İSO Vakfı Bursu

İSO Vakfı Bursu

İstanbul Sanayi Odası Vakfı Burs Başvuru Kriterleri
1-) T.C. vatandaşı olmak,
2-) Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç),
3-) Gelir düzeyi düşük olmak,
4-) Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,
5-) Adli sicil kaydı bulunmamak,
6-) İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,
7-) Yüksek öğretim için: ilgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görüyor olmak.

Yukarıdaki koşullara sahip burs adayları 01 – 30 Eylül tarihleri arasında web sayfası üzerinden online başvuru yapabilirler. Başvurular İSOV Burs Komisyonunca değerlendirilerek uygun görülenler mülakata çağırılır. Mülakat sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilerden online başvuru sırasında verdikleri bilgileri teyit eden belgeler talep edilir. Yurtdışı eğitim alan öğrencilere burs desteği bulunmamaktadır.

İSOV aşağıdaki üniversite ve okullarda öğrenim gören adayların başvurularını kabul etmektedir.

1-) Boğaziçi Üniversitesi,
2-) İstanbul Üniversitesi,
3-) İstanbul Teknik Üniversitesi,
4-) Galatasaray Üniversitesi,
5-) Marmara Üniversitesi,
6-) Yıldız Teknik Üniversitesi,
7-) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
😎 Türk-Alman Üniversitesi,
9-) İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
10-) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,
11-) Kocaeli Üniversitesi,
12-) Gebze Teknik Üniversitesi,
13-) Özel üniversitelerin mühendislik bölümlerinde ve %100 burslu öğrenim görebilen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınır.

Burs Başvurusu:

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI
KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ

MADDE 1: AMAÇ
Ülkemizin geleceği olan gençlerimize imkan tanımak ve eğitimlerine yardımcı olmak
suretiyle ileride eğitim seviyesini yükseltmek ve bu sayede Ülke kalkınmasına destek
vermektir.
Memleketimizin endüstri, ticaret ve eğitim alanlarındaki büyümeyi desteklemek
amacıyla özellikle bu alanlarda eğitim faaliyetlerine katkıda bulunur.
Amacımıza ulaşmak için hazırlanan bu yönerge de öğrencilere verilecek karşılıksız
bursların esas ve şartları maddeler halinde belirlenmiştir.

MADDE 2: KAPSAM
Bu yönerge, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde mesleki ve teknik lise, meslek
yüksek okulu, üniversitelerin teknik bölümlerinde yüksek öğretim, yüksek lisans
öğrenimi yapan veya bu eğitim kurumlarına girme hakkını elde etmiş ancak
öğrenimine kendisinin veya ailesinin imkânlarıyla devam edemeyen başarılı
öğrencilere karşılıksız olarak Vakıf’ça verilecek burslar ve bursların ödenmesi ile ilgili
usul, işlem ve hükümleri kapsar.

MADDE 3: TANIMLAR
Bu Yönergede adı geçen;
a)‘’Vakıf’’ deyimi:İstanbul Sanayi Odası Vakfını,
b) Yönetim Kurulu :İstanbul Sanayi Odası Vakfı Yönetim Kurulunu
c) ’Öğrenci‘’deyimi :Mesleki teknik Lise yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en
az 3 veya 100 üzerinden en az 75 yüksek öğretim kurumlarının, iki yıllık meslek
yüksek okulları ve dört yıllık süreli eğitim veren kurumlar ile yüksek lisans
bölümlerinde öğrenimlerine devam edenleri ifade eder.
d) Burs Komisyonu : Burs başvuruları değerlendirilerek nihai karar için Vakıf
Yönetim Kuruluna önerilmesi maksadıyla Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan
komisyonu ifade eder.

MADDE 4: BURS TÜRLERİ
İSOV tarafından her yıl yeniden tespit edilecek kontenjan tutar ve sürelerde verilecek
olan karşılıksız burs türleri aşağıdadır:
a- Yükseköğrenim ( Lisans ) bursları,
b- Yüksek lisans ( master ) bursları,
c- Doktora bursları
d- Bağışlı burslar:
d–1) Şartlı burslar,
d–2) Şartsız burslar
Yönetim kurulu Madde 4’de ifade edilen burs türleri üzerinde değişiklik yapmaya
yetkilidir.

MADDE 5: BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK
NİTELİKLER ve İSTENEN EVRAKLAR
Burs verilecek öğrencilerde aşağıda sıralanan nitelikler aranır:
a) T.C. Vatandaşı olmak,
b) Başka bir KYK hariç resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak,
(kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engeli öğrencilere
verilen burslar hariç)
c) Gelir düzeyi düşük olmak,
d) Asgari başarı koşullarına haiz olmak.
e) Adli sicil kaydı bulunmamak,
f) İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam
zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,
Burs verilecek öğrencilerden aşağıda sıralanan evraklar istenir:
a) Nüfuz cüzdanı örneği,
b) Savcılıktan iyi hal kağıdı,
c) ikametgah
d) Yüksek öğretime yeni başlayan adayların ÖSYM sonuç belgesi çıktısı ve okul
giriş başarı sıralamasını gösteren belge,
e) Yüksek öğretim ara sınıf bursiyer adayları için başarı belgesi olarak
tamamlanan son ders yılı veya yarı yıl itibariyle aldığı notları, bütün derslerin
genel not ortalamasını göstren belge (transkript)
f) Öğrenim görülen okuldan alınacak öğrenci belgesi
g) Anne-baba çalışıyorsa resmi gelir belgesi
h) Anne-baba çalışmıyorsa fakirlik belgesi
İSOV’un sağlamış olduğu burslardan faydalanabilmek için aşağıda ifade edilen
başarı koşullarına haiz olma şartı aranmaktadır.

MADDE 5-1) Yüksek Öğrenim (Lisans) Bursları
İSOV’un sağladığı burslar yüksek öğrenim kademesinde hazırlık ve birinci sınıf veya
ara sınıf öğrencilerine verilir. Burs’un dağıtımında sınıfın önemi yoktur; maddi
imkandan yoksun olan daha başarılı öğrencilere öncelik tanınır.
İSOV’un yüksek öğrenim öğrencilerine sağladığı burs için gerekli başarı şartları
aşağıda sıralanmıştır;

5-1-a) Hazırlık ve Birinci sınıflar için:
Burs, bölüme giriş puanı sırasında, İSOV’a yapılan başvurulardan ilk 10.000’e
girenlere öncelik tanınacaktır. Her öğrenci ÖSYM Sonuç Belgesi ile okula giriş
sırasını gösterir öğretim kurumu belgesini, adli sicil kaydı belgesini ve burs için
gerekli diğer belgeleri İSOV’a verir.

5-1-b) Ara sınıflar için:
Burs, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim programının derslerinden başarısız dersi
olmayan veya yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden
en az 75 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan adaya verilir. Başarı
derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu nedenle her ara sınıf adayı
bulunduğu yıl veya yarıyıl derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not
ortalamasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgeleri, adli sicil
kaydı belgesini ve burs için gerekli diğer belgeler ile Sanayi Odası Vakfı’nın ilgili
birimine verir.

MADDE 5-2) Yüksek Lisans (Master) Bursları
Lisans bitirme genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75
olan istekliler arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan aday öğretim
kurumunun burs komisyonunca önerilir ve seçim tutanağında her adayın genel
başarı ortalama sırası gösterilir. Yüksek Lisans burslarına başvurularda adayların tez
danışmanları ya da diğer öğretim üyelerinden talep ederek alacakları Vakfa hitaben
yazılmış bir tavsiye mektubu getirenlere öncelik tanınır. Ara sınıf yüksek lisans
öğrencilerinin başvurabilmeleri için başarısız dersleri olmaması ve genel not
ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en
az 75) olması gerekmektedir. Başvuru tarihinde adayların tezli lisans eğitimi
düzeyinde 26 yaşından büyük olmamaları şartı aranır. Askerlik görevini uzun süreli
olarak yapmış erkek adaylara 2 yaş daha eklenir.

MADDE 5-3 Doktora Bursları
Lisans ve/veya yüksek lisans bitirme genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya
100 üzerinden en az 75 olan istekliler arasından başarı ortalaması sıralamasına göre
önde olan aday öğretim kurumunun burs komisyonunca önerilir ve seçim
tutanağında her adayın genel başarı ortalama sırası gösterilir. Doktora burslarına
başvurularda adayların tez danışmanları ya da diğer öğretim üyelerinden talep
ederek alacakları Vakfa hitaben yazılmış bir tavsiye mektubu getirenlere öncelik
tanınır. Ara sınıf doktora öğrencilerinin başvurabilmeleri için başarısız dersleri
olmaması ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not
verilen üniversitelerde en az 75) olması gerekmektedir. Başvuru tarihinde adayların
35 yaşından büyük olmamaları şartı aranır.

MADDE 5-4) Bağışlı Burslar:
Bu burs türü Şartlı ve Şartsız olmak üzere iki’ye ayrılmış olup Vakfımızın Mütevelli
Heyeti ile sanayicilerimizin, Vakfımız aracılığıyla vermeyi düşündükleri bursları
kapsamaktadır.
a) Şartlı Burslar:
Vakfımızın Mütevellileri ile sanayicilerimizin, bursiyerlere vermeyi planladıkları
burslar ile ilgili her türlü norm ve standartlar bizzat Mütevellileri ile sanayicilerin
kendileri tarafından belirlenmektedir. Ancak, İSOV bursiyer ile ilgili her türlü
yazışmaları ve dosyalamayı yaparak, öğrencinin okul ve eğitimi ile ilgili başarı
durumunu gösterir belgeleri okul’dan temin eder ve burs sağlayan tarafından
istendiği takdirde, düzenli aralıklar ile burs sağlayana bursiyerin durumu hakkında
bilgi verir.
b)Şartsız Burslar:
Vakfımızın Mütevellileri ile sanayicilerimizin, bursiyerlere vermeyi planladıkları
burslar ile ilgili her türlü norm ve standartlar, Vakfımızın burs yönergesi ile belirlenir.
İSOV bursiyer ile ilgili hertürlü yazışmaları ve dosyalamayı yaparak, öğrencinin okul
ve eğitimi ile ilgili başarı durumunu gösterir belgeleri okul’dan temin eder ve burs
sağlayan tarafından istendiği takdirde, düzenli aralıklar ile burs sağlayana bursiyerin
durumu hakkında bilgi verir.

MADDE 6: BAŞVURMA
Burstan yararlanmak isteyenler İSOV’un WEB sayfası üzerinden dolduracakları ‘’
Burs Başvuru Formu ‘’ ve 5.maddede İstenilen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte
İSOV’a verirler.
İSOV’a burs için başvuracak her aday, ailesinin ve kendisinin malvarlığı ve gelir
durumunu tam olarak beyan eder. İSOV, gerekli gördüğü hallerde, bildirimde beyan
edilen hususların doğruluğunu her zaman araştırabilir, yanlış beyanda bulunulduğu
tespit edilirse verilmekte olan burs kesilir ve o tarihe kadar yapılan tüm ödemeler
İSOV tarafından bu yönergenin 13. maddesi gereğince geri alınır.

MADDE 7: BURS SAYISI VE MİKTARI
Her yıl burs verilecek öğrenci sayısı, burs miktarı Burs Komisyonu’nun teklifi ile
Yönetim Kurulu’nca tespit olunarak Vakıf bütçesinde bunu karşılayacak bir miktar
ayrılır ve Mütevelliler Heyeti’nin Şubat ayı toplantısında bütçe ile birlikte onaylanıp
yürürlüğe girer.

MADDE 8: HAK TALEBİNDE BULUNULMAMASI
Bu yönerge bursların tahsis ve takibi konusunda iç düzeni sağlamak amacıyla
hazırlanmış olup, Yönerge hükümleri İSOV’nın bursiyerlere karşı bir taahhüt’ü
anlamına gelmez. Yönerge hükümlerinin uygulanmasından İSOV’nın vazgeçmesi
durumunda bursiyerler yönerge hükümlerine dayanarak herhangi bir hak talep
edemezler.

MADDE 9: BURS SÜRESİ
İSOV bursları Ekim-Haziran ayları arasında, toplam 9 ay olarak verilir.
Müteakip yıllarda bu yönergenin 6. maddesindeki koşullara uygunluğu devam
edenlere yeniden değerlendirme yapılarak öncelik tanınır. Başarı gösteren
öğrencilerin bursları mezun oluncaya kadar devam edebilir.
İSOV bütçe imkanlarında olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu
yönerge hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve bunu devam ettiren öğrencinin
her sene öğrenci belgesi ve not çizelgesi/transkriptini İSOV’a getirmesi halinde
bursunun devam etmesi esastır.

MADDE 10: BURS TAHSİSİ
İSOV Bursları’nın kimlere verileceği, burs komisyonunun burs almaya hak
kazananlar ile yapacağı her yıl Eylül ayı içindeki mülakat sonucunda ve Yönetim
Kuruluna önerilecekler arasından en geç Ekim ayı içinde Yönetim Kurulu’nun kararı
ile 3. madde deki esaslara uygun olarak belirlenir.

MADDE 12: ÖDEME
Burslar öğrenciye aylık ve banka aracılığıyla ödenir. Ödeme yapılabilmesi için bütün
işlemlerin tamamlanması zorunludur.

MADDE 13: BURSUN KESİLME HALLERİ
İSOV Bursları aşağıda belirtilen hallerde kesilir;
a) Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,
b) Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan
uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde gerek okul
dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve
hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkum olması,
c) Öğrencinin 7.madde de yer alan burs başvuru formunu gerçeğe aykırı olarak
doldurduğunun anlaşılması,
d) Öğrencinin başka bir kuruluştan burs alması,
e) Uyarılara rağmen öğrenci mazeretsiz 3 (üç) ay kendisine tahsis edilen bursu
almaması.
f) Başarı gösteremeyen ve bu yetersiz başarı veya başarısızlığı için sağlık, ailevi
veya Yönetim Kurulu’nca kabule şayan bir mazereti bulunmaması,
g) Eğitime engel olacak bir sakatlığı veya hastalığının bulunması,
h) başarı durumunun yukarıda bahsedilen seviyenin altına düşmesi,
i) her sömestre ve öğretim dönemi sonunda öğrenci belgesi ve not
çizelgesi/transkriptin zamanında İSOV’a teslim edilmemesi,
j) sene kaybetmeden yatay geçiş yapanlar haricinde okul değiştirenlerin,
ve öğrencinin talebi halinde, Burs komisyonunun önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile
bursları kesilir.

MADDE 14: BURSUN YENİDEN VERİLMESİ
Öğrencinin devam etmekte olduğu sınıfta kalması halinde kesilen burs, bir sonraki
sınav döneminde en az iyi derece alması veya not ortalamasının ilgili maddelerde
belirtilen not ortalaması veya daha yüksek olması halinde, burs kontenjanının müsait
olması şartı ile bir defaya mahsus olmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile burs
yeniden verilebilir.

MADDE 15:BURS ALAN ÖĞRENCİNİN TAKİBİ
İSOV’dan karşılıksız burs alan öğrencinin öğrenim durumu, görevli personel
tarafından devamlı takip ve kontrol edilir.
İSOV da her öğrenci için bir dosya tutulur. Bu dosyalarda yapılan ödemeler,
öğrencinin başarı ve genel durumu yer alır. Öğrencilerin öğrenim durumunun
gerektiği gibi izlenebilmesi için, bütün burs alan öğrencilerin durumlarını belirten bilgi
ve belgeleri zamanında İSOV’a göndermeleri zorunludur.

MADDE 17: MALİ HÜKÜMLER
Verilecek her türlü bursların sayısı, para olarak miktarı Vakıf Yönetim Kurulu
tarafından bütçede bu iş için ayrılan ödenek göz önüne alınarak tespit edilir. Yönetim
Kurulu bu iş için gerektiğinde bütçenin diğer kalemlerinden aktarma yapabilir.

YÜRÜTME
Bu Yönerge İstanbul Sanayi Odası Vakfı Yönetim Kurulu’nca yürütülür.