İnsan Ticareti İle Mücadele Afiş Yarışması

İZMİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İLE SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENTSEL ADALET VE EŞİTLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞBİRLİĞİYLE DÜZENLENEN ULUSAL AFİŞ YARIŞMASI

1. KONU
‘’İnsan Ticareti İle Mücadele’’
İnsan ticareti; kişinin kuvvet kullanarak veya kullanma ile tehdit ederek zorlama, kaçırma, aldatma
ve hile ile alıkoyulmasıdır. Kişinin çaresizliğinden yararlanıp aynı zamanda denetim yetkisi olan
kişilerin gönüllerini kazanmak için alıkoyulan kişiye veya başkalarına kazanç ve çıkar sağlama amacı
ile kişinin istismar edilmesi, bir yerden bir yere taşınması, devredilmesi veya teslim alınmasıdır.

2. AMAÇ
İnsan ticareti; insan sömürüsünün görünür bir formu olarak, tehdit, aldatma veya güç kullanma gibi
yöntemlerle, bir insanın yararlanmak üzere tedarik edilmesi, kaçırılması, bir yerden başka bir yere
götürülmesi, teslim edilmesi ve barındırılmasıdır. Bu yararlanma (1) cinsel sömürü, (2) zorla
çalıştırma, (3) zorla evlendirme ve (4) zorla dilendirme biçimindedir.
İnsan ticaretinin artışında, yoksulluk, işsizlik, siyasi ve toplumsal huzursuzluklar, toplumsal cinsiyet
eşitsizliği ve gelir dağılımındaki dengesizlikler gibi birçok etken önemli bir rol oynamaktadır. Her ne
kadar insan ticareti uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
kapsamında suç sayılmışsa da Dünya’da;
● Her sene 800,000 kadar kurban uluslararası sınırlardan kaçırıldığı tahmin edilmektedir.
● ILO Modern Köleliğin Global Tahminleri Raporu’na göre 2016 yılı itibariyle 25 milyon insan
zorla çalıştırılmış ve 15 milyon insan zorla evlendirilmiştir.
● İnsan ticaretinin tahmini sayısı 700.000 ile 4 milyon arasındadır.
● Seks ticaretinin total market değerinin 32 milyar doların üzerinde olduğu tahmin
edilmektedir.
Türkiye’de ise T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Türkiye İnsan Ticaretiyle
Mücadele Yıllık Raporu 2020’a göre, 2020 yılında İzmir insan ticaretiyle bağlantılı olarak insan
ticareti mağdurlarının tespit edildikleri iller arasında 4. ildir.
Yaşanan tüm bu mağduriyetlere dikkat çekmek, halkın özellikle göçmenlerin, kadınların, çocukların
ve diğer hassas grupların işgücü sömürüsü noktasında kamuoyunda insan ticareti ile mücadele
konusunda farkındalık yaratacak, etkili ve yenilikçi tasarımların oluşturulması, görünürlüğünün
sağlanması amaçlanmaktadır.

3. YARIŞMA ORTAKLARI
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM)’ dir

4. YARIŞMA KOŞULLARI
a) Yarışma, Türkiye genelinde 18 yaşını doldurmuş tüm tasarımcılara açıktır.
b) Yarışma bireysel ve ekip olarak katılıma açıktır. Bir yarışmacı / yarışmacı ekip, farklı rumuzla en
fazla üç afişle katılabilir. Ekip olarak gönderilen afişin ödül alması halinde ödül, tüm katılımcılar
tarafından belirlenen ve ıslak imzalı tutanak ile beyan edilen temsilci hesabına yatırılır. Grup olarak
kazanılan ödüllerin bedeli değişiklik göstermez. Bedel 6. Madde’de belirtilen tutarda, grubun her
üyesi adına değil, grup temsilcisi adına ödenir.
c) Yarışmaya katılanlar İzmir Büyükşehir Belediyesine vermekle yükümlü oldukları ıslak imzalı
katılım formu ile afişlerinin özgün ve kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Katılım formu
bulunmayan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bu şartları taşımayan afişler, ödüle veya
sergilemeye değer görülmüş olsalar bile yarışma dışı bırakılır.)
ç) Yarışmaya katılan, ödül ve sergilemeye değer bulunan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak
proje ortaklarına ait olacak, iade edilmeyecektir. Proje ortakları, yarışma yolu ile elde ettiği bu
afişleri, televizyon, internet, sosyal medya ve diğer her türlü dijital ortamda yayınlama; katalog,
broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, sergileme,
ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme, ulusal ve uluslararası haber
yapma hakkına sahip olacaktır.
d) Seçici kurul, gerek gördüğünde afiş sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını ve üzerinde
çalışma yapmasını isteyebilir. Bunun için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödül tutarı dışında
bir ödeme yapılmaz.
e) Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul (Jüri) kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
f) Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli
(CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına çıkılmamalıdır. Çalışmalar 300 dpi
çözünürlükte olacaktır.
g) Afişler, 50×70 cm. boyutunda dikey olarak çalışılacaktır. Afişlerde görsel tasarımı destekleyen
sözel mesaj istenirse yer alabilir. Afişler öncelikle belirtilen mail adresine jpg uzantılı olarak
gönderilecektir.
ğ) Afişlerin dijital orijinali, Adobe Illustrator (.ai) veya Photoshop (.eps) veya Photoshop (.psd ) veya
Photoshop (.tiff) versiyonlarından biri ile program uzantısı belli olacak, layerları açık olacak şekilde
çalışılmalıdır. (50×70 cm. afiş için net baskı alanı; 48×68 cm. olmalıdır.)
h) Çalışmalar ve ıslak imzalı olarak taratılmış katılım formu izbbafisyarismasi@gmail.com adresine
herhangi bir sıkıştırma programı kullanılmadan gönderilecektir.
ı) Ödül alan afişlerin dijital orijinali, yarışma sonuçları ilan edildikten sonra, Jüri tarafından
istenecektir. Çalışma orijinali herhangi bir sıkıştırma yapılmadan, fontlar convertlenerek CD,
Wetransfer veya DVD kaydı yapılıp teslim edilmesi gerekmektedir.
i) Afiş üzerinde uygun bir yerde Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi logolarının afişin sol tarafında ve
diğer logolardan daha büyük ve belirgin olması dikkate alınarak, sırasıyla Avrupa Birliği ve Avrupa
Konseyi logoları\amblemleri, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Kentsel Adalet ve
Eşitlik Şube Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı logoları yer
almalıdır. İlgili logolar\amblemler https://www.izmir.bel.tr/tr/basinmateryalleri/133, European
Union – Council of Europe Joint programmes’ logos (before October 2020 FFPA) (coe.int) ve
kultursanat.izmir.bel.tr adresinden temin edilebilir.
j) Son teslim tarihi ve saatinden sonra gelen afişler teslim alınmayacaktır.
k) Afişler üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunamaz.
l) Gönderilecek her afişe yarışmacı tarafından ıslak imzalı ve taranmış yarışma katılım formu,
katılımcı öğrenci ise öğrenci belgesi konulacaktır. Katılım formu ve şartname
kultursanat.izmir.bel.tr adresinden Duyurular sekmesinden temin edilebilir.
m) Yarışmada ilk üç dereceyi (Birincilik, İkincilik, Üçüncülük) ve Mansiyonu kazananların tek kişilik
ulaşım (otobüs ile şehirlerarası ve şehir içi transferleri) yemek ve konaklama masrafları İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. İlk üç dereceyi ve Mansiyonu kazanan
yarışmacıların beraberinde getirmek istedikleri kişilerin her türlü masrafları kendilerine ait
olacaktır.
n) İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği çalışanları ve 1.
derece yakınları, Seçici Kurul Jüri Üyeleri ve 1. derece yakınları yarışmaya katılamaz.
o) Jüri, gerçekleştirdiği değerlendirme sonunda ödüle değer görmemesi durumunda Birinci, İkinci,
Üçüncü veya Mansiyon afiş seçmeme hakkına sahiptir.
ö) İzmir Büyükşehir Belediyesi jürinin birinci olarak seçtiği afişi kullanıp kullanmama hakkını saklı
tutar.
p) Seçici Kurul değerlendirme sonunda Birinci, İkinci, Üçüncü ve Mansiyon afişi birlikte seçecektir.
r) Katılımcılar yarışma katılım formunu imzalayarak gönderdikleri afişin özgün olduğunu kabul
ederler.
s) Katılımcılar yarışma katılım formunu imzalayarak yarışma şartnamesinin tüm koşullarını kabul
etmiş sayılırlar. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan COVID-19 sürecinde istenmeyen, sağlıksız ve riskli
sonuçlar ortaya çıkması durumunda ödül töreni iptal edilebilir. Bu durum ödül kazananlara
önceden bildirilir ve daha sonra herhangi bir hak iddia edilemez. Ödül töreni yapılırsa gelenlerden
COVID-19 salgını ile ilgili herhangi bir risk olup olmadığını güvenli şekilde öğrenmeye yarayan HES
Kodu, aşı kartı, PCR testi mutlaka istenecektir.
ş) Ödül kazandığı halde törene katılamayanlar veya törenin iptali durumunda, kazandıkları para
ödülleri Banka havalesi veya IBAN no ile kendilerine gönderilecektir.

5. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ
Yarışmanın sonucundan sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek sürede, katılım koşullarına
uymadığı ve benzer afiş olduğu tespit edilen eserlerin dereceleri iptal edilerek, eser yarışmadan
diskalifiye edilecektir.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ile ödül kazanan yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda
öncelikle yarışmanın asıl jüri üyelerinin hakemliğine, bilgisine başvurulacaktır. Bu yolla sonuç
alınamaz ise anlaşmazlıklar İzmir Mahkemeleri’nde çözüme bağlanacaktır.

6. YARIŞMA TAKVİMİ
Son Teslim Tarihi: 10 Ocak 2022
Değerlendirme Tarihi: 17 Ocak 2022
Sonuçların Açıklanması: 25 Ocak 2022
Ödül Töreni ve Sergileme: İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen bir etkinlik programı
çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna https://www.izmir.bel.tr/ internet sitesinde
Duyurular sekmesi üzerinden duyurulur.

7. ÖDÜL
Birincilik: 10.000 TL.
İkincilik: 5.000 TL
Üçüncülük: 3.000 TL.
Mansiyon Ödülü: 2.000 TL