ya da bir adet E türü bildirisi olmak; eğer adayın D veya E türü yayını yoksa, Doktor  (veya sanatta yeterlik) unvanı aldıktan sonra en az iki adet AB türü yayını ya da en az 2 adet Ek–5’deki AB türü eseri olması

e)         Uygulama alanı: Ek–5’deki AB türü sanatsal etkinlik çalışmalarından en az biri Doçent unvanı aldıktan sonraki çalışmalardan olmak üzere en az dört çalışma gerçekleştirmiş olması

f)          Madde 2.6 nın sağlanması

g)        Madde 2.7 nin sağlanması

koşulları aranır.

 1. Madde: Atama – Profesörlük kadrosuna yükseltilip atanabilmek için, en az ikisi Doçent unvanı alındıktan sonra olmak üzere, en az 4 adet başlıca eseryayımlamış olmak koşulu aranır.

 

 

 

 

 

TÜRK MUSIKİSİ DEVLET KONSERVATUARI[2]

Yardımcı Doçentlik

 1. Madde: Atama

a)         Çalgı Anasanat Dalı için ön koşul olarak Ek–3 ile verilen puanlama sisteminde tanımlı başlıca eser olarak kabul edilecek sanatsal etkinliklerden, biri uluslararası olmak üzere en az 20 puan ve Ek–1 ile verilen puanlama sistemine göre ABCDEF maddelerinden en az 10 puan olmak üzere toplam en az 30 puan

b)        Ses Eğitimi Anasanat Dalı için ön koşul Ek–3 ile verilen puanlama sisteminde tanımlı başlıca eser olarak kabul edilecek sanatsal etkinliklerden, biri uluslararası olmak üzere en az 20 puan ve Ek–1 ile verilen puanlama sistemine göre ABCDEF maddelerinden en az 10 puan olmak üzere toplam en az 30 puan

c)         Kompozisyon Anasanat Dalı için ön koşul olarak Ek–1 ve Ek–3 ile verilen puanlama sisteminde tanımlı başlıca eser olarak kabul edilecek bilimsel/sanatsal etkinliklerden, biri uluslararası olmak üzere en az 20 puan ve Ek–1 ile verilen puanlama sistemine göre ABCDEF maddelerinden en az 10 puan olmak üzere toplam en az 30 puan

d)        Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı için ön koşul olarak Ek–1 ve Ek–3 ile verilen puanlama sisteminde tanımlı başlıca eser olarak kabul edilecek bilimsel/sanatsal etkinliklerden, biri uluslararası olmak üzere en az 20 puan ve Ek–1 ile verilen puanlama sistemine göre ABC DEF maddelerinden en az 10 puan olmak üzere toplam en az 30 puan

e)         Müzikoloji Anabilim Dalı için ön koşul olarak, Ek–1 ile verilen puanlama sistemine göre en az 15 puanı ACF maddelerinde tanımlı yayınlardan olmak üzere, Ek–1 veya Ek–3 ile verilen puanlama sistemine göre toplam en az 30 puan

f)          Müzik Teorisi Anabilim Dalı için ön koşul olarak, Ek–1 ile verilen puanlama sistemine göre en az 15 puanı ACF maddelerinde tanımlı yayınlardan olmak üzere, Ek–1 veya Ek–3 ile verilen puanlama sistemine göre toplam en az 30 puan

g)        Müzik Teknolojileri Anabilim Dalı için ön koşul olarak Ek–1 ile verilen puanlama sistemine göre en az 15 puanı ABCF maddelerinde tanımlı yayınlardan ve/veya EK–3 ile verilen puanlama sisteminde tanımlı başlıca eser kabul edilecek sanatsal etkinliklerden, biri uluslararası olmak üzere en az 15 puan, toplam en az 30 puan

koşulları aranır.

Doçentlik

 1. Madde: Atama

a)         Çalgı Anasanat Dalı için ön koşul olarak Ek–3 deki puanlama sisteminde tanımlı başlıca eser olarak kabul edilecek sanatsal etkinliklerden, biri uluslararası, ikisi ulusal olmak üzere (en az 20 puanı doktora veya sanatta yeterlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan) en az 40 puan ve EK–1 deki puanlama sistemine göre ABCDEF türü en az 20 puan olmak üzere toplam en az 60 puan

b)        Ses Eğitimi Anasanat Dalı için ön koşul olarak Ek–3 deki puanlama sisteminde tanımlı başlıca eser olarak kabul edilecek sanatsal etkinliklerden, biri uluslararası, ikisi ulusal olmak üzere (en az 20 puanı doktora veya sanatta yeterlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan) en az 40 puan ve Ek–1 deki puanlama sistemine göre ABCDEF türü en az 20 puan olmak üzere toplam en az 60 puan

c)         Kompozisyon Anasanat Dalı için ön koşul olarak Ek–1 ve Ek–3 deki puanlama sisteminde tanımlı başlıca eser olarak kabul edilecek bilimsel/sanatsal etkinliklerden, biri uluslararası, ikisi ulusal olmak üzere (en az 20 puanı doktora veya sanatta yeterlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan) en az 40 puan ve Ek–1 deki puanlama sistemine göre ABCDEF türü en az 20 puan olmak üzere toplam en az 60 puan

d)        Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı için ön koşul olarak Ek–1 ve Ek–3 deki puanlama sisteminde tanımlı başlıca eser olarak kabul edilecek bilimsel/sanatsal etkinliklerden, biri uluslararası, ikisi ulusal olmak üzere (en az 20 puanı doktora veya sanatta yeterlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan) en az 40 puan ve Ek–1 deki puanlama sistemine göre ABCDEF türü en az 10 puan olmak üzere toplam en az 60 puan

e)         Müzikoloji Anabilim Dalı için ön koşul olarak Ek–1 deki puanlama sistemine göre en az 30 puanı ACF türü (en az 15 puanı doktora veya sanatta yeterlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan) yayınlardan olmak üzere, Ek–1 veya Ek–3 deki puanlama sistemine göre toplam en az 60 puan

f)          Müzik Teorisi Anabilim Dalı için ön koşul olarak Ek–1 deki puanlama sistemine göre en az 30 puanı ACF türü (en az 15 puanı doktora veya sanatta yeterlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan) yayınlardan olmak üzere, Ek–1 veya Ek–3 deki puanlama sistemine göre toplam en az 60 puan

g)        Müzik Teknolojileri Anabilim Dalı için ön koşul olarak Ek–1 deki puanlama sistemine göre en az 30 puanı ABCF türü (en az 15 puanı doktora veya sanatta yeterlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan) yayınlardan ve/veya Ek–3 deki puanlama sisteminde tanımlı başlıca eser kabul edilecek sanatsal etkinliklerden, biri uluslararası, ikisi ulusal etkinlik olmak üzere en az 30 puan, toplam en az 60 puan

koşulları aranır.

Profesörlük

 1. Madde: Atama

a)         Çalgı Anasanat Dalı için ön koşul olarak Ek–3 deki puanlama sisteminde tanımlı başlıca eser olarak kabul edilecek sanatsal etkinliklerden, ikisi uluslararası, üçü ulusal olmak üzere (en az 40 puanı doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan) en az 80 puan ve Ek–1 deki puanlama sistemine göre ABCDEF türü en az 40 puan olmak üzere toplam en az 150 puan

b)        Ses Eğitimi Anasanat Dalı için ön koşul olarak Ek–3 deki puanlama sisteminde tanımlı başlıca eser olarak kabul edilecek sanatsal etkinliklerden, ikisi uluslararası, üçü ulusal olmak üzere (en az 40 puanı doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan) en az 80 puan ve Ek–1 deki puanlama sistemine göre ABCDEF türü en az 40 puan olmak üzere toplam en az 150 puan

c)         Kompozisyon Anasanat Dalı için ön koşul olarak Ek–1 ve Ek–3 deki puanlama sisteminde tanımlı başlıca eser olarak kabul edilecek bilimsel/sanatsal etkinliklerden, ikisi uluslararası, üçü ulusal olmak üzere (en az 40 puanı doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan) en az 80 puan ve Ek–1 deki puanlama sistemine göre ABCDEF türü en az 40 puan olmak üzere toplam en az 150 puan

d)        Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı için ön koşul olarak Ek–1 ve Ek–3 deki puanlama sisteminde tanımlı başlıca eser olarak kabul edilecek bilimsel/sanatsal etkinliklerden, ikisi uluslararası, üçü ulusal olmak üzere (en az 40 puanı doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan) en az 80 puan ve Ek–1 deki puanlama sistemine göre ABCDEF türü en az 40 puan olmak üzere toplam en az 150 puan

e)         Müzikoloji Anabilim Dalı için ön koşul olarak Ek–1 deki puanlama sistemine göre en az 60 puanı ACF maddelerinde tanımlı (en az 30 puanı doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan) yayınlardan olmak üzere, Ek–1 veya Ek–3 deki puanlama sistemine göre toplam en az 150 puan

f)          Müzik Teorisi Anabilim Dalı için ön koşul olarak Ek–1 deki puanlama sistemine göre en az 60 puanı ACF maddelerinde tanımlı (en az 30 puanı doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan) yayınlardan olmak üzere, Ek–1 veya Ek–3 deki puanlama sistemine göre toplam en az 150 puan

g)        Müzik Teknolojileri Anabilim Dalı için ön koşul olarak Ek–1 deki puanlama sistemine göre en az 60 puanı ABCF maddelerinde tanımlı (en az 30 puanı doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan) yayınlardan ve/veya Ek–3 deki puanlama sisteminde tanımlı başlıca eser olarak kabul edilecek sanatsal etkinliklerden, ikisi uluslararası, üçü ulusal olmak üzere (en az 40 puanı doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan) en az 80 puan, toplam en az 150 puan

koşulları aranır.

ULUSLARARASI SANAT VEYA BİLİM ALANINDA ETKİNLİKLER

 1. Madde: Başlıca Eser / Etkinlik

a)         Ön değerlendirmenin yanı sıra, adaylardan yeterli sayıda uluslararası başlıca eser/etkinlik koşulunu sağlamaları istenir.

b)        Başlıca eser/etkinlik adayın Ek–1 ve Ek–3’de tanımlanan eser ve/veya etkinlikler kapsamında uluslararası sanatsal ve/veya bilimsel çalışmaları olarak tanımlanır.

Yardımcı Doçentlik:

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda belirlenen koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a)         Sanat Dallarında Yardımcı Doçent kadrosuna yükseltilip atanabilmek için, Sanat Alanında Ek–3’deki A1A2B1B2 türü bir başlıca etkinlik [3]

b)        Bilim Dallarında Yardımcı Doçent kadrosuna yükseltilip atanabilmek için, Bilim Alanında Ek–1’deki ACF türü bir başlıca eser 3

koşulları aranır.

Doçentlik:

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda belirlenen koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a)         Sanat Dallarında Doçentlik kadrosuna atanabilmek için, sanatta yeterlilik/doktora sonrası çalışmalardan kaynaklanan ve sanat alanında Ek–3’deki A1A2B1B2 türü iki başlıca etkinlik [4]

b)        Bilim Dallarında Doçentlik kadrosuna atanabilmek için, sanatta yeterlilik/doktora sonrası çalışmalardan kaynaklanan ve bilim alanında Ek–1’deki ACF türü iki başlıca eser 4

koşulları aranır.

Profesörlük:

 1. Madde: Öndeğerlendirme – Aşağıda belirlenen koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

a)         Sanat Dallarında Profesörlük kadrosuna atanabilmek için, Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan ve sanat alanında Ek–3’deki A1A2B1B2 türü iki başlıca etkinlik [5]

b)        Bilim Dallarında Profesörlük kadrosuna atanabilmek için, Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan ve bilim alanında Ek–1’deki ACF türü iki başlıca eser 5

koşulları aranır.

DEĞERLENDİRME RAPORU

 1. Madde: Adayın başvurusunu değerlendirmek üzere, başvurduğu bilim ve/veya sanat alanında oluşturulan veri tabanından adayın alanına uygun olarak seçilen öğretim üyelerinden kişisel değerlendirme raporu istenir. Bu raporda, adayların yukarıda tanımlı ön değerlendirme ve bilim ve/veya sanat alanında uluslararası ve ulusal bilim alanında ve/veya sanatsal faaliyetleri uluslararası ve ulusal bilimsel faaliyetleri sağlayıp sağlamadıkları açıkça belirlenir.

Puanlamaya dayalı değerlendirme sisteminin yeterli olması, tek başına bir değerlendirme unsuru olarak kullanılamaz ve bunun doğal sonucu olarak bilimsel ve/veya sanatsal faaliyet sağlanmış olması akademik yükseltme ve atamalarda aday için bağlayıcı bir hak oluşturmaz.

Bu koşulları sağladıkları saptanmış olan adayların bilimsel yayınları ve/veya sanatsal etkinlikleri, nitelikleri yönünden derinlemesine analitik incelemeye tabi tutulur.

Değerlendirmede adayın ilgili bilim ve/veya sanat alanındaki yeri ve potansiyeli,

 • bilimsel faaliyetlerinin ve/veya sanatsal faaliyetlerinin sürekliliği
 • bilimsel faaliyetlerine ve/veya yayınlarına ve/veya sanatsal faaliyetlerine yapılan uluslararası atıflar
 • yürüttüğü ya da katıldığı bilimsel araştırmalar ve/veya etkinlikler ve/veya sanatsal etkinlikler
 • benzeri önemli etkinlikler

dikkate alınmak suretiyle derinlemesine değerlendirmeye tabi tutulur.

Bu değerlendirmenin yanında

a-  Eğitime katkısı

 • verdiği lisans ve lisansüstü dersler
 • yönettiği yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora tezleri
 • geliştirdiği ders ve programlar

b-  Mesleki deneyim ve katkıları

 • uluslararası ve ulusal mesleki üyelikler
 • diğer ulusal ve uluslararası etkinlikler ve yurtdışı deneyimi
 • aldığı bilimsel veya sanatsal akademik ve mesleki ödüller
 • mesleki çalışmaları ve bilime veya sanata dönük etkinlikleri

c-  Üniversite yönetimine katkısı ve diğer üniversite hizmetleri

gerekli ağırlıkta dikkate alınır.

İlan edilen kadrolara, kadro sayısı kadar başvuru olması halinde, değerlendirme raporunda aday ya da adayların atanmaya değer görülüp görülmedikleri, gerekçeleri ile açıkça belirtilir. Kadrolara kadro sayısından daha fazla başvuru olması halinde, olumsuz değerlendirme gerekçeleri ile açıkça, olumlu değerlendirme ise tercih edilen aday ya da adayların tercih sırası ile mutlaka raporlarda belirtilmelidir.

ÖZET RAPOR

 1. Madde: Adayın başvurusunu değerlendiren öğretim üyelerinden gelen kişisel raporların derlenmesi amacı ile biri ilgili Fakülte Dekanı veya Enstitü Müdürü veya Konservatuar Müdürü, diğeri Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere iki öğretim üyesi bir özet rapor hazırlar. Özet raporda adayın yayın durumu başvuru koşullarını sağladığını kanıtlayan özet bilgi ve değerlendirme komisyonu üyelerinden alınan raporların sonuç bölümleri yer alır. Adayın başvuru esnasında verdiği evrakın bir kopyası özet rapor dosyasına konur; bu dosyada çalışmaların ve yayınların kopyaları bulunmaz, yalnız listeleri bulunur. Bu rapora aday tarafından doldurulmuş ve ilgili Dekanlık ya da Müdürlük tarafından onaylanmış Ek–4 ya da Ek–5A ya da Ek–6 çizelgelerinden adayın alanı ile ilgili olanı eklenir.

 

 

GEÇİCİ MADDELER

 1. Madde: Adaylar 31 Aralık 2015 tarihine kadar yapılacak başvurularda tercihlerini ya Yükseköğretim Genel Kurulu’nun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girecek bu esaslara göre ya da Üniversite Senatosu’nun 22.09.2005 tarih ve 415 sayılı toplantısında kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 15.09.2008 tarihli toplantısında uygun bulunan Senato Esasları üstünden yapabilirler. 1 Ocak 2016 tarihinden sonra yapılacak başvurularda ise sadece bu esaslar uygulanır.
 2. Madde: Madde 2.6 ile ilişkili tüm maddeler,bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmaya konulduğu tarihten sonra Doktor unvanı alanlar için uygulanır. Ayrıca bu yönetmelik maddelerinin kabul edildiği tarihte Doçent unvanına sahip olanların her türlü yükseltilip atanma işlemleri sırasında Madde 2.6 uygulanmaz.

 

YÜRÜRLÜK

 1. Madde: Bu esaslar, İTÜ Senatosunun 21 Ocak 2014 tarihli ve 591 sayılı toplantısında kabul edilmiş olup, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

 

 

 

EK – 1  YÜKSELTME VE ATAMALARDA KULLANILACAK PUANLAR

 

AUluslararası Araştırma Makaleleri[6]

A.1) Yayın puanı hesabında, makalenin yayımlandığı yıla ait TÜBİTAK dergi puanı için İTÜ’nün web sayfasında mevcut olan TÜBİTAK’ın yıllara ait dergi puanları kullanılabilir. Mevcut olmayan dergiler için yayın puanlarında başvuru yılı esas alınır.

Genel uygulama: TUBİTAK uluslararası dergi puanlama sistemine göre

A.1a .. TUBİTAK ( 70 – 100 puan ) …………………………………………………………………  10 puan

A.1b .. TUBİTAK ( 40 – 69 puan ) …………………………………………………………………….  8 puan

A.1c .. TUBİTAK ( 00 – 39 puan ) …………………………………………………………………….  6 puan

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

A.1a .. SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki yayınlar ………………………………. 10 puan

A.1b .. Belirtilmiş indeksler 6 …………………………………………………………………………….  8 puan

A.1c .. Diğer indeksler …………………………………………………………………………………….  6 puan

A.2) . Diğer indeksler kapsamındaki yayınlar ……………………………………………………….  4 puan

BUluslararası Bildiriler  6

B.1  Tam metinli bildiriler …………………………………………………………………………………  3 puan

B.2  Genişletilmiş Özet ……………………………………………………………………………………  2 puan

B.3  Özet ………………………………………………………………………………………………………  1 puan

CUluslararası Kitap 6

C.1  Kitap yazarlığı  ………………………………………………………………………………………  50 puan

C.2  Kitap içinde bölüm yazarlığı …………………………………………………………………….  20 puan

C.3  Editörlük ……………………………………………………………………………………………….  30 puan

DUlusal Araştırma Makaleleri 6 ………………………………………………………………………….  3 puan

EUlusal Bildiriler 6 …………………………………………………………………………………………….  2 puan

FUlusal Kitap (ders notu hariç) 6

F.1  Kitap yazarlığı ………………………………………………………………………………………..  20 puan

F.2  Kitap çevirisi ………………………………………………………………………………………….  10 puan

F.3  Kitap içinde bölüm yazarlığı, CD ………………………………………………………………..  6 puan

F.4  Kitap içinde bölüm çevirisi ………………………………………………………………………..  4 puan

F.5  Editörlük …………………………………………………………………………………………………  4 puan

GUluslararası atıflarla ilgili etki faktörü (e.f.) 6 ………………………………………..  10 puan x (e.f)

H – h indeksi 6 ……………………………………………………………………………………………….  h x 10 puan

IUluslararası dergilerde hakemlik 6 ……………………………  2 puan x hakemlik sayısı ≤ 20 puan

JMadde A daki uluslararası dergilerde editör, editör yardımcısı, editör listesinde olmak

J.1  A1 türü dergilerde Editör…………………………………………………………………………. 50 puan

J.2  A1 türü dergilerde Editör yardımcısı………………………………………………………….. 40 puan

J.3  A1 türü dergilerde Editör listesinde ……………………………………………………………  30 puan

J.4  A2 türü İndekslerce taranan uluslararası/ulusal dergilerde Editör………………….. 20 puan

J.5  A2 türü İndekslerce taranan uluslararası/ulusal dergilerde Editör yard…………… 15 puan

KTez yönetimi (Tamamlanmış)

K.1  İlk dört Doktora Tezi  …………………………………..  tez sayısı x S(6 puan/danışman sayısı)

K.2  Sonraki Doktora Tezleri  ………………………………  tez sayısı x S(2 puan/danışman sayısı)

K.3  İlk dört Yüksek Lisans Tezi  ………………………….  tez sayısı x S(2 puan/danışman sayısı)

K.4  Sonraki Yüksek Lisans Tezleri  …………………….  tez sayısı x S(1 puan/danışman sayısı)

LPatentler 6

L.1  Yurtdışı – A ……………………………………………………………………………………………  50 puan

L.2  Yurtiçi …………………………………………………………………………………………………..  25 puan

L.3  Yurtdışı – B……………………………………………………………………………………………. 15 puan

M – Ödüller 6

M.1  Sürekli ve periyodik olarak verilen, jürili uluslararası bilim ve sanat ödülleri ….  80 puan

M.2  Sürekli ve periyodik olarak verilen, jürili ulusal bilim ve sanat ödülleri

M.2a …… TÜBİTAK/TÜBA Bilim Ödülleri ………………………………………………….  80 puan

M.2b …… TÜBİTAK/TÜBA Teşvik Ödülleri ……………………………………………….  40 puan

M.2c …… TÜBA Telif ve Çeviri Kitap Ödülü ………………………………………………  20 puan

M.2d …… Diğer Ödüller 6 ………………………………………………………………………..  20 puan

M.3  Yarışma

M.3a …… Uluslararası Derece …………………………………………………………………  30 puan

M.3b …… Uluslararası Mansiyon ……………………………………………………………..  20 puan

M.3c …… Uluslararası Satın alma …………………………………………………………….  10 puan

M.3d …… Ulusal Derece …………………………………………………………………………  12 puan

M.3e …… Ulusal Mansiyon ……………………………………………………………………….  6 puan

M.3f ……. Ulusal Satın Alma ……………………………………………………………………..  3 puan

NEğitime Katkı 6……………………………………………… (2 puan/dersi veren sayısı) x dersin kredisi

O – İdari Görevler ve Komisyon/Kurul Çalışmaları 6

O.1  İdari Görevler / yıl ……………………………………………………………………………………  5 puan

O.2  Komisyon Çalışmaları / yıl ………………………………………………………………………… 1 puan

P – Araştırma Projeleri 6 (Doktora sonrası tamamlanmış en fazla 4 proje)

P.1a  A türü Projede Yürütücü……………………………………………………………………….. 30 puan

P.1b  A türü Projede Araştırmacı ……………………………………………………………………  10 puan

P.1c  A türü Projede Danışman ……………………………………………………………………….  5 puan

P.2a  B türü Projede Yürütücü ……………………………………………………………………….  20 puan

P.2b  B türü Projede Araştırmacı ……………………………………………………………………..  7 puan

P.2c  B türü Projede Danışman ……………………………………………………………………….  3 puan

P.3a  C türü Projede Yürütücü ……………………………………………………………………….  10 puan

P.3b  C türü Projede Araştırmacı ……………………………………………………………………..  3 puan

RDiğer Akademik Faaliyetler 6

R.1a  Uluslar arası Bilimsel Toplantı Düzenleme……………………………….. 30 puan/üye sayısı

R.1b  Ulusal Bilimsel Toplantı Düzenleme………………………………………… 10 puan/üye sayısı

R.2a  Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Seçici/Bilim Kurulu Üyeliği…… 30 puan/üye sayısı

R.2b  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Seçici/Bilim Kurulu Üyeliği……………. 10 puan/üye sayısı

R.3a  Uluslar arası Yarışma Jüri Üyeliği………………………………………………………….. 20 puan

R.3b  Ulusal Yarışma Jüri Üyeliği…………………………………………………………………… 10 puan

 

 


 

EK – 2  AÇIKLAMALAR

A – Uluslararası Araştırma Makaleleri [7] : A türüiçinde yer alan dergilerde Kısa Bildiri (Short Communication), Teknik Not, (Technical Note), Tartışma (Discussion), Editöre Mektup gibi, araştırma konu ve sonuçlarının ön duyurusu niteliğindeki yayınlar, ilgili başlıktaki puan karşılığının %50’si ile değerlendirilir.

Genel uygulama: TUBİTAK uluslararası dergi puanlama sistemine göre

A.1a)   70 – 100 puan diliminde yer alan dergilerde yayımlanmış makaleler

A.1b)   40 – 69 puan diliminde yer alan dergilerde yayımlanmış makaleler

A.1c)   00 – 39 puan diliminde yer alan dergilerde yayımlanmış makaleler

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı için:

A.1a) . SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki yayınlar

A.1b) . ASOS Index, Arastirmax, Akademik Türk Dergileri İndeksi, ANIJI Uluslar arası Yayınlar Veritabanı, BC ELN,  EBSCO, Cabell’s, Cite Factor, Doaj,  ICAAP, Indexcopernicus, Index Islamicus, Journal Seek, Journal Database, J-Gate, Open J-Gate, MLA Folklore Bibliyoraphy Index, Proquest, Scientific Commons, SSRN,   SIOP Socindex, Türk Eğitim Indexi (TEI), ULAKBIM SBVT, Ulrichsweb, Ulrich’s Periodicals Directory (UPD), Pubget, WorldCat

A.1c) . Diğer indeksler kapsamındaki yayınlar

A.2)   Aşağıdaki listede yer alan indeksler kapsamında yayımlanmış bir makale, uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış bir makale gibi değerlendirilir.

Tüm Bölümler için Ortak: Engineering Index (EI), Chemistry Citation Index (CCI), Compu Math Citation Index (CMCI), Emerald Management Reviews, ECONLIT Index, INSPEC, SCOPUS, British Education Index, British Humanities Index, Applied Social Sciences Index and Abstracts, Arts and Architecture Complete, EBSCO Art Full Text, CSA ARTbibliographies Modern (ProQuest), SCI Expanded, AHCI, Architectural Publications Index (API), Design and Applied Arts Index (DAAI), Avery lndex to Architectural Periodicals (AIAP), Ergonomics Abstracts (EA), Architectural Periodicals Index, Art Index (AI), Sociological Abstracts, ISI Master List’in kapsadığı tüm alan indeksler, TÜBİTAK uluslar arası dergi listesinde yer almayan ama WOS ya da SSCI kapsamındaki uluslararası hakemli ve sürekli dergiler

İnşaat Fakültesi :

Geomatik Bölümü için Expanded Academic ASAP International

Yapı İşletmesi için ABI COMPLETE; EBSCOHOST; ICONDA; EMERALD INSIGHT

Maden Fakültesi : Geological Society of London, U. K.- Special Publications-Book Series, The Royal Society of UK-Philosophical Transactions A- Proceedings A, GeoRef

İşletme Fakültesi için COMPENDEX, IEEE, Index to Foreign Legal Periodicals, Index to Legal Periodicals, The International Association of Labour Law Journals

Fen Edebiyat Fakültesi: Matematik Bölümü için MathSciNet, Zentralblatt math

Fen Edebiyat Fakültesi: Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü için PubMed, Medline, Science Direct, DOAJ, CrossRef, CAS

Fen Edebiyat Fakültesi: İnsan ve Toplum Bilimleri için

Felsefe: Philosopher’s Index, Philosophy Research Index

Tarih: Historical Abstracts, Historical Research Index

Sosyoloji: Current Contents/Social & Behavioral Sciences (S), Social Science Abstracts

Siyaset Bilimi: IPSA (International Political Science Abstract), Worldwide Political Science Abstracts, Columbia International Affairs Online

Eğitim: Canadian Education Index, Education Research Index, Education Index (E)

Klasik Filoloji: L’Anne Philologique

Yukardaki alanların bir kısmıyla çakışan genel indeksler:  Humanities International Index, Index Islamicus, Current Contents of Periodicals on the Middle East, ERIC, Scholarly Journals Index, Abstracts in Anthropology.

Denizcilik Fakültesi : SciSearch

Mimarlık Fakültesi için Earthquake Engineering Abstracts (EEA), the Civil Engineering Database, DOAJ, Academia, Directory of Research Journals Indexing,e-Helvetica, Construction Management Abstracts, ICONDA, ProQuest alan Indeksleri

Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi: Moda Tasarımı Temel Alanı içinArts and Humanities Citation Index, Art and Design Index (ARIAD), IM : Index Meducus, CMCI : CompuMath Citation Index, Clothing and Textile Arts Index, Textile Technology Index, World Textile Abstracts, Sociological Abstracts, Design and Art Index, DI – Dental Index, EI – Education Index, Australian Education Index

B –    Uluslararası Bildiriler 7 : Hakemli Uluslararası Bilimsel Toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler (proceedings) kitabında yayımlanmışya daCD/DVD (ISBN, ISSN numaralı) elektronik ortamda kayıt altına alınmış uluslararası bildiriler.

C –    Uluslararası Kitap 7 : Kitap yazarlığı/kitap içinde bölüm yazarlığı/editörlük, yayıneviyle yapılan sözleşme, kitapevinden ya da editörden gelen davet mektubu gibi evraklarla belgelenmelidir.  Kongre, konferans kitapçıkları ve buralarda çıkan bildiriler bu kapsamda ele alınamaz. Uluslar arası kitaplarda Acquisition Web (ACQWEB) ya da Books Citation Index tarafından taranan yayınevlerinin bastığı kitap olması koşulu aranır.

D –    Ulusal Araştırma Makaleleri 7 : Bilimsel hakem heyeti bulunan,  sürekli ve periyodik olarak yayınlanan ulusal dergilerde yayımlanmış araştırma makaleleri.

E –    Ulusal Bildiriler 7 : Hakemli Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında yayımlanmış tam metinli ulusal bildiriler.

F –    Ulusal Kitap 7 : Telif ve çeviri kitaplar, bu tür eserlerde davet üzere yazılan bölümler ve kitap editörlüğü (Ders notu hariç). “CD Kitapçığı Hazırlama” ve “CD Hazırlama” çalışmaları Konservatuar anabilim ve anasanat dalları için geçerli olup, eğer çalışma uluslararası ise puan karşılığı iki ile çarpılır.

G –  Uluslararası Atıflarla İlgili Etki Faktörü (e.f.) : Uluslararası atıflarla ilgili etki faktörü, yazarın Web of Science (SCI-Expanded, SSCI ya da A&HCI) veri tabanındaki “Citation database” yayınlarına başka yazarlarca yapılmış olan uluslararası atıf sayısının, A.1 maddesindeki SCI-Expanded, SSCI ya da A&HCI için tanımlı toplam yayın sayısına bölünmesiyle elde edilir. Aday almış olduğu atıflarla ilgili çıktı ve belgeleri özgeçmişine ekler.

H –    h indeksi : Adayın Web of Science (SCI-Expanded, SSCI ya da A&HCI) veri tabanındaki “Citation Database” yayınları dikkate alınarak belirlenir ve başvuru sırasında aday gerekli belgelendirmeyi özgeçmişine ekler.

I –      Uluslararası Dergilerde Hakemlik : Değerlendirmelerin elektronik ortamda yapıldığı A türü uluslararası dergilerde hakemlik yapan aday, hakemlik yaptığı makale için ilgili derginin “Tamamlanmış Hakem Değerlendirmesi” kısmında bulunan; makale başlığı, sorumlu yazar, hakem adı, makale hakkındaki final kararı vb. bilgileri gösteren ekran görüntüsünün çıktısını, talep yazısı ile birlikte başvuru dosyasına ekler. Hakemliklerini bu şekilde gösteremeyen adaylar, hakemlik yaptığı derginin her yıl yayınlanan “Hakem/Editör”  listesinde adını gösteren çıktıya talep yazısı ile birlikte başvuru dosyasında yer verir.

Bu kapsamda alınabilecek en üst puan 20 ile sınırlıdır.

L –    Patentler :  Patent ile ilgili puanın alınabilmesi için patentin tescil edilmiş olması şarttır.Puanlar patent alan fikri hak sahibi sayısına bölünür. Bulunan puan 2 den fazla ve 10 a kadar olan katılımcı sayısı için 2 ile çarpılır ve 10 dan fazla katılımcı sayısı için bu sayı 10 olarak sabitlenir. Aynı patent farklı ülke ve bölgelerde alınırsa ülkeler ya da bölgelerin her biri için ayrı puan verilmez, sadece bir kere değer­lendirilir. Ayrıca, bu durumda o patentin alındığı ülke veya bölgelere göre değerlendirildiğinde alabileceği en yüksek puan türünde değerlendirilir.

Yurtdışı – A     :      ABD, AB ve Japon patent ofisleri

Yurtiçi              :      sadece incelemeli patent

Yurt Dışı – B    :      Diğer uluslararası patent ofisleri.

M –   Ödüller : Belirtilen ödüllerin dışında kalan Mustafa Parlar Onur Ödülü 80 puan, Mustafa Parlar Bilim Ödülü 50 puan ve diğer ödüller 20 puan ile değerlendirilir. Yayınlar için verilen parasal ödüller ve bilimsel toplantılarda tebliğ sunuşları ile ilgili değerlendirmelere puan verilmez.

N –    Eğitime Katkı : Adayın son iki yılda vermiş olduğu her bir lisans ve lisansüstü dersinin kredisi, dersi veren öğretim üyesi sayısına bölünür, sonra bu derslere ait tüm sayılar toplanır ve çıkan sonuç dönem başına düşen ortalama sayıyı belirlemek amacıyla dörde bölünür. Elde edilen değer ile Ek-1 deki eğitime katkı puanı çarpılarak adayın Ek-6 da kullanacağı puan karşılığı hesaplanır. İngilizce verilen derslerin kredi yükü iki ile çarpılarak değerlendirilir. Puan hesabının yapılabilmesi için, adayın ders yükleri ile dersleri veren öğretim üyesi sayıları, ilgili bölümün vereceği bir resmi yazı ile onanmış olmalıdır.

O –   İdari Görevler ve Komisyon/Kurul Çalışmaları: Bütün görevler resmi olarak belgelendirilir.

–…. İdari Görevler : Dekan Yardımcısı, Enstitü Müdür Yardımcısı, Müdür, Müdür yardımcısı, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcısı, Rektör Danışmanı

–       Komisyon Çalışmaları : Komisyon Görevleri, Program Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu, Enstitü Kurulu, Fakülte ya da Bölüm Bazında Koordinatörlük görevleri

P –    Araştırma Projeleri : Projelerin resmi kapanma yazıları belge olarak sunulmalıdır.

– A türü araştırma projeleri : NATO, AB, COST, AVICENNE, MED-CAMPUS, MEDA, EUREKA ve benzeri, UN, NSF ve benzeri kuruluşlarca desteklenen projeler.

– B türü araştırma projeleri : TÜBİTAK’ın Kodlu projeleri içinden ÜYK’nın onayladığı liste içinde yer alanlar, TTGV, DPT, Diğer Kamu Kurumları ile Bakanlıkların AR-GE projeleri, Araştırma Fonu Projeleri, TEYDEB, İSTKA İLE NATO linkage, Collaborative Research, British Council linkage v.b. projeler.

– C türü araştırma projeleri : Diğer yurt içi araştırma projeleri

R –    Diğer Akademik Faaliyetler

– Bilimsel Toplantı Düzenleme/Bilimsel Seçici Kurul Üyelikleri : Kongre, sempozyum, seminer v.b. bilimsel toplantıların düzenleme kurulu ve bilimsel seçici kuruluna katılmış olanlar (Puanlar kurullardaki üye sayısına bölünerek değerlendirilir. Bulunan puan, düzenleme ve seçici kurul başkanları için 2 ile çarpılır). Aday aynı etkinlik içinde birden fazla kurulda yer aldı ise, bunlar içinden sadece puanı yüksek olan dikkate alınır.

 


 

EK – 3  TMDK SANATSAL PUANLARI

Grup Tanım Puanı
Sanatsal Etkinlikler A – Uluslararası Etkinlikler
A.1) Uluslararası kurum, kuruluş ve organizasyonlara ait görsel-işitsel (CD, DVD, vb.) yapımların bütününde solo icracı, solo dansçı, besteci, şef, koreograf,  sahne tasarımcısı, sanat yönetmeni, küratör, ses tasarımcısı, ses kayıtları direktörü  (kayıt, edit, miks, mastering)  veya uzmanı, müzik direktörü, çalgı yapımcısı vb. olarak yer almak. 30 puan
A.2) Uluslararası kuruluşların yapımı olan görsel-işitsel (CD, DVD, vb.) yapımlarda solo icracı, eşlikçi olarak çalgı ve/veya ses icracısı, dansçı, ses, ışık, kostüm, dekor vb. alanlarda tasarımcı, müzik alanında aranjör olarak yer almak. 15 puan
A.3) Uluslararası etkinliklerde solo icracı, solo dansçı, besteci, şef, koreograf,  sahne tasarımcısı, sanat yönetmeni, küratör, ses tasarımcısı, müzik direktörü vb. olarak yer almak, çalgı yapımcısı olarak atölye düzenlemek/sergilemek. 10 puan
A.4) Uluslararası etkinliklerde eşlikçi olarak çalgı ve/veya ses icracısı, dansçı, ses, ışık, kostüm, dekor vb. alanlarda tasarımcı, müzik alanında aranjör olarak yer almak. 8 puan
A.5) Uluslararası kurum, kuruluş ve organizasyonlara ait görsel, işitsel yayınlarda (radyo, televizyon, sinema,  live stream vb.) solo icracı, solo dansçı, besteci, şef, koreograf,  sahne tasarımcısı, sanat yönetmeni, küratör, ses tasarımcısı, müzik direktörü vb. olarak yer almak, çalgı yapımcısı olarak atölye düzenlemek/sergilemek. 10 puan
A.6) Uluslararası kurum, kuruluş ve organizasyonlara ait görsel, işitsel yayınlarda (radyo, televizyon, live stream vb.)  eşlikçi olarak çalgı ve/veya ses icracısı, dansçı, ses, ışık, kostüm, dekor vb. alanlarda tasarımcı, müzik alanında aranjör olarak yer almak. 8 puan
B-Ulusal Etkinlikler
B.1) Ulusal kurum, kuruluş ve organizasyonlara ait görsel-işitsel (CD, DVD, vb.) yapımların bütününde solo icracı, solo dansçı, besteci, şef, koreograf,  sahne tasarımcısı, sanat yönetmeni, küratör, ses tasarımcısı, ses kayıtları direktörü  (kayıt, edit, miks, mastering)  veya uzmanı, müzik direktörü,  çalgı yapımcısı vb. olarak yer almak. 15 puan
B.2) Ulusal kuruluşların yapımı olan görsel-işitsel (CD, DVD, vb.) yapımlarda solo icracı, eşlikçi olarak çalgı ve/veya ses icracısı, dansçı, ses, ışık, kostüm, dekor vb. alanlarda tasarımcı, müzik alanında aranjör olarak yer almak. 8 puan
B.3) Ulusal etkinliklerde solo icracı, solo dansçı, besteci, şef, koreograf,  sahne tasarımcısı, sanat yönetmeni, küratör, ses tasarımcısı, müzik direktörü vb. olarak yer almak, çalgı yapımcısı olarak atölye düzenlemek/sergilemek. 5 puan
B.4) Ulusal etkinliklerde eşlikçi olarak çalgı ve/veya ses icracısı, dansçı, ses, ışık, kostüm, dekor vb. alanlarda tasarımcı, müzik alanında aranjör olarak yer almak. 3 puan
B.5) Ulusal kurum, kuruluş ve organizasyonlara ait görsel, işitsel yayınlarda (radyo, televizyon, sinema,  live stream vb.) solo icracı, solo dansçı, besteci, şef, koreograf,  sahne tasarımcısı, sanat yönetmeni, küratör, ses tasarımcısı, müzik direktörü vb. olarak yer almak, çalgı yapımcısı olarak atölye düzenlemek/sergilemek. 5 puan
B.6) Ulusal kurum, kuruluş ve organizasyonlara ait görsel, işitsel yayınlarda (radyo, televizyon, live stream vb.)  eşlikçi olarak çalgı ve/veya ses icracısı, dansçı, ses, ışık, kostüm, dekor vb. alanlarda tasarımcı, müzik alanında aranjör olarak yer almak. 3 puan


 

 

EK – 4  TMDK AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA PUAN ÇİZELGESİ

Adı, Soyadı, Unvanı    
Bulunduğu Kurum Türk Musikisi Devlet Konservatuarı  
Başvurduğu Kadro Yrd. Doç.   Doç.    
Başvuru Tarihi    
   
YILLAR <2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

 adedi

Toplam

 Puanı

 
Yayınlarınızı adet olarak giriniz  
A-Uluslararası Etkinlikler  
A.1                          
A.2                          
A.3                          
A.4                          
A.5                          
A.6                          
 
B-Ulusal Etkinlikler  
B.1                          
B.2                          
B.3                          
B.4                          
B.5                          
B.6                          
GENEL TOPLAM:                            


 

EK – 5  MODA TASARIMI SANATSAL PUANLARI

Grup Tanım Puan
 

SanatsalEtkinlikler

AUluslararası Etkinlikler
A-1)  Özgün tasarımları/sanat eserleri/yorum çalışmalarıyla uluslararası kişisel etkinlikte bulunmak  

30

A-2)  Özgün tasarımları/sanat eserleri/yorum çalışmalarıyla, uluslararası karma-ortak etkinliklere (sergi, bienal, gösteri, festival, gösterim vb.) katılmak  

20

A-3)  Uluslararası sempozyum, festival, çalıştay, bienal, gibi etkinliklere tasarımlarıyla katılmak ve/veya uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında derece/mansiyon almak 15
B-Ulusal Etkinlikler
B-1)  Özgün tasarımları/sanat eserleri/yorum çalışmalarıyla ulusal kişisel etkinlikte bulunmak 10
B-2)  Özgün tasarımları/sanat eserleri/yorum çalışmalarıyla, ulusal karma-ortak etkinliklere (sergi, bienal, gösteri, festival, gösterim vb.) katılmak 8
B-3)  Ulusal sempozyum, festival, çalıştay, bienal, gibi etkinliklere tasarımlarıyla katılmak ve/veya geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, vs.) tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında derece/mansiyon almak

 

 

 

 

6

EK – 5A MODA TASARIMI SANATSAL PUAN ÇİZELGESİ

Adı,Soyadı, Unvanı  
Bulunduğu Kurum Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi
Başvurduğu Kadro Yrd.Doç.   Doç.   Prof.  
BaşvuruTarihi  
YILLAR <2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam

adedi

Toplam

Puan

(Yayınlarınızıadetolarakgiriniz)

A-UluslararasıEtkinlikler
A-1                        
A-2                        
A-3                        
B-UlusalEtkinlikler
B-1                        
B-2                        
B-3                        
GENELTOPLAM:


 

EK – 6  İTÜ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME VE ATAMA PUAN ÇİZELGESİ

 Adı Soyadı (Unvanı)   :    Başvuru tarihi:  
 Bulunduğu Kurum :  
 Başvurmak İstediği Kadro :  Yrd. Doçent ¨     Doçent ¨    Profesör ¨
Yıllar <2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam ([8])
 A- Uluslararası Makaleler            
       A.1a [9]                                
       A.1a [10]                                                              (***)                                
       A.1b 9                                
       A.1b 10                                
       A.1c 9                                
       A.1c 10                                
       A-2 9                                
       A-2 10                                
 Ara Toplam ( A )    
 B- Uluslararası Bildiriler  
       B.1 9                                
       B.2 9                                
       B.3 9                                
 Ara Toplam ( A + B )    
 C- Uluslararası Kitap   Kitap adedi       Yazar sayısı      
       C.1                      
       C.2                    
       C.3                    
 D- Ulusal Makaleler                                
 E- Ulusal Bildiriler                                
 F- Ulusal Kitap   Kitap adedi       Yazar sayısı      
       F.1                      
       F.2                      
       F.3                      
       F.4                      
       F.5                      
 G – Atıf Etki Faktörü (e.f)  Uluslararası atıf sayısı   e.f.        
 H – h indeksi      
 I – A.1 türü Der. Hakemlik  Hakemlik  sayısı        
 J – Yayın Kurulu Üyeliği [11] Dergi adı:  
       J.1      
       J.2      
       J.3      
       J.4      
       J.5      
 K – Tez Yönetimi (adet) 11 Tez Sayısı Danışman Sayısı  
       K.1              
       K.2              
       K.3              
       K.4              
             
 L – Patentler 11 Patent alınan kurum Patent adı No Tarih    
       L.1            
       L.2            
       L.3            
 M – Ödüller 11 Adı Veren / Düzenleyen Kuruluş Tarih    
       M.1          
       M.2a          
       M.2b          
       M.2c          
       M.2d          
       M.3a          
       M.3b          
       M.3c          
       M.3d          
       M.3e          
       M.3f          
 N – Eğitime katkı 11 Dersin adı Yarı Yıl / dönem Kredi Öğr.üye sayısı      
       Lisans kodu :                
       Y.Lisans kodu :                
 O – İdari Görevler ve Komisyon/Kurul Çalışmaları 11 Görev Başlama Tarihi Bitiş

Tarihi

     
       O.1            
       O.2            
 P – Araştırma Projeleri 11 Adı Başlama Tarihi Bitiş

Tarihi

     
       P.1a Adı :            
Destekleyen kurum :        
       P.1b Adı :            
Destekleyen kurum :        
       P.1c Adı :            
Destekleyen kurum :        
       P.2a Adı :            
Destekleyen kurum :        
       P.2b Adı :            
Destekleyen kurum :        
       P.2c Adı :            
Destekleyen kurum :        
       P.3a Adı :            
Destekleyen kurum :        
       P.3b Adı :            
Destekleyen kurum :        
 R – Diğer Akad. Faaliyetler 11   Adı ve yeri   Tarih      
       R.1a          
       R.1b          
       R.2a          
       R.2b          
       R.3a          
       R.3b          
GENEL TOPLAM    

 

 

EK – 7  BÖLÜM ORTALAMA PUANLARI

 

Bölüm ve Bölüm Özel Alt Birimleri 2014 yılından başlayarak geçerli

Bölüm Yayın Ortalama Puanları

Yrd.Doç.

(YDOP)

Doçent (DOP) Profesör

(POP)

İnşaat Mühendisliği Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Geomatik Mühendisliği Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Çevre Mühendisliği Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Mimarlık Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 18 36 36
İç Mimarlık Bölümü 15 30 60
Peyzaj Mimarlığı Bölümü 15 35 AYAÖ
Makina Mühendisliği Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Elektrik Mühendisliği Bölümü 20 50 70
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü 20 40 80
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 30 50 75
Maden Mühendisliği Bölümü 15 40 45
Jeoloji Mühendisliği Bölümü 25 50 70
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü 20 AYAÖ AYAÖ
Jeofizik Mühendisliği Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü 25 40 60
Kimya Mühendisliği Bölümü 40 50 70
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 25 50 70
Gıda Mühendisliği Bölümü 20 40 80
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 15 30 50
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü 25 AYAÖ 55
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Matematik Mühendisliği Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Fizik Mühendisliği Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Kimya Bölümü 30 60 120
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 30 60 75
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
İşletme Mühendisliği Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Endüstri Mühendisliği Bölümü 25 35 65
Ekonomi Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Uçak Mühendisliği Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü 25 50 75
Uzay Mühendisliği Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi 15 30 45
Denizcilik Fakültesi AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Çalgı Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Müzik Teorisi Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Müzikoloji Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Ses Eğitimi Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Türk halk Oyunları Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Kompozisyon Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ
Müzik Teknolojileri Bölümü AYAÖ AYAÖ AYAÖ

AYAÖ : İlgili bölüm için Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’nde belirtilen alt sınır kullanılacaktır.

 

[1]   Her yayın türünü gerekli farklı başlıklarla belirten bir yayın listesi, kabul edilmiş ancak başvuru tarihinde henüz yayınlanmamış yayınlarla ilgili kesin kabul belgelerini eklemesi, atıflar ve hakemlikleri kanıtlayan belgeler, h indeksi için WOS çıktısı, ders yükleri için resmi belgeler, lisans üstü öğrencilerine ait resmi yazılar, patent belgeleri, başlıca eserlerini belirtmesi ve gerektiğinde bunlara ait belgeler (proje, lisansüstü ve benzeri çalışmalar) ve değerlendirme ve atamayla ile ilgili maddelerde tanımlandığı şekilde ilgili dönemlere ait yayınları (doktora sonrası, doçentlik sonrası) yayın listesinde açık olarak belirtmesi zorunludur.

[2]     GENEL HÜKÜMLER kısmında yer alan Madde 2.7 Konservatuar için geçerli olup Madde 2.6 uygulanmamaktadır.

[3]     Müzik Teknolojileri Anabilim Dalı ile Kompozisyon ve Türk Halk Oyunları Ana Sanat Dallarında Yardımcı Doçent Kadrosuna yükseltilip atanabilmek için Bilim Alanında Ek-1’deki A-C- F maddelerinde tanımlı ve/veya Ek-3’ün A1-A2-B1- B2 maddelerinde tanımlanan bir başlıca eser/etkinlik koşulu aranır.

[4]     Müzik Teknolojileri Anabilim Dalı ile Kompozisyon ve Türk Halk Oyunları Ana Sanat Dallarında Doçent Kadrosuna yükseltilip atanabilmek için Bilim Alanında Ek-1’deki A-C- F maddelerine tanımlı ve/veya Ek-3’ün A1-A2 -B1- B2 maddelerinde tanımlanan iki başlıca eser ve/veya etkinlik koşulu aranır.

[5]     Müzik Teknolojileri Anabilim Dalı ile Kompozisyon ve Türk Halk Oyunları Ana Sanat Dallarında Profesör Kadrosuna yükseltilip atanabilmek için Bilim Alanında Ek-1’deki A-C-F maddelerinde tanımlı ve/veya Ek-3’ün A1-A2- B1-B2 maddelerinde tanımlanan iki başlıca eser/etkinlik koşulu aranır.

[6] Ek 2 ye bakınız

[7]     A,B,C,D,E,F ve G maddelerinde, yazar sayısının 2’yi aştığı durumlarda puan 2 ile çarpılıp yazar sayısına bölünür. 5 ve daha fazla yazarlı yayınlara 5 yazarlı yayınlara ilişkin puanlama uygulanır.

[8]     Bu kolon boş bırakılacaktır

[9]     Makaleler ya da Bildiriler (ADET olarak yazılacak)

[10]    Kısa bildiri, teknik not, tartışma, editöre mektup vb (ADET olarak yazılacak)

[11]    Gerektiğinde satır ilave edilebilir