İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KRİTERLERİ

 

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

 

I.BÖLÜM

AMAÇ İLKE VE ESASLAR

AMAÇ

Madde 1.Bu yönergenin amacı, İnönü Üniversitesi Öğretim Üyeliğine (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) yükseltilmek ve atanmak için başvuracak adaylarda 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda;

 

 • öğretim üyelerinin yükseltilme ve atanmalarında aranacak koşulları belirleyerek, bilimsel erkin temel ilke olduğu bir ortam hazırlamak,

 

 • akademik kadrolara başvuracak olan adaylar hakkında gerçekçi, tarafsız, adil değerlendirmeler sonucunda daha sağlıklı ve çağdaş ölçütler içinde karar verebilmek,

 

 • aynı kadroya birden fazla başvurunun bulunması halinde tercihin nesnel ölçütler çerçevesinde yapılmasını sağlamak,

 

 • bilimsel faaliyetlerde sürekliliği esas alan bir anlayış içinde İnönü Üniversitesi öğretim üyeliğine başvurularda bilimsel rekabeti özendirmek,

 

 • öğretim üyelerinin özellikle temel indekslere giren dergilerde yayın yapmalarını ve yayınlarına atıf almayı hedeflemelerini teşvik etmek,

 

 • evrensel bilime ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlanmasında İnönü Üniversitesi’nin payını arttırmaktır.

 

TEMEL İLKELER

Madde 2.Öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddeleri ve bu kanunun 65. maddesi gereğince hazırlanmış olan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.İnönü Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi, İnönü Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliğine (Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent) yükseltilmek ve atanmak için başvuracak adaylar için gerekli en düşük düzeyi belirler. Bu asgari koşulları yerine getirmiş olmak adayların atanması gerektiği anlamına gelmez.

 

DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR

Madde 3.Akademik kadrolara başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki ölçütlere göre yapılır:

a)     Değerlendirmeye alınacak faaliyet türleri ve bunlara ilişkin puanlama sistemi bu yönerge ile düzenlenmiştir.

b)    Başvuran adayların çalışmaları, İnönü Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan bir komisyon tarafından, Ek-1’de belirlenen ölçütlere uygunluğu açısından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur.

c)    Bu ön değerlendirme sonrası Yardımcı Doçentlik, Doçentlik ve Profesörlük için belirlenen ölçütleri taşımayan ve belirlenen asgari puanların altında kalan başvurular jüri üyelerine gönderilmezler.

d)    Belirlenen ölçütler sadece ön koşuldur, bilimsel değerlendirme ise jüri üyelerince yapılır.

 

e)    Eğitim Fakültesi, programları içinde yer alan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Programlarından birine Öğretim Üyeliği için müracaatlarda Güzel Sanatlar alanlarından herhangi birinin koşullarını yerine getirmek yeterlidir.

 

f)     Yabancı dil ile eğitimi yapan Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda öğretim elemanı alımında 150-200 kelimelik yazılı dil sınavına ek olarak 10-20 dakikalık sözlü tebliğ sunumundan başarılı olmak şartı aranır.

 

g)    İngilizce ve Türkçe eğitim veren Tıp Fakültesinde öğretim elemanı kadrosu her iki programa da ders verdikleri için 150-200 kelimelik İngilizce yazılı sınavdan başarılı olunması halinde Tıp Fakültesi dekanlığınca belirlenen ve en az bir üyesi İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında öğretim üyesi/görevlisi olan üç kişilik jüri önünde yapılacak olan 10-20 dakikalık sözlü tebliğ sunumundan da başarılı olunması şartı aranır. Kurum içi başvurularda sözlü tebliğ sunum şartı aranmayabilir.

 

h)    Kişiye özel unsurlar içermemek ve üniversite senatosunun onayını almak şartı ile dekanlar, yüksek okul ve enstitü müdürlerinin önerisi ile nitelik artırıcı ek koşullar istenebilir.

 

 

i)      Herhangi bir akademik birimde öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurumunun öngördüğü “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleriaranmayabilir.

II. BÖLÜM

PUANLAMA VE BAŞVURU ÖLÇÜTLERİ

 

ORTAK ÇALIŞMALARDAKİ PUANLAMA

Madde 4. Yazar sayısının birden fazla olması halinde adayın bu çalışmadan alacağı puan tablo 1’deki dağılıma göre saptanır.

 

Tablo 1: Yazar Sayısına Göre Uygulanacak Değerlendirme Tablosu*

Eserdeki Yazar Sayısı Hak edilen puan (Öngörülen Tam Puanın Yüzdesi)
1. isim % 2. isim % 3. isim

%

4. isim

%

5. isim % 6. isim

%

7. isim

%

8. isim

%

9. isim

%

10. isim

%

 
1 isimli 100                    
2 isimli 90 80                  
3 isimli 80 70 60                
4 isimli 70 60 50 40              
5 isimli 60 50 40 30 20            
6 isimli 50 40 30 20 10 10          
7 isimli 50 40 30 20 10 10 10        
8 isimli 50 40 30 20 10 10 10 10      
9 isimli 50 40 30 20 10 10 10 10 10    
10 isimli 50 40 30 20 10 10 10 10 10 10  
11 isimli ve üzeri 10 isimli ile aynı  

*Corresponding author’da makaledeki birinci isim gibi değerlendirilir.

YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA BAŞVURU ÖLÇÜTLERİ

Madde 5. İnönü Üniversitesinde yardımcı doçent kadrosuna atanabilmek için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinde belirtilen koşullara ek olarak, Fen, Mühendislik, Sağlık, Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar alanlarında, adayların tablo 2’de belirlenmiş puanları sağlaması gerekir.

 

–          Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanında yardımcı doçentlik ilk atamada, SCI’e giren dergilerde en az 1 makale; Sosyal Bilimler alanında yardımcı doçentlik ilk atamada ise SSCI ve AHCI’e giren dergilerde en az 1 makale yada ulusal/uluslararası hakemli dergilerde 2 makalenin basılmış olması,

–          aşağıda verilen tablolardaki gerekli puanları almış olmak.

 

Tablo 2:Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanabilmek İçin Sağlanması Gereken Puanlar Tablosu

YARDIMCI DOÇENT PUAN TABLOSU
BİLİM DALLARI Ek Tablo I’ deki  A-D Arası Faaliyetlerden En Az Puan

 

Ek Tablo I’ deki N1-N10 Arası Faaliyetlerden En Az Puan Toplam Puan
SAĞLIK, FEN VE MÜHENDİSLİK ALANLARI* 250 _ 300
SOSYAL BİLİMLER* 150 _ 200
GÜZEL SANATLAR*      
 • Kuramsal Alanlar
130 _ 180
 • Uygulamalı Alanlar
_ 130 180
 • Müzik Sanatçılığı
_ 130

(N 9-N10 arasındaki faaliyetlerden)

180
 • Müzik Kompozisyonu
_ 130

(N6 faaliyetlerinden)

180

 

*Yardımcı doçentliğe yenidenatanmalarda, en az biri bilimsel yayın olmak üzere toplam 100 puan almış olmak gerekir.

 


DOÇENTLİK KADROSUNA BAŞVURU ÖLÇÜTLERİ

Madde 6. Doçentliğe Yükseltilme ve Atama işlemleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 25. maddesinde tanımlanmış olan koşullara ek olarak aşağıdaki koşullar aranır.

 

 1. Sağlık,  Fen, Mühendislik ve Sosyal Bilimler Alanlarında

Adayın, Ek-1’de yer alan puanlama listesinden tablo 3’de belirlenmiş puanları sağlaması gerekir.

 

Tablo 3: Doçentliğe Yükseltilme ve Atama İşlemleri İçin Sağlanması Gereken Puanlar

DOÇENT PUAN TABLOSU
 

BİLİM DALLARI

 

Ek Tablo I’ Deki A Bölümündeki

Faaliyetlerden En Az Puan

Toplam Puan
SAĞLIK, FEN VE MÜHENDİSLİK ALANLARI 500 800
SOSYAL BİLİMLER 350 650
 1. Güzel Sanatlar Alanında

1.Kuramsal Alanlar

Madde 6’nın (a) bendindeki esaslar uygulanır.

 1. Uygulamalı Alanlar
 2. Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen doçentlik hakkını kazandıktan sonraEk-1’de yer alan puanlama listesinde, en az 350 puanı N1 – N10 arasındaki faaliyetlerinden olmak üzere, toplam 550 puan almak.

b. Adayın uygulamalı alanlar (a) bendindeki yayınlarına ek olarak yardımcı doçentlikten sonra yayımlanmış ve yardımcı doçentlik başvuru dosyasında yer almayan, çalıştığı alandaki araştırmalarına ait veya çalıştığı alanın eğitimi ile ilgili, ilk üç isim içerisinde yer aldığı, en az üç yayını olmalıdır.

3.Müzik Sanatçılığı Alanında

a. Üniversitelerarası Kurul tarafından 31.01.2009 tarih ve 27127 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Doçentlik sınav yönetmeliğinin temel alanları ile ilgili asgari başvuru koşullarını sağlamış olma koşuluylaEk-1’de yer alan puanlama listesinde, en az 350 puanı N9 – N10 arasındaki faaliyetlerden olmak üzere, toplam 550 puan almak.

b. Adayın 3/a’daki yayınlarına ek olarak, yardımcı doçentlik başvuru dosyasında yer almayan, çalıştığı alandaki araştırmalarına ait veya çalıştığı alanın eğitimi ile ilgili, ilk üç isim içinde yer aldığı en az üç yayını olmalıdır.

4.Müzik Kompozisyonu Alanında

               Üniversitelerarası Kurul tarafından 31.01.2009 tarih ve 27127 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Doçentlik sınav yönetmeliğinin temel alanları ile ilgili asgari başvuru koşullarını sağlamış olma koşuluylaEk 1’de yer alan puanlama listesinde en az 350 puanı N6 bölümündeki faaliyetlerden olmak üzere, toplam 550 puan almak.

Adayın 3/a’daki yayınlarına ek olarak yardımcı doçentlikten sonra yayımlanmış ve yardımcı doçentlik başvuru dosyasında yer almayan, çalıştığı alandaki araştırmalarına ait veya çalıştığı alanın eğitimi ile ilgili, ilk üç ismin içinde yer aldığı en az üç yayını olmalıdır.

 

 

PROFESÖR KADROSUNA ATAMA İLKELERİ VE UYGULAMA ESASLARI

Yayınlar, Akademik Çalışmalar:

Madde 7. Profesör kadrosuna Yükseltilme ve Atama için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 26. Maddesinde tanımlanmış olan koşullara ek olarakaşağıdaki koşullar aranır.

–          Doçent unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak.

–          Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki Üniversitelerarası Kurul’un Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşullarını bir kez daha sağlamış olmak.

–          Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri için, ulusal ya da uluslararası kaynaklı en az bir projede görev almış olmak (BAP projeleri hariç) veya doçent olduktan sonra, yayın yapılan dergilerin ilgili yıldaki impact faktörlerinden alınan ve aşağıdaki tabloya göre hesaplanan puanın en az 1,5 olması (Tablo 4’teki yazar sayı ve oranlarına göre hesaplanır). Sosyal Bilimler için toplam 0.5 impact  faktörü (Tablo 4’teki yazar sayı ve oranlarına göre hesaplanır) veya üniversite senatosu tarafından kurulan bir komisyonca belirlenen nitelikli yayın evlerinin birinde ders kitabı dışında bir bilimsel esere sahip olmak.

–          Doçent unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olmak (yayınlardan biri, başvuru dosyasında başlıca araştırma eseri olarak belirtilmiş olmalıdır) ve aşağıda verilen tablolardaki gerekli puanları almış olmak.

 

Tablo 4. Yazar Sayısına Göre Uygulanacak Impact Faktör Değerlendirme Tablosu

Eserdeki Yazar Sayısı Hak edilen puan (Dergi Impact Faktör Yüzdesi)
1. isim % 2. isim % 3. isim

%

4. isim

%

5. isim % 6. isim

%

7. isim

%

8. isim

%

9. isim

%

10. isim

%

 
1 isimli 100                    
2 isimli 65 35                  
3 isimli 60 25 15                
4 isimli 50 25 15 10              
5 isimli 50 20 15 10 5            
6 isimli 50 20 10 10 5 5          
7 isimli 50 20 10 5 5 5 5        
8 isimli 50 15 10 5 5 5 5 5      
9 isimli 50 15 5 5 5 5 5 5 5    
10 isimli 50 10 5 5 5 5 5 5 5 5  
11 isimli ve üzeri 10 isimli ile aynı ve 11. sıradan itibaren %5  
 1. Sağlık, Fen, Mühendislik ve Sosyal Bilimler Alanlarında

 

Profesör kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan adayların, doçent unvanını aldıktan sonra yapmış oldukları bilimsel çalışmalarla Ek-1’de yer alan puanlama listesinden tablo 5’de belirlenmiş puanları sağlamaları gerekir.

 

Tablo 5: Profesör Kadrosuna Atama İşlemleri İçin Sağlanması Gereken Puanlar

PROFESÖRLÜK PUAN TABLOSU
 

BİLİM DALLARI

 

Ek Tablo I’ Deki A Bölümündeki Faaliyetlerden En Az Puan Toplam Puan
SAĞLIK, FEN VE MÜHENDİSLİK ALANLARI 400 800
SOSYAL BİLİMLER 300 700

 

 1. Güzel Sanatlar Alanında

Profesör kadrolarına atanmak üzere başvuruda bulunan adayların, doçent unvanını aldıktan sonra yapmış oldukları bilimsel çalışmalarlaEk 1’de yer alan puanlama listesinden tablo 6’de belirlenmiş puanları sağlamaları gerekir.

 

Tablo 6: Güzel Sanatlar Alanında Profesör Kadrosuna Atama İşlemleri İçin Sağlanması Gereken Puanlar

PROFESÖRLÜK PUAN TABLOSU
 

GÜZEL SANATLAR

 

Ek Tablo I’ Deki

A Bölümündeki Faaliyetlerden

En Az Puan

Ek Tablo I’ deki N1-N10 Arası Faaliyetlerden

En Az Puan

Toplam Puan
Kuramsal Alanlar 300 700
Uygulamalı Alanlar 400 700
Müzik Sanatçılığı 400

(N9-N10 arasındaki faaliyetlerden)

700
Müzik Kompozisyonu 400

(N6 faaliyetlerinden)

700

 

 

YÜRÜRLÜK

Madde 8. Üniversitemiz Senatosunun 30.04.2014 tarih ve 2014/4-1 sayılı kararıyla kabul edilen bu yönerge, Tıp Fakültesi için Yükseköğretim Kurulu tarafın onaylandığı tarihte, diğer akademik birimler için 01 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 9. Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Kriterleri İnönü Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK-1 ATAMALARDA DİKKATE ALINACAK PUANLAMA SİSTEMİ

 

 1. MAKALELER
A.1. SCI-E (Science Citation Index-Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makaleler 120 puan
A.2. Alan indeksleri (EI, ECONLIT, CCI, CMCI, IM, CIJE, DI, Pub.Med. Scoupus, vb)  kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler 90 puan
A.3. 1. ve 2. maddelerin kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler 60 puan
A.4. Ulusal hakemli dergilerdeki yayınlanmış makaleler 50 puan
A.5. 1, 2, 3 ve 4. maddelerde belirtilen dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi, özet türünden yayınlar ve kitap inceleme, eleştirisi: Adı geçen maddelerde belirtilen puanların yarısı

 

 1. BİLDİRİLER
B.1. Uluslararası kongre ve sempozyumlarda
a)    davetli konuşmacı olmak     60 puan

 

b)    bildiri kitabında veya elektronik ortamda  tam metin yayınlanmış bildiriler

c)    bildiri kitabında veya elektronik ortamda  özet olarak yayınlanmış bildiriler

 

    50 puan

20 puan

 

B.2. Ulusal kongre ve sempozyumlarda
a) davetli konuşmacı olmak     40 puan
b) bildiri kitabında veya elektronik ortamda tam metin  yayınlanmış bildiriler

c)bildiri kitabında veya elektronik ortamda  özet olarak yayınlanmış bildiriler

 

    30 puan

10 puan

 

 

 1. KİTAPLAR
C.1. Yurt dışında yabancı dilde yayımlanmış
a)Kitap 120 puan
b)Kitap Bölümü 25 puan
C.2. Yurt içinde yayımlanmış kitaplar:
a)Kitap 80 puan
b)Kitap Bölümü 30 puan
c)Ansiklopedi maddesi (en fazla 5 adet) 10 puan

 

D. ÇEVİRİLER

a)Kitap  

50 puan

b)Kitap bölümü 20 puan
c)Makale ve karar tahlili 10 puan

 

 

 1. ATIFLAR (Kendi kitap ve makalelerine yapılan atıflar hariç)
E.1. SCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yer alan yayınlarda ve ulusal/ uluslararası nitelikteki özgün araştırma kitaplarında geçen 
a) Kitaptaki her bir atıf

b) Dergideki her bir atıf

8 puan

5 puan

E.2. Alan indeksleri kapsamındaki dergilerde ve yurt dışı tezlerde
Her bir atıf için. 3 puan
E.3. Yurt içinde yayımlanmış makalelerde ve yapılmış tezlerde adayın çalışmalarına her atıf için
Her bir atıf için. 2 puan

 

 

 1. ADAYIN ADI İLE ANILAN FORMÜL, ŞEMA, ŞEKİL, GRAFİK, TABLO, BULUŞ VE GÖRÜŞLER
F.1. Uluslararası bilimsel ve ders kitabı niteliğindeki kitaplarda adayın adı ile anılan formül, şema, şekil, grafik, tablo, buluş ve görüşlere yer verilmesi. 120 puan
F.2. Yurt içinde basılmış bilimsel ve ders kitaplarında adayın adı ile anılan formül, şema, şekil, grafik, tablo, buluş ve görüşlere yer verilmesi 60 puan

 

 

 

 1. EDİTÖRLÜKLER VE HAKEMLİKLER
G.1. SSCI, AHCI ve SCI Expanded kapsamındaki dergilerde  
a)Editörlük yapmak 120 puan/yıl
b)Yayın kurulu üyeliği veya Editörler Listesinde yer almak 100 puan/yıl
c) Hakemlik yapmak (her dergi için) 10 puan
d)Yurt dışından gelen projelerde hakemlik ve izleyicilik 20 puan
G.2. Yurt dışı dergilerde

 

a) Editörlük yapmak

 

70 puan/ yıl
b) Yayın Kurulu üyeliği veya Editörler Listesinde yer almak

 

40 puan/ yıl

 

c) hakemlik yapmak (her dergi için)    5 puan
G.3. Yurt içinde çıkan hakemli dergilerde  
a) Editörlük yapmak 70 puan/ yıl
b)Yayın Kurulu üyeliği veya Editörler Listesinde yer almak  40 puan/ yıl
c) hakemlik yapmak (her dergi için)     5 puan
d)Tübitak projelerinde hakemlik ve izleyicilik     5 puan
G.4. Yabancı dilde yazılmış bilimsel veya ders kitaplarında editörlük

 

a)Yurt dışında yayımlanmış kitaplar 80 puan
b)Yurt içinde yayımlanmış kitaplar 60 puan
G.5. a)Türkçe yazılmış bilimsel veya ders kitaplarında editörlük 40 puan
b)Çeviri, bilimsel veya ders kitaplarında editörlük 20 puan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. KONGRE VE SEMPOZYUMLAR
H.1. Uluslararası Kongre ve Sempozyumların Düzenlenmesinde
a)Başkan 90 puan
b)Kurul Üyeliği 45 puan
H.2. Ulusal Kongre ve Sempozyumların Düzenlenmesinde
a)Başkan 60 puan
b)Kurul Üyeliği 30 puan

 

İ.      KONGRELERDE DERECEYE GİREN ARAŞTIRMA VE SUNUMLAR

İ.1. Uluslararası kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunumlar 30 puan
İ.2. Ulusal kongrelerde ilk üç dereceye giren araştırma ve sunular 15 puan

 

 1. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
J.1. Lisansüstü Tez Yönetimi
a) Yüksek Lisans tezi yönetmiş olmak 40 puan
b) Doktora veya tıpta uzmanlık tezi yönetmiş olmak. 70 puan

 

 1. PROJELER
K.1. Sonuçlandırılmış bilimsel proje raporları:

1) Uluslararası kuruluşlarca (NATO, NSF, AB Çerçeve Programı Kapsamındaki ikili ve çoklu programlar, v.b.) desteklenmiş projeler

a)Proje Yürütücüsü 250 puan
b)Proje Araştırmacısı 75 puan
K.2. 2) Ulusal kuruluşlarca (TÜBİTAK, DPT, SAN-TEZ, BAKANLIKLAR vb) desteklenmiş projeler
a)Proje Yürütücüsü (hızlı destek hariç) 150 puan
b)Proje Araştırıcı 35 puan
K.3. 3) BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) birimince desteklenen projeler
a)Proje Yürütücüsü 25 puan
b)Proje Araştırıcısı 10 puan
 1. PATENTLER
L.1. Uluslararası patent 500 puan
L.2. Endüstride kullanılan patentler 250 puan
L.3. Bakanlıkça onaylı ulusal patent 150 puan

 

 

 1. ÖDÜLLER
M.1. a)  Yurt dışı ödül / doktora sonrası araştırma bursları (veya post doctorate, en az 6 ay). 100 puan
b) Yurt içi  doktora sonrası araştırma bursları (en az 6 ay) 50 puan
M.2. Yurt içi bilimsel ödüller:
a) TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödülü 200 puan
b) TÜBİTAK ve TÜBA teşvik ödülü (Gençlik Ödülleri dahil) 100 puan
c)  Diğer bilimsel ödüller (TÜBİTAK kriterlerine göre olup, SCI vb. makaleleri için verilen teşvik ve para ödülleri kabul edilmez). 50 puan

 

 

 1. GÜZEL SANATLAR İLE İLGİLİ FAALİYETLER
N.1. Yurt içi sergiler:
a)   Bireysel (kişisel) sergiler 80 puan
b)   Ulusal bienaller, trianeler 40 puan
c)   Grup sergileri 40 puan
d)   Yarışmalı Sergiler 60 puan
e)   Üniversitelerin düzenlediği sergiler 40 puan
f)Karma sergiler 40 puan
g)   Kamu kuruluşlarınca düzenlenen sergiler 20 puan
h)   Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler 20 puan
N.2. Yurt dışındaki sergiler:
a)   Bireysel sergiler 80 puan
b)   Grup sergileri 40 puan
c)   Karma sergiler 20 puan
N.3. Uluslararası sergiler:
a)   Uluslararası bienaller, trianeler 100 puan
b)   Uluslararası grup sergileri 60 puan
c)   Uluslararası karma sergiler 20 puan
N.4. Sanat sempozyumları;
a)   Sempozyuma katılım 60 puan
b)   Sempozyum düzenleme 40 puan

 

 

N.5. Müzik Teknolojisi-Uygulama:
a)   Tonmaysterlik projesi gerçekleştirme 80 puan
b)   Ses sistemi projesini gerçekleştirme 60 puan
c)   Tonmaysterlik projesi katılım 20 puan
N.6. Müzik Kompozisyonları:
a)   Sahne yapıtları (Opera- Bale-Oratoryo vb.) 100 puan
b)   Senfonik yapıtları (senfoni, konçerto vb.) 80 puan
c)   Oda Müziği, koro ve solo yapıt 60 puan
d)   Düzenlemeler 40 puan
e)   Elektronik müzik yapıtları 60 puan
N.7. Geleneksel Türk El Sanatları ile ilgili Başbakanlık Arşivi, Topkapı Sarayı, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kamu kuruluşlarında muhafaza edilen belgelerin çözümlenmesi ve yayımlanması. 60 puan
N.8. Sanatsal Ödüller:
a)   Uluslararası ödüller 80 puan
b)   Üniversite ödülleri 60 puan
c)   Ulusal resmi ödüller 40 puan
d)   Ulusal özel ödüller 20 puan
N.9. Yurt içi Sanatsal Etkinlikler:
a)   Bireysel 80 puan
b)   Karma 60 puan
c)   Eşlikçi olarak katılımlar 60 puan
d)   Orkestra, opera, balede solist olarak yer almak 80 puan
e)   Oda müziği dinletileri 60 puan
f)Orkestra (tutti), opera (koro) ve balede (cor de ballet) yer almak 20 puan
g)   Radyo, TV. Etkinlikleri 40 puan
h)   Audio yayınları (Kaset, CD) 80 puan
N.10. Yurt dışında Yönettiği Sanatsal Faaliyetler: R9 numaralı maddelerde yer alan etkinlikler yurt dışında yapıldığı taktirde verilecek ek puan. 20    uan

 

 

O.    SPORTİF FAALİYETLER

 

 

 

 

 

S.1

a) Uluslararası turnuvalarda  (Olimpiyat Oyunları, Universiad, Akdeniz Oyunları, Dünya, Avrupa ve Balkan Şampiyonaları) ilk üçe giren oyuncuların bulunduğu takımın teknik kadrosunda yer almak 60 puan
b)  Yurt içindeki ulusal nitelikteki müsabakalarda ilk üçe giren oyuncuların bulunduğu takımın teknik kadrosunda yer almak 40 puan

 

c)  Ulusal nitelikteki turnuvalara katılan bir takımın teknik kadrosunda yer almak 10 puan

 

d) Milli takımlarda antrenörlük yapmak (her yıl için) 20 puan

 

e) Profesyonel, amatör, üniversite takımlarında antrenörlük yapmak (her yıl için) 10 puan
f) Uluslararası müsabakalarda hakemlik yapmak 20 puan
g) Ulusal müsabakalarda hakemlik yapmak        10 puan

 

 

 1. DANIŞMANLIKLAR VE EĞİTİM-ÖĞRETİM KOORDİNATÖRLÜKLERİ
P.1. a)  Kamu ve özel sektörde danışman ve eğiticilik (yıl x )     5 puan
b) Öğrenci Topluluk Danışmanlığı (yıl x )     3 puan
c)  Lisans öğrenci danışmanlığı (yıl x )      3 puan
d)  Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü (her yıl için).      8 puan
e)  AB programlarında koordinatörlük (Erasmus, LdV v.b.)     15 puan
f)  Mevlana veya Farabi Koordinatörlüğü (yıl x)     15 puan

 

 

 

 

 

 

EK 2

AKADEMİK KADROLARA AİT BAŞVURU FORMU

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

(Personel Daire Başkanlığı)

                                               MALATYA

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünün aşağıda belirtilen birimi için …../…../….. tarihli Resmi gazetede ilan edilen öğretim üyesi kadrosuna başvurmak istiyorum. İlanda belirtilen şartları taşımakta olup, istenen belgeler ekte sunulmuştur.

Başvurumun kabulünü arz ederim.

 

Başvuru Tarihi: …../…../…..

 

Kimlik Bilgileri
TC Kimlik No   Tebligat Adresi :

 

 

 

Telefon Numarası :

Adı Soyadı  
Anne Adı  
Baba Adı  
Doğum Yeri ve Tarihi  
Medeni Hali Evli     Bekar    

 

Başvurduğu Birimle İlgili Bilgiler
Başvurduğu Fak./YO/MYO/Enstitü  
Bölümü:  
Anabilim Dalı:  
Kadro Ünvanı:  
Yabancı Dili:  

 

  Eğitimle İlgili Bilgiler
Derece Alan Üniversite Yıl  
Lisans        
Y. Lisans        
Doktora/S.Yeterlik        

 

  Akademik/Meslekte Deneyim
Kurum/Kuruluş Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi  
           
           
           
           

 

Öğretim üyesi kadrosuna başvuru için belirtmiş olduğum yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ediyor, aksi halde tüm sorumluluğu kabul ediyorum.

 

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı

İmzası

 

Ekler:    (İlanda istenen belgeler)

 

 

 

 

 

 

 

EK 3

 

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA BAŞVURU DOSYALARI İÇERİSİNDE YER ALACAK BİLGİ VE DÖKÜMANLAR

 

 

1. ÖZ GEÇMİŞ (Aşağıdaki alt başlıklar halinde düzenlenecektir.)

1.1. Adı Soyadı

1.2. Doğum Yeri ve Tarihi

1.3. Eğitimi (Tarihleriyle birlikte)

1.4. Çalıştığı Kurumlar (Tarihleriyle birlikte)

1.5. Aldığı Ödüller

1.6. Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları

 

 

ANABİLİM DALLARI İÇİN

 

 

ANASANAT DALLARI İÇİN

 

2. YAYINLAR (Aşağıdaki alt başlıklar halinde düzenlenecektir. Aynı yayın bildiri ve makale olarak verilmiş ise belirtilmelidir.)

2.1 Doktora veya İhtisas Tezinin Özeti

2.2 Doktora veya İhtisas Tezinden Yayımlanmış Makaleler

2.2.1. Ulusal veya uluslararası dergilerde

2.2.2. Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre veya konferans bildirileri

2.3. Doktora veya İhtisas Tezi dışında Yayımlanmış Makaleler

2.3.1. Ulusal veya uluslararası dergilerde

2.3.2. Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre veya konferans bildirileri

2.4. Diğer Yayınlar (Kitaplar vs)

 

 

2. YAYINLAR (Aşağıdaki alt başlıklar halinde düzenlenecektir. Aynı yayın bildiri ve makale olarak verilmiş ise belirtilmelidir.)

2.1 Sanatta Yeterlik Tezinin Özeti

2.2. Sanatsal Etkinlikler

2.2.1. Yurt dışı

2.2.2. Yurt içi

2.3. Müzik Kompozisyonları

2.4. Sanatta Yeterlik Tezi Dışında Yayımlanmış Makaleler

2.4.1. Uluslararası dergilerde

2.4.2. Ulusal dergilerde

2.4.3. Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre veya konferans bildirileri

2.5. Diğer Yayınlar (Kitaplar vs)

 

3. VERDİĞİ SEMİNERLER, KONFERANSLAR (Konu, Tarih, Yer, Kurum)

 

4. PROJELER (Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenmiş araştırma ve geliştirme projelerinde koordinatör, yürütücü, raportör ve araştırmacı olarak görev almak).

 

5. YABANCI DİL BELGESİ (varsa)

 

Her dosyaya çalışmaların isimlerinin yazılı olduğu birer CD konulacaktır.

Dosyanın ilk sayfasına ek 7’da örneği verilen puanlama tabloları aday tarafından eklenecektir.


EK 4

 

DOÇENTLİK KADROSUNA BAŞVURU DOSYALARI İÇERİSİNDE YER ALACAK BİLGİ VE DÖKÜMANLAR

 

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZ GEÇMİŞ

Adı Soyadı:

Doğum Tarihi:

Doğum Yeri:

Ünvanı:

Öğrenim Durumu:

 

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans      
Y. Lisans      
Doktora/S.Yeterlik      

 

Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Ar.Gör.    
Dr.Arş.Gör.    
Xxxx    
Yar.Doç.    

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Sert, T.,  “Gözenekli Ortamlarda Isı Transferi”, Atatürk Üniversitesi, 1990.

Yönetilen Doktora Tezleri / Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Mert, K., “Ayrı Merkezli Borularda Akış ve Isı Transferi”, Gaziantep Üniversitesi, 1995.

Projelerde Yaptığı Görevler :

Ayrı Merkezli Borularda Akış ve Isı Transferi, TÜBİTAK Projesi, MAG-188,  Proje Yöneticisi, 1990.

İdari Görevler :

Bölüm Başkanlığı                     Xxxxxxxx Üniversitesi                          19xx-19xx

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller :

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
  Güz        
       
Bahar        
       
       
  Güz        
       
       
Bahar        

 

ESERLER

Yüksek lisans tezinin adı ve özeti:

Doktora tezinin adı ve özeti:

Doktora veya uzmanlık tezinden yayımlanmış makaleler:

Uluslararası hakemli dergilerde

Ulusal hakemli dergilerde

Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre veya konferans bildirileri

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Sert, M. ve C. Txxxxxx, “A Heat Transfer Correlation for Solid-Liquid Flows in Horizontal Pipes,” Int. J. Heat Mass Transfer, 54, 778-786 (1997).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

2. Txxxxxx, C., Z. Mxxx ve H. G. Kemal, “Boundary Vorticity Method for Convective Heat Transfer with Secondary Flow,” Proc. 4th Int. Heat Transfer Conference, Paris, Vol. IV, 851-877, Elsevier, Amsterdam, 1994.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

3. Txxxxxx, C., Principle of Heat Transfer in Porous Media, Springer-Verlag, New York, 1991.

4. Txxxxxx, C. ve L. Gümüş, “Convective and Radiative Heat Transfer in Porous Media”, Advances in Applied Mechanics, ed. J.W. Hutchinson and T.Y. Wu, Vol. 27, 225-281,  Academic Press, Boston, 1989.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

5. Sert, T. ve C. Txxxxxx, “Gözenekli Ortamlarda Isı Transferi”, Isı Bilimi ve Tekniği, 5, 23-28 (1981).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

6. Txxxxxx, C., “Isı Pompalarının Ekserji Analizi”, 2. Ulusal Termodinamik Kongresi,   Cilt I, 17-25, Antalya, 1989.

Diğer yayınlar: (Kitaplar vs.)

Atıflar:

Verdiği seminerler, konferanslar (konu, tarih, yer, kurum):

Doçentlik belgesi:

 

Her dosyaya çalışmaların isimlerinin yazılı olduğu birer disket konulacaktır.

Dosyanın ilk sayfasına ek 6’da örneği verilen puanlama tabloları aday tarafından eklenecektir.

 


EK 5

 

PROFESÖRLÜK KADROSUNA BAŞVURU DOSYALARI İÇERİSİNDE YER ALACAK BİLGİ VE DOKÜMANLAR

1.   ÖZ GEÇMİŞİ
2.   YABANCI DİL DURUMU
 
 1. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE YAYINLARI

3.1. Tezler :

3.1.1.  Yüksek Lisans Tezi (varsa)

3.1.2.  Doktora Tezi

3.1.3.  Profesörlük Başlıca Araştırma Eseri

 

3.2. Kitaplar

3.2.1.   Doçentlik Öncesi

3.2.2.   Doçentlik Süresince

3.3.  Makaleler ve Bildiriler

3.3.1.     Doçentlik Öncesi

3.3.1.1.Uluslararası dergilerde

3.3.1.1.Ulusal dergilerde

3.3.1.2.1. Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre veya konferans kitaplarında tam metin olarak basılmış olanlar.

3.3.1.2.2. Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre veya konferans bildiri özetleri.

3.3.1.2.3. Diğer yayınlar (kitaplar, ders notları vs.).

3.3.2.   Doçentlik Süresince

3.3.2.1.  Uluslararası dergilerde

3.3.2.2.  Ulusal dergilerde

3.3.2.2.1. Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre veya konferans kitaplarında tam metin olarak basılmış olanlar.

3.3.2.2.2. Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre veya konferans bildiri özetleri.

3.3.2.2.3. Diğer yayınlar (kitaplar, ders notları vs.).

4.   ATIFLAR (Atıf yapılan ve atıf yapan eserler yazarları ile birlikte belirtilir).
 1. LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİME KATKI

5.1. Lisans ve lisansüstü eğitimde verdiği dersler,

5.2. Yönettiği tezler

5.2.1. Yüksek lisans

5.2.2. Doktora

6.   VERDİĞİ KONFERANS VEYA SEMİNERLER (Konu, Tarih, Yer ve Kurum)
 1. İDARİ GÖREVLERİ (Tarihleri itibariyle)
 2. ÇEŞİTLİ KURUMLARCA DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ VE MESLEKİ UYGULAMALARI
8.1.Desteklenen Araştırma Projeleri

8.2.Mesleki Uygulamalar

9.   BİLİMSEL VE MESLEKİ BİLİRKİŞİLİK GÖREVLERİ
10.  ALDIĞI ÖDÜLLER (SCI vb’lerine giren dergilerde yayın yapması nedeniyle TÜBİTAK tarafından verilen ödüller bu grupta değerlendirilmez).
11.  ÜYESİ OLDUĞU MESLEK KURULUŞLAR

 

Her dosyaya çalışmaların isimlerinin yazılı olduğu birer disket konulacaktır.

Dosyanın ilk sayfasına ek 6’da örneği verilen puanlama tabloları aday tarafından eklenecektir.


EK 6

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATAMA İLE İLGİLİ RAPOR YAZIM DÜZENİ

 

KİŞİSEL RAPOR

 

Hazırlayan : Prof. Dr. ………………………………………………

 

 

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜK MAKAMINA

 

 

İLGİ : Personel Dairesi Başkanlığının, ……………………. tarih ve ……………………. sayılı, Doç.Dr. …………………………….. ‘nın …………………… sayılı Yasanın ……………….. maddesi uyarınca, ……………………………….anabilim dalında profesörlüğe yükseltilmesine ilişkin olarak dosyasının incelenmesi ve görüş bildirilmesi hakkındaki yazısı.

 

1. ÖZ GEÇMİŞ

Adayın yükseköğrenimine kadarki öz geçmişi kısaca; yükseköğrenim ve sonrası daha detaylı olarak belirtilir.

 

2. YABANCI DİL DURUMU

Adayın bildiği yabancı diller ve başarmış olduğu sınavlar belirtilir.

 

3. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE YAYINLARI

3.1. Tezler

3.1.1   Yüksek Lisans Tezi (varsa)

3.1.2   Doktora Tezi

3.1.3   Profesörlük Başlıca Araştırma Eseri

(Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri bibliyografik yazım düzeninde belirtilir; Profesörlük Başlıca Araştırma Eseri analitik olarak irdelenir).

 

3.2     Kitaplar

3.2.1 Doçentlik Öncesi

3.2.2 Doçentlik Süresince

 

3.3     Makaleler ve Bildiriler

3.3.1   Doçentlik Öncesi

3.3.1.1.   Uluslararası dergilerde

3.3.1.2.   Ulusal dergilerde

3.3.1.2.1. Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre veya konferans kitaplarında tam metin olarak basılmış olanlar.

3.3.1.2.2. Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre veya konferans bildiri özetleri.

3.3.1.2.3. Diğer yayınlar (kitaplar, ders notları vs).

3.3.3.     Doçentlik Süresince

3.3.2.1.   Uluslararası dergilerde

3.3.2.2.   Ulusal dergilerde

3.3.2.2.1. Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre veya konferans kitaplarında tam metin olarak basılmış olanlar.

3.3.2.2.2. Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre veya konferans bildiri özetleri.

3.3.2.2.3. Diğer yayınlar (kitaplar, ders notları vs).

 

4. ATIFLAR

 


5. LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİME KATKI

5.1.  Lisans ve lisansüstü eğitimde verdiği dersler,

5.2.  Yönettiği tezler

5.2.1. Yüksek lisans

5.2.2. Doktora

 

6. VERDİĞİ KONFERANS VEYA SEMİNERLER (Konu, Tarih, Yer ve Kurum)

 

7. İDARİ GÖREVLERİ

Adayın üstlendiği idari görevleri tarih sırası ile belirtilir.

 

8. ÇEŞİTLİ KURUMLARCA DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ VE MESLEKİ UYGULAMALARI

8.1. Desteklenen Araştırma Projeleri

8.2. Mesleki Uygulamalar

 

9. BİLİMSEL VE MESLEKİ BİLİRKİŞİLİK GÖREVLERİ

Adayın üstlendiği büyük önemi olan bilirkişilik ve danışmanlık görevleri belirtilir.

 

10. ALDIĞI ÖDÜLLER

 

11. ÜYESİ OLDUĞU MESLEK KURULUŞLAR

 

 1. SONUÇ :

 

İnönü Üniversitesi ………………………………….. Fakültesi …………………………………. Anabilim dalı profesörlük kadrosuna yükseltilerek atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr. ………… …. ………………….. ’nın dosyası, ……… ……….. ………………………………………….. sayılı Kanunun ……………………………………. maddeleri uyarınca tarafımdan incelenmiştir.

 

Buna göre : …………………………. …………………………………….. ……………….. ………………………. ……………. ………………………… …………………………….. …………………….. ………………. ………………… ……………. ………. .. …. ……… …………………….. ……………………………… ……………………………….. …………………… ………….. .. …. ……… …………………….. ……………………………… ……………………………….. …………………… …………….. ……………………………. ………………………………… ……………………………… ………….. ………………..

 

Sonuç Bölümünde : Kişisel Raporun ilgili maddelerinde yapılan açıklamalar gerekçe gösterilerek, adayın profesörlüğe yükseltilmesinin uygun olup olmadığı yönünde kanaat bildirilir.

 

 

 

Jüri Üyeleri : Ünvan-Adı-Soyadı

Üniversite ve Fakültesi

Anabilim Dalı

 

 

EK 7

 

PUANLAMA ŞABLONU

 

Yayın no Yayın yılı Yazar sayısı Ek 1’e göre yayının grup nosu Yayının puanı Adayın aldığı puan
           
           
           
           
           
           
           
 • Öğretim üyeliğine atamaların tamamında gereklidir. Aday ilave olarak, akademik durumuna göre ekteki tabloyu da dolduracaktır.
 • Derginin hangi sınıf bir dergi olduğunu aday, dosyası ile birlikte belgeleriyle sunacaktır.

 

 

Yardımcı Doçentlik için;

Zorunlu puanlardan Toplamda
Alınması gerekli asgari puan Adayın puanı Alınması gerekli asgari puan Adayın puanı
       

 

 

 

Doçentlik için;

Zorunlu puanlardan Lisans üstü Toplamda
Alınması gerekli asgari puan Adayın puanı Adayın puanı Alınması gerekli asgari puan Adayın puanı
         

 

 

 

Profesörlük için;

Zorunlu puanlardan Doçentlik süresince Zorunlu puanlardan Lisans- üstü Atıf Toplamda    
Alınması gerekli asgari puan Adayın puanı Alınması gerekli asgari puan Adayın puanı Adayın puanı Adayın SCI, SSCI ve AHCI’e giren dergilerde atıf yapılan eser sayısı Alınması gerekli asgari puan Adayın puanı