İnönü Üniversitesi Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu

Yüksek din öğretimi kurumları, ulusal ve evrensel düzeyde ihtiyaç duyulan dini bilgi üretimi, mevcut bilginin ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeni formlarda ifade edilmesi ve toplumun din hizmetleri ve din eğitimi ihtiyacının karşılanmasında gerekli olan insan kaynağının yetiştirilmesi gibi görevleri üstlenen kurumlardır. Bu kurumlar her ülkenin kendi sosyal, kültürel, siyasi ve dini yapısı çerçevesinde teşekkül etmekte ve bu konuda farklı tecrübeler ortaya çıkmaktadır.

Yüksek din öğretimi kurumları, dini bilginin üretilmesi, kristalize edilmesi ve ilgilisine kazandırılmasının yanı sıra topluma istikamet tayin edebilecek görüş ve kanaatlerin teşekkül ettiği akademik bir zemin niteliğindedir.

Yüksek din öğretiminin hayati rol ve işlevi, onun çok geniş bir zaviyeden incelenmesini, tartışılmasını ve sonuçların paylaşılmasını gerektirmektedir. Bilindiği üzere ülkemizde yüksek din öğretimi, son yıllarda oldukça hareketli bir süreç yaşamaktadır. Fakülte, öğrenci ve öğretim elemanlarının sayılarının hızla artması, farklı isimler altında aynı programa sahip yeni fakültelerin açılması, istihdam odaklı program geliştirme çabaları ve kalite standartlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar bunun göstergeleridir.

Gelinen noktada yüksek din öğretimi konusunda Türkiye’nin tarihî tecrübeleri, bugünkü durumu ve geleceği hesaba katılarak, tepkisellik ve mevcudu koruma refleksini aşan, esaslı bir durum değerlendirmesinin yapılması gereklilik arz etmektedir. Özellikle bu kurumlarda ilmi geleneğin ve akademik teamüllerin ne kadar oluşturulabildiği, müfredatlarının toplumun problemlerine ne ölçüde çözüm sunabildiği, güncel ve sosyal konularla ilgili akademik çalışmaların ne düzeyde yapılabildiği, buralarda yetişen insan profilinin farklı istihdam alanlarının gerektirdiği yeterliklere ne düzeyde sahip olabildiği vb. konuların bilimsel ve gerçekçi bir analizle ele alınması gerekmektedir. Tarihi misyonu ve stratejik konumu itibariyle gönül coğrafyamıza karşı sorumluluklarıyla temayüz eden ülkemizin ihtiyaç duyacağı donanımlı din uzmanlarının yetiştirilebilmesi açısından bu konu ayrı bir anlam kazanmaktadır.

Bu çerçevede İnönü Üniversitesi Rektörlüğünün ev sahipliğinde İlahiyat Fakültesi tarafından 24-25 Ekim 2019 tarihleri arasında “Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu” düzenlenmesi planlanmaktadır.

http://inonu.edu.tr/tr/yuksekdinogretimisempozyumu