İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, öğrencilerin yeni çalışma alanlarını ve güncel bilgileri keşfederek, düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak ve sorun çözen , üretken bireyler olarak hem topluma hem de kendi yaşantılarına yön vermelerine rehberlik etmektir.
VİZYONU

Gönüllülük esasına dayalı olarak, sınırları kaldırarak tüm öğrencilerin üniversiteye ulaşmalarını sağlamak,
Dezavantajlı grupları da dahil etmek ve onlarından da üniversitelerden yararlanmalarını sağlamak,
Baskı olmadan öğrencilere saygılı bir atmosfer sunmak ve performans göstermelerini sağlamaktır.

FAALİYET ALANLARI
Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

Çalışma konuları ile ilgili araştırma yapmak, bunları Türkçe ve yabancı dillerde yayımlayarak ulusal ve uluslar arası kamuoyunun bilgisine sunmak,
Ulusal ve uluslar arası nitelikte konferans, kongre, sempozyum, kolokyum, seminer, panel ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirmek,
Merkezin ilgi alanına giren konularda sertifika, kurs ve benzeri programlar düzenlemek,
Merkez bünyesinde oluşturulacak birimler aracılığıyla projeler yapmak,
Üniversitenin akademik birimlerinin de katkısıyla Merkezin ilgi alanına giren konularda ortak çalışmalar yürütmek,
İstekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek,
Ulusal ve uluslararası düzeyde, diğer üniversiteler ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,
Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

EĞİTİM PROGRAMLARI

Yaz Okulu Programı ( 1-19 Temmuz 2013)

Program 7-13 yaş grubuna yönelik olarak hazırlanmış ve öğrencilerin üniversiteye ulaşmaları, üniversitenin akademik donanımından ve laboratuvarlarından yararlanmaları sağlanmıştır. Toplam 40 öğrenci ve 15 akademisyen katıldığı program, Merkez Müd. Ayşin KAPLAN SAYI tarafından yürütülmüştür. Eğlenceli Bilim Atölyesinden, Zekâ Oyunlarına; Elektronikten Mekatroniğe, Fotoğrafçılıktan, Bilgisayara, İngilizceye farklı atölyeleri ve çok çeşitli spor aktivitelerini içinde barındıran zengin bir program sunulmuştur. Elektrik-Elektronik Atölyesinde elektrik ve elektrikle ilgili elemanlar hakkındaki bilgileri yaşayarak öğrenen öğrenciler;
Mekatronik Atölyesinde robotların parçaları ve kullanım alanlarını hakkında bilgiler edinmişlerdir. Eğlenceli Bilim Atölyesinde en eğlenceli fen deneylerini öğrenip uygulayarak, Fotoğrafçılık Atölyesinde kendi objektiflerinden iyi fotoğraf çekiminin püf noktalarını öğrenmişlerdir.

Zeka Oyunlarında oyun dünyasının içine girerek, strateji geliştirme, plan yapma, mantık yürütme, dikkat ve yoğunlaşma, yenilgiyi hazmetme, karar verme gibi tutum ve davranışlarını edinmişlerdir. Sporda ayak tenisinden, petangaya, oryantiringe; badmintondan, voleybola ve basketbola birçok etkinlikle buluşturulmuşlardır. Bilgisayar ve Bilişim Atölyesinde : Fotoshopu öğrenmiş, İngilizce’de ise İngilizce dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik şiirler okumuş, şarkılar söylemişlerdir. Ritim dersinde ritim çalışmaları üzerinde durulmuş ve Akapella müziği için alt yapıları oluşturulmuştur. Üniversitemiz Tepekent tesislerimizin de etkin olarak kullandığı program da öğrencilerimiz haftada bir gün spor dersimiz kapsamında yüzme etkinliklerinde bulunmuşlardır.
Yaz Okulu Programı Ders İçerikleri
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi atölye çalışmaları yoluyla çocukların bilim ve sanatla buluşmasını, okullarda yer almayan farklı dersler ile eğitimlerinin zenginleştirilmesini ve çok yönlü düşünmelerini sağlayarak onların farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamayı ilke edinmiştir. Bu sebeple İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Temmuz ayında ilk yaz okulu programını uygulamaya koymuştur. Akademik kadromuz ve öğrencilerimiz eşliğinde unutulmaz deneyimlere imza atılan yaz okulu programı içeriğinde aşağıdaki atölyeler yer almıştır:
Elektrik-Elektronik Atölyesi: Öğrencilerin elektrik ve elektrikle ilgili elemanlar hakkındaki bilgileri yaşayarak öğrenmelerini sağlayan bu atölyede elektrik akımından yola çıkan öğrenciler, elektrik devresinin elemanlarını tanıyarak bir elektrik devresi basit motor, basit uçak yapımı gibi uygulamalarda bulunmuş ve yaşamımızda elektriğin önemini bir kez daha kavramışlardır.

Spor: Ayak tenisinden, petangaya, yüzmeden, voleybola ve basketbola birçok etkinlikliği barındıran bu atölyede, denge-koordinasyon, grupla birlikte hareket edebilme, karar verme ve risk alma becerileri üzerinde durulmuş ve öğrencilerin enerjilerini atarak eğlenmeleri sağlanmıştır.

Mekatronik Atölyesi: Robotların parçaları ve kullanım alanları hakkında bilgi vermeyi amaçlayan bu atölyede, öğrencilere temel robot kolları üzerinden gidilerek gelişmiş robotlar ve robot programlaması öğretilmiştir.

Zeka Oyunları: Zeka oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, plan yapma, mantık yürütme, dikkat ve yoğunlaşma, yenilgiyi hazmetme, karar verme gibi tutum ve davranışlarını geliştiren oyunlardır. Öğrenciler zeka oyunlarında yaparak yaşayarak öğrenirken, zihinsel olarak hayata hazırlanır. Oyun dünyasının içine girerek, aslında çokta ciddi olan strateji geliştirme, plan yapma, mantık yürütme, dikkat ve yoğunlaşma, yenilgiyi hazmetme, karar verme gibi tutum ve davranışların geliştirildiği bu atölyede öğrencilerin bu becerileri en iyi şekilde edinmeleri sağlanmıştır.
Eğlenceli Bilim Atölyesi: Dünyayı bir bilim adamı gibi algılayabilenler ve ancak olaylar üzerinde düşünebilenler dünyaya katkıda bulunabilirler. İlkokul ve Ortaokul düzeyindeki çocukların fen ve matematik kavramlarını, analitik ve yaratıcı düşünce becerilerini geliştirerek öğretme sürecini içeren, tamamen uygulamalı etkinliklerden oluşan bu atölye öğrencilerin hayatı ve olayları özümseyerek yaşamasını sağlamaktadır. Eğlenceli Bilim Atölyesinde öğrencilerimiz olayların nedenlerini düşünme, neden sonuç ilişkisi kurma ve eğlenceli fen deneylerini öğrenip uygulama fırsatı yakalamışlardır.

Fotoğrafçılık Atölyesi: Öğrencilerin kendi gözünden dünyaya bakmayı, etkileyici kareler yakalamayı ve istediklerini en zarif ve görsel bir halde anlatabilmelerini hedefleyen bu atölyede öğrenciler fotoğrafçılık tarihi, ilk çekilen fotoğraflar, iyi fotoğraf çekiminin kuralları, ünlü fotoğraflar, portre fotoğrafı çekimi ve değerlendirmesi, obje fotoğrafı çekimi ve değerlendirmesini öğrenerek, kendi objektiflerinden iyi fotoğraf çekiminin sırlarına ulaşmışlardır.

Grafik ve Web Tasarımı: Bireylerin kendilerini görsel olarak ifade edebilmeleri ve görsel okur yazar olmalarını sağlamayı hedefleyen bu atölyede, öğrencilere photosop programı öğretilerek, görsel dizayn ve blog açma üzerinde durulmuştur. Kendi tasarımlarını yapan ve bloglarını açan öğrenciler bu atölye ile kendilerini sanal ortamda ifade etme şansını yakalamışlardır.

İngilizce: Öğrencilerin birey olarak niteliğini artıracak ve dünyayla iletişim kurmalarına aracılık edecek olan İngilizce’ye odaklanılan bu atölyede, İngilizce dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulmuştur. Şiirlerin okunduğu, şarkıların söylendiği ve oyunların oynandığı bu atölyeyle öğrencilerin dil anksiyeteleri azaltılarak, dili kullanma becerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.

Üstün Zekâlılar Yaz Okulu Programı ( 12 Ağustos- 30 Ağustos 2013)

Üstünlük ‘’üst düzey zekâyı’’belirtmek için kullanılan bir etiket olmakla birlikte, sadece zorlayıcı ve çocuğun zekâ, yetenek ve ilgi seviyesini arttırıcı etkinliklere katılmasıyla arttırılabilen dinamik bir niteliğe sahiptir. Üstünlüğün gelişimi, kalıtsal, doğuştan getirilen kapasitenin çevre tarafından uyarılması ve zorlanmasıyla gerçekleşen interaktif bir süreci kapsamaktadır. Her ne kadar bu içsel (doğuştan getirilen) potansiyel çocuğun ilk yıllarında daha kolay bir şekilde işlenebilmekte ise de, bu potansiyelin geliştirilmesi için birey yaşamı boyunca uygun zorlanmaya ihtiyaç duymaktadır. Bizler zihinsel olarak ya gelişiriz, ya da gerileriz, tamamen sabit kalmamız mümkün değildir. Üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin eğitimi, bu bireylerin zihinlerinin erken ve sürekli bir şekilde zorlanmasını, meşgul edilmesini sağlamak zorundadır. Bu sebeple tüm dünyada üstün zekalı ve yetenekli bireylerin öğrenme ihtiyacının giderilmesi için zenginleştirme dediğimiz eğitimsel müdahaleye başvurulmaktadır.
Üstün zekâlı ve yeteneklilerin bu şekilde zorlayıcı ve zenginleştirilmiş bir eğitim programına ihtiyaç duymalarından hareketle İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi içeriğinde yaratıcı sorun çözme, arkeoloji, genetik biyokimya, matematikte yaratıcılık, doğa bilimleri, grafik web tasarımı, sinema – tv – senaryo yazarlığı dersleri yer alan bir program hazırlanmıştır. Üç hafta süren eğitim programına, 11 üstün zihin düzeyinde olduğu tanılanmış öğrenci katılmıştır. Programda 11 öğretmen ve akademisyen görev almıştır. Program Merkez Müd. Ayşin KAPLAN SAYI tarafından yürütülmüştür. Yaratıcı sorun çözme dersinde öğrencilerin günlük hayatta karşılarına çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilmelerini sağlamak amaçlanırken, arkeoloji dersinde kültürel değişimleri inceleyerek kültürler arası karşılaştırmalar yapma ve tarihe ışık tutma fırsatını yakalamaları hedeflenmiştir. Genetik biyokimya dersinde gen, alel gen, fenotip, genotip, karakter oluşumu, mutasyon, genetik alanındaki gelişmeler, adaptasyon ile ilgili temel kavramların kazandırılması üzerinde durulmuş, matematikte yaratıcılık dersinde zaman ve paranın matematiksel kavramları araştırılarak, öğrencilerin matematiksel gruplama becerileri ve sayı kavramı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Grafik web tasarımı dersinde öğrenciler, blog açma ve bir web sitesinin hazırlanma aşamalarını öğrenmeleri ve uygulamaları konusunda yönlendirilerek , sinema – tv – senaryo yazarlığı dersinde de yönetmenlik – sinema tarihi –senaryo yazımı- kurgu yönetimi – ışık yönetimi hakkında ilginç bilgiler edinmişlerdir. Üstün Yeteneklilerin Eğitimi alanında uzman eğitimcilerle ilerleyen yaz okulu eğitimlerinde, aileler alandaki uzmanlarımız tarafından Üstün Yetenekli Çocukların özellikleriyle ilgili bilgilendirilmekte ve yaşadıkları sorunlara ilişkin yönlendirme yapılmaktadır.
Üstün Zekalılar Yaz Okulu Programı Ders İçerikleri (12 Ağustos- 30 Ağustos 2013)
İstanbul Aydın Çocuk Üniversitesi Üstün Zekalılar yaz okulu programınında yer alan atölyeler aşağıdadır:

Genetik/Doğa Bilimleri: Dünyayı bir bilim adamı gibi algılayabilenler ve ancak olaylar üzerinde düşünebilenler dünyaya katkıda bulunabilirler. İlkokul ve Ortaokul düzeyindeki çocuklara genetik ve doğaya ilişkin kavramları tamamen uygulamalı olarak öğretmeyi hedefleyen bu atölyede öğrencilerin hayatı ve olayları özümseyerek yaşaması sağlanmıştır.
Astronomi: Uzay, gezegenler, uzay mekikleri ve roketler…Sadece yaşadığımız dünya değil, tüm evreni merak eden öğrencileri hiçbir yerde karşılaşamayacakları bilgilerle tanıştıran bu atölyede, karadelikler, gezegenler ve uzay mekikleri hakkında konuşularak öğrencilerin astronomiye ilişkin bilgileri arttırılmıştır.

Sinema-Tv.: Bir filmin nasıl çekildiğini, film setinde neler olduğunu, bir senaryonun nasıl yazıldığını öğreten bu atölyede, öğrencilerin sinema sanatına olan ilgisinin ortaya çıkarılmış, ders sonunda öğrenciler kendi filmlerini çekmişlerdir.

Grafik ve Web Tasarımı: Görsel tasarım ve web sitesi açma konularının işlendiği bu atölyede çocuklar yaratıcılıklarını kullanarak, kendileri için, renkli, çarpıcı ve etkili sanal bir dünya oluşturulmuştur.

Yaratıcı Sorun Çözme: Öğrencilerin gerçek hayatta karşılaştıkları problemleri Yaratıcı Sorun Çözme basamaklarını kullanarak çözme sürecini içeren bu atölyede somut materyaller ve bilgi boşlukları kullanılarak, öğrencilerin sorunu belirleme, soru sorma, düşünce üretme, kriter belirleme, değerlendime yapma ve aksiyon planı oluşturma gibi beceriler geliştirilmiştir.

Arkeoloji: Arkeoloji geçmişle günümüz arasındaki bağlantıyı sağlayan en en önemli bilim dalıdır. Bir yandan öğrencilere kültürel değişimleri inceleyerek, kültürler arası karşılaştırmalar yapma ve tarihe ışık tutma fırsatını sunarken, bir yandan da genel kültürlerinin artmasını sağlayan bu atölyede öğrenciler arkeloji terimleri, kazı yapma, kendi arkeolojik eserini dizayn etme gibi konular üzerinde durulmuştur. Öğrencilerin arkeolojiye olan ilgisi arttırılmıştır
Matematik: Çevremizi, dünyamızı anlamlandırmak, mantığımıza oturtmak için sayılar kullanır. Zaman ve paranın matematiksel kavramının araştırıldığı ve her gün görülen şekil ve örüntülerle geometrinin keşfedildiği bu atölye de, öğrenciler bir problemin farklı çözüm yollarını bulmaya yönlendirilmiş ve matematikte yaratıcılık becerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.

Kış Okulu: ( 5 Ekim 2013- 25 Ocak 2014)

Eğitim Fakültesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi tarafından 32 hafta sürecek olan ve 6-14 yaş grubu çocukları hedefleyen kış okulunda zenginleştirme odaklı bir eğitim yürütülmektedir. Bu sebeple okullarda olmayan farklı dersler ve farklı konular akademisyenlerimiz tarafından üniversitemiz labaratuvarlarında tamamen uygulamalı olarak sunulmaktadır. Programda farklı yaş gruplarına göre, Grafik Web Tasarımı, Ritim ve Müzik, Masal Atölyesi, Zekâ Oyunları, Proje Mutfağı, İngilizce, Bilim Atölyesi ve Yaratıcı Sorun Çözme gibi dersler yer almaktadır. Öğrencilerin her ay iki atölyeden yaralanabildiği programda, I.dönem altı atölye ile tanışan öğrencilerimiz, II.dönem de altı atölye ile tanışarak, yıl boyunca 12 atölye almaktadırlar. Programda 12 akademisyen görev almakta olup, Program Merkez Müd. Ayşin KAPLAN SAYI tarafından yürütülmektedir.

Üstün Zekâlılar Kış Okulu: ( 5 Ekim 2013- 25 Ocak 2014)

Eğitim Fakültesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi tarafından 32 hafta sürecek olan ve 6-14 yaş grubu üstün zihin düzeyinde olduğuna ilişkin tanı almış çocukları hedefleyen kış okulunda zenginleştirme ve farklılaştırma odaklı bir eğitim yürütülmektedir. Bu sebeple okullarda olmayan farklı dersler ve farklı konular akademisyenlerimiz üstün zekâlı öğrencilerin farklı öğrenme özelliklerine göre tarafından üniversitemiz labaratuvarlarında tamamen uygulamalı olarak sunulmaktadır. Programda farklı yaş gruplarına göre, Grafik Web Tasarımı, Ritim ve Müzik, Zeka Oyunları, Elektrik-elektronik, Gems, İngilizce, Eğlenceli Fen Atölyesi, Drama, Sinema, Astronomi ve Yaratıcı Sorun Çözme gibi dersler yer almaktadır. Programda 14 akademisyen görev almakta olup, program Merkez Müd. Ayşin KAPLAN SAYI tarafından yürütülmektedir.

İLETİŞİM

Florya Yerleşkesi
Beşyol Mahallesi İnönü Cad.No: 38 / Sefaköy-Küçükçekmece / İSTANBUL
Telefon: 444 1 428/1123
E-mail: info@aydin.edu.tr
aysinsayi@aydin.edu.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.