İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması

İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması

YARIŞ KATILIM KOŞULLARI

1. GENEL TANIM
İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması, insansız, uzaktan kumandalı ve/veya otonom (kendi başına karar alarak hedefe doğru ilerleyerek görev icra etme kabiliyetine sahip), balistik korumaya sahip askeri kara araçlarının kavramsal tasarımını hedefleyen yarışmadır.

2. TASARIM GEREKSİNİMLERİ

2.1. Yarışma Formatı
İnsansız ve Otonom Kara Araçları Tasarım Yarışması dahilinde iki farklı katılım grubu
belirlenmiştir. Katılımcılar bireysel ya da ekip olarak katılım sağlayabilirler. Bireysel ya da ekip olarak, öğrenci katılımları dışındaki, tüm yarışmacıların onsekiz (18) yaş ve üstü olması
zorunludur. Öğrenci katılımlarında tüm yarışmacıların üniversite öğrencisi olması ve eğitim
kurumu ile ilgili bilgilerin eksiksiz bildirimi zorunludur.

a. Serbest Çizim
Bu yarışma grubuna katılım yerli ve yabancı tüm katılımcılara açık ve bireyseldir.
Katılımcılardan beklenen özgün tasarım fikirlerini serbestçe hayata geçirmeleridir. Gelecekte
hayata geçirilebilecek teknoloji ve uygulamaların çizimlerde kullanılmasında bir beyis yoktur
ancak teknolojik uygunluk ve üretim açısından uygulanabilir tasarım ve çizimlerin dijital
ortamda sunulması esastır.

b. Üç Boyutlu Model
Herkese açık olan bu yarışma grubuna yerli ve yabancı tüm katılımcılar katılabilir. Üç boyutlu modelleme yazılımları kullanılarak alt sistem seviyesine kadar detaylandırılmış araç
modelinin tasarlanmasına yönelik olan bu katılım grubu için teknolojik ve uygulama
esaslarına yönelik plan ve senaryo detaylarının dijital ortamda sunulması esastır.

2.2. Kategoriler
İnsansız ve otonom kara araçları yarışması için üç ana kategori belirlenmiştir. Her bir kategoride güç tahrik ve aktarma sistemleri, atış sistemleri, iletişim, kumanda ve komuta sistemlerinin seçimi ve kullanımı konusunda bir zorunluluk olmamakla birlikte, kompakt ve yenilikçi teknoloji fikirlerinin ön plana çıkarılması beklenmektedir. Tasarım hedefi, form ve fonksiyon ilişkisini yeniden yorumlayarak uygulama ve operasyon ilişkilendirmelerinde sınırlamaların ötesine geçmektir. Tekerlekli ya da paletli sistemlerin kullanılması tasarımcıya bırakılmıştır.

a. Küçük Ölçekli Sistemler
Tasarımcı, boyutları gözönüne alarak bomba imha, mayın arama, atış destek ve
keşif/gözetleme vb görevleri icra kabiliyetine sahip uzaktan kumandalı ya da otonom
sistemler üzerinde çalışmakta serbesttir. Bu kategoride azami yarım metreküp hacimde küçük ölçekli araçların tasarımı hedeflenirken en/boy/yükseklik oranı tasarımcıya bırakılmıştır. Tasarlanan araçlar kolayca nakledilip konuşlandırılabilmelidir. Personel tarafından taşınabilecek özellikte olması da önemlidir. Hızla kurulum yapılabilmeli ve operasyona hazır hale getirilebilmelidir.

b. Orta Ölçekli Sistemler
Temel faaliyet alanı sahada ve/veya özel alanlarda ekipman, mühimmat ve sıhhi amaçlı
takviye/nakliye, keşif ve gözetleme, silahlı koruma, müdahale ve kurtarma olabilecek şekilde azami iki (2) metreküp hacim tasarlanması beklenen araçlar grubudur. Bu araçlar; diğer nakliye araçları ile taşınabilir niteliğe sahip olmalı, kolay ve hızlı kurulumla operasyona hazır hale getirilebilmeli, farklı tipte (ölçek dikkate alınarak) silahlı sistemler entegre edilebilmeli ve kendini koruma kabiliyetine sahip olmalıdır.

c. Tam Ölçekli Sistemler
Operasyonel olarak doğrudan saha görevi icra edecek şekilde düşünülmesi istenen bu
kategori, imha, koruma ve keşif/gözetleme görevlerinin yanı sıra destek görevlerini de
(arama, kurtarma, nakliye vb) içerir. Asgari üç (3) metreküp ve üzerinde olması beklenen
tasarımlarda araçların kendini koruma kabiliyetine sahip olması olması, görüş hattı dışında
uzaktan kumanda kabiliyetine sahip olmaları, gerektiğinde yakın personel tarafından
doğrudan kumanda edilebilir olarak tasarlanmaları beklenmektedir. Tasarlanacak tüm
araçlar için düşük üretim/operasyon maliyetli çözümler üretmeleri beklenmektedir.

2.3. Modülerlik
Her üç kategoride de tasarlanacak araçlar, görev gereksinimleri gereği, ihtiyaç halinde farklı
konfigürasyonlara dönüştürülebilmelidir (Ör: Personel Taşıyıcı, Ambulans, Mayın Temizleme,
Kurtarma Bakım, Komuta Kontrol). Dolayısıyla, modüler tasarım yolunu seçen tasarımcılardan öncelikli olarak baz araç platformlarının tasarlanması beklenmektedir. Baz aracın özel olarak en az bir göreve yönelik varyantının detaylandırılması ayrıca beklenmektedir. Diğer varyantlar için ise fikir verici, farklı ve özel senaryolara hitap eden özellikleri vurgulayabilir, örnekler sunabilir.
İnsansız ve otonom kara aracı kategorisindeki tüm araçlar kullanılacağı şartlara göre, özellikleri değiştirebilmeli ve/veya yeni özellikler eklenilebilmelidir.

2.4 Kullanım ve Kontrol
Komuta kontrolün gerçekleştiği merkezde ya da sahadaki personel tarafında azami durumsal farkındalık sağlanmalıdır. Otonom hareket kabiliyetine sahip araçlar için ihtiyaç halinde aracın tüm sürüş ve operasyon kontrolleri, uzaktan kumanda ile komuta merkezinden ya da saha personeli tarafından da yapılabilmelidir. Araç, buna uygun elektronik donanım ve teçhizatları da barındırmalıdır. Her iki tip (otonom otomatik ya da uzaktan kumanda) kumanda yönteminde de aktif kumanda yeteneğinin kullanıcıya ve operasyonel durumlara kazandırdığı avantajlar, olası senaryolar ve kurgusal sunumlarla anlatılmalıdır.

2.5 Hareket Kabiliyeti
Tüm kategorilerdeki araçların aşağıda belirtilen arazi, iklim ve zemin koşullarına adapte olarak hareket kısıtlaması yaşamayacak şekilde tasarlanmalıdır. Yapay zeka uygulamalarının entegre edildiği araçlarla “sürü” (swarm) şeklinde şeklinde otonom hareket ederek görev icra edebilme kabiliyetlerinin olması şart koşulmamakla birlikte değerlendirme aşamasında tasarımcıya artı değer kazandıracaktır. Bazı kategoriler için mutlaka olması istenen özellikler aşağıda listelenmiştir.

a. Küçük Ölçekli Sistemler
Bu kategorideki araçların iç veya dış mekan farksızın merdiven dahil olmak üzere 20-25cm
yüksekliğindeki engelleri aşabilecek kapasiteye sahip olması beklemektedir. Nispeten az
engebeli arazi şartlarında ilerleyebilmelidir.
– Buzlu, az karlı, çamurlu ve yumuşak zeminlerde hareket edebilmelidir.
– Tropik, çöl ve soğuk kuzey iklimlerinde operasyon icra edebilmelidir.

b. Orta Ölçekli Sistemler
Özellikle meskun mahal özelliklerine sahip olması beklenen bu araç grubunda üst düzey
operasyonel hareket kabiliyeti sergilemesi ve karada en az 40-45 cm yüksekliğinde engelleri aşabilmesi beklenmektedir.
– Sığ akarsu ve sulak arazilerde hareket edebilme kabiliyetine sahip olabilmelidir.
– Buzlu, karlı ve çamurlu arazi şartlarında azami fayda ile operasyon icra edebilmelidir.
– Tropik, çöl ve soğuk kuzey iklimlerinde operasyon icra edebilmelidir

c. Tam Ölçekli Sistemler
Tam ölçekli sistemler kategorisindeki araçlar mevcut askeri araç kategorilerine giren tüm
insanlı sistemlerinden bağımsız hareket etme şansına sahip olduğu için ekstra yetenek
sergileyebilecek şekilde tasarlanabilir. Karada en az 1.5m yüksekliğinde engelleri aşarak zorlu arazi şartlarında hareket edebilmesi beklenmektedir.
– Sığ akarsu ve göl gibi içsularda yüzerek hareket edebilmelidir.
– Buzlu, karlı ve çamurlu arazi şartlarında azami fayda ile operasyon icra edebilmelidir.
– Tropik, çöl ve soğuk kuzey iklimlerinde operasyon icra edebilmelidir.

3. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

3.1. Yenilikçi Yaklaşım
Tasarımda yenilikçi bir yaklaşım ile araç konsepti yaratılması; özgün kullanım senaryolarının ve modülerlik konseptlerinin sunulması beklenmektedir.

3.2. İhtiyaçlara Cevap Verebilme
Tasarım gereksinimleri bölümünde yapılan tanım ve ihtiyaçların tümünün optimum düzeyde
karşılanması beklenmektedir.

3.3. Üretim ve Uygulanabilirlik
Tasarımın, mevcut teknoloji ve üretim yöntemleriyle üretilebilir olması beklenmektedir.

3.4. Görsel Kriterler
Estetik açıdan tasarımcıdan beklenen, bütünlükçü bir görsel çözümleme içermesi ve formfonksiyon uyumu sağlaması beklenmektedir.

3.5. Konsept Detaylandırma
Tasarıma ait kullanım senaryoları ve teknik detayların sistemin tümünde olmasa da kritik
uygulama ve yenilikçi alanlarda ne derece detaylı kurgulandığı önemlidir. İşlevsel mekanik
çözümlemeler, fonksiyonellik, nakliye, barındırma, bakım ve savunma konsept detayları vb.
konular değerlendirmeleri doğrudan etkileyecek alanlardır.

4. BAŞVURU
Yarışma duyurusun yapılmasına müteakip olarak devreye girecek olan internet sitesi başvuruların yapılacağı tek mecra olacaktır.

4.1. Katımcı Kayıt
Katılımcılar, yarışma internet adresinde yer alan yarışmacı kayıt formunu elektronik olarak
doldurup kayıt yaptırmalıdır. Her bir katılımcıya kayır işlemi sırasında özel bir katılımcı kodu
verilir. Kayıt yaptıran yarışmacıların kimliği raportörler tarafından gizli tutulacaktır.

4.2. Proje Gönderimi / Teslim
Katılımcılar kayıt sırasında elde ettikleri şifre ile kullanıcı adını kullanarak kendiler için ayrılan özel alana giriş yaparak projelerini yükleyebilirler. Bir yarışmacı birden fazla proje ile başvuru yapabilir.
Her bir projenin ayrıca projeye özel bir kodu sistem tarafında oluşturulur. Yarışma sonuçları bu proje kodu ile yapılacağından jüriler yarışmacılar hakkında bilgi sahibi olmadan tarafsız bir şekilde değerlendirme yapabileceklerdir.

4.3. Proje Bilgileri
Projenin amacını, bu amacı nasıl gerçekleştirdiğini, yenilikçi özelliklerini, malzeme ve teknik
özelliklerini Türkçe veya İngilizce olarak anlatan bilgi dokümanı sisteme elektronik olarak
yüklenmelidir ve bu dokümanda görsel kullanılmamalıdır.
Dosya Tipi (Format) : MS Word veya PDF olacaktır.

4.4. Proje Dökümanları Teslim Formatı
Projelerde, tasarım ve özellikler çeşitli açılardan alınmış görseller ve şemalarla sunulmalıdır. Tüm paftaları internet sitesinden temin edilecek şablona uygun olarak hazırlanmalıdır. Şablonda sadece “Arial” yazı karakteri kullanılabilir. Karakter boyutu 16 olarak belirlenmiştir.
Dosya Tipi (Format) : JPEG, PNG veya PDF
Çözünürlük (DPI) : 300 dpi (pixel/inch);
Pafta Boyutu : Yatay A3 ebadında
Renk Modu : RGB
Boyut : Dosya başına en fazla 10MB
Pafta Adedi : En az 2, en fazla 6 adet

4.5. Proje Model Dosyası
Proje model dosyası ürünün solid olarak tamamlanmış halini (dış kabuk) içermelidir. STP, IGES veya Rhino, Solidworks, Catia, Alias model dosyaları sisteme yüklenmelidir. (Ödül kazanan projelerin sergilenmesi amacıyla ölçekli model yapılması planlanmaktadır. Bu amaçla proje sahiplerinden projelerinin 3D model verileri istenmektedir.)

5. DİĞER

5.1. Soru ve Cevaplar
Yarışma ile ilgili soru ve cevaplar bu yarışa özel oluşturulacak sosyal medya hesapları üzerinden yapılacaktır. Organizasyon komitesi yanıtlama süresini yirmidört (24) saat olarak belirlemiştir.
Ayrıca, aynı konuda çok fazla soru gelen konular yarış internet sitesinde “Sorular ve Cevaplar” alanına eklenecektir.

5.2. Fikri Haklar
Yarışmaya katılan projelerin fikri hakları, proje sahibi/tasarımcılara aittir. Projelerin fikri haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğundadır.

5.3. Reklam ve Tanıtım Amaçlı Kullanım
SSM yarışmaya katılan tüm projeleri dilediği sürece ve dilediği şekilde sergileme hakkına sahiptir.
SSM aynı zamanda, tasarımları ve tasarımlara ilişkin sunumları tanıtım amacıyla kullanabilir, basın ve yayın kuruluşları ile paylaşabilir.

5.4. Ölçekli Model
SSM, yarışmaya katılan projeler içerisinden uygun gördüğü projelerin ölçekli modelini ürettirebilir ve sergileyebilir.

5.5. Fikri Hakların Devri
Tasarım sahibi, yarışma sonuçları ilan edildikten sonra altı ay süre ile, SSM’nin talebi halinde yarışmaya katılan projenin fikri haklarını münhasıran kullanmak üzere SSM’ye süresiz olarak lisans vereceğini gayri kabulü rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu durumda SSM, tasarım sahibine en yüksek ödül bedelini aşmamak üzere, mutabık kalınacak bir bedel ödeyecektir.

5.6. Yarışmaya Gönderilen Projelerin Saklanması
Yarışmaya gönderilen projeler ve ilgili dosyalar, yarışma sonunda yarışmacılara iade edilmez. SSM dilediği sürece projeleri kendi veri tabanında saklama hakkına sahiptir.

5.7. Ödül ve Liyakatlerin Takdimi
Ödül plaketleri ve başarı belgeleri, düzenlenecek olan ödül töreninde sahiplerine sunulacaktır. Kazanılmış olan para ödülleri ise katılımcıların banka hesaplarına yatırılacaktır.

5.8. Ödülü Projelerin Katılım Durumu:
Daha önce, herhangi bir tasarım yarışmasında ödül almış çalışmalar bu yarışmaya katılamazlar.

5.9. Özgün Olmayan Projelerin Katılım Durumu
Yarışmaya katılan proje ve sunuş malzemeleri özgün olmalıdır. Jüri tarafından değerlendirmeye giren proje veya sunuş malzemelerin özgün olmadığı tespit edildiği durumlarda, SSM kişiler arası ilgili anlaşmazlıktan sorumlu değildir. SSM ilgili katılımcı veya grup katılımından ödül veya ödülleri geri alma hakkına sahiptir.

5.10. Yarışmaya Kimler Katılamaz
SSM çalışanları ve bunların birinci derece akrabaları bu yarışmaya katılamazlar. Organizasyon Komitesi, Danışma Kurulu ve Jüri’de görev alan kişiler ve bunların birinci dereceden akrabaları da bu yarışmaya katılamazlar.

5.11. Yarışma Belgelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Yarışma belgelerinin hiç bir yerinde sahibini tanıtan veya tanıtma amacı-potansiyeli taşıyan isim, yazı ya da işaret bulunamaz. Raporlar bilgisayar ortamında yazılır, proje sunuşlarında el yazısı bulunamaz.

5.12. Koşulların Kabulü
Yarışmacılar yarışma internet sitenden katılımcı başvurularını elektronik olarak onayladıkları anda itibaren, tüm yarışma şartları ve jüri kararlarını aynen kabul etmiş olurlar.

5.13. Diskalifiye Koşulları
Bu şartnamedeki koşulları sağlayamayan katılımcılar diskalifiye edilir. Ödül verilmişse ödülleri SSM tarafından geri alınır.

YARIŞMA TAKVİMİ

12.07.2017 – 30.09.2017 Kayıt Süreci
Katılımcıların başvuru işlemleri için sürecin başlama ve bitiş tarihleri

12.06.2017 – 15.10.2017 Soru / Cevap
Katılımcıların soru ve cevaplarının site ve sosyal medya üzerinden yanıtlanması

30.09.2017 – 15.10.2017 Tasarımların Teslimi
Katılımcıların özgün tasarımlarını site üzerinden uygun formatta sisteme yüklemesi

30.10.2017 Sonuçların Açıklanması
Jüri değerlendirmeleri sonucunda yarışmada dereceye giren tasarım ve katılımcıların ilanı

15.11.2017 Ödül Töreni
Yarışma neticesinde ödül almaya hak kazanan tasarımcılara başarı ödüllerinin takdimi