İSTANBUL LİSE ÖĞRENCİLERİNE BURS

Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği, İstanbul’daki liselerde öğrenim gören, gördükleri öğrenim düzeyinde başarılı olan, maddi olanakları yetersiz, lise öğrencilerine burs vermektedir.

Lise burslarının tahsisinde fen lisesi öğrencilerine öncelik tanınır. Burslarımız
karşılıksızdır.

2018-2019 öğretim yılı burs başvuru tarihleri: 25 Eylül – 15 Ekim 2018 tarihleri arası.
2018-2019 öğretim yılı aylık burs tutarı: 175 TL.
2018-2019 öğretim yılı burs ödeme süresi: Ekim 2018 / Haziran 2019 arası 9 ay süreyle.

Bursiyerimiz Olma Koşulları:
• T.C. vatandaşı olmak.
• İstanbul’daki liselerde öğrenim görüyor olmak.
• Maddi olanakları yetersiz olmak.
• 9.sınıfta öğrenim görenler için ortaöğretim mezuniyet derecesi en az 70 olmak.
• Ara sınıflarda öğrenim görenler için yıl sonu ortalaması en az 70 olmak.
• Açık Lise ve Özel Lise öğrencileri burslarımızdan yararlanamazlar. Ancak, Özel
Liseleri tam burslu kazanan (%100) veya okuyan öğrencilere bu kural uygulanmaz.
• Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlı olmak.

Burs Başvuru Şekli ve Süreç:
• Bursiyer adayları başvurularını yukarıda belirtilen tarihler arasında www.sacdd.org.tr
internet adresimizden “Lise Öğrencileri Burs İstek Formu” nu doldurup kendilerinden
istenen belgelerle birlikte online olarak göndererek yaparlar.
• Başvuru formunu eksik dolduranların ve eksik belge gönderenlerin başvuruları dikkate
alınmaz.
• Başvuru formunda yer alan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen puanlara ve koşullara göre yapılan ilk değerlendirmeyi takiben burs
verilebilecek öğrenciler önceliklerine göre sıralanır.
• Sıralamaya giren bursiyer adayları mülakata davet edilir.
• Burs kazanan öğrencilere durumları e-mail veya sms yoluyla bildirilir.

Başvuru Formuyla Birlikte Gönderilmesi Gereken Belgeler:

1- Öğrencinin ve veli-vasinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

2- Veli ya da vasiye ait sabıka kaydı, (e-devlet)

3- Vasi ise mahkeme kararı,

4- Öğrencinin okulundan alınacak eğitim dönemine ait öğrenci belgesi,

5- Öğrencinin son öğretim yılına ait karnesi veya not dökümü ve başarı belgeleri,

6- Veli-vasinin ikametgâh belgesi, (e-devlet)

7- Vukuatlı nüfus dökümü, (Tüm aile fertleri görünecek şekilde olmalıdır.) (e-devlet)

8- Öğrenciye veya veliye ait bankamatik hesabını gösteren hesap bilgileri ve IBAN
no, (Ziraat Bankası)

9- Ailenin mali durumunu gösteren belgeler,
a) Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu,
b) Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
c) Emekliler için aylık maaşı gösterir belge, (e-devlet)
d) Geliri olmayan anne ve baba için ayrı ayrı Sosyal Güvenlik Kurumundan
alacakları kayıtları olmadığına dair belge, (e-devlet)

10- Anne ve babaya ait ayrı ayrı tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın
detaylı döküm belgesi, (e-devlet)

11- Anne ve babaya ait ayrı ayrı araç tescil belgesi, (e-devlet)

12- Anne ve babaya ait tapu ve araç olmaması durumunda mutlaka isimlerinin
görüleceği şekilde ayrı ayrı belge, (e-devlet)

13- Taahhütname, (Bu taahhütname veli/vasi tarafından burs tahsis edildikten sonra
doldurulup ıslak imzalı olarak Vakfımıza teslim edilecektir.)

Not: Engelli öğrenciler bu belgelere ek olarak tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış engelli raporlarını da göndereceklerdir.

Bursiyerlerin Yükümlülükleri:
Vakfımızdan burs almaya hak kazanan öğrenciler Vakfın burs koşullarını bilerek ve kabul
ederek burs almaya başlarlar.

Bursiyerler, burs koşullarına aykırı hareket ettikleri takdirde haklarında yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu kabul eder.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler Vakıfça gerekli görülen hallerde burs başvuru formunda veya Vakfa gönderdikleri belgelerdeki bilgilerin araştırılmasını ve kullanılmasını kabul eder.

Bursiyerler öğrenimleri ile ilgili okul değişikliği, bölüm değişikliği, geçici olarak yurt dışına
çıkma, öğrenime devam edememe, adres, telefon, e-mail adresi değişikliği vb her değişikliği Vakfa derhal bildirmek zorundadır.

Bursiyerimiz olan lise öğrencisi her dönem başında öğrenci belgesini, karnesini ve başarı
belgelerini Vakfımıza ulaştırmakla yükümlüdür.

Bursların Devamı – Kesilmesi:
Özel liselerde %100 burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerin bursları kesilir.

Dönem başında göndermesi gereken belgelerin Vakfımıza ulaşmasından bursiyerler
sorumludur. Söz konusu belgelerin Vakfımıza ulaşmaması bursun kesilmesine neden olur.

İstenen başarı düzeyini sağlayamayan bursiyerlerin bursları kesilir.

Doğal afet, kaza, sağlık vb. istem dışı olay ve sorunlar nedeniyle bir öğretim yılında başarısız olan öğrencilerin burs ödemelerinin devamına Vakıf Yönetim Kurulu’nca karar verilir. Böyle bir sorun yaşayan öğrencilerin durumlarını belgeleyerek Vakfımıza yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

• Eksik veya yanlış beyanda bulunanların,
• Kayıt donduranların,
• İstenilen eksik belgeleri tamamlamayanların,
• Disiplin cezası alanların,
• Hüküm giydiği tespit edilenlerin,

bursları kesilir ve gerekirse bursiyerlerden o tarihe kadar yapılan ödemeler yasal yollara
başvurularak geri istenebilir.