İş Fikri Yarışması

ANSİAD Girişimcilik Ekosistemi Projesi
Ödüllü “İş Fikri Yarışması” Başvuruları Başladı!

Fikrinden Girişim Çıkar !

ANSİAD, Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Antalya Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi işbirliğiyle; Batı Akdeniz bölgesi girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak, öğrenciler arasında girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, iş planı ve iş kurma süreçleri ile ilgili eğitim bilgilerinin pekiştirilmesi, yeni iş fikirleri ortaya çıkarma ve bunları sunma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla ANSİAD Girişimcilik Ekosistemi Projesi Ödüllü İş Fikri Yarışmasını yeni misyonuyla öğrencilerimizle buluşturuyoruz !

ANSİAD GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ PROJESİ
ÖDÜLLÜ “İŞ FİKRİ YARIŞMASI”
ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Adı:
Yarışmanın adı “Ansiad Girişimcilik Ekosistemi Projesi Ödüllü İş Fikri Yarışması”, sloganı “Fikrinden Girişim Çıkar”dır.

Yarışmayı Düzenleyen Kurumlar:
– Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD)
– Akdeniz Üniversitesi
– Uluslararası Antalya Üniversitesi
– Süleyman Demirel Üniversitesi
– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Yarışmanın İçeriği:
Batı Akdeniz Bölgesi’nde Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile bu okullardan 1 yıl içinde mezun olanlar arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş planı ve iş kurma süreçleri ile ilgili eğitim bilgilerinin pekiştirilmesi, yeni iş fikirleri ortaya çıkarma ve bunları sunma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla ANSİAD Girişimcilik Ekosistemi Projesi kapsamında düzenlenen girişimcilik yarışmasıdır. İş bu şartname Yaratıcı, Teknoloji Tabanlı İş Fikirleri yarışmasına katılacak girişimcilerin ve/veya girişimci grupların uyacakları kurallar hakkında bilgilendirmek ve sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Yarışmanın Amacı ve Hedefleri:
Yarışmanın amacı; Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki yukarıda adı geçen üniversitelerin Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile bu okullardan 1 yıl içinde mezun olanlar arasında yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerini ödüllendirerek;

– Üniversite öğrencilerinde girişimci potansiyelini oluşturmak
– Gençlerin yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirleri alanında projeler üretmesini teşvik etmek
– Projelerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyacı olan girişimcilere; ofis, altyapı, seminer ve toplantı salonu, laboratuvar imkânları (Ön-Kuluçka Merkezi), Ar-Ge fonu, eğitim-danışmanlık hizmetleri ile network imkânları (Hızlandırıcı), finansal destek mekanizmaları (Yarışma) ve sonrasında şirket olarak faaliyetlerini sürdürecekleri uygun ortam (Kuluçka Merkezi) sunulmasını sağlayacak ekosistemi oluşturmak
– Girişimciliğin bölge ve ulusal kalkınma açısından öneminin anlaşılmasını sağlamak
– Öğrencilerin girişimciliğe ve inovasyona olan ilgilerini arttırmak, inovatif, ilginç, topluma faydalı ve kar getirebilecek iş fikirleri ortaya çıkarmak ve bu yolla iş hayatına ilgilerinin ve bağlarının kurulmasını sağlamak
– Türkiye’nin başarılı girişimci adaylarına kamuoyunun ve iş dünyasının dikkatini çekerek yarının genç girişimcilerine destek olmaktır.

Yarışmanın Duyurulması:
Yarışma, ANSİAD ve düzenleyici kurumların web siteleri ve ilan panoları ile ANSİAD, Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Uluslararası Antalya Üniversitesi (UAÜ) sosyal medya adresleri üzerinden ilan edilecektir.

Kimler Katılabilir?
Yarışma Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Akdeniz Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Uluslararası Antalya Üniversitesi’nde okuyan Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile bu okullardan 1 yıl içinde mezun olanların katılımına açıktır.

– Bir aday birden fazla projeyle başvurabilir.
– Yarışmaya bireysel veya istenirse ekip oluşturarak başvuru yapılabilir.
– Bireysel katılımda adayın, ekip halinde katılımlarda ekip başkanının aşağıdaki katılım koşullarını sağlaması zorunludur.
– Adayların daha önce benzeri yarışmaya katılmış olması engel teşkil etmez. Ancak benzeri yarışmalardan ödül almamış olması şartı aranır.

Yarışmaya Katılma Koşulları:
– Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün yasal sorumluluk fikir sahibine aittir. Yarışma kapsamında sunulacak olan projeler hakkında üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında fikri ve sınai hak ihlali nedeniyle açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler, yarışmaya başvuruda bulunmuş fikir sahibi tarafından üstlenilecektir. Bu konuda etkinliği düzenleyen kurumların hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususta etkinliği düzenleyen kurumlara 3. kişiler tarafından yöneltilen talepler nedeni ile doğması muhtemel tüm zararlar ilgili katılımcı tarafından tazmin edilecektir.

– Yarışmaya birden fazla iş fikri ile katılım sağlanabilir. Sınırlama yoktur.

– Yarışmaya Tarım, Sağlık, Enerji, Bilişim ve Elektronik olmak üzere 5 kategoride katılım sağlanabilir.

– Yarışmaya giren gerçek kişiler yarışmaya dahil ettikleri veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi, ticarileştirme, araştırma stratejisi, ürün planlaması, iş fikri ya da kavram, ürünler, hizmetler, yazılım, icatlar, patent de dahil tüm tescilli fikri hak uygulamaları, algoritmalar, formüller, teknoloji, tasarımlar, şemalar, çizimler, mühendislik ve donanım konfigürasyon bilgileri, kaynak kodu, ticari sırlar, mali planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün fiyatlandırması ve pazarlaması, mali planlar ve iş planları ve know-how da dahil tüm bilgilerin tüm yasal telifi ve kullanım haklarının kendilerine ait olduğunu, herhangi bir 3. Parti kişi veya kuruluşun yasal koruması altında olmadığını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

– Yarışma kapsamında her türlü eser sayılabilecek ürünün, tasarımın ve/veya iş fikrinin fikri mülkiyet hakları konusunda ürünün veya tasarımın ‘’bağımlı patentinin’’ mevcudiyeti ve patent sahibinin bu hususta telif hakkı talep etmesi durumunun oluşması halinde bu durumdan oluşabilecek sorunlardan yarışmacı sorumludur. İşbu şartnamenin kabulüyle bu sorumlulukları peşinen kabul ve taahhüt etmiş olur.

Yarışma Başvurusunun Yapılması:
Yarışma başvurusu için kullanılacak formlar www.ansiad.org.tr adresinden temin edilecektir.
İlk etapta www.ansiad.org.tr adresindeki “Ön Başvuru Formu” doldurulacak, projenin ön elemeyi geçmesi durumunda İş Modeli formatına geçilecektir.

Yarışmaya katılacak öğrenciler projelerine ait “Ön Başvuru Formları”nı, 13 Ekim 2015 tarihine kadar öğrencisi oldukları Üniversitelerin Yarışma Koordinatörlüğünü yapan birimlerine iletmiş olmalıdır. Başvuru, proje bilgi ve dokümanlarının teknik aksaklıklar nedeni ile ulaşamaması durumunda, ANSİAD ve Koordinatör birimlerin hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ön elemeyi geçen projelerin başvuruları Ansiad’ın genelsekreterlik@ansiad.org.tr adresine mail yoluyla yapılacaktır.

Duyurularda belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya Giren Önerilerin Değerlendirilmesi
– Yarışmayı düzenleyen her bir katılımcı kuruma yapılacak başvurularda doldurulacak formda proje ya da iş fikirlerinin anlaşılır bir şekilde yazılması gerekmektedir. Değerlendirme, belirlenen ve önceden ilan edilecek olan jüri tarafından yapılacaktır.

– İlk değerlendirme yazılı proje dokümanı üzerinden yapılacak ve projelerin uygulanabilirliği, rekabet potansiyeli, uygulama kolaylığı, verilerin tutarlılığı, iş fikrinin özgünlüğü ve yeniliği, pazar potansiyeli, finansal getirisi konuları yarışmayı düzenleyen her bir katılımcı kurum tarafından değerlendirilecektir.

– Ön Eleme Jürisi projeleri, ANSİAD temsilcileri yanı sıra, ANSİAD Sektör Gruplarının temsilcileri ve katılımcı kurumun Yarışma Koordinatörleri bir araya gelip, belirlenen kriterler eşliğinde değerlendirecektir.

– Dosya üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucu her jüri üyesi tarafından verilecek puanlar ayrı ayrı hesaplanarak her üniversiteden ilk 5’e giren proje önerileri belirlenerek ilan edilecektir.

– Her üniversiteden ilk 5’e kalan proje katılımcılarına İş Modeli Hazırlama, Pazarlama, Finans ve Yatırımcılarla İlişkiler hususlarında ANSİAD MENTÖR ekibi ve her bir üniversitenin Mentör akademisyenleri tarafından danışmanlık, eğitim ve mentörlük hizmeti verilecektir.

– Finale kalan 20 proje, etkinlik günü canlı yarışma öncesi açıklanıp, jüri karşısında sunum gerçekleştireceklerdir. Bu sunumlarda amaç, hem fikirleri etkili bir şekilde karşı tarafa aktarabilmek hem de jüri üyelerinin sorularını kısaca yanıtlayabilmektir. Sunumların proje ile tutarlılığı, hazırlayan kişinin iş fikri ve projesine hâkimiyeti değerlendirilecektir. Jüri huzurunda yapılacak sunumların ardından dereceye girenler belirlenecektir.

– Finale kalan proje sahiplerinin etkinlik günü orada olmaması ve her bir üniversitenin koordinatör ekibine başvuruda bulunmaması durumunda, hak talep edilemeyecektir.

Jürinin Oluşumu:
– Final Canlı Yarışma jürisinde ANSİAD temsilcileri, ANSİAD Sektör Başkanları ve Melek Yatırım Bireysel Katılım belgeli temsilciler bir araya gelip projeleri belirlenen kriterler eşliğinde değerlendirecektir.

– Final Canlı Yarışma jürisi, özel sektörün önde gelen yatırımcı niteliği taşıyan temsilcilerinden oluşacaktır.

– Final Canlı Yarışma jürisi etkinlik günü öncesinde ilan edilecektir.

Sonuçların Açıklanması Ve Ödüller:
Sonuçlar, 04 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan Final Canlı Yarışmada açıklanacaktır. Ödül Töreni 10 Aralık 2015 tarihinde ANSİAD GİRİŞİMCİLİK HAFTASININ KAPANIŞ GÜNÜNDE gerçekleştirilecektir.

Jüri değerlendirmeleri sonucunda;
Birincilik Ödülü : 3.000 TL
İkincilik Ödülü : 2.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL verilecektir.
Ayrıca; her bir üniversitenin 1.sine ODTÜ Teknokenti, ODTÜ-Halıcı Yazılımevi Kuluçka Merkezi ziyaretine katılım imkanı sağlanacaktır.

Ödül Töreni:
Ödül Töreni, etkinlik duyurularında belirtilen tarih ve saatte yapılacak olan kokteyl, protokol ve davetlilerin katılımında düzenlenecektir. Törende ilk üç dereceyi alan projelere ilişkin sunumlar sahiplerince tüm katılımcılar huzurunda yapılacaktır.

Yarışma Takvimi:

İş Fikri Proje Özeti Başvurusu (www.ansiad.org.tr adresindeki Ön Başvuru Formu)
Son Başvuru Tarihi: 13 Ekim 2015

Ön Eleme Jürisi: 15 Ekim 2015
Ön Elemeyi Geçen 20 İş Fikri Proje Sahibine İş Modeli Eğitimi (Kanvas) verilecektir.

İş Fikri Projesi Son Başvuru Tarihi: 02 Aralık 2015

İş Fikri Projesi Final Eleme Jürisi: 04 Aralık 2015

Ödül Töreni: 10 Aralık 2015

Değerlendirme Kriterleri

Ön elemeyi geçen projelerin değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibidir:
– Konsept (Ürün veya hizmetin ne kadar açık tanımlandığı ve hangi müşteri ihtiyaçlarını karşılayacağı görülebilmeli)
– Yenilikçilik (firma / İş fikri nasıl farklılaşmıştır? Benzersiz yanı var mıdır?)
– İş Modeli (Yaşayabilecek bir iş modeli var mıdır?)
– Pazar Analizi (Yeterli büyüklükte pazar fırsatı ve pazara nüfuz yeteneği var mıdır?)
– Başarı kriterleri ve potansiyel çıkış fırsatları belirlenmiş midir?
– Finansal Analiz (Ne kadar sermaye gerektiriyor? ve Nasıl kullanılacağı iyi kurgulanmış mıdır?
– Sunum Becerisi (Katılımcıların iş planını/projeyi sunuşları)

ANTALYA SANAYİCİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ
Tel: 0.242.312 03 03
Faks: 0.242.321 55 11
Adres: Meydan Kavağı Mah. Perge Blv. No: 56/101-102 Atmaca İş Merkezi C Blok
Adres Kodu: 1596474039 – 1596174043 Bina Kodu: 116862442 Muratpaşa /ANTALYA
E-Posta: info@ansiad.org.tr / genelsekreterlik@ansiad.org.tr Web Site: www.ansiad.org.tr
Sosyal Medya: facebook.com/AnsiadGirisimcilikHaftasi twitter.com/AnsiadGirisim

ÖN BAŞVURU FORMU