İstanbul Medeniyet Üniversitesi Logo Yarışması

Üniversitemiz “LOGO” sunu arıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi kurumsal kimlik amaçlı kullanacağı LOGO sunu belirlemek için bir yarışma açmıştır. Yarışma ile ilgili başvuru formu, şartname ve basılan afiş ekte verilmiştir. Başvuru 18 yaşını dolduran herkese açıktır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 21 Temmuz 2010 tarihli ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6005 Kanun No ile kurulmuştur. 11 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 4 Enstitüden oluşmaktadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi uluslar arası bir araştırma üniversitesi olmayı hedefleyen bir devlet üniversitesidir. Bu yarışma ile üniversitemizi temsil eden kurum kimliğinde kullanılacak logonun özgün tasarımı amaçlanmıştır. Çalışmalar, estetik bütünlük ve konuya bağlılık açısından değerlendirilecektir.

 

Başvuru Formu

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Konu ve Amaç
21 Temmuz 2010 tarihli ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6005 Sayılı
Kanun ile kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi bir logo yarışması düzenlenmiştir.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi uluslar arası bir araştırma üniversitesi olmayı
hedefleyen bir devlet üniversitesidir. Bu yarışma ile üniversitemizi temsil eden kurum
kimliğinde kullanılacak logonun özgün tasarımı amaçlanmıştır.
Değerlendirme Kriterleri
Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Çalışmalar, estetik
bütünlük ve konuya bağlılık açısından değerlendirilecektir.
Logonun Kullanım Alanları
Yarışma sonunda seçilecek logo tasarımı, Üniversitemizin tanıtımına yönelik
etkinliklerde, eğitim-öğretim, fuar, konferans ve toplantılarda, her türlü basılı
malzemede, web sayfası ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda kullanılabilecektir.
Tasarımda, üniversitemizin uluslararası kimliğe de sahip olacağı göz önüne
alınmalıdır.
Kimler Katılabilir
Yarışma, başta Türkiye ve K.K.T.C.’deki güzel sanatlar fakültelerinin öğretim kadroları
ile grafik tasarım lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere tüm grafik
tasarımcılarına, 18 yaşını doldurmuş ilgili herkese açıktır. Daha önce başka
yarışmalarda ödül almış veya yayınlanmış çalışmalar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
Yarışmaya gönderilecek tasarımların özgün olması gerekmektedir. Yarışmaya
çalışmalarını gönderenler, tasarımların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt
etmiş sayılır. Yarışmaya katılmak için Üniversitemiz tarafından hazırlanmış başvuru
formunun, eksiksiz ve doğru olarak doldurularak, logo çalışmasıyla birlikte teslim
edilmelidir. Yarışmaya her yarışmacı en fazla 3 tasarımla katılabilir ve aynı yarışmacı
birden fazla ödül alabilir.
Bu yarışmaya, Üniversitemiz çalışanları ile birinci derece yakınları katılamazlar.
Yarışma ile ilgili şartname ve başvuru formu Üniversitemiz internet sitesinde
(www.ismu.edu.tr) başvuru süresince yayımlanır.
Logo Boyut ve Özellikleri
Her tasarım A4 (21 x 29,7cm.) ebadında, beyaz zemin üzerine uzun kenarı 15 cm’yi
geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli
ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yer
alacaktır. Çıktılar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye
yapıştırılmadan teslim edilecektir. Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat
adresine CD’ye yüklenmiş Postscript (Freehand, Illustrator, Corel Draw, vb.) ve 300dpi
jpg/gif olarak teslim edilmelidir. Dereceye girmeyen tasarımlar başvuru sahiplerine
talep etmeleri halinde iade edilecektir. 1 ay içerisinde alınmayan yapıtlardan
sorumluluk kabul edilmez.
Logoların İşaretlenmesi
Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra
üzerine sadece 6 harf/rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın
arka yüzünde ve CD’nin ön yüzünde de yer almalıdır. Logo tasarımının üzerinde isim,
imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar
yarışma dışı bırakılır.
Logoların Gönderilmesi
Logolar, katılım formu ve CD hasar görmeyecek şekilde paketlenip, 05 Eylül 2011,
Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar, aşağıdaki adrese posta ile gönderilecek veya
elden teslim edilecektir. Elden getirilen çalışmalar, belge karşılığında teslim alınır.
Postadaki gecikme ve hasardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
Yarışma Sekreteryası
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü
Sabahattin Zaim Eğitim Merkezi, Bulgurlu Mahallesi, Alemdar Caddesi
Hanımseti Altçıkmazı No 2, Üsküdar – İSTANBUL
Tel: : 0216-412 92 03
Logo Hakları
Yarışmada birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü alan logoların telif ve yayın hakları
Üniversitemize ait olacak ve Üniversitemiz bu çalışmalardan istediğini kullanmakta
veya kullanmamakta serbest olacaktır. Sözü edilen çalışmalar, Üniversitemiz
tarafından her türlü görsel-yazılı iletişimde kullanılabilecek ve Üniversitemiz arşivine
girecektir.
Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla bir logoya birincilik ödülü vermeye yetkilidir.
Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımların telif ve yayın haklarını, ödemiş
olduğu ödül bedeli ile, süresiz olarak Üniversitemize verdiklerini ve buna bağlı olarak,
gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü
edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb.
umuma arzında gerekli bilumum haklar için Üniversitemize izin / muvafakat name
verdiklerini kabul ederler.
Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri
almayacağını ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu
izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi ve manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü
ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı
sorumludur. Üniversitemiz, logolar için katılımcının yukarıda verdiği
izin/muvafakatname karşılığında ayrıca bir bedel ödemeyecektir.
Üniversitemiz ödül almayan bir çalışmayı satın almak isterse, yarışmacı ile anlaşarak
saptanacak bir bedel karşılığında tasarımın kullanım hakkını devralabilir. Seçici
Kurul, katılımı yeterli görmediği takdirde yarışmayı sebep bildirerek sonlandırma
hakkı ile yarışmaya katılan tasarımların, Üniversitemizin ihtiyacını karşılayamaması
halinde, eserlere ödül verip vermeme hakkını saklı tutar.
Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi : 05 Eylül 2011
Sonuçların Açıklanması : 15 Eylül 2011
Ödüller
Birincilik Ödülü: 5000-TL
İkincilik Ödülü: 3000-TL
Üçüncülük Ödülü: 2000-TL