işletme, ekonomi ve mühendislik öğrencilerine burs

Deloitte Eğitim Vakfı, başarılı fakat maddi olanaklardan yoksun gençleri, işletme, ekonomi ve mühendislik alanlarında, yüksek öğrenimde öğrenim gören öğrencilere burs vermekte.

Burs almaya hak kazanacak öğrenciler bu doğrultuda seçilecek, seçilmiş olanlarla ilişki yine bu esaslar doğrultusunda devam ettirilecektir.

VERİLECEK BURS

DEVAK, (1.) maddede belirtilen hususlar doğrultusunda yüksek öğrenim kapsamında okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine burs verir.

Yüksek öğrenim Lisans alanında aşağıdaki bölümlerde okuyan öğrencilere burs verilir:

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
İŞLETME (İngilizce)
İKTİSAT (İngilizce)

DEVAK, bu listede yer alan bölümlerin nitelik ve sayısını genişletmekte ve daraltmakta veya belli üniversitelerle sınırlamakta serbesttir.

Bursiyer sayısı ve her bir öğrenci için verilecek burs miktarı her yıl DEVAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve açıklanır. DEVAK Yönetim Kurulu, bursiyer sayısını ve verilecek burs miktarını değiştirmekte serbesttir.

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLERDE ARANAN TEMEL KRİTERLER
1 LYS sınavında her yıl belirlenen üniversite yerleştirme puanları düzeyinde başarı göstermiş olmak.
2 DEVAK Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenen üniversitelerde öğrenim gören başarılı bir öğrenci olmak.

BAŞVURU ŞARTLARI
1 T.C. vatandaşı olmak
2 Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı olmak
3 DEVAK tarafından belirlenen üniversitelerin lisans programlarını kazanmış ya da belirlenen üniversitelere devam ediyor olmak
4 Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak; başka yerden maaş ve ücretin yanı sıra üniversitelerce ve kamu kuruluşlarınca verilenler haricinde özel kuruluşlardan burs almamak (2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından burs alınması durumunda DEVAK tarafından belirlenen burs tutarının yarısı ödenir.)
5 Lisans için, DEVAK tarafından yıllık olarak belirlenecek olan LYS taban puanlarının, ara sınıflar için ise 4 üzerinden 2,5 ya da muadili olan not ortalamasının üzerinde başarı göstermek

BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BURS DEVAM SÜRECİ

Bursiyerler, burs programının kural ve ilkelerine uymak; başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek; kayıtlı olduğu akademik programı öngörülen sürede bitirmek ve fakültenin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş, mezuniyet tarihini gün/ay/yıl olarak belirten bitirme belgesinin onaylı nüshasını DEVAK’a iletmekle yükümlüdür.
Bursiyerler, Vakıf tarafından istenilen bilgi ve belgeleri Vakfa ve kurumlarının burs ofislerine zamanında sunmak zorundadır.
Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, aşağıda değinilen “burs kesilme nedenleri” ne ilişkin bir tespitte bulunulmaması halinde eğitim süreci ile sınırlı olarak burs sağlanır, her yıl yeni bir değerlendirme yapılmaz.
Bursun devamı için bursiyerin, kabul edilebilir haklı bir engeli olmaksızın dönem veya sınıf kaybetmemesi veya tekrarlamaması; öğrenim gördüğü dönemlere ait tüm dersleri ile ilgili kümülatif ortalamasının 4 üzerinden 2,5 ya da muadilinin altında olmaması; bursun kesilmesine neden olacak aşağıda belirtilen hususlardan herhangi birinin gerçekleşmemiş olması yeterlidir.

Deloitte Eğitim Vakfı

Spine Tower Büyükdere Cad.
No:243 Kat:22
34485 Maslak, Sarıyer, İstanbul

T: +90 (212) 401 3280
F: +90 (212) 401 3329